Pilsētvide 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pilsētvide 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pilsētvide 2014-2020

play fullscreen
1 / 13
Pilsētvide 2014-2020
141 Views
Download Presentation
avel
Download Presentation

Pilsētvide 2014-2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pilsētvide 2014-2020

 2. Saturs • Kāpēc pilsētvide kā policentrija ? • Pilsētvides ieviešanas mehānisms • Atbalsta pieejamība 9+21 un 89 • Integrētie projekti

 3. I Kāpēc 9+21(policentrija) • Latvijā ir 4.lielākās reģionālās attīstības atšķirības starp reģioniem (IKP dispersija) • Izteikti monocentriska attīstība – nepieciešami daudzi centri Komersantu skaits uz 1000 iedz. 2012.g. Bezdarba līmenis 2014.gada sākumā IIN uz 1 iedz. 2013.g. Iedzīvotāju skaita izmaiņas 2009-2014.g.

 4. II Kāpēc 9+21(policentrija) • Galvenie darba devēji (IIN plūsma) • Galvenie pakalpojumu sniedzēji

 5. Mērķteritorijas • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam (LV2030) • Telpiskā perspektīva ar m-teritorijām • Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam • Galvenie atbalsta pasākumi m-teritorijām 2020.gadam • Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013-2019.gadam • Detalizē NAP 2020 noteikto m-teritorijā

 6. Pilsētvides SAM

 7. MK 04.02.2014. protokollēmuma 6.punktā dotais uzdevums Līdz 4.martam sagatavot un iesniegt ES fondu pagaidu uzraudzības komitejā un MK darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” projektā paredzēto pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principu un mehānismu aprakstu, kas paredz: • finansējuma sadales principus, t.sk. ietverot elementus, kas ļaus diferencēt atbalstu, ņemot vērā vietējos sociālekonomiskos un IKP rādītājus, īpaši Latgales un citās pašvaldībās ar līdzīgiem attīstības rādītājiem • skaidru 9+21 modeļa funkcionālo teritoriju kartējumu, kas nosedz visu Latvijas teritoriju • sadarbības mehānismus un principus starp nacionālajiem un reģionālajiem attīstības centriem un apkārtējām pašvaldībām vai novadiem projektos katra specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, lai nodrošinātu uz rezultātu vērstu efektīvāko un ilgtspējīgāko projektu atbalstīšanu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās īstenošanas vietas

 8. Pilsētu&lauku mijiedarbība • ERAF regulas 7. pants: „Ilgtspējīga pilsētu attīstība: „No ERAF darbības programmu ietvaros atbalsta pilsētu ilgtspējīgu attīstību ar tādu stratēģiju palīdzību, kurās ir iekļautas integrētas darbības pilsētu ekonomisko, vides, klimata, demogrāfisko un sociālo problēmu risināšanai, vienlaikus ņemot vērā nepieciešamību attīstīt saikni starp pilsētām un lauku rajoniem” • Attīstīt saikni starp pilsētām un lauku rajoniem nozīmē: • Veikt tādus ieguldījumus attīstības centros, kas sekmē darbavietu un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem plašākā teritorijā • Īstenot pilsētu un lauku teritoriju sadarbības iniciatīvas/ projektus

 9. sadarbība Savstarpēja papildinātība

 10. I Integrētie projekti • Integrētie projekti – projektukomplekts no vairākiem SAM, kurieguldījumiun rezultāti dažādos SAM irsavstarpējisaistīti • Projektiem nepieciešams nodrošināt: • projektu izvērtēšana vienā laikā • pie lēmuma pieņemšanas tiek ņemts vērā, ka ieguldījumi ir savstarpēji saistīti

 11. II Integrētie projekti Ieviešanas mehānisms • Pašvaldību attīstības programmas – definē, vai tai ir plānoti integrētie projekti, t.sk. ja tie ir pašvaldības un komersantu savstarpēji saistīti projekti. • VARAM izveidotā Koordinācijas padome • Izskata attīstības programmas – padome lēmumu par indikatīvo integrēto projektu ideju apjomu (lēmumi līdz 2014.gada beigām) • Izskata projektu idejas - ja tiek atbalstītas integrētās projektu idejas, lēmums par vienlaicīgu vērtēšanu tiek nosūtīts CFLA un attiecīgajai nozaru ministrijai  • Ministrijas MK noteikumos par SAM īstenošanu iestrādā atsevišķu integrēto projektu vērtēšanas kārtību: • Koordinācijas padomes atbalstītās integrētās projektu idejas tiek vērtētas vienā laikā (lēmums dažādos SAM nevar pārsniegt 1 mēnesi) • Pie lēmuma pieņemšanas tiek ņemts vērā, ka ieguldījumi ir savstarpēji saistīti

 12. Ziņojums • Līdz 3.aprīlim – VARAM nosūta precizēto ziņojumu (ministrijām un partneriem) • Līdz 9.aprīlim - gaidām komentārus no ministrijām un partneriem • 15.aprīlī organizējam starpinstitūciju sanāksmi • Līdz 17.aprīlim – iesniedzam MK vai MKK

 13. Paldies! • www.varam.gov.lv