1 / 14

ÚVOD DO MARKETINGU

ÚVOD DO MARKETINGU. Co je to marketing?. Reklama Prodej Proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Marketingový mix.

avedis
Download Presentation

ÚVOD DO MARKETINGU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ÚVOD DO MARKETINGU

 2. Co je to marketing? • Reklama • Prodej • Proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

 3. Marketingový mix Charakteristika, značka, jakost, technická úroveň, servis, design, životní cyklus atd. Stanovení ceny, slevy, platební podmínky aj. Odbytové cesty, místo prodeje, velikost a umístění skladů, atd. Propagace/komunikace - reklama, osobní prodej, přímý marketing, podporu prodeje a PR

 4. Marketingový mix

 5. Proč je důležité znát zákazníka? • Abychom hýbali trhy, musíme nejprve hýbat zákazníky. • Pochopíme-li cesty zákazníka, můžeme formovat jeho zkušenost. • „Zkušenost zákazníka je příští bitevní pole v konkurenčním boji.“Jerry Gregoire, CIO, Dell

 6. Všichni zákazníci nejsou stejní… Zákazníků Profitu 80% 20% 80% 20% Paretovo pravidlo

 7. …někteří jsou hodnotnější než ti druzí! • 8% domácností kupuje 84% objemu prodeje dietní Coly 84% 8% • 5 % domácností kupuje 85 % celkového prodeje Levis Jeans 85% 5% • 15% domácností konzumuje 70% celkového prodeje kávy 15% 70%

 8. Nesnažíme se zasáhnout maximální množství lidí, snažíme se zasáhnout ty, u kterých se to vyplatí Potenciál Heavy Direct marketing Medium Mass marketing Light Non-user Zákazníci

 9. Poznáváme zákazníky lépe • Kdo jsou, odkud jsou? Proč si vybrali Vaši značku, jaký k ní mají vztah? Jaké mají potřeby? Co mají na značce nejraději a co by chtěli změnit? Která služba jim nesmí chybět? …

 10. Průzkum trhu Informace o: • Produktech - konkurenční produkty – užitné vlastnosti, sortiment, obaly, přednosti, nedostatky • Konkurenci - kdo je konkurent, sídlo, tržní podíl, používané nástroje,postoj zákazníků k produktům… • Zákaznících - kdo je náš zákazník, kde, kdy a jak nakupuje naše výrobky, zvyky, důvody, psycholog.potřeby, obliba značky x kdo není zákazník a proč? • Cenách - konkurenční nabídky, letáky, inzeráty, info z výstav, analýza našich cen

 11. Zjišťování informací • Studiem materiálů – tisk, Internet, zprávy obchodních zástupců… • Samostatné zjišťování – dotazování, ankety (obchod, Internet..), vyhodnocování připomínek zákazníků Odd.průzkumu trhu x specializovaná agentura

 12. Marketingový plán - podklady ze 4 oblastí: • 1. stav trhu - právní předpisy, hospodářská a politická situace, charakteristiky obyvatelstva (vzdělání, zaměstnanost, kupní síla..) • 2. výběr segmentu trhu - cílová skupina, skupina s podobnými potřebami - př. věková skupina, pohlaví, povolání, sociální vrstva, - starší – léky, mladší hudba, oblečení, ženy –kosmetika..

 13. 3. analýza konkurence - mezi srovnatelnými produkty • 4. analýza stavu podniku - SWOT analýza, poslání podniku, hlavní cíle - volba strategie = jak budeme na trhu působit - odlišení x pronikání…

 14. Příklad úspěšného marketingového mixu • Produkt - zbytky po mletí kávy, „oprášený“ produkt • Cena - úroveň Pepsi a Coca-cola • Place (distribuce) - točená, restaurace • Komunikace - vtipné, zapamatovatelné reklamy

More Related