vod do marketingu alebo o je marketing
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úvod do marketingu alebo Čo je marketing?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Úvod do marketingu alebo Čo je marketing? - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Úvod do marketingu alebo Čo je marketing?. O čom budeme hovoriť ?. Čo je marketing? Základný marketingový model Aký je dnešný trh a spotrebiteľ? Súčasné trendy v marketingu Marketingové prostredie Nákupné správanie spotrebiteľov a organizácií Marketingový informačný systém. MARKET – ING

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvod do marketingu alebo Čo je marketing?' - ida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o om budeme hovori
O čom budeme hovoriť ?
 • Čo je marketing?
 • Základný marketingový model
 • Aký je dnešný trh a spotrebiteľ?
 • Súčasné trendy v marketingu
 • Marketingové prostredie
 • Nákupné správanie spotrebiteľov a organizácií
 • Marketingový informačný systém
slide3
MARKET – ING

trh + činnosť

Marketing = činnosť na trhu

Základná otázka marketingu:

Ako uspokojíme cieľové trhy lepšie a rýchlejšie ako naši konkurenti?

trh z h adiska marketingu
Trh z hľadiska marketingu

Potenciálni kupujúci

(výrobkov alebo služieb)

alebo

potenciálni prijímatelia ideí

(neziskový marketing, politický marketing, marketing kultúry, športu...)

cie ov trh
Cieľový trh
 • Časť celkového trhu, na ktorú

firma orientuje svoje

marketingové úsilie.

 • Skupina spotrebiteľov, ktorých

chce firma osloviť svojou ponukou.

podstata marketingovej koncepcie
TRH

POTREBY

TRANSAKCIA

ŽELANIA

VÝMENA

DOPYT

PRODUKT

Podstata marketingovej koncepcie
marketing je ch pan ako
Marketing je chápaný ako...
 • určitá činnosť.
 • metóda riadenia.
 • proces riadenia.
 • filozofia podnikania.
 • životná orientácia.
dynamika marketingu v zrkadle hist rie2

Výskum trhu

Marketingová koncepcia – základ súčasného marketingu

Dynamika marketingu v zrkadle histórie

Firma Trh

z kladn marketingov model
Firma Trh

Výskum trhu

Marketingový mix

Pôsobenie na trh

Získavanie informácií o trhu

Základný marketingový model

ak je dne n trh
Aký je dnešný trh?
 • Heterogénny
 • Štrbinový
 • Extrémne dynamický
 • Vysoko konkurenčný
 • Trh individualizovaných požiadaviek spotrebiteľov
 • Stále viac globalizovaný
ak je dne n spotrebite
Aký je dnešný spotrebiteľ?
 • Vyberavý, kritický a náročný
 • Nevypočítateľný – rôzne vzorce správania (tzv. smart shopper)
 • Vyznačuje sa rastúcimi požiadavkami na životné prostredie, zachovanie zdravia a pohodu
 • Má nedostatok času – preferuje tovary a služby zabezpečujúce pohodlie
 • Vyznačuje sa rastúcim dopytom po službách všetkého druhu
 • Podlieha trendu rastúcej emocionality v marketingu, prejavuje dopyt po humore, radosti, zážitkoch, vyznáva filozofiu carpe diem
 • Je náročný na dizajn a kreativitu produktov i obchodných priestorov
s asn trendy v marketingu
Súčasné trendy v marketingu
 • Byť bližšie k zákazníkovi, tzv. Convenience marketing
 • Cenové stratégie (smart shoppers)
 • Zážitkový marketing (emocionalita, kým sa môže spotrebiteľ vďaka produktu stať, eventy)
 • Budovanie dlhodobých vzťahov o zákazníkmi (Customer Relationship Management)
 • Budovanie značky a corporate identity (rozpoznateľnosť medzi konkurentmi)
 • Individualizácia produktu podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka (one-to-one marketing)
 • Product placement
marketingov prostredie
Marketingové

prostredie

marketingov makroprostredie
Marketingové makroprostredie

6 základných zložiek – vplyvov:

 • Demografické
 • Ekonomické
 • Prírodné
 • Technologické
 • Politické
 • Kultúrne
marketingov mikroprostredie
Interné

firma a jej organizačná štruktúra

zdroje (personálne, finančné, fyzické)

Externé

zákazníci

dodávatelia

marketingoví sprostredkovatelia

konkurenti

verejnosť

Marketingové mikroprostredie
extern marketingov mikroprostredie z kazn ci cie ov trhy
Externé marketingové mikroprostredieZÁKAZNÍCI – CIEĽOVÉ TRHY
 • spotrebiteľský trh
 • trh výrobnej sféry
 • trh obchodných medzičlánkov (sprostredkovateľský trh)
 • vládny trh
 • medzinárodné trhy
n kupn spr vanie spotrebite ov
Nákupné

správanie spotrebiteľov

vymedzenie z kladn ch pojmov
Vymedzenie základných pojmov
 • Spotrebiteľský trh – všetci jednotlivci a domácnosti, ktoré nakupujú produkty na osobnú spotrebu.
 • Spotrebiteľské správanie – správanie, ktoré spotrebitelia prejavujú pri hľadaní, nákupe, používaní, hodnotení a disponovaní výrobkami a službami, od ktorých očakávajú, že uspokoja ich potreby.

Poznanie spotrebiteľského správania = predpoklad tvorby účinnej marketingovej stratégie

proces rozhodovania o n kupe
Proces rozhodovania o nákupe

Súhrn krokov, ktorými prechádza spotrebiteľ od uvedomenia si potreby cez rozhodnutie o nákupe až po jeho realizáciu.

5 krokov:

 • poznanie problému – uvedomenie si potreby,
 • zhromažďovanie informácií,
 • hodnotenie alternatív – výber produktu,
 • rozhodnutie o nákupe,
 • správanie po nákupe – zhodnotenie nákupu.
n kupn spr vanie organiz ci
Nákupné

správanie organizácií

n kupn spr vanie organiz ci1
Nákupné správanie organizácií

Trh organizácií– všetky podniky a organizácie, ktoré kupujú výrobky a služby na použitie pri výrobe iných produktov, na ďalší predaj, prenájom alebo na zásobovanie iných.

3 kategórie trhov organizácií:

 • trh výrobných faktorov
 • trh sprostredkovateľov
 • vládny trh
pecifik trhu organiz ci
Špecifiká trhu organizácií

Dopyt organizácií je odvodený od dopytu

finálnych spotrebiteľov po spotrebných

statkoch, vyznačuje sa nižšou cenovou

elasticitou.

 • menší počet kupujúcich
 • väčší objem nákupu
 • väčšinou väčšia geografická koncentrácia
etapy n kupn ho procesu
Etapy nákupného procesu
 • Anticipácia alebo poznanie problému
 • Určenie charakteristík a kvality potrebnej položky
 • Špecifikácia potrebnej položky
 • Hľadanie a hodnotenie potenciálnych zdrojov
 • Posúdenie zdrojov
 • Výber dodávateľov
 • Objednávka
 • Hodnotenie výkonu – spätná väzba
ad