Download
vetenskaplig metod n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vetenskaplig metod. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vetenskaplig metod.

Vetenskaplig metod.

423 Views Download Presentation
Download Presentation

Vetenskaplig metod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Den vetenskapliga metoden är ett arbetssätt som är kritiskt granskande. Allting börjar med en hypotes. En hypotes är ett antagande man gör utifrån ett antal observationer. Man testar sin hypotes genom att ställa upp ett experiment som måste vara upprepningsbart. Vetenskaplig metod.

  2. Vilken var Einsteins hypotes? Efter ett experiment är genomfört så analyserar man de resultat man fått. Antingen så får man tänka om sin hypotes och börja om från början igen eller så visar experimentet att ens hypotes stämmer. Sedan måste man låta andra testa hypotesen med ett likadant experiment för att se att resultatet går att upprepa.

  3. När man kommit fram till att hypotesen stämmer kan man bygga modeller för hur den fungerar. Newton funderade mycket kring gravitation, han kom fram till 3 fysikaliska lagar. En fysikalisk lag är ett samband i universum som man kan beskriva med matematik, en formel. Om man kan se att flera olika hypoteser hänger ihop och visar på hur något i universum fungerar kallar man det för en teori. En teori är bevisad genom många upprepade experiment.

  4. Materia är något som tar upp plats. Materia är något som har massa. Om man tittar på en järnbit är det inte så svårt att se att den har materia, men vad händer med syrgas. Har den materia? Vad är materia?

  5. All materia kan finnas i tre former: Fast form Flytande form Gasform Materians tre former.

  6. När materian byter form kallas det för fasförändring. När den går från fast till flytande kallas det smältning. När den går från flytande till gas kallas det för förångning.

  7. När materia går från gasform till flytande form kalls det för kondensation. När den går från flytande till fast kallas det för stelning.