Download
observation som vetenskaplig metod n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Observation som vetenskaplig metod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Observation som vetenskaplig metod

Observation som vetenskaplig metod

482 Views Download Presentation
Download Presentation

Observation som vetenskaplig metod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Observation som vetenskaplig metod

 2. Observation • Att se vad människor gör, att dokumentera det, analysera och tolka det som observerats • Experiment, kulturer, subkulturer, seder, kommunikation, frekvenser, beteende, mönster, maktförhållanden, relationer, interaktioner, miljöer, sociala grupperingar etc. • Deltagande observationer – strukturerade observationer – diskreta observationer

 3. Deltagande observation • The process in which an investigator establishes a many sided and relatively long-term relationship with a human association in its natural setting, for the purpose of developing a scientific understanding of that association (Lofland & Lofland 1984 i May 1993)

 4. Strukturerad observation • En omsorgsfull, utforskande observation som strävar efter en detaljerad och konsistent beskrivning av människans beteende (Robson 2002)

 5. Val av angreppssätt • Forskningsfråga, syfte och frågeställning styr val av angreppssätt • Deltagande obs. – kvalitativ metod • Strukturerad obs.– kvantitativ metod • Ett kvalitativt angreppssätt kan användas kvantitativ • Kombinationer av kvalitativ & kvantitativ

 6. Val av angreppssätt • Formell – informell observation • Observatörs rollen (från deltagande till bara observatör) • Observatör som använder ett strukturerat mätinstrument (tex. kodningsschema) • I deltagande observation är observatören instrumentet

 7. När använda observationer ? • Explorativa ansatser • Experimentella ansatser • I kombination med andra metoder • Naturalistiska ansatser (the real life) • Induktiva ansatser

 8. Deltagande observationer • Rötter i Antropologin • Chicagoskolan • Studera msk i deras naturliga miljö • Studera msk genom direkt interaktion • Utveckla förståelse av den sociala världen och utveckla teorier om denna värld • Fältforskning – metodologisk pragmatism, naturalism och utgår ifrån de studeras perspektiv (inifrånperspektiv) • Aktionsforskning, etnografi, etnometodologi, socialt arbete, sociologi, pedagogik, psykologi m.fl.

 9. Observations roller • Helt deltagande (complete participant) • Deltagaren som observatör (participant observer) • Den marginellt deltagande • Observatören som deltagare (observer as participant) • Helt observerande

 10. Vad gör man när man gör en deltagande observation? • Observera – lukt, smak, känslor, tal, hörsel, kontext, miljö, sociala interaktion – forskaren är instrumentet som registrerar och absorbera information • Detaljerade och utförliga beskrivningar • Omsorgsfullt lyssnande • Språk, jargong, kultur • Verklighetsuppfattning - kosmologi

 11. När deltagande observationer kan användas i mindre projekt? • Med små grupper (tex. en bestämd grupp ungdomar, skolklass, en brukargrupp, personalgrupp etc.) • Händelser/processer som är avgränsade i tid (tex. ett sammanträde) • För frekventa händelser (återkommande, mer eller mindre rutinmässiga) • Aktiviteter som är möjliga att observera • När målet är att utforska ett fenomen som man inte känner till • När man har relativt gott om tid

 12. Att generera empiri Dokumentation - instrument • Scheman • Fältanteckningar • Bandupptagningar • Foto/film • Papper & penna • diagram • Intervjuer

 13. Att generera empiri Dokumentation • En process, från ”utförlig till fokuserad” • Deskription – beskriva miljö, människor, aktivitet • Fokuserad observationer

 14. Att generera empiri Dokumentation Detaljerad fokuserad Inte relevant Alla detaljer Inte relevant Tid

 15. Att generera empiri Beskrivande observationer • Skapa en detaljerad och utförlig bild av det som observeras • Miljö (fysisk miljö, rum, interiör, möbler etc.) • Aktörer (position, status, kön, ålder) • Aktiviteter • Objekt • Handlingar • Händelse • Tid • Mål & syfte • Emotioner

 16. Att generera empiri Fokuserade observationer • En specifik dimension eller flera dimensioner • Fokusera specifika teman • Utvecklandet av preliminär analytiska koder/begrepp som vägleder • Specifika mönster • Handlingar/beteenden/interaktionsmönster

 17. Att generera empiri Dokumentation • Minnesanteckningar (memos) • Direkta observations anteckningar (utförliga, kronologiska, detaljerade, direkt återgivning • Slutsatser/tolkningar (tex. tolkningar av beteenden – bygger på de direkta anteckningarna) • Teoretisk anteckningar (preliminär analytiska slutsatser, detta kan förstås som …) • Analytiska memos (uppslag, tolkningar med teoretisk koppling) • Personliga (upplevelser, känslor etc. är en del av den analytiska processen) • Kartor/scheman/diagram

 18. Att generera empiri Dokumentation Direkta Slutsatser/tolkningar Analytiska Personliga Se sid 378 i Neuman & Kreuger 2003

 19. Att generera empiri Dokumentation D F A C E B Spatial karta Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

 20. Att generera empiri Dokumentation K K K M K M M Sociogram, tex. relationsband mellan 7 brukare Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

 21. Att generera empiri Dokumentation TIDSSCHEMA Se sid 379 i Neuman & Kreuger 2003

 22. Metodologiska utmaningar • Selektivt minne • Perception • Interpersonella faktorer • Feltolkningar • Störande ljud/miljö/social interaktion • Att främmandegöra det bekanta

 23. Strukturerade observationer • En ren observatörs roll • Kvantiteter, mäta • Kodningsscheman • Deduktivt förhållningssätt • På förhand bestämda kategorier som ska mätas/observeras • Mätinstrumentets validitet och reliabilitet

 24. Kodschema - exempel • Icke verbalt beteende • Spatialt beteende • Extra- lingvistiskt beteende (tonfall, ljudnivå) • Lingvistiskt beteende Smith 1975 refererad i Robson 2002

 25. Kodschema - ett exempel • Kroppsspråk • Gester • Huvudrörelser • Blick/ögonkontakt • Munrörelse/ljud

 26. Kodschema

 27. Kodschema • Självständigt (1) • Beroende (2) • Självständigt med stöd (3) • Beroende med stöd (4) • Övrigt (5)

 28. Kodschema - dokumentation Tid: kl.08.15, 21/4 2006 Plats: A´s lägenhet i gruppboende X Aktivitet: Hygien 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 25 I I I I I I I I I I 2 1 11 3333 1

 29. Fördelar med observationer • Direkt • Ett utmärkt komplement • Sker i msk naturliga miljö • Kan fånga diskrepansen mellan vad som sägs och vad som görs • Fångar ”verkligheten” • Utforskande/blottläggande

 30. Nackdelar med observationer • Observatörs effekten • Tidskrävande • Access • Risk för alltför stor subjektivitet

 31. Forskningsetiska/metodologiska överväganden • Forskningssubjekten blir utlämnade • Informerat samtycke • Påverkar msk beteende • Observatörs effekten • Feltolkningar • Asymmetriska relationer

 32. Forskningsetiska/metodologiska överväganden • ”Go nativ” • Rite du passage • Flexibilitet, smidighet & sensitivitet • Förhandling