Download
evidensbaserad missbruksbehandling vetenskaplig utv rdering av motivationsbehandling n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evidensbaserad missbruksbehandling Vetenskaplig utvärdering av motivationsbehandling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evidensbaserad missbruksbehandling Vetenskaplig utvärdering av motivationsbehandling

Evidensbaserad missbruksbehandling Vetenskaplig utvärdering av motivationsbehandling

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Evidensbaserad missbruksbehandling Vetenskaplig utvärdering av motivationsbehandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Evidensbaserad missbruksbehandlingVetenskaplig utvärdering av motivationsbehandling

  2. Utvärdering av samtalsbehandling • Krukis Motivation och Behandling har sedan början på 2012 kontinuerligt och vetenskapligt kvalitetssäkrat sin motivationsbehandling med hjälp av Karolinska Institutet.

  3. Evidensbaserad behandling • Krukis Motivation och Behandling erbjuder, under heldygnsvård, en modern evidensbaserad behandling för klienter med missbruk och psykisk problematik.

  4. Evidensbaserad behandling • Hörnstenarna i vår behandling är en kombination av KBT och Motiverande Samtal (MI).

  5. Motivationsbehandling • MI är en kort intervention i form av stödjande samtal vilka fokuserar på klientens ambivalens, egna erfarenheter, förmågor, inre styrkor och inre motivation.

  6. Motivationsbehandling • Behandlaren lyssnar aktivt och lockar fram klientens egna perspektiv och resurser.

  7. Implementering tar tid och kräver feedback. • Samtalsstilen är enkel till sin natur men kräver normalt långsiktigt arbete med feedback och övning för att bemästra och utföra med professionell färdighet.

  8. Behandlare glömmer ofta det de fått lära sig • Forskning har visat att MI-utövare har svårt att bedöma sin egen färdighet i metoden samt att terapeuter generellt ofta slutar att göra det som de fått lära sig under utbildningen.

  9. Kontinuerlig, oberoende,utvärdering • Behovet av kontinuerlig, oberoende, utvärdering är därför stort och en viktig del av implementeringen av evidensbaserad behandling.

  10. Två års löpande utvärdering • Krukis har, via MIC-lab, visat att motivationsbehandlingen, 2012 och 2013, kvalitetsmässigt befunnit sig över den nivå som Beroendecentrum i Stockholm har satt upp som mål för den egna verksamheten i sin lokala instruktion.