Download
st d till vetenskaplig publicering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stöd till vetenskaplig publicering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stöd till vetenskaplig publicering

Stöd till vetenskaplig publicering

162 Views Download Presentation
Download Presentation

Stöd till vetenskaplig publicering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Stöd till vetenskaplig publicering Hur hjälper vi bibliotekarier bäst forskarna med publiceringsfrågor? • Hur gör vi idag? • Hur kan vi bli bättre? • Hur kan vi marknadsföra oss? • Dagsläget på KTH och KI – hur jobbar vi idag? • Hur jobbar ni idag? • Lite om Open Access • Lite om bibliometri • Nyttiga databaser och verktyg • Framtiden: Hur når vi forskarna? Marknadsföring?

  2. Vilka är vi? • Från KTH: Margareta Fathli, Klemens Karlsson, Ulf Kronman • Från KIB: Frida Fick, Anders Wändahl • Deltagare i denna workshop kommer från: • Sjukhusbibliotek • Myndighetsbibliotek • Universitetsbibliotek • Läkemedelsföretagsbibliotek