1 / 10

Rozvaha – řešení bilanční rovnosti

Rozvaha – řešení bilanční rovnosti. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Vašíčková

alyn
Download Presentation

Rozvaha – řešení bilanční rovnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rozvaha – řešení bilanční rovnosti Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Vašíčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. www.zlinskedumy.cz

  2. Charakteristika DUM

  3. Rozvaha – řešení bilanční rovnosti Náplň učiva rozdělení položek do aktiv a pasív rozdělení majetku a zdrojů zpracování do T-formy zjištění bilanční rovnosti

  4. Rozvaha – příklad Sestavte rozvahu k 1. 1. 20.. podle následujících položek (částky jsou v Kč): Budova: 2.000.000, závazky k dodavatelům: 15.000, pohledávky za odběrateli: 40.000, materiál: 100.000, závazky k zaměstnancům: 35.000, pokladna: 10.000, bankovní účet: 330.000, strojní vybavení: 500.000, základní kapitál: 2.900.000, bankovní úvěr 30 000.

  5. Rozdělení aktiv (částky v Kč) Fixní (stálý) majetek: budova: 2.000.000, strojní vybavení: 500.000 Oběžný majetek: pohledávky za odběrateli: 40.000, materiál: 100.000, pokladna: 10.000, bankovní účet: 330.000.

  6. Rozdělení pasív (částky v Kč) Vlastní zdroje: Základní kapitál: 2.900.000 Cizí zdroje: Závazky k dodavatelům: 15.000, závazky k zaměstnancům: 35.000, bankovní úvěr: 30.000

  7. Sestavení rozvahy do T-formy Rozvaha k 1. 1. 20.. A (v Kč) P Fixní majetek: Vlastní zdroje: Budova 2.000.000 Zákl. kapitál 2.900.000 Stroj. vybavení 500.000 Cizí zdroje: Oběžný majetek: Záv. k dod. 15.000 Materiál 100.000 Záv. k zaměstn. 35.000 Pohledávky 40.000 Bankovní úvěr 30.000 Pokladna 10.000 Bankovní účet 330.000 2.980.000 2.980.000

  8. Kontrolní otázky: • Které položky patří do fixních aktiv? • Kam zařadíme pohledávky? • Co jsou závazky a kam v rozvaze patří? • Kam v rozvaze patří základní kapitál?

  9. Seznam obrázků:

  10. Seznam použité literatury: [1] Vašíčková Marie, Didaktická analýza učiva vybraných tematických celků v odborném předmětu účetnictví, diplomová práce, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 1999

More Related