al ie v zvy v rokoch 2012 2013 nov pr le itos v programovom obdob 2014 2020 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013 Nová príležitosť v programovom období 2014-2020 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013 Nová príležitosť v programovom období 2014-2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013 Nová príležitosť v programovom období 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013 Nová príležitosť v programovom období 2014-2020. Ing. Milan Ovseník Regionálna konferencia k ROP 23. máj 2012. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013. opatrenie 3.2a infraštruktúra CR opatrenia 4.1 a 5.1 „protipovodňové projekty“

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013 Nová príležitosť v programovom období 2014-2020


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013Nová príležitosť v programovom období 2014-2020 Ing. Milan Ovseník Regionálna konferencia k ROP 23. máj 2012

  2. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013 • opatrenie 3.2a infraštruktúra CR • opatrenia 4.1 a 5.1 „protipovodňové projekty“ • Opatrenie 5.1 regionálne cesty • voľné disponibilné zdroje v ROP: • Oblasť podpory 4.1b - Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (financovanie - finančný nástroj JESSICA) – oprávnený žiadateľ obec, subjekty súkromného sektora

  3. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 3.2 infraštruktúra cestovného ruchu • Orgán zodpovedný za implementáciu: • sprostredkovateľský orgán Cieľ opatrenia: „Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom podpory infraštruktúry cestovného ruchu.“ Výzva na 3.2 - investičné aktivity • predpoklad - rok 2013 • indikatívna zostávajúca alokácia: • 14,4 mil. EUR ( ŽSK 2 - 2,5mil. EUR)

  4. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 3.2 infraštruktúra cestovného ruchu oprávnené aktivity: • podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy, orientačné tabule, chodníky, verejné sociálne zariadenia, odpočívadlá, lyžiarske bežecké trate a pod.) priľahlej ku komplexným strediskám cestovného ruchu s celoročným využitím v územiach, podporených v rámci Prioritnej osi 3 OP KaHR, ktoré sa zároveň nachádzajú v územiach definovaných v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 v znení jej aktualizácii ako územia s medzinárodným a národným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región, a ktoré majú identifikované nedostatky z hľadiska nekomerčnej verejnej infraštruktúry.

  5. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 3.2 infraštruktúra cestovného ruchu Aktivity môžu byť obdobné ako aktivity v opatrení 4.1 Regenerácia sídiel ROP. Z toho dôvodu sú aktivity v rámci opatrenia 3.2 oprávnené v prípade, ak ide o komunikácie a priestranstvá bezprostredne priľahlé k strediskám cestovného ruchu v oblastiach s národným a medzinárodným významom a územiach v regióne vyššej kategórie ako príslušný región podľa Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do r. 2013 vrátane jej aktualizácií, resp. do území s existujúcim cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom pre jeho rozvoj (formulár žiadosti o NFP a ITMS vylučuje duplicitnú podporu rovnakých aktivít).

  6. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 3.2 infraštruktúra cestovného ruchu Oprávnené aktivity: • rekonštrukcia miestnych komunikácií, vrátane dopravných subsystémov, • výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás, vrátane dopravných subsystémov, • rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy, • úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene, • výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení, • rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok, • rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení,

  7. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 3.2 infraštruktúra cestovného ruchu • Oprávnení prijímatelia: • * Obec nachádzajúca sa v území s medzinárodným a národným významom resp. v území v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013) resp. vyšší územný celok zastrešujúci zmluvné partnerstvo s inými samosprávami, prípadne s inými subjektmi aktívnymi v oblasti cestovného ruchu • * VÚC

  8. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 4.1 – protipovodňové projekty Orgán zodpovedný za implementáciu: • sprostredkovateľský orgán Cieľ opatrenia: „Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel.“ Oprávnené aktivity: • úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene • výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení • výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás vrátane dopravných subsystémov • rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane dopravných subsystémov • rekonštrukcia mostov a lávok • rekonštrukcia a výstavba zastávok • rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení • úprava a regulácia povodí

  9. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 4.1 – protipovodňové projekty Výzva na 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami Výzva na 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí • predpoklad – jeseň 2012 • indikatívna zostávajúca alokácia: • 4.1a – 40,5 mil. EUR • 4.1c – 5,9 mil. EUR

  10. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 4.1 – protipovodňové projekty Oprávnený prijímateľ: • Obeczaložená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uvedená vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP v zozname oprávnených žiadateľov na základe štúdie Stanovenie smerovania intervencií v rámci Regionálneho operačného programu zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010. • v ŽSK 76 obcí uvedených v štúdii (pričom oprávnenými sú aj obce ležiace mimo pólov rastu)

  11. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 4.1 – protipovodňové projekty Štúdia „Stanovenie smerovania intervencií v rámci Regionálneho operačného programu zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010“ dostupná na http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/

  12. Ďalšie výzvy v rokoch 2012-2013opatrenie 5.1 – regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Orgán zodpovedný za implementáciu: • sprostredkovateľský orgán Cieľ opatrenia: „Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie a budovania ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia.“ Oprávnený prijímateľ: • VÚC ako vlastník ciest II. a III. triedy Výzva na 5.1 – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami – (predpoklad jeseň 2012) Výzva na 5.1 – zostávajúcu regionálnu alokáciu na rekonštrukciu ciest (3,5 mil. EUR) – (predpoklad rok 2012/2013)

  13. Nová príležitosť v kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ v programovom období 2014-2020

  14. Programové obdobie 2014-2020 Strategické dokumenty pre rast EÚ do roku 2020 EURÓPA 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (marec 2010) Nástroj na prekonanie hospodárskej krízy a vízia európskeho sociálneho trhového hospodárstva v 21.storočí 3 priority ( inteligentný, udržateľný, inkluzívny rast), 5 cieľov, 7 iniciatív Spoločná poľnohospodárska politika do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území Strategické rozhodnutia týkajúce sa pôdohospodárstva a vidieckych oblastí s cieľom dosiahnuť udržateľnejší, inteligentnejší a inkluzívnejší rast vidieka Európy. Cieľ 1: Životaschopná výroba potravín, Cieľ 2: Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy Cieľ 3: Vyvážený územný rozvoj

  15. Programové obdobie 2014-2020 Rozpočet pre EURÓPU 2020 - Návrh viacročného finančného rámca 2014-2020 - predložený jún 2011 - Návrh celkových zdrojov, ktoré EK odporúča EÚ, aby ich venovala na svoje priority Návrh nariadení EÚ pre kohéznu politiku a spoločnú poľnohospodársku politiku na nové programové obdobie 2014-2020 publikované v októbri – novembri 2011 Snaha o zlepšenie koordinácie a harmonizácie využívania fondov EÚ v rámci kohéznej politiky a spoločnej poľnohospodárskej politiky Vytvorenie spoločného strategického rámca pre: • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) • Európsky sociálny fond (ESF) • Kohézny fond (KF) • Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka (EPFRV) • Európsky fond námorného a rybného hospodárstva (EFNRH)

  16. Programové obdobie 2014-2020 11 tematických cieľov v súlade so stratégiou Európa 2020: 1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, 2) zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality, 3) zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho sektora (v prípade EPFRV) a sektora rybného hospodárstva a akvakultúry (v prípade EFNRH), 4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, 5) podpora prispôsobovania sa zmenám klímy, predchádzania a riadenia rizík, 6) ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov, 7) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach, 8) podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily, 9) podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe, 10) investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, 11) zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy Celkové a čiastkové ciele priorít Únie v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu sa prostredníctvom spoločného strategického rámca pretransformujú na hlavné opatrenia pre EFRR, KF, ESF, EPFRV a EFNRH, zabezpečenie integrované využívanie fondov SSR na dosahovanie spoločných cieľov.

  17. Programové obdobie 2014-2020 Investičné priority pre EFRR IP pre EFRR - stanovené akcie špecifické pre EFRR pre jednotlivých 11 tematických cieľov Riešenie osobitných potrieb EFRR aby boli v súlade so stratégiou Európa 2020,12 podľa ktorej by politika súdržnosti mala podporovať potrebu dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, Príklad IP: TC(6) ochrana životného prostredia a propagácia účinného využívania zdrojov: (a) riešenie významných potrieb investícií do sektora odpadu s cieľom splniť požiadavky environmentálnehoacquis; (b) riešenie významných potrieb investícií do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis;  (c) ochrana, propagácia a rozvoj kultúrneho dedičstva; (d) ochrana biologickej diverzity, ochrana pôdy a propagácia ekosystémových služieb vrátane NATURA 2000 a zelených infraštruktúr15; 15 Zriadená ako koherentná európska ekologická sieť osobitných oblastí ochrany podľa článku 3 ods. 1 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, Ú. v. ES L 206, 22.7. 1992, s. 7. (e) opatrenia na zlepšenie mestského prostredia vrátane regenerácie opustených priemyselných lokalít a zníženia miery znečistenia vzduchu;

  18. Programové obdobie 2014-2020 Investičné priority pre EFRR Príklad IP: TC(8) propagácia zamestnanosti a podpora pracovnej mobility: (a) vývoj podnikateľských inkubátorov a investičná podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania podnikov;  (b) miestne iniciatívy v oblasti rozvoja a pomoc štruktúram, ktoré poskytujú komunálne služby, zameraná na tvorbu nových pracovných miest, ak tieto činnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. […]/2012 [ESF];  (c) investície do infraštruktúry pre verejné služby zamestnanosti; TC (9) sociálne začlenenie a boj proti chudobe: (a) investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné;  (b) podpora fyzickej a ekonomickej regenerácie zanedbaných mestských a vidieckych komunít; (c) podpora sociálnych podnikov;

  19. Programové obdobie 2014-2020 Spoločný strategický rámec EÚ – členský štát pripravia tzv. Zmluvy o rozvojovom a investičnom partnerstve. • Zmluva o partnerstve (obdoba súčasných národných strategických referenčných rámcov) Zmluva by mala transformovať prvky vymedzené v spoločnom strategickom rámci do vnútroštátneho kontextu a vymedzovať pevné záväzky na dosiahnutie cieľov EÚ prostredníctvom programovania fondov SSR. • Budú nadväzovať na ciele stratégie Európa 2020 a na národné programy reforiem. Budú vytyčovať integrovaný prístup k územnému rozvoju podporovaný všetkými fondmi SSR • Operačné programybudú hlavným riadiacim nástrojom; ich počet by mal byť nižší v nadväznosti na obmedzené množstvo priorít. • Tematická koncentráciapotrebná špecifikácia obmedzeného množstva priorít, ktoré sa ČŠ rozhodne podporovať zo zdrojov politiky súdržnosti EÚ.

  20. Programové obdobie 2014-2020 V zmysle Národného programu reforiem SR sú definované 3 tematické oblasti podpory pre politiku súdržnosti po roku 2013: • Základná infraštruktúra • Ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia  • Veda, výskum a inovácie s dôrazom na zelený rast Na rok 2012 schválený NPR apríl 2012, aktualizácia máj 2012 – zapracovanie programového vyhlásenia vlády SR

  21. Programové obdobie 2014-2020 SÚČASNOSŤ: • SR pripravuje hlavný strategický dokument na využívanie ŠF a KF EÚ po roku 2013 „Zmluvu o partnerstve“ • ŽSK je členom Pracovnej skupiny „Partnerstvo pre politiku súdržnosti“ • ŽSK vytvorilo pracovnú skupinu ZA-SK 2020

  22. Programové obdobie 2014-2020 Návrhy ŽSK k príprave nového programového obdobia • zvýšiť relevanciu regionálnych strategických dokumentov (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC) pri tvorbe a implementácii programov (operačné programy a program rozvoja vidieka)  v rámci budúceho Spoločného strategického rámca, • rozšíriť pôsobnosť regiónov pri riadení operácií aj na operácie podporované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), • priamo zapojiť regióny na dialógu s Komisiou pri príprave Zmluvy o partnerstve, • zjednodušiť mechanizmy administrácie projektov navrhovaných EK za podmienky rešpektovania týchto mechanizmov zo strany kontrolných orgánov EK,

  23. Programové obdobie 2014-2020 Návrhy ŽSK k príprave nového programového obdobia Pre cieľ  EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA:  • zvýšiť relevanciu regionálnych cezhraničných strategických dokumentov pri tvorbe a implementácii operačných programov ETS v rámci budúceho programového obdobia: - prostredníctvom účasti zástupcov národnej úrovne na ich príprave/aktualizácii a následnom záväzku na finančnom plnení ich implementácie, t.j. vyčlenením alokácie z relevantných OPcezhraničnej spolupráce pre plnenie daných strategických dokumentov; - prostredníctvom zapracovania regionálnych strategických priorít do návrhov OPcezhraničnej spolupráce (napr. v častiach Veľké projekty, Spoločný akčný plán, Miestny rozvoj pod vedením spoločenstva, Integrované územné investície, a pod.) • začleniť EZÚS TRITIA do systému riadenia programov cezhraničnej spolupráce relevantných pre územie TRITIA

  24. Programové obdobie 2014-2020 Príprava strategických dokumentov na úrovni regiónu, obcí a miest • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu Žilinský samosprávny kraj – projekt v rámci opatrenia ROP - 4.1.d potreba spolupráce zo strany obcí, vyhodnocovanie plnenia PHSR obcí a príprava programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí na nové obdobie

  25. Programové obdobie 2014-2020 Nová príležitosť regiónu v štrukturálnej politike Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznomfonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 Článok 89Geografický rozsah operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu azamestnanosti Operačné programy čerpajúce z EFRR a ESF sa musia vypracovať na náležitej geografickej úrovnia aspoň na úrovni 2 NUTS, a to v súlade s inštitucionálnym systémom špecifickým pre členský štát, ak nie je medzi Komisiou a členským štátom dohodnuté inak. Operačné programy čerpajúce podporu z Kohézneho fondu sa musia vypracovať na vnútroštátnej úrovni. Článok 113 Určenie orgánov 1. Členský štát určí pre každý operačný program ako riadiaci orgán vnútroštátny, regionálny alebo miestny orgán alebo subjekt verejnej správy. Ten istý orgán alebo subjekt verejnejsprávy môže byť určený ako riadiaci orgán pre viac ako jeden operačný program. 7. Členský štát alebo riadiaci orgán môže poveriť riadením časti operačného programu sprostredkovateľský orgán formou písomnej dohody uzavretej medzi sprostredkovateľským subjektom a členským štátom alebo riadiacim orgánom („globálny grant“). Sprostredkovateľský subjekt poskytne záruky svojej solventnosti aspôsobilosti v príslušnej oblasti, ako aj v administratívnom a finančnom riadení.

  26. Programové obdobie 2014-2020 Nová príležitosť v spoločnej poľnohospodárskej politike Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka PROGRAMOVANIE A RIADENIE - Článok 7 Programy rozvoja vidieka 1.EPFRV sa v členských štátoch využíva prostredníctvom programov rozvoja vidieka. Týmito programami sa vykonáva stratégia na splnenie priorít Únie pre rozvoj vidieka prostredníctvom súboru opatrení vymedzených v hlave III, na dosiahnutie ktorých sa čerpá pomoc z EPFRV.1. 2. Členský štát môže predložiť buď jediný program pre celé svoje územie, alebo súbor regionálnych programov. 3. Členské štáty s regionálnymi programami môžu na schválenie predložiť aj národný rámec, ktorý obsahuje spoločné prvky týchto programov bez samostatných pridelených rozpočtových prostriedkov. Článok 8 Tematické čiastkové programy 1. Členské štáty môžu do svojich programov rozvoja vidieka začleniť tematické čiastkové programy prispievajúce k prioritám Únie pre rozvoj vidieka a zamerané na riešenie osobitných potrieb identifikovaných najmä v súvislosti s: (a) mladými poľnohospodármi, (b) malými poľnohospodárskymi podnikmi uvedenými v článku 20 ods. 2 treťom pododseku, (c) horskými oblasťami uvedenými v článku 33 ods. 2, Horské oblasti:Spolupráca, Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, Leader Článok 73 Riadiaci orgán ods.2 Členský štát alebo riadiaci orgán môže určiť jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov vrátane miestnych orgánov, subjektov regionálneho rozvoja alebo mimovládnych organizácií, aby vykonávali riadenie a realizáciu operácií rozvoja vidieka. • Keď je tematický čiastkový program uvedený v článku 8 súčasťou programu rozvoja vidieka, riadiaci orgán môže určiť jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov vrátane miestnych orgánov, miestnych akčných skupín alebo mimovládnych organizácií, aby vykonávali riadenie a realizáciu takejto stratégie.

  27. Programové obdobie 2014-2020Programové vyhlásenie vlády SR 2012Kapitola 7. Rozvoj regiónov Súčasná prax ukázala, že SORO, vytvorené v rámci samosprávnych krajov, významne pomohli k úspešnému čerpaniu financií z ROP. Snahou SR je v novom programovom období vytvoriť na úrovni samosprávnych krajov podmienky na uplatnenie riadiacich a implementačných štruktúr v rámci pomoci a podpory z fondov EÚ.

  28. Spoločným úsilím využime možnosť pokračovať v smerovaní ku kvalitnejšiemu životu v krajiPripraveným šťastie praje...