life instrument finansowy na rzecz innowacji rodowiskowych n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji środowiskowych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji środowiskowych - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji środowiskowych. Andrzej Muter Wydział ds. Funduszy UE NFOŚiGW. Schemat prezentacji. LIFE+ Informacje ogólne Komponenty tematyczne LIFE+ Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+ LIFE+ Skąd czerpać informacje?. Początki programu LIFE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LIFE+ Instrument Finansowy na rzecz innowacji środowiskowych' - alda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
life instrument finansowy na rzecz innowacji rodowiskowych

LIFE+Instrument Finansowy na rzecz innowacjiśrodowiskowych

Andrzej Muter

Wydział ds. Funduszy UE

NFOŚiGW

schemat prezentacji
Schemat prezentacji
 • LIFE+ Informacje ogólne
 • Komponenty tematyczne LIFE+
 • Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE+
 • LIFE+ Skąd czerpać informacje?
slide3

Początki programu LIFE

Jednolity Akt Europejski

(1986)

+

V Program Działań

na Rzecz Środowiska (1993)

LIFE I (1992-1995)

5 komponentów, dofinansowanie 30 – 100%

LIFE II (1995-1999)

Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu, 3 komponenty

LIFE III (1999-2004) + 2

Rozszerzenie UE, zwiększenie budżetu

LIFE + (2007-2013)

Zwiększenie budżetu, zmiana komponentów

 • Łącznie ponad 3017 projektów / 1718 innowacyjnych lub demonstracyjnych
slide4

Okres wdrażania i budżet programu

 • Program wdrażany w l. 2007-2013 (ostatni nabór)
 • Projekty mogą być realizowane po 2013 r.
 • Coroczne nabory wniosków

Alokacja nie wykorzystana w danym roku „przepada”.

Nabór 2009 Polska wykorzystałaok.14 mln / 12 mln alokacji

slide5

Miejsce LIFE+ w systemie instrumentów finansowych wspierających ochronę środowiska

BADANIA

NAUKOWE

ZASTOSOWANIE

WYNIKÓW BADAŃ

W SZEROKIEJ SKALI

7 PR

LIFE+

FS, EFRR

EFR, EFRROW

PROTOTYPOWE

TECHNOLOGIE

NARZĘDZIA

METODY

INNOWACJE

DEMONSTRACJA

PROMOCJA

SPRAWDZONE

TECHNOLOGIE

NARZĘDZIA

METODY

slide6

Ocena wniosków i wybór projektów

Krajowy Punkt Kontaktowy

(od IX 2008 NFOŚiGW)

Wnioskodawca

Komisja Europejska

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

decyzja o współfinansowaniu

płatności, sprawozdawczość

slide7

Beneficjenci

„Finansowanie poprzez LIFE+ mogą otrzymywać jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne.”

Art. 7 Rozporządzenia ws. LIFE+

Każdy podmiot zarejestrowany na terytorium Wspólnoty Europejskiej

 • podmioty publiczne
 • podmioty prywatne o charakterze komercyjnym
 • podmioty prywatne o charakterze niekomercyjnym
 • (w tym organizacje pozarządowe)
slide8

Zasady finansowania LIFE+

Maksymalna stawka współfinansowania

50% kosztów kwalifikowalnych

60% k.k., 30 % – 50 % kosztów projektu przeznaczonych jest na konkretne działania ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska.

75% k.k., > 50 % kosztów projektu przeznaczonych na konkretne działania ochronne skierowane na priorytetowe gatunki i siedliska.

Lista gatunków ptaków priorytetowych dla LIFE+:http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/index_en.htm

Obowiązkowy wkład własny:

W przypadku podmiotów publicznych wkład finansowy musi przekraczać o > 2% sumę kosztów wynagrodzenia ich pracowników, pobieranego w ramach projektu. (Jako wkład własny może być traktowane wynagrodzenie pracowników oddelegowanych do realizacji projektu.)

slide9

Zasady finansowania LIFE+

Wypłaty dotacji KE:

70% (zaliczka) 30% (płatność końcowa) - < 24 miesiące , < 300 000 euro z KE

40% (zaliczka) / 40% (płatność pośrednia) / 20% (płatność końcowa)

40% (zaliczka) / 20% x 2 (płatności pośrednie) / 20% (płatność końcowa)

> 48 miesiące , > 2 000 000 euro z KE

Overhead (koszty ogólne):

„Koszty ogólne są kwalifikowalne dla finansowania stawką ryczałtową do

maksymalnej wysokości 7% całkowitej kwoty faktycznie poniesionych

kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów

zakupu/dzierżawy gruntów. Nie muszą one być poparte dokumentami

księgowymi. Są one kwalifikowalne jako koszty pośrednie, które mają pokryć

ogólne koszty pośrednie potrzebne do zatrudnienia, zarządzania, przysposobienia

i wsparcia, bezpośrednio lub pośrednio, personelu pracującego przy projekcie.”

slide10

Zasady finansowania LIFE+

 • Koszty „Pomocy zewnętrznej” zawierającej koszty prac zlecanych na zewnątrz oraz wynajmu sprzętu lub infrastruktury nie powinny przekroczyć 35% całkowitego budżetu projektu.
 • Kwalifikowalność kosztów zakupu „Dóbr trwałych”
 • Do współfinansowania kwalifikują się jedynie koszty związane z amortyzacją dóbr trwałych w trakcie realizacji projektu, pod warunkiem spełnienia zapisów zawartych w Art. 25.5-25.9 Postanowień Wspólnych.
 • Maksymalny poziom odpisów amortyzacyjnych:
  • Infrastruktura – 25% kosztu rzeczywistego
  • Wyposażenie (urządzenia) – 50% kosztu rzeczywistego
 • WYJĄTKI:
  • Koszty wykonania prototypów,
  • W przypadku komponentu I wydatki poniesione na dobra trwałe przez podmioty publiczne lub podmioty prywatne niekomercyjne, uważa się za kwalifikowane w całości.
slide11

Zasady finansowania LIFE+

W przypadku podmiotów o wątpliwej sytuacji finansowej KE wymaga gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na pierwszą płatność zaliczkową!

Język wniosków:

Formularze w języku angielskim wypełniane w j. polskim, za wyjątkiem formularza B1, który musi być wypełniony w j. angielskim.

Wartość projektu:

Nie określono minimalnej wartości projektu.

Komisja w przewodnikach dodaje przeciętną wartość dofinansowania KE równą ok. 1 mln euro.

Patrz kryteria finansowe w przewodniku „zasady oceny wniosków LIFE+”.

Wartość projektu:

Nie określono minimalnej wartości projektu.

slide13

Komponenty tematyczne

 • Komponent I - Przyroda i różnorodność biologiczna
 • ochrona gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000
 • projekty przyczyniające się do powstrzymania procesu
 • spadku różnorodności biologicznej
 • Komponent II - Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
 • rozwój i wdrażanie nowych podejść, technologii, praktyk
 • w zarządzaniu środowiskiem
 • wdrażanie polityki ochrony środowiska UE
 • wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska

Komponent III - Informacja i komunikacja

 • kampanie mające na celu zwiększenie świadomości

społecznej w kwestiach związanych z ochroną środowiska

 • kampanie informacyjne, szkolenia ws. zapobiegania

pożarom lasów

slide14

Rodzaje projektów

LIFE+ Przyroda: najlepsze praktyki lub demonstracyjne;

LIFE+ Różnorodność biologiczna: innowacyjne i/lub demonstracyjne;

LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska: innowacyjne i/lub demonstracyjne;

LIFE+ Informacja i komunikacja: ogólnokrajowe kampanie informacyjne podnoszące świadomość społeczną oraz inne działania komunikacji społecznej dotyczące ochrony przyrody i/lub środowiska.

slide15

Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

 • wkład w rozwój i prezentację innowacyjnej polityki, technologii, metod i instrumentów;
 • wkład w konsolidację wiedzy na rzecz rozwoju, monitoringu i oceny polityki ustawodawstwa na rzecz środowiska;
 • wspieranie tworzenia i wdrażania technik monitorowania i oceny stanu środowiska oraz czynników presji i reakcji z nimi związanych;
 • wspieranie wdrażania wspólnotowej polityki na rzecz środowiska, szczególnie na szczeblu lokalnym i regionalnym;

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć jednego z kilkunastu obszarów tematycznych

slide16

Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

„Zmiany klimatu”

„Woda”

„Powietrze”

„Gleby”

„Środowisko miejskie”

„Hałas”

„ Chemikalia”

„Środowisko i zdrowie”

„Odpady i zasoby naturalne”

„Lasy”

„Innowacje”

„Kierunki strategiczne”

slide17

Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

Przemysł mleczarski samowystarczalny w wodę[LIFE03 ENV/NL/000488]

Beneficjent:DOC Kaas ba Hoogeveen

 • Cel
 • zmniejszenie o 50 % ilości ścieków mleczarskich powstających w mleczarni w Hoogeveen;
 • Działania
 • zamknięcie wewnętrznego cyklu obiegu wody z wykorzystaniem wody zawartej w mleku (filtry membranowe)
 • wykorzystanie schłodzonego mleka do obniżenia temperatury wody procesowej (wymienniki ciepła)
 • rozpropagowanie wyników projektu
 • Rezultaty
 • zmniejszenie zużycia wody 550 tys. m3/rok;
 • ograniczenie ilości ścieków z 800 tys. m3 do 545 tys. m3/rok;
 • wyeliminowanie poboru wody podziemnej;
 • ograniczenie zużycia energii do schładzania o ok. 6,2 gWh/rok;
 • ograniczenie ilości energii do ogrzewania o ok. 2,4 mln m3 gazu/rok.
slide18

Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

Rekultywacja jezior Jelonek i Winiary metodą inaktywacji fosforu w osadach dennych [LIFE07 ENV/PL/000605]

Beneficjent:Miasto Gniezno

 • Cele
 • powstrzymanie postępującej eutrofizacji jezior
 • poprawa jakości wód, zwiększenie różnorodności biologicznej
 • zwiększenie atrakcyjności obszaru dla potrzeb rekreacji
 • nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej
 • poprawa ogólnego stanu wód w dorzeczu Odry
 • Działania
 • zmniejszenie stężenia biogenów metodą wiązania
 • w osadach dennych
 • monitorowanie jakości wód
 • zwalczanie gatunków niepożądanych: sinic i trzciny
 • introdukcja rodzimych gatunków roślin
slide19

Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska

Recykling odpadów mleczarskich i odzysk energii [LIFE00 ENV/S/000854]

Beneficjent:Norrmejerier ekonomiska foerening

 • Cel
 • zmniejszenie ilości odpadów mleczarskich poprzez recykling serwatki i substancji zawartych w ściekach;
 • Działania
 • zaprojektowanie i wybudowanie systemu odzysku białek i tłuszczów, wydajność 450 tys. m3 rocznie;
 • zaprojektowanie i wybudowanie biogazowni zasilanej odpadami mleczarskimi;
 • rozpropagowanie wyników projektu
 • Rezultaty
 • zmniejszenie ilości odpadów o ok. 450 tys. m3 na rok;
 • odzysk energii z odpadów: biogaz: 18 000 mWh/rocznie;
 • odzysk energii z odpadów: ciepła woda: 10 000 mWh/rocznie;
 • nawóz organiczny przydatny w rolnictwie.
slide21

Zadania NFOŚiGW wynikające z Porozumienia MŚ NFOŚiGW z dnia 5 września 2008 roku:

 • Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE+ (rola pośrednika pomiędzy wnioskodawcą a KE)
 • Krajowa Instytucja Wdrażająca (odpowiedzialność za wdrażanie Instrumentu Finansowego LIFE+ w Polsce)
slide22

Funkcje informacyjne

 • Informowanie o terminach naboru, zasadach i miejscu składania wniosków o dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+;
 • Prowadzenie strony internetowej
 • www.nfosigw.gov.pl/life
  • Aktualności
  • Formularz
slide23

Funkcje informacyjne

 • Organizowanie corocznych szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów LIFE+;
 • Przygotowanie artykułów do czasopism branżowych;
 • Publikowanie informacji prasowych;
 • Prezentacja Instrumentu Finansowego LIFE+ na konferencjach i szkoleniach tematycznych;
 • Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, podręczników;
 • Organizacja warsztatów (12 maja, 9 i 28 – 30 czerwca 2011 r.).
slide24

Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+

 • Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus:
 • „LIFE w mieście – Innowacyjne rozwiązania dla środowiska miejskiego Europy”.
 • „Osiągnąć więcej zużywając mniej - Program LIFE, a zrównoważona produkcja w UE”;
 • „LIFE na rzecz przedsiębiorstw bardziej przyjaznych środowisku – Przykłady innowacyjnego podejścia do poprawy efektywności środowiskowej europejskich przedsiębiorstw”;
 • „Ochrona Europejskiej przyrody: Ucząc się z LIFE - Najlepsze praktyki w ochronie przyrody”;
 • Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/do-pobrania/
slide25

Polskie tłumaczenie zeszytów LIFE+

 • Dostępne od marca 2011 r. zlecone przez NFOŚiGW tłumaczenia 4 zeszytów LIFE+ Focus:
 • Wersje pdf: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/do-pobrania/
slide26

Funkcje koordynacyjne

 • Bieżąca współpraca z potencjalnymi wnioskodawcami LIFE+, w tym konsultacje przy przygotowywaniu wniosków do LIFE+;
 • Przyjmowanie i ocena kompletności wniosków do LIFE+ (weryfikacja formalna);
 • Przekazywanie wszystkich otrzymanych wniosków LIFE+ do Komisji Europejskiej w terminie określonym w ogłoszeniu KE o corocznym naborze wniosków.
slide27

Funkcje koordynacyjne

 • W przypadku ryzyka przekroczenia przewidzianej rocznej alokacji krajowej, przygotowywanie komentarzy do wniosków LIFE+ oraz przedkładanie ww. komentarzy do akceptacji Ministra Środowiska;
 • Udział w organizowanych przez KE posiedzeniach Komitetu Sterującego, Grupach Roboczych i innych spotkaniach dotyczących LIFE+.
nfo igw krajowa instytucja wdra aj ca life

Funkcje finansowe:

 • Uzupełnianie wkładu krajowego do maksymalnie 95 %kosztów kwalifikowalnych projektu [w przypadku państwowych jednostek budżetowych(pjb) do 100% kosztów kwalifikowalnych]
 • przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o uzupełnienie wkładu krajowego według jawnych kryteriów oceny oraz wydawanie na ich podstawie decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków NFOŚiGW dla wybranych przedsięwzięć;
 • poświadczanie udzielenia dofinansowania ze środków Krajowej Instytucji Wdrażającej na właściwym formularzu wniosku do LIFE+.
NFOŚiGW - Krajowa Instytucja Wdrażająca LIFE+
slide29

Program priorytetowy

Program priorytetowy NFOŚiGW „Współfinansowanie LIFE+”

 • Program obejmujący wszystkie komponenty LIFE+;
 • Wzory wniosków zbliżone do wzorów obowiązujących w LIFE+;
 • Koszty kwalifikowane identyczne jak dla programu LIFE+ (Infrastruktura i wyposażenie finansowane po kosztach amortyzacji);
 • Budżet programu na lata 2010-2014: blisko 230 mln zł
 • Dofinansowanie NFOŚiGW (uzupełnienie do 95 % (100 % pjb) kk):
  • do 45%(50% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 50%),
  • do 35%(40% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 60%),
  • do 20%(25% pjb) kosztów kwalifikowanych (dla przedsięwzięć dofinansowywanych przez LIFE+ na poziomie 75%);
slide32

Skąd czerpać informacje?

 • http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
 • www.nfosigw.gov.pl
 • life@nfosigw.gov.pl (pytania)

tel. 0 (22) 459 05 43

 • adres: ul Konstruktorska 3A
    • 02 – 673 Warszawa
www nfosigw gov pl life
www.nfosigw.gov.pl/life

Skąd czerpać informacje?

strona internetowa life
STRONA INTERNETOWA LIFE

Skąd czerpać informacje?

slide35

Skąd czerpać informacje ?

 • Life FOCUS
 • zeszyty tematyczne
 • Life BEST PROJECTS
 • najlepsze projekty
 • Life COMPILATIONS
 • coroczne zestawienia projektów
 • Przewodniki dla wnioskodawców
 • dostępne w języku polskim !!!
 • (także: Zasady oceny wniosków LIFE+)

35

slide36

O czym należy pamiętać !!!

 • Nabory 2011 - 2013 – Polska ma do dyspozycji > 55 mln euro w ramach Instrumentu finansowego LIFE+
 • Można liczyć na wyższą kwotę, jeśli Polska będzie przygotowywała dobre projekty!
 • Uwzględniając dofinasnowanie NFOŚiGW łączny budżet projektów LIFE+ może przekroczyć 100 mln euro.
 • LIFE+ po 2013 r. – plany znacznego zwiększenia budżetu!!!
slide37
Departament Ochrony Przyrody

Wydział ds. Projektów UE

NFOŚiGW

fax. (22) 459 01 93

life@nfosigw.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy

Chrońmy aleje !!

www.nfosigw.gov.pl

Jesienna aleja kolo Swignajna

http://www.sadyba.free.ngo.pl/aleje.html

37