1 / 4

Rozpočet

Rozpočet.

ailani
Download Presentation

Rozpočet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rozpočet Pepa a Magda mají rok po svatbě, žijí s rodiči a jejich hlavní náklady jsou za jídlo 5000Kč/měsíc a 2500Kč/měsíc platí za dojíždění do práce autem. Dohromady vydělávají 35 000Kč/ měsíc. Chtějí si založit rodinu, proto se plánují přestěhovat a nejlépe do města, kde pracují aby nemuseli dojíždět.

  2. Rozpočet • Jak se mají připravit na nové bydlení a děti? • Jaké bydlení jim doporučíte? • Jaké finanční produkty by měli mít? (spoření, pojištění, hypotéka, úvěr atd.) Využijte internet a najděte konkrétní nabídky.

  3. Rozpočet Zdroje: vlastní text

More Related