1 / 19

Peníze a cena

Peníze a cena. Milena Tichá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Peníze. Mají významnou úlohu v tržním hospodářství: Zprostředkují směnu zboží Usnadňují fungování trhu

masao
Download Presentation

Peníze a cena

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Peníze a cena Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. Peníze • Mají významnou úlohu v tržním hospodářství: • Zprostředkují směnu zboží • Usnadňují fungování trhu • Doplň …

 3. Vznik peněz • Vznikají s rozvojem směny zboží • Naturální směna Z – Z • Vznik peněz Z – P – Z • Z = zboží • P = peníze – prostředník směny zboží

 4. Vývoj peněz • Zbožové peníze • Zlaté (stříbrné) mince • Papírové peníze (bankovky) za Au směnitelné • Peníze nesměnitelné za Au • Bezhotovostní peníze (jejich forma –elektronické peníze) • Uveď jejich konkrétní podoby • Kde se s nimi setkáváš?

 5. Definice peněz • Jakýkoliv prostředek směny, který je všeobecně přijímán při placení za zboží a služby, nebo při úhradě dluhů

 6. Vlastnosti peněz • Všeobecnost • Důvěryhodnost • Vysvětli výše uvedené vlastnosti peněz. • Vysvětli význam uvedených vlastností peněz.

 7. Funkce peněz • Prostředek směny (Z – P – Z) • Uchovatel hodnoty • Zúčtovací jednotka • Vysvětli tyto funkce peněz. • Uveď, jak je prakticky využíváš.

 8. Cena • Peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží

 9. Peněžní trh • Na peněžním trhu se setkáváme s: • nabídkou peněz • poptávkou po penězích • cenou peněz - úrokem

 10. Peněžní trh • Nabídku peněz tvoří věřitelé • Poptávku po penězích tvoří dlužníci • Cena peněz – úrok – se tvoří pod vlivem nabídky a poptávky po penězích

 11. Peněžní trh - graf

 12. Peněžní trh – vysvětlivky ke grafu • i - úrok (cena peněz) – svislá osa • M - množství peněz (nabízených, požadovaných) – vodorovná osa • MS - nabídka peněz (věřitelé) křivka nabídky peněz • MD - poptávka po penězích (dlužníci) křivka poptávky po penězích

 13. Úkol – odvoď z grafu • Jaký je vztah mezi úrokem a množstvím nabízených peněz? • Přímo úměrný • Nepřímo úměrný (Vysvětli proč.)

 14. Úkol – odvoď z grafu • Jaký je vztah mezi úrokem a množstvím požadovaných peněz? • Přímo úměrný • Nepřímo úměrný (Vysvětli proč.)

 15. Úkol – odvoď z grafu • Jaký je úrok, když: • množství nabízených peněz > množství požadovaných peněz? • Vysoký • Nízký

 16. Úkol – odvoď z grafu • Jaký je úrok, když: • množství nabízených peněz < množství požadovaných peněz? • Vysoký • Nízký

 17. Úkol • Vyhledej definici úrokové míry. • Uveď pramen (slovník, učebnice, web).

 18. Úkol • Vyhledej příklady aktuální úrokové míry (uveď pramen, banku a produkt). • Posuď, je-li výhodnější být: • dlužníkem • věřitelem • Svoje stanovisko zdůvodni.

 19. LITERATURA • KONEČNÝ, Bronislav - SOJKA, Milan: Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 1996. ISBN 80-85983-05-2. • VLČEK, Josef a kol.: Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-46-4. • VLČEK, Josef a kol.: Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-66-3.

More Related