1 / 10

Rozpo čet PřF 2005

Rozpo čet PřF 2005. RKD, 11.4.2005. Rozpočet 2005 – přehled výnosů. Dotace na vzdělávací činnost 131 430 tis. K č (2004: 128 568 tis. Kč) 102,2 % Dotace na tvůrčí výkon 43 916 tis. K č (2004: 43 444 tis. Kč) 10 1 , 1 % Režie z VZ

Download Presentation

Rozpo čet PřF 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rozpočet PřF 2005 RKD, 11.4.2005

  2. Rozpočet 2005 – přehled výnosů • Dotace na vzdělávací činnost 131 430 tis. Kč (2004: 128 568 tis. Kč) 102,2 % • Dotace na tvůrčí výkon 43 916 tis. Kč (2004: 43 444 tis. Kč) 101,1 % • Režie z VZ 14 500 tis. Kč (2004: 12 900 tis. Kč) 112,4 %

  3. DV: 10% programy, 10% obory, 80% kredity DT: 50% úspěšnost v získání instit. zdrojů, 50% další par. (zejména počet Ph.D. studentů, výsledky v RIVu) příspěvek centru: 20% studenti, 40% zaměstnanci, 40% plochy DV: 6% programy, 6% obory, 48% kredity, 4% prez. Ph.D., 16% abs. Ph.D., 20% abs. Mgr. DT: 50% úspěšnost v získávání účelových zdrojů (2 roky), 5% prez. Ph.D.,20% abs. Ph.D., 25% abs. Mgr. příspěvek centru: poměrně, 55% energií dle plochy Rozpočet 2005 – přístup MU vs. PřF

  4. Rozpočet 2005 – bilance VZ

  5. Rozpočet 2005 – přehled parametrů • dotace celkem 175 346 tis. Kč, další příjmy centra 10 567 tis. Kč, 14 500 „režie“ VZ • min. zabezpečení výuky • 20 akad. prac. na sekci, os. náklady 45 705 Kč/měs. • Ma : Fy : Ch : Bi : VoZ = 0,50 : 0,85 : 1,00 : 1,00 : 0,60 • celkem 43 328 tis. Kč (2004: 37 498 tis. Kč) • centrální náklady (bez odpisů) 72 166 tis. Kč • os. nákl. (25849),rozvojový fond děkana (10660),VZ B (7862), 45% energie (6500), hospodářský výsledek (3990), celofak. náklady (12520), provoz děkanátu a fak. zař. (4600) 2004: 54 680 tis. Kč (bez VZ B nárůst 17,6%) • dle výkonu (IV/1c) se dělí 83352 tis. Kč

  6. Rozpočet 2005 – centrální náklady

  7. Rozpočet – min. zabezpečení výuky

  8. Rozpočet – dotace na vzdělávání

  9. Rozpočet – dotace na tvůrčí výkon

  10. Rozpočet - sumarizace

More Related