1 / 25

Evropa

U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky. Evropa.

summer
Download Presentation

Evropa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Evropa Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 3. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Poloha a rozloha Mapa světa – Evropa • Evropa je součástí eurasijského kontinentu (vymezení Evropy a Asie – dáno historickým vývojem a kulturní odlišností evropských a asijských národů) • druhý nejmenší světadíl (10,4 mil km2) • severní polokoule • východní (větší část) a západní polokoule Evropa – satelitní snímek Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 4. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hranice Evropa – Asie Eurasie – hranice mezi Evropou a Asií východní úpatí pohoří Ural – řeka Emba – severozápadní pobřeží Kaspického moře – Kumo-manyčská sníženina – Azovské moře – Černé moře – průliv Bospor a Dardanely – Středozemní moře Monument na hranici mezi Evropou a Asií Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 5. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Satelitní snímek – Velká Británie Členitost • pobřeží nejčlenitější ze všech světadílů • ostrovy a poloostrovy tvoří 1/3 plochy Evropy • největší ostrov: Velká Británie • největší poloostrov: Skandinávský poloostrov Satelitní snímek – Skandinávský poloostrov Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 6. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Fyzickogeografická mapa Evropy Povrch • nejnižší průměrná nadmořská výška (290 m n. m.) • většina povrchu nížiny (57 %; např. Východoevropská rovina, Středoevropská nížina, Francouzská nížina) • nejnižší bod – proláklina v Kaspické nížině (-28 m n. m.) Tematická mapa – Východoevropská nížina Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 7. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Povrch Mont Blanc (Alpy) • nejvyšší pohoří – Alpy (nejvyšší bod Evropy – Mont Blanc 4 807 m n. m.) • nejdelší pohoří – Ural • další pohoří: Pyreneje, Apeniny, Balkán, Karpaty Pohoří Ural Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 8. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnebí • tři podnebné pásy (subpolární, mírný a subtropický) • severní Evropa – subpolární • západní Evropa – mírné oceánské • střední Evropa – mírné přechodné • východní Evropa – mírné vnitrozemské • jižní Evropa - subtropické Tematická mapa – podnebí v Evropě Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 9. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vodstvo – řeky Volha • hustá říční síť • nejdelší a nejvodnatější řeka Evropy – Volha • další dlouhé řeky: Dunaj, Ural, Dněpr, Kama • nejvýznamnější pro lodní dopravu Dunaj a Rýn • na řekách budovány přehradní nádrže (největší v Rusku) Dunaj Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 10. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vodstvo – jezera Ladožské jezero • mnoho jezer menší rozlohy • nejvíce – jezerní plošiny ve Finsku, Německu a Polsku • i v horách (Karpaty, Alpy) • největší jezera: Ladožské, Oněžské, Vänern Ledovce Ledovec na Islandu • pevninské ledovce (subpolární podnebný pás – např. Island) • horské ledovce (Alpy, Skandinávské pohoří) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 11. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přírodní krajiny – polární pustiny a tundry Tundra • nejsevernější ostrovy – mrazové pouště (sníh a ledovce) • jižněji tundry (mechy a lišejníky; sobi a lumíci) Sob polární Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 12. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přírodní krajiny – lesy a stepi mírného pásu Tajga • tajga – severní a severovýchodní Evropa (jehličnaté lesy; jeleni, vlci, medvěd hnědý) • listnaté a smíšené lesy (nyní většinou smrkové; jeleni, srnci, divoké prase) • stepi – jihovýchodní Evropa (suchomilná tráva; hlodavci) Jelen Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 13. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přírodní krajiny – subtropické krajiny Olivovníky • jižní Evropa • suché stálezelené lesy (dnes na malých plochách), spíše křovinaté porosty • olivovníky, cypřiše, fíkovníky, citrusy • hmyz (např. cikády), obojživelníci, plazi (želvy, gekoni) Gekon Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 14. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Obyvatelstvo Evropanka (Němka) • třetí nejlidnatější světadíl (po Asii a Africe) – 700 mil. lidí • nejvyšší průměrná hustota zalidnění • ve městech žije 60 % obyvatel • pokles přirozeného přírůstku obyvatel • Evropa – cíl imigrantů Paříž – moderní velkoměsto Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 15. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Bazilika svatého Petra ve Vatikánu Obyvatelstvo • přibližně 50 národů • většina obyvatel indoevropská jazyková rodina (slovanské, germánské a románské jazyky) • náboženství: převažuje křesťanství (katolictví – jižní, západní a střední Evropa, protestantismus – severní Evropa a Velká Británie, pravoslaví – východní Evropa a Balkánský poloostrov) Interiér pravoslavného chrámu Zvěstování v Moskvě Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 16. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hospodářství – zemědělství Lilek brambor • vhodné přírodní podmínky pro zemědělství (mírný pás) • mechanizace a intenzifikace • pěstují se především: obilniny, brambory, řepa cukrovka, ovoce a zelenina • subtropy – citrusy, olivy, tabák • hory – chov dobytka Řepa cukrovka Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 17. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hospodářství – nerostné suroviny Těžba hnědého uhlí nejvíce se těží: a) černé uhlí (Rusko, Ukrajina, Polsko, Německo, Velká Británie) b) hnědé uhlí (Německo, Rusko, Česko) c) ropa a zemní plyn (Rusko, Severní moře) d) železná ruda (Ukrajina, Rusko, Švédsko) e) měď (Polsko) f) bauxit(výroba hliníku – Maďarsko, Francie, Řecko) některé suroviny se musí dovážet (např. ropa a zemní plyn) Přeprava železné rudy Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 18. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hospodářství – průmysl Továrna firmy Volkswagen ve Wolfsburgu (Německo) • evropské hospodářství patří k nejvyspělejším na světě • nejvíce je rozvinutý: strojírenský (automobilový a elektrotechnický – např. Německo, Francie, Česko), chemický (petrochemie, výroba plastů a farmaceutický – nejvíce Německo), potravinářský; energetika; dřevozpracující (severní Evropa – Finsko, Švédsko) Závod firmy Bayer v Leverkusenu (Německo) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 19. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regiony Evropy – státy • východní Evropa (Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Bělorusko, Estonsko, Lotyšsko, Litva) • severní Evropa (Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Island) • jižní Evropa (Portugalsko, Španělsko, Andorra, Monako, Itálie, Vatikán, San Marino, Malta, Řecko, Kypr) • jihovýchodní Evropa (Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Makedonie, Srbsko, Kosovo, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Slovinsko) • západní Evropa (Velká Británie, Irsko, Francie, Belgie, Lucembursko, Nizozemí) • střední Evropa (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 20. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Politická mapa Evropy Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 21. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – použitá literatura Zdroje – obrázky HÜBELOVÁ, Dana, CHALUPA, Petr. Zeměpis pro 8. ročník Evropa, 1. díl. 1. vyd. Brno : nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2009. ISBN 80-7289-101-4. Mapa světa – Evropa http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationEurope.png Volně šiřitelné Satelitní snímek – Evropa http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_satellite_globe.jpg Volně šiřitelné Politická mapa - Eurasie http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eurasian_continent.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license Foto – Monument na hranici mezi Evropou a Asií http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pervouralsk_Border_Europe_Asia.jpg Volně šiřitelné Satelitní snímek – Velká Británie http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Satellite_image_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_in_April_2002.jpg Volně šiřitelné Satelitní snímek – Skandinávský poloostrov http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scandinavia.TMO2003050.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 22. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Fyzickogeografická mapa Evropy http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_topography_map.png GNU Free Documentation License, Version 1.2 Tematická mapa – Východoevropská nížina http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_landforms_East_European_Lowlands.svg Volně šiřitelné Foto – Mont Blanc http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mont_Blanc_-_Valle_d%27Aosta.JPG GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – Ural http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ural_highlands.jpg Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Mapa podnebí – Evropa http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_Koppen_Map.png Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Foto – Volha http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volga_Ulyanovsk-oliv.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – Dunaj http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DonauknieVisegrad.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 23. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Foto – Ladožské jezero http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sortavalan_saaristoa.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – ledovec na Islandu http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_Island_Glacier_--_Crack_in_the_shelf.jpg Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Foto – tundra http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svalbard_landscape.jpg Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Foto – sob http://commons.wikimedia.org/wiki/File:20070818-0001-strolling_reindeer.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – tajga http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taiga_in_Evenkiysky_District.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Foto – jelen http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silz_cerf22.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – olivovníky http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olea_europaea_001.JPG GNU Free Documentation License, Version 1.2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 24. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Foto – gekon http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cosym_platy_060412_4791_tdp.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – Evropanka (Němka) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eva_Habermann.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license (autor: Edmond.frederik at de.wikipedia) Foto – Paříž http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_-_Eiffelturm_und_Marsfeld2.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – Bazilika svatého Petra ve Vatikánu http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St._Peter%27s_Basilica_Facade,_Rome,_June_2004.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – Interiér pravoslavného chrámu Zvěstování v Moskvě http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iconostasis_in_Moscow.jpg Volně šiřitelné Foto – Lilek brambor http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potato_plant.jpg Volně šiřitelné Foto – Řepa cukrovka http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zuckerr%C3%BCbe.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 25. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Foto – těžba hnědého uhlí http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lom_Dru%C5%BEba11.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Foto – přeprava železné rudy http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zelezna_ruda_LHS.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Czech Republic license Foto – továrna ve Wolfsburgu (Volkswagen) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wolfsburg_VW-Werk.jpg Creative Commons Attribution 3.0 Unported license Foto – závod firmy Bayer v Leverkusenu http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F090848-0001,_Leverkusen,_Farbenfabrik_Bayer_AG,_Hochhaus.jpg Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license (autor: Bundesarchiv, B 145 Bild-F090848-0001 / CC-BY-SA) Politická mapa Evropy http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_countries_map_cs.png GNU Free Documentation License, Version 1.2 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

More Related