1 / 13

Fiskální politika

Fiskální politika. Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE). Fiskální (rozpo čtová ) politika. Hlavní nástroj hospodá řské politiky státu Sleduje tyto cíle :

trent
Download Presentation

Fiskální politika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fiskální politika Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

 2. Fiskální (rozpočtová) politika • Hlavní nástroj hospodářské politiky státu • Sleduje tyto cíle : • odčerpání relativně přebytečného kapitálu formou daní a vytvářením dodatečné poptávky prostřednictvím výdajů SR, směřuje k anticyklickému ovlivňování vývoje ekonomiky, řeší problémy rozvoje oblastí, zmírňuje sociální rozdíly • k bezprostředním cílům patří dostatečná zaměstnanost, cenová stabilita • Multiplikátor státních výdajů - o kolik se zvýší produkt, jestliže se státní nákupy zvýší o 1 peněžní jednotku • Daňový multiplikátor - o kolik se zvýší produkt při snížení daní o 1 peněžní jednotku

 3. Fiskální (rozpočtová) politika • Příjmy SR plní funkci: • alokační (akumulační) – centralizace finančních zdrojů od firem i domácností do rukou státu, získané prostředky na obranu atd. • redistribuční (regulační) – regulace disponibilních důchodů firem a domácností • stabilizační – ovlivňuje se zájem podniku na využívání výrobních faktorů, usměrňuje makroekonomický vývoj • Výdaje SR představují poptávku státu po investičních statcích i spotřebních předmětech, důležitý nástroj při ovlivňování poptávky, míry růstu, výrobní struktury • Ovlivňují poptávku prostřednictvím: • přímých investic, přímé nákupy zboží, vyplácení mezd státním zaměstnancům, transferové výdaje

 4. Nástroje fiskální politiky: • 1. vestavěné (automatické) stabilizátory • po zavedení působí automaticky • progresivní daň z příjmu, výkup zemědělských přebytků, pojištění v nezaměstnanosti atd. • v období růstu přibrzďují a v době recese podporují • 2. nástroje s volností rozhodování (záměrná opatření) • jednorázové rozhodnutí státního orgánu • změna daňových sazeb, změna struktury výdajů SR, změny výše jednotlivých položek rozpočtových výdajů

 5. Deficit SR využívání vestavěných stabilizátorů→ cyklický deficit SR pro růst veřejného dluhu nebezpečný strukturální deficit (jako důsledek záměrných opatření) → inflace neexistuje přímý vztah mezi vznikem dluhu a úpadkem země podle OECD došlo k narůstání úlohy státu v ekonomice (posledních 30 let)

 6. Příčiny růstu daňového zatížení složená daňová kvóta = ukazatel celkového daňového zatížení (celkové daňové příjmy + pojištění+ sociální)/HDP v ČR v roce 2004 37,6%

 7. Příjmy a výdaje nejrychleji rostou příjmy ze spotřebních daní, z DPH, z příspěvků na sociální pojištění výdaje na sociální a zdravotní pojištění roste se stárnutím populace) dlouhodobě roste podíl daní na HDP A. Wagner (1835-1917)

 8. Příčiny růstu veřejných výdajů rozvoj společnosti spojen s růstem nákladů na zabezpečení veřejné zprávy, zákonné moci atd. ekonomický rozvoj doprovázen s růstem průmyslových monopolů→ zvýšení regulace poptávka po sociálních a službách poskytované státem se s růstem důchodu zvyšuje více než proporcionálně

 9. Daně vliv na trh kapitálu a trh práce přesun daňového zatížení = s uvalením nové daně se mění cena zboží nízká úroveň vykazované složené daňové kvóty→rostoucí veřejný dluh přesnější ukazatel = komplexní daňová kvóta = složená daňová kvóta + skutečný schodek veřejných financí v témž fiskálním roce

 10. Tendence ve vývoji daňového zatížení v ČR • míra zdanění je závislá na koordinace a harmonizaci v rámci EU • na daňovou politiku působí • procesy sjednocení právních norem • koordinace hospodářské a sociální politiky • zpracování koncepce politiky průmyslové zemědělské • politiky podpory malých firem

 11. Předpoklady snižování daňového zatížení racionalizace a úspory na straně celkových výdajů snížení daňových úniků a daňových nedoplatků uplatnění daňových výdajů přerozdělování značných prostředků z rozočtu EU ve prospěch ČR růst veřejného dluhu příjmy z privatizace

 12. Záměry EU zužování skupiny zboží a služeb se sníženou sazbou DPH zvýšení spotřební daně z cigaret, uhlovodíkových paliv a maziv, snížení nominální sazba daně z příjmu právnických osob

 13. Proces přerozdělování • k přerozdělování skrytě dochází: • inflací • zhoršení kvality • snížení bezpečnosti a ochrany zdraví, majetku • zanedbáváním obnovy i rozvoje infrastruktury • vyšší veřejné výdaje mohou být kryty: • vyšší příjmy SR z daní • růstem veřejného dluhu

More Related