plan gospodarki odpadami dla miasta odzi pgo d na lata 2009 2011 z perspektyw na lata 2012 2020 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Łódź, 14.12.2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Łódź, 14.12.2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ŁODZI - PGO - ŁÓDŹ” na lata 2009 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2020. Łódź, 14.12.2009. Wytyczne dla Łodzi wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (Uchwałą Nr XXIII/549/08 z dnia 31.03.2008 r.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Łódź, 14.12.2009' - ailani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plan gospodarki odpadami dla miasta odzi pgo d na lata 2009 2011 z perspektyw na lata 2012 2020

„PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA ŁODZI - PGO - ŁÓDŹ”na lata 2009 - 2011z perspektywą na lata 2012 - 2020

Łódź, 14.12.2009

slide2
Wytyczne dla Łodzi wynikającez Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (Uchwałą Nr XXIII/549/08 z dnia 31.03.2008 r.)
 • Wybudowanie w Łodzi instalacji termicznego przekształcania odpadów, która ma pełnić funkcję ponadlokalne
 • Kontynuacja budowy Instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych na GOS ŁAM o mocy przerobowej ok. 16,5 tys. ton/rok
 • Zamknięcie i rekultywacja składowiska w Łaskowicach (rok 2009). Rekultywację przeprowadza miasto Pabianice
 • Rekultywacja składowiska odpadóww Nowosolnej I (do roku 2013)
slide6

Masa odpadów komunalnych mającychwartość materiałową (metale, papier, plastiki, szkło) zebranych selektywnie w Łodziw latach 2005-2008 [w tys. ton]

obecnie istniej ce instalacje do zagospodarowania odpad w komunalnych w odzi
Obecnie istniejące instalacjedo zagospodarowania odpadów komunalnychw Łodzi
 • Sortownia i Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych Łódź - Lublinek przy ul. Zamiejskiej 1 (MPO - Łódź Sp. z o.o.) od 2005r.
 • Sortownia i Stacja Przeładunkowa w Łodzi przy ul. Swojskiej 4 (Remondis Sp. z o.o.)
 • Kompostownia Odpadów Organicznych przy ul. Sanitariuszek 70/72 (ŁZUK) - do 2005r. wyłącznie pryzmowa, od 2005r. także biokontenerowa
 • Składowisko balastu przy ul. Zamiejskiej (MPO - Łódź Sp. z o.o.) od 2007r.
 • REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o. Zakład przetwarzania przy ul. Pryncypalnej 132/134 - od 2006r.
 • Bio - Elektra Sp. z o.o., ul. Zamiejska 1 (urządzenie do sterylizacji odpadów ROTOSTERIL SMALL - A)
 • Stacja Przeładunkowa w Łodzi przy Pryncypalnej 132/134(Remondis Sp. z o.o.)
bilans odpad w komunalnych z miasta odzi poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania cd
Bilans odpadów komunalnych z miasta Łodzi poddawanych procesomodzysku i unieszkodliwiania (cd.)
problemy w gospodarce opadami komunalnymi
Problemy w gospodarceopadami komunalnymi
 • Brak pełnych danych na temat ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.W latach 2004-2007 zebrano mniej odpadów niż szacowano, iż jest wytwarzane. Konieczne zwiększenie kontroli umów na odbiór odpadów oraz kontynuowanie badań ilościowych odpadów.
 • Gmina nie jest właścicielem odpadów komunalnych - właścicielem są firmy wywozowe.
 • Niski poziom odzysku odpadów ulegających biodegradacji. W 2007r. 13,7% odpadów poddano odzyskowi w kompostowni. Konieczne akcje informacyjno-edukacyjne propagujące kompostowanie w przydomowych kompostownikach.
 • Niski poziom redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Konieczna budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, aby w 2013 roku w Łodzi o 50% zredukować składowanie odpadów biodegradowalnych.
 • Niski poziom zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych zawartych w odpadach komunalnych. Konieczne uruchomienie innych form zbiórki np. PDDO oraz Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).
masa wytwarzanych odpad w komunalnych w odzi
Masa wytwarzanych odpadów komunalnych w Łodzi

Zgodnie z prognozą GUS w latach 2008-2020 liczba mieszkańców w Łodzi będzie maleć, natomiast ilość wytwarzanych odpadów komunalnychw tych latach będzie rosnąć:

 • od 355,5 tys. ton w 2008r.
 • do 358,2 tys. ton w 2020r.

Podobnie ilość odpadów biodegradowalnych:

 • od 179,0 tys. ton w 2008r.
 • do 184,0 tys. ton w 2020r.
cele g wne
Cele główne
 • Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów.
 • Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych i budowlanych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.
 • Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
 • Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.
cele szczeg owe
Cele szczegółowe
 • Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie w poszczególnych latach:
  • w 2010r. nie więcej niż 75%,
  • w 2013r. nie więcej niż 50%,
  • w 2020r. nie więcej niż 35%,

w stosunku do ilości wytworzonych w 1995 roku odpadów biodegradowalnych.

 • Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 85% ilości odpadów wytwarzanych w roku 2014.
slide20
I. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczeniaich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko
 • Intensyfikacja działań edukacyjno- informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami (np. minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, selektywna zbiórka, zawieranie umów na odbiór odpadów, w tym zbieranych selektywnie, zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”)
 • Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych.
 • Finansowanie ze środków publicznych działań zapewniających osiągnięcie założonych celów.
slide21
II. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
 • Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 • Kierowanie zbieranych na terenie m. Łodzi odpadów komunalnych do instalacji służących do ich zagospodarowania w pierwszej kolejności zlokalizowanych w Łodzi.
 • Kontrolowanie przez Miasto stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 • Wdrażanie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach.
slide22
II. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania cd.
 • Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi.
 • Wydawanie decyzji wyłącznie na budowę instalacji realizujących założenia planu gospodarki odpadami dla Miasta Łodzi.
 • Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie kompostowania przydomowego oraz budowę instalacji do przetwarzaniach tych odpadów.
 • Unieszkodliwianie przez składowanie tylko tych odpadów, których nie można poddać innym procesom odzysku lub unieszkodliwiania z zastosowanie technologii BAT.
 • Monitoring i ocena wdrażania planu.
proponowany system gospodarowania odpadami
Proponowany systemgospodarowania odpadami

System gospodarowania odpadami w Łodzi zaproponowany w „PGO-Łódź” opierać się będzie na następujących filarach:

 • Zbieranie selektywne odpadów.
 • Kompostowanie wydzielonych frakcji odpadów komunalnych.
 • Sortowanie odpadów z selektywnej zbiórki.
 • Unieszkodliwianie termiczne odpadów.
 • Składowanie odpadów balastowych.