Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007-2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007-2013

166 Views Download Presentation
Download Presentation

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007-2013

 2. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ” 2007-2013 Бенефициент Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура”

 3. Проекти, изпълнявани от ДППИ Приоритетна ос 4: „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища” • Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС • Изграждане на система за управление трафика на плавателни съдове – /VTMIS фаза 3/ Приоритетна ос 5: Техническа помощ. • Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура - BG 161PO004-5.0.01-0059 • Супер–Бургас - Зона за обществен достъп - BG 161PO004-5.0.01-0063 • Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктур ” - BG 161PO004-5.0.01-0054

 4. ВОДНИТЕ МАГИСТРАЛИ НА ЕВРОПА КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ В ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕРМОДАЛНА СИСТЕМА • над 30 000 км. реки и канали • десетки индустриални области • стотици важни за икономикатаградове • вътрешно-водния транспорт • сигурен • икономичен • екологичен

 5. Правна рамка: Директива 2005/44/ЕС. Стратегията за развитие на Дунавския регион в рамките на ЕС. Етапи в изпълнението: Изграждане на необходимата инфраструктура. Разширяване обхвата на услугите. Разширяване функциите и услуги в съответствие с действащи стандарти на ЕС. Очакван резултат: Изградена система за информация и управление на корабния трафик за цялата брегова ивица на Република България. Създадена интегрирана национална система „река-море“. Интеграция в общоевропейските структури. Общ индикативен бюджет: 15 000 000 € ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS)

 6. ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS) ФУНКЦИИ НА РЕЧНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ • управление на трафика • поддържане на плавателния път • сигурност на корабоплаването • опазване на околната среда и др. • местоположението на плавателните съдове • състоянието на фарватера • акваторията на пристанищата • метеорологичната обстановка и др. РИС - ключова роля за по-ефективен, сигурен и икономичен товарен и пътнически превоз

 7. РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS) • информация за фарватера • информация за трафика • информация за управление на трафика • информация за оказване на помощ при бедствени ситуации • информация за транспортната логистика • информация за действащите нормативни актове • статистическа информация • информация за пристанищните и други такси, събирани от корабите

 8. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СИСТЕМАТА ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS) • Подсистема за проследяване на корабите:събира, съхранява и визуализира данни за корабния трафик. • Електронна подсистема за докладване :приема и потвърждава електронни доклади за товари и пътни данни чрез стандартизирани съобщения. • Известия до корабоплавателите:създава и предава информация за речните пътища, информация и управление на трафика и планиране на маршрута, информация за леда и метеорологичната обстановка. • Подсистема за обмен на данни: осигурява вътрешен и международен обмен на РИС данни. Напълно отговаря на дефинициите за „National and International Data Exchange System” описани в проекта IRIS. • УКВ оборудване (радиотелефонна система): осигурява УКВ радиотелефонна връзка между оперативния RIS център в Русе и плавателните съдове; поддържа непрекъснато УКВ покритие и идентификация на излъчващите средства на плавателните съдове на българската част на река Дунав.

 9. Местоположение и комуникация между УКВ и РИС център ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS)

 10. Флорентин Лом Горни Цибър Козлодуй Оряхово Байкал Въбел ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS) • ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА • изграждане на комуникационна инфраструктура • изграждане на съвременен оперативен център – РИС – център Русе • създаване на резервиращ център • система за разпространяване на информация до корабоплавателите • електронен обмен на административна информация • интерфейси за международен обмен на данни с други държави и • европейския РИС център. ОБЕКТИ В ОБХВАТА НА ФАЗА І НА ПРОЕКТА: • Сомовит • Свищов • Оперативен РИС център - Русе • Тутракан • Силистра • Резервиращ РИС център –Варна

 11. ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS) СТАТУС НА ПРОЕКТА • Строително-монтажни дейности: • завършени работните проекти за всички обекти • получени становища по ОВОС за всички обекти • влезли в сила строителни разрешения • завършено строителство в обектите от Приоритет I - Русе ТВРС, Русе РИС, Русе БРП, Силистра и Тутракан • стартирано строителството в останалите обекти на системата • Хардуер, софтуер и системна интеграция: • доставено оборудването за РИС център Русе • всички системи са завършени 100% - NtS, ERI, AIS, • Data Gateway • изработена е потребителска документация за NtS, • ERI, Data Gateway

 12. ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS) Предстоят изпитания на пълната функционалност на интегрираната система, която обхваща 6 обекта: Русе ТВРС, Русе БРП, Силистра, Тутракан и двата центъра за данни – Оперативен РИС център – Русе и Резервиращ РИС център – Варна

 13. ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав (BULRIS) ПОТРЕБИТЕЛИ НА СИСТЕМАТА • операторите на плавателния път • пристанищните оператори • мениджърите на флотилии • митническите и гранични власти • службите по извънредни ситуации и • спасяване • статистическите институти • логистичните компании • и др.

 14. Правна рамка: Директива 2002/59/EC Етапи в изпълнението: три фази, две от които вече са приключили. в процес на изпълнение фаза 3 обособени са 6 лота Очаквани резултати: изградена система за мониторинг и информационно обслужване на корабния трафик. създадени предпоставки за максимално ефективен морски бизнес. увеличен капацитета за противодействие на кризи. повишена ефективност при морско търсене и спасяване. опазване на морето и прилежащата територията от замърсяване. Индикативен бюджет на третата фаза – 21 500 000 € ПРОЕКТ: Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS)

 15. ПРОЕКТ: Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS) СТАТУС НА ПРОЕКТА • изготвен актуализиран график по лотове зa изпълнение на • проекта. • проведена тръжна процедура за избор на изпълнител за Лот 1 • GMDSS • разработени технически спецификации за проектиране и • изграждане на Бреговите станции за управление на корабния • трафик / трафик кули/ • С национално финансиране • завършена българската част от европейския проект SafeSeaNet • въведен в експлоатация център за информационно обслужване на морския транспорт във Варна и Бургас

 16. ПРОЕКТ: Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS) РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА ПРОЕКТА • Разширяване териториалния обхват на системата – морските пространства на • РепубликаБългария. • Основание: COM(2010)584, Наредба за системите за движение, докладване иуправление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България (изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010 г.) • Изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и технически средства. • Необходимост от изграждане на нови обекти, както и инсталиране на ново оборудване • и софтуер. • Осигуряване на преносна среда за надградената система. • Обща интеграция на всички системи и поддържане на съвременно технологично ниво. • Основание: COM(2009)538 и COM(2010)584. • Създаване и изграждане на единен Центъра за електронно документиране и • обслужване (Lot 5) в съответствие със съвременните изисквания за сигурност на • информация и качествено предоставяне на информационни и административни • услуги.

 17. ПРОЕКТ: “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Супер Бургас – зона за обществен достъп” Основната цел на настоящия проект - дефиниране на обхвата на инвестиционния проект чрез проучване на възможностите за финансиране по ОПТ на всички дейности, предвидени за включване в него и изследване на потенциала за развитие и реализиране на предварителните проучвания, свързани с приемливостта на проекта и с неговото последващо развитие. Основната цел на инвестиционния проект - строителство, модернизация и рехабилитация на съществуваща инфраструктура в Зоната за обществен достъп, намираща се в района пристанище “Бургас – изток”, осъществяване на връзка със железопътната гара и автогара „Юг” и създаване на условия за развитието на интермодалността при превоза на пътници и товари чрез използване на три вида транспорт – морски, автомобилен и ж.п. транспорт.

 18. Пристанище Бургас Локация: Терминал 4 (Бургас -Запад). Дейност: изграждане на специализиран контейнерен терминал. Площ: 250 дка. Прогнозен капацитет: 600 - 700хил. ТЕU. Индикативен бюджет: 180 млн. € Локация: Терминал 3 (Бургас - Запад). Дейност: изграждане на нов Ro-Ro терминал. Площ: 20 дка. Индикативен бюджет: 130 млн. € Локация: Терминал (Бургас – Запад). Дейност: изграждане на специализиран зърнен терминал (изграждане на силозно стопанство). Прогнозен капацитет 80 хил. тона. Индикативен бюджет: 80 млн. € Предложения за следващия програмен период (2014 – 2020 г.) В процеса на оценка на бъдещите интервенции в българските пристанища, са идентифицирани следните ключови нужди, които се предлага да бъдат обособени в самостоятелни проекти Дейност:Изграждане на защитни оградни съоръжения, отговарящи на изискванията на ISPS Code, европейските норми и Шенген.

 19. Пристанище Варна Дейност: Изграждане на специализиран контейнерен терминал. Прогнозен капацитет: 500 хил. ТЕU Площ: ок. 200 дка. Индикативен бюджет: 140 млн. € Дейност: Изграждане на специализиран зърнен терминал - силозно стопанство Прогнозен капацитет: 80 хил.тона. Индикативен бюджет: 80 млн. € Дейност: Разширение на контейнерния терминал на Варна – Запад. Изграждане на две корабни места и тилова зона. Индикативен бюджет: 100 млн. € Дейност: Изграждане на нов терминал за “Опасни товари” Площ: около 200 дка. Индикативен бюджет: 100 млн. € Дейност: Изграждане на Зона за обществен достъп „Варна”, цялостно преоборудване на Варна – Изток с изграждане на нов пасажерски терминал, морска гара за обслужване на крайбрежното плаване и яхтено пристанище. Площ: 343 дка. Индикативен бюджет: 200 млн. € Предложения за следващия програмен период (2014 – 2020 г.) Дейност:Изграждане на защитни оградни съоръжения, отговарящи на изискванията на ISPS Code, европейските норми и Шенген.

 20. Пристанище Русе Дейност: Изграждане на нов интермодален терминал, контейнерна площадка, закрит склад с площ 4 800 кв. м и специализирана пристанищна инфраструктура. Площ: 60 декара. Индикативен бюджет: 5 млн. € Дейност: Изграждане на нов зърнен терминал, изграждане на нова вертикална кейова стена, защитна козирка с площ 3 000 кв.м. над корабното място и силозно стопанство за 10 хил. тона. Индикативен бюджет : 7 млн.€ Предложения за следващия програмен период (2014 – 2020 г.) Дейност:Изграждане на защитни оградни съоръжения, отговарящи на изискванията на ISPS Code, европейските норми и Шенген.

 21. Пристанище Лом Дейност: Изграждане на нов специализиран контейнерен терминал, изграждане на нова 120 м. кейова стена и на тилова зона. Площ: 20 декара. Индикативен бюджет: 5 млн. € Дейност: Изграждане на нов зърнен терминал. Изграждане на силозно стопанство с капацитет 20 хил. тона. Индикативен бюджет : 3 млн.€ Дейност: Изграждане на нов мултифункционален терминал. Изграждане на територия от 51 дка на едно фериботно гнездо и прилежаща инфраструктура. Индикативен бюджет: 5 млн.€ Предложения за следващия програмен период (2014 – 2020 г.) Дейност:Изграждане на защитни оградни съоръжения, отговарящи на изискванията на ISPS Code, европейските норми и Шенген.