1 / 24

Kurzy „Komunikace v lesnictví“ ( plošná školení komunikace ) uhul.cz/fao

Kurzy „Komunikace v lesnictví“ ( plošná školení komunikace ) www.uhul.cz/fao. Ing. Michal Vejlupek (ÚHÚL). Kurzy „Komunikace v lesnictví“. Hlavní cíle. Šíření znalostí o komunikaci mezi odbornou lesnickou veřejností. Zpětná vazba od účastníků.

abia
Download Presentation

Kurzy „Komunikace v lesnictví“ ( plošná školení komunikace ) uhul.cz/fao

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kurzy „Komunikace v lesnictví“( plošná školení komunikace ) www.uhul.cz/fao Ing. Michal Vejlupek (ÚHÚL)

 2. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Hlavní cíle • Šíření znalostí o komunikaci mezi odbornou lesnickou veřejností. • Zpětná vazba od účastníků. • Intenzivní praktická průprava trenérů pod dohledem profesionálního lektora. • ÚHÚL byl pověřen koordinací kurzů.

 3. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Základní údaje • Lokality – Kroměříž, Pelhřimov, Horšovský Týn, Brandýs nad Labem • Počet kurzů = 9 • Období konání = říjen 2003 - duben 2004 • Délka kurzu = 3 dny • Účastníci – SSL, LČR, ČKOLH, SVOL, MZe ČR, ÚHÚL

 4. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Obsah kurzu • 1. den = participační /účastnické/ metody • 2. den = efektivní osobní komunikace • 3. den = prezentační dovednosti, komunikace s médii

 5. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Hodnocení obsahu kurzu • Individuální anonymní hodnocení použitelnosti metod a technik v osobní praxi: • Participační metody ø 48 % • Osobní komunikace + prezentace ø 67 % • Mediální komunikace nehodnoceno

 6. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Vzdělávací aktivity během kurzu • Interaktivní seminář • Brainstorming, diskuse • Demonstrace • Hraní rolí • Skupinová práce • Individuální práce • Kamerová zkouška + zpětná vazba

 7. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Zakončení kurzu, následná péče • Zpětná vazba od účastníků – anketky, diskuse. • Osvědčení o absolvování kurzu. • Odkaz na www.uhul.cz/fao: • dokumenty ke stažení • fotografie použité ve výukových prezentacích • Dočasná neveřejná www-stránka pro účastníky: • veškeré výstupy z kurzu + fotografie

 8. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ • Osvědčení • o absolvování kurzu • „Komunikace v lesnictví“

 9. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Praktická průprava trenérů • Aktivně se zapojilo 6 z celkových 10 trenérů. • Pravidla zapojení trenérů: • postupné zvyšování náročnosti výkladu • pravidelná zpětná vazba od účastníků i kolegů • permanentní „ záchranná síť v záloze “ • kolega / profesionální lektor • Aktivní účast tiskového mluvčího LČR, s.p., nebyla považována za trénink.

 10. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Hodnocení trenérů • Individuální anonymní hodnocení spokojenosti s výkonem trenéra: • Výklad participačních metod • ø 62-70 % • Výklad osobní komunikace a prezentace • ø 58-66 % • profesionální lektor - ø 75 % • Výklad mediální komunikace - nehodnoceno

 11. Kurzy „Komunikace v lesnictví“ Dokumentace, archiv • Archiv učebních textů, prezentací. • Archiv fotografií: • průběh kurzu • veškeré výstupy • Vyhodnocená zpětná vazba od účastníků kurzu. • Databáze absolventů kurzu. • Šablona osvědčení o absolvování kurzu.

 12. Kurzy komunikace– návrhy do budoucna – Ing. Michal Vejlupek (ÚHÚL)

 13. Kurzy komunikace – návrhy Podněty poskytli… • Účastníci kurzů. • Trenéři komunikace a jejich lektoři. • Organizátoři kurzů. • Kurz by měl patřit k základům vzdělávání pracovníků SSL. • /pracovník KrÚ/

 14. Kurzy komunikace – návrhy 1. Cíl kurzu komunikace • Úzce vymezený, konkrétní, ryze praktický: • intenzivní nácvik řešení konkrétních situací • sdílení zkušeností účastníků • poslech teorie jen v nezbytné míře • Cíl by měl být zřejmý již z názvu kurzu: • na co je kurz zaměřen + komu je určen • např. „Argumentace a zvládání agresivních žadatelů – trénink pro pracovníky SSL.“

 15. Kurzy komunikace – návrhy 2. Cílové skupiny • Formu nabídky kurzů přizpůsobit cílové skupině: • volba komunikačních kanálů • volba motivačních nástrojů • Dle obsahu kurzů… • některé kurzy vyhradit pouze pro izolovanou cílovou skupinu (např. kurz pro OLH) • jiné kurzy pořádat pro směs cílových skupin

 16. Kurzy komunikace – návrhy 2. Cílové skupiny • Optimální počet účastníků = 10-15 • Možnost kurzů na pokračování: • úvod společný více cílovým skupinám, poté skupiny separovat • případně opačný postup (záleží na tématu)

 17. Kurzy komunikace – návrhy 3. Obsah kurzu • Musí přesně odpovídat konkrétnímu cíli kurzu: • jen to, co cílová skupina skutečně potřebuje • praktické vlastní zkušenosti trenéra s aplikací toho, co učí • Univerzální obsah dosavadního kurzu „Komunikace v lesnictví“ je třeba přizpůsobit potřebám konkrétní cílové skupiny.

 18. Kurzy komunikace – návrhy 4. Vzdělávací formy a metody • Trénovat komunikaci lze pouze prezenčně. • Možnosti využití distanční formy vzdělávání: • před kurzem samotným zprostředkovat teoretický základ k samostudiu • následný informační a poradenský servis pro absolventy kurzu • Nezbytná je převaha vzdělávacích metod praktických(trénink) oproti teoretickým (přednáška).

 19. Kurzy komunikace – návrhy 5. Trenéři komunikace • Hlavní předpoklady k tomu, aby trenér sám vedl kurz: • velké osobní angažování • příprava obsahu kurzu, cvičení, pomůcek, učebního textu • osobní praktické zkušenosti s řešenou komunikační potíží (nízký věk trenéra) • podpora zaměstnavatele

 20. Kurzy komunikace – návrhy 5. Trenéři komunikace • Hlavní předpoklady k tomu, aby trenér sám vedl kurz: • zdokonalovací trénink, udržovací trénink • spolehlivé organizační zázemí • motivující odměna • Stávající trenéři se mohou podílet i na přípravě nových trenérů.

 21. Kurzy komunikace – návrhy 6. Zakončení kurzu • Obousměrná zpětná vazba mezi účastníky a trenérem. • Osvědčení o absolvování – nutnost. • Následný servis pro absolventy: • fotografie, výstupy, doporučená literatura • nabídka navazujícího kurzu apod.

 22. Kurzy komunikace – návrhy 7. Organizace kurzů • Čas - nabízet kurzy spíše krátké (max. 2 dny), příp. na pokračování • Místo – kurzy co možná nejvíce přiblížit k účastníkům • Zajistit (rozdělit kompetence): • technika, pomůcky – poskytnutí, nákup • učební texty – tvorba, tisk, vázání • doprava na místo, občerstvení apod.

 23. Kurzy komunikace – návrhy 8. Financování kurzu Na dosavadní kurz „Komunikace v lesnictví“ účastník nepřispíval. Prům. částka, kterou by za něj byl ochoten zaplatit = 1.700,- Kč (dotazováno až v závěru kurzu; rozsah byl 500,- až 5000,-). Příspěvek účastníka. Příspěvek zaměstnavatele. Úlevy spoluorganizátorů – nájemné, půjčka techniky. Dotační titul (?)

 24. Kurzy komunikace – návrhy Děkuji za Vaši pozornost Ing. Michal Vejlupek (ÚHÚL)

More Related