fonetika a fonologie sre 01 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fonetika a fonologie SRE #01

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Fonetika a fonologie SRE #01 - PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

Fonetika a fonologie SRE #01. Honza Černocký. Plán. Jazykov á komunikace Fonetika Abecedy Mluvní orgány Artikulace samohlásek a souhlásek. Fonologie Fonémy a fóny Distinktivní rysy. Čtení spektrogramu Na co je to dobré. . Sources.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fonetika a fonologie SRE #01' - bao


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Plán
 • Jazyková komunikace
 • Fonetika
  • Abecedy
  • Mluvní orgány
  • Artikulace samohlásek a souhlásek.
 • Fonologie
  • Fonémy a fóny
  • Distinktivní rysy.
 • Čtení spektrogramu
 • Na co je to dobré.
sources
Sources
 • M. Krčmová: Fonetika a fonologie, zvuková stavba současné češtiny, FF MU 1990.
 • G. J. Tortora, S. R. Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, Wiley & Sons, 1999.
 • J. Psutka: Komunikace s počítačem mluvenouy řečí, Academia Praha 1995
ja zy ko v komunikace
Jazyková komunikace

„Přenos informace mezi lidmi pomocí jazykových prostředků“

 • Fonetika
 • Fonologie
 • Morfologie
 • Syntax
 • Stylistika ?
 • Sémantika
 • Pragmatika
vztah mezi v znamem slova a jeho zvukovou podobou

skutečnost

Vztah mezi významem slova a jeho zvukovou podobou

Je vždy dán konvencí – „kódem“

skutečnost?

zvuk

zvuk

kódovánít

Přenosový

kanál

dekódování

Skutečnost a „Skutečnost?“ jsou ekvivalentní pouze pokud mluvčí i posluchač mají stejný „kód“.

Úkol: Co musí být ještě splněno ?

jednotky

Gramatický

Význam

(7.p. j.č. muž. rod)

Kmenotvorná

přípona

 • Derivační
 • přípona
 • podstatné

jméno

Jednotky

Minimální jednotka odlišující význam – morfém.

uč i tel em

Kořen

Jemnější jednotky – fonémy/fóny

Fonetika vs. fonologie

fonetika
FONETIKA

Zkoumá zvukovou podobu jazyka … „zabývá se materiální stránkou zvukových výrazových prostředků jazyka“

Psaný text

 • Optické vnímání
 • Zachovává vztah s morfologií (stavbou slov) a s tím, co je významotvorné
  • „Dělo“, „tělo“, „něco“, „běží“, „snězí“ – nutno přečíst celou slabiku.
  • Některé hlásky se neznačí (nasalisace ´n´, znělé/neznělé ´ř´, …)
  • Ještě horší v jiných jazycích!

Zvuková podoba

 • Waveform
 • Spektrogram
 • Vše ostatní, co my inženýři umíme a jazykovědci ne (formanty, F0, atd.)
 • Fonetická transkripce
 • Snaha o univerzální fonetickou abecedu – IPA.
international phonetic alphabet
International phonetic alphabet

http://www.paulmeier.com/ipa/consonants.html

po ta ov iteln abecedy
Počítačově čitelné abecedy

SAMPA: „Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet“ - computer readable phonetic alphabet:

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/sampa

 • Normalizováno pro dost jazyků.
 • Po velkých bojích i čeština (podívejte se na diskuse ).

f formaforma

v vakvak

s sensen

z zubzup

Q\ třitQ\i

P\ řádP\a:t

S šatySati

Z žalZal

j jasjas

x chataxata

h\ hadh\at

CTU-bet

 • Made by FEL ČVUT Speech processing group
 • Příjemná pro české uživatele.
 • Pomohla v hodně DB projektech
mluvn org ny
Mluvní orgány

3 ústrojí

 • Dýchací [energie]
 • Hlasové [zdroj/source]
 • Modifikační [filtr]

Zdroj: Psutka, J.: Komunikace s počítačem mluvenou řečí. Academia, Praha, 1995

pl ce zdroj
Plíce - zdroj

Dýchání

 • Normální vdech/výdech 2:3
 • Při řeči: zvětšení objemu a poměr 1:7-1:12
 • Trvalý tlak v hrtanu – „motor“ pro hlasivky
 • Velká spotřeba
  • samohlásky, zvláště ´á´ (volná ústní dutina).
  • Souhlásky ´f´, ´h´, ´x´ a sykavky
 • Malá spotřeba – „ucpaná ústní dutina“ - ´l´.
hlasivky source i
Hlasivky – source I.

Štěrbina nad hlasivkami – glottis.

Základní funkce – kmitání:

 • 50 Hz (A. Schwarzenegger)
 • až 400 Hz (drobné dámy)
 • až 1 kHz (čínské děti)

Zdroj: G. J. Tortora, S. R. Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, Wiley & Sons, 1999.

hlasivky source i1
Hlasivky – source I.

Co všechno mohou hlasivky dělat:

 • Klidné rozevření (běžné dýchání, ´f´,´s´,´š´,´x´).
 • Kmity + lehké sblížení – znělé souhlásky.
 • Těsné sblížení bez kmitů - ´p´, ´t´, ´ť´, ´k´.
 • Kmity + těsné sblížení – samohlásky
 • Šepot – oddálení, nekmitají (pozn. nešeptejte, když máte unavený hlas, nekecejte vůbec !)
 • ´h´ - sblížení v blanité části, kmitají pomaleji.
 • Aspirace – „přídech“ – něměcké ´p´, ´t´, ´k´.

Hlasivky jsou fyzikální systém a i při kmitání vytvářejí šum (více viz kódování CELP).

modifika n stroj filter i
Modifikační ústrojí – filter – I.

Zdroj: G. J. Tortora, S. R. Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, Wiley & Sons, 1999.

modifika n stroj filter ii
Modifikační ústrojí – filter - II.

3 dutiny – rezonátory (objem, tvar):

hrdelní ústní nosní

(laryngální) (orální) (nasální)

 • Hrdelní – změna pohybem kořene jazyka.
 • Ústní – nejdůležitější pro artikulaci, změna jazykem, rty a zuby.
  • Otevřená – vokály
  • Uzavřená – konsonanty
 • Nasální – ovládání koncem měkkého patra – čípek (uvula):
  • nasální samohlásky (FR - ´an´)
  • V češtině nasalisace´n´, ´m´.
  • Pokud moc nasalisace – huhňání.
 • Místo, kde se jazyk nejvíce blíží patru – předěl mezi dutinou hrdelní a ústní – místo artikulace.
samohl sky vok ly
Samohlásky - vokály

Otevřená ústní dutina:

 • Poloha jazyka <->
 • Poloha jazyka ^ a v
 • Zaokrouhlování – např. ´i´ vs. ´ü´.

Úkoly:

 • Zkoušejte artikulovat hlásky a uvědomujte si polohu jazyka a okrouhlost.
 • Co je schwa a kde se v češtině používá ?
souhl sky konsonanty i
Souhlásky – konsonanty – I.

Způsob artikulace

 • Okluze – závěr – okluzívy, plozívy.
 • Konstrikce – úžina – konstriktivy, frikativy.
 • Semi-okluzívy – afrikáty – úžina + částečný uzávěr – afrikáty.
 • Vibrace – kmity – vibranty, trill.
 • Hlásky klouzavé – glides, aproximanty.
 • Laterální aproximanty ´l´.
souhl sky konsonanty ii
Souhlásky – konsonanty – II.

Místo artikulace

 • Bilabiální
 • Labiodentální
 • Dentální
  • Dentální
  • Alveolární (dásně ~ 1. stoličky).
  • Post-alveolární
 • Retroflexní („jazyk nastojato“ – Hindi ´t´).
 • Palatální
 • Velární
 • Uvulární
 • Laryngální (glotální).

Zdroj: G. J. Tortora, S. R. Grabowski: Principles of Anatomy and Physiology, Wiley & Sons, 1999.

souhl sky konsonanty iii
Souhlásky – konsonanty – III.
 • Párové:
  • Znělé
  • Neznělé
 • Nepárové

Úkoly:

 • Napište české hlásky k IPA symbolům tak, že vyzkoušíte artikulaci.
 • Kam zařadíte afrikáty ´c´, ´č´, ´dz´, ´dž´ ?
 • Najdete anglické ´th´, ´dh´, ´w´ a francouzské ´r´ ?
 • Zkuste artikulovat hlásky, které nejsou v češtině ani ve Vám známých jazycích.
 • Zkuste něco šedého 
fonologie
FONOLOGIE
 • Nauka o použití zvukového materiálu v jazyce.
 • Zkoumá pouze to, co má distinktivní funkci – rozlišení významu.

Foném:

 • Zvukový jazykový prostředek sloužící k odlišení morfémů, slov a tvarů téhož jazyka s různým významem.
 • Liší se od ostatních nejméně jednou fonologickou distinktivní vlastností – distinctive features.
 • Počet fonémů je omezený – 12-60:
  • čeština 36
  • ruština 40
  • angličtina 42
  • maďarština 60.
fon my a f ny
Fonémy a fóny

Fonologicky relevantní zvukové jevy:

 • Lineární – segmentální fonémy – řada.
 • Suprasegmentální – delší celek – slabika, slovo – např. přízvuk – realizuje se prosodicky a není poznat z 1 fonému.
 • Realizace segmentálních fonémů – fóny (hlásky).
 • Alofony – různé zvukové realizace 1 fonému: ´Hana´ - ´banka´ - ´utne´ - ´puntík´

Fón, Hláska

Foném

Abstraktní pojem, posice v systému …

Konkrétní zvuková realizace

syst m fon m
Systém fonémů

Jak poznat foném ?

 • Metoda minimálních párů.
 • Slova lišící se pouze v jedné posici, pokud rozdílný význam => foném: ´pes´ - ´bes´, ´sen´ - ´sin´, ´šít´ - ´žít´.
 • Hodně oposic – centrum inventáře fonémů.
 • Málo oposic – periférie – např. ´f´ má pouze jednu oposici ´zouvat´ - ´zoufat´, přesto relevantní foném !
opozice fon m
Opozice fonémů

Nejméně jeden diferenciační příznak:

 • Privativní oposice – jedna hláska příznak má, druhá ne: ´p´ - ´b´ bilabiální okluzíva orální, příznak znělosti.
 • Graduální (stupňovitá) oposice: jedna hláska má něčeho více, např. kvantita: ´a´ - ´á´.
 • Ekvipotentní (rovnomocný) každá má vlastní příznak – např. ´s´ frikativa, ´t´ okluziva.

Korelační pár – hlásky se liší pouze jedním příznakem – např. ´p´ - ´b´ znělostí

Korelační řada – korelační páry, které se liší stejným příznakem: ´p´ - ´b´, ´t´ - ´d´, ´k´ - ´g´, …

distinktivn rysy i
Distinktivní rysy – I.

Diferenciační příznaky, distinctive features:

 • Jacobson, Halle, Fant (50.-60. léta): 12 features, binární oposice – přítomný vs. nepřítomný.
 • Subfonematická fonologie – rysy jsou základní jednotky jazyka.
 • V češtině některé z 12ti bezvýznamné a některé navíc.

Vokály

i vok lnost nevok lnost
I. Vokálnost/Nevokálnost
 • Přítomnost formantových pruhů ve spektru
 • Otevřenost nadhrtanových prostorů
 • + Vokály a sonory (kromě ´j´)
 • - šumové konsonanty, ´j´, ´w´.

Kuk na spektra (u dalších také) !

ii konsonantnost nekonsonantnost
II. Konsonantnost/Nekonsonantnost

Konsonanty:

 • Malá celková energie, překážky v modifikačním ústrojí
 • + šumové konsonanty a sonory
 • - vokály, ´j´, ´w´.

Kuk na spektra (u dalších také) !

iii kompaktnost nekompaktnost
III. Kompaktnost/Nekompaktnost

Kompaktní

 • soustředění zvukové energie ve středu spektra.
 • Artikulace konsonantů – zadní část ústní dutiny (od post-alveol dozadu).
 • Artikulace vokálů – jazyk v ústech co nejníže.
 • Vokály ´a´, ´á´, konsonanty postalveolární, palatální, velární, laryngální.

Nekompaktní

 • zvuková energie na okrajích spektra.
 • Ostatní fonémy

Kuk na spektra (u dalších také) !

iiia dif znost
IIIa. Difúznost
 • Typické postavení formantů na okraji spektra.
 • Pouze pro vokály
 • Rozdíl ve vertikálním posunu jazyka
 • + vysoké vokály
 • - středové vokály ´o´, ´ó´, ´e´, ´é´.

IV. Napjatost/Nenapjatost

 • Ostré ohraničení složek spektra.
 • V češtině ne – rozlišení francouzských ´e´.
v zn lost nezn lost
V. Znělost/Neznělost

Přítomnost základního tónu F0:

 • + znělé konsonanty
 • - neznělé

Kuk na spektra (u dalších také) !

vi nas lnost nenas lnost
VI. Nasálnost/Nenasálnost
 • Typická změna formantové struktury – dodatkový „nosní“ formant, redukce normálních formantů.
 • Zapojení dodatkového „nosního rezonátoru“.
 • + ´m´, ´n´, ´ň´
 • V jiných jazycích i vokály (francouzština).

Kuk na spektra (u dalších také) !

vii kontinu lnost nekontinu lnost
VII. Kontinuálnost/Nekontinuálnost

Kontinuální:

 • spojitost spektra s realizacemi ostatních fonémů
 • Přehrada při artikulaci neexistuje, nebo je jen částečná.

Nekontinuální:

 • Krátké přerušení spektra, zvýšení energie.
 • - okluzívy a semiokluzívy
 • + ostatní

Kuk na spektra (u dalších také) !

viii drsnost matnost
VIII. Drsnost/Matnost

Drnost (stridens)

 • Nepravidelné spektrum
 • Změna charakteru překážky.
 • Semiokluzívy – rozlišení ´t´ - ´c´, ´d´ - ´dz´.

Matnost (hladkost - mellows)

IX. Přerušovanost/Nepřerušovanost

 • Ostré ukončení spektra.
 • V češtině ne.
x gravisovost negravisovost
X. Gravisovost/Negravisovost

Tato i další distinktivní vlastnost jsou „tónické“

Gravisovost (tupost)

 • Nízké frekvence spektra
 • Velký prostor v ústní dutině, hlásky s artikulací na okraji ústrojí
 • ´u´, ´ú´, ´o´, ´ó´, labiály, veláry, laryngály.

Negravisovost (akutovost, ostrost)

 • Vysoké složky ve spektru
 • „plná pusa“

Kuk na spektra (u dalších také) !

xi mollovost nemollovost
XI. Mollovost/Nemollovost
 • Sníženost/nesníženost
 • Snížení spektra celé hlásky dolů
 • V češtině ne.

XII. Durovost/Nedurovost

 • Posun spektra výše – F2.
 • V češtině ne – ruské ´m´, ´s´, atd.
xiii kvantita vok l
XIII. Kvantita (vokálů)
 • Není standardní feature
 • Dobré pro rozlišení dlouhých a krátkých vokálů.
xiv vibrantnost nevibrantnost
XIV. Vibrantnost/nevibrantnost
 • Není standardní feature
 • Nutné pro zařazení ´ř´ do systému.
 • Kolísání charakteristik ve spektru (vibrace).
 • Rozlišení ´ž´ - ´ř´, dobré také pro ´l´ - ´r´.

Kuk na spektra (u dalších také) !

vok ly i
Vokály – I.

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

vok ly ii
Vokály – II.

Typické délky

„Formantový trojúhelník“

konsonanty

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

Konsonanty

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

slabika
Slabika

Minimální seskupení fonémů podle jazykových zákonitostí:

 • Iniciála (onset)
 • Jádro (nukleus)
 • Kóda

Poznámky:

 • Mezi jádrem a svahy musí být kontrast
 • Jádro vždy, svahy mohou být neobsazeny.

Při „inženýrském“ určování slabik se na přesné určení hranic dost kašle …

Demo:transc a syllabifikátor z ČVUT.

Super slabika:

„K vzpřímenému“ – kolik má konsonantů ?

Svahy slabiky

co je je t ve fonetice
Co je ještě ve fonetice

Na FF MU celosemestrální kurs …

 • Slovní přízvuk – v češtině na 1. slabice kromě jednoslabičných předložek.
 • Intonace – „intoném“, „melodém“ – v SRE nebudeme potřebovat, ale pozor na TTS!
 • Ráz – zvláštní foném - ´s uchem´, atd.
 • Koartikulace – změna fonémů v plynulé řeči:
  • ´kratší´ - ´kračí´
  • ´podšívka´ - ´počífka´
  • ´nachystat žehlení´ - ´nachystadžehlení´
 • Spontánní řeč – totální guláš 
ten spektrogramu
Čtení spektrogramu

2 názvy českých filmů.

na co je to dobr
Na co je to dobré…
 • Obecný přehled o tom, co se při mluvení děje v puse a jaké to má dopady na řečový signál a spektrum.
 • Rozpoznávání řeči a fonémů pomocí distinctive features

K. Kirchhoff: Robust Speech Recognition Using

Articulatory Information, Ph.D. thesis, TU Bielefeld, 1999.

na co je to hlavn dobr
Na co je to hlavně dobré
 • Kladení otázek při štěpení stavů v kontextově závislých skrytých Markovových modelech (CD-HMM).

Zdroj: HTK Book, http://htk.eng.cam.ac.uk/

p klad
… příklad
 • CZ_Fortis p t k f s S t_s c P_ x
 • CZ_Lenis b d g v z Z d_Z P_ J_ d_z h_ J j N F m n l r
 • CZ_Coronal n J l r j t d c J_ t_s d_z t_S d_Z s z S Z P_
 • CZ_NonCoronal m N p k g f v x h_
 • CZ_Anterior m n l r p b t d t_s d_z f v s z
 • CZ_NonAnterior J N j t_s J_ k g t_S d_Z S Z x
 • CZ_Continuent s S z Z f v x h_ j t_s t_S d_z d_Z l r P_
 • CZ_NonContinuent p b t t_s d J_ k g
 • CZ_Strident t_s d_z t_S d_Z P_
 • CZ_NonStrident f v h_
 • CZ_UnStrident m n J N l r j p b t d J_ t_s k g x
 • CZ_Glide j l h_
 • CZ_Syllabic m l r
 • CZ_High i i: u u:
 • CZ_Medium e e: o o:
 • CZ_Low a a:
 • CZ_Rounded o o: u u:
 • CZ_Unrounded a a: e e: i i:
 • CZ_NonAffricate s S z Z
 • CZ_IVowel i i:
 • CZ_EVowel e e:
 • CZ_AVowel a a:
 • CZ_OVowel o o:
 • CZ_UVowel u u:
 • CZ_Front-Stop p b
 • CZ_Central-Stop t d t_s J_
 • CZ_Back-Stop k g
 • CZ_Front-Fric f v
 • CZ_Central-Fric s S z Z j
 • CZ_Back-Fric x h_
 • CZ_Vibraty r P_
 • CZ_Sonory m n N J l r j
 • CZ_Kontinualy l r j f v s z S Z x h_ P_
 • CZ_Short Vowels i e a o u
 • CZ_Long Vowels i: e: a: o: u:
 • CZ_Diphthongs a_u e_u o_u
 • CZ_Explosives p b t d k g c J_
 • CZ_Affricates t_s d_z t_S d_Z
 • CZ_Fricatives f v s z P_ S Z j x h_ r l
 • CZ_Liquids r l j
 • CZ_Nasal F N m n J
 • CZ_Vowels i e a o u i: e: a: o: u:
 • CZ_Consonant p b t d k g c J_ t_s d_z t_S d_Z f v s z P_ S Z j x h_ r l F N mn J e: i
 • CZ_Voiced_Explosives F N m n J b d g J_
 • CZ_Voiced_Affricates d_z d_Z
 • CZ_Voiced_Fricatives r l v z P_ Z j h_
 • CZ_Unvoiced_Explosives p t k c
 • CZ_Unvoiced_Affricates t_s t_S
 • CZ_Unvoiced_Fricatives f s S x
 • CZ_Voiced F N m n J b d g J_ d_z d_Z r l v z P_ Z j h_
 • CZ_Unvoiced p t k c t_s t_S f s S x
 • CZ_Pair b d g J_ d_z d_Z v z Z h_ p t k c t_s t_S f s S x
 • CZ_Unpair F N m n J j l P_ r
 • CZ_Vibrants r P_
 • CZ_V-Front i i: e e:
 • CZ_V-Central a a:
 • CZ_V-Back o o: u u:
 • CZ_C-Front k g N x h
 • CZ_C-Central t d n t_s d_z s z l r P_ t_S S Z j c J_ J
 • CZ_C-Back k g N x h
 • CZ_Front p b m F f v x h_ j ii: e e:
 • CZ_Central t d n t_s d_z s z l r P_ t_S d_Z S Z j c J_ J a a:
 • CZ_Back k g N x h_ o o: u u:
k dal mu ten a hran
K dalšímu čtení a hraní

Čtení:

 • Marie Krčmová: Fonetika a fonologie, zvuková stavba současné češtiny, FF MU 1990 (+asi další vydání).
 • Gussenhoven, J. and Jacobs, H.: Understanding Phonology, Oxford University Press, 1998, ISBN: 0-340-69218-9.

Hraní:

 • Wavesurfer http://www.speech.kth.se/wavesurfer/, CoolEdit, GoldWave, atd jsou také OK, ale WS je lepší pro naše hraní (MLF files, atd.).
 • Fonémový rozpoznávač Speech@FIT – US EN, CZ, HU, RU: http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/index.php?id=phnrec
 • I bez počítače – uvědomujte si, co Vám pusa dělá, když mluvíte 