slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. Obsahem přednášky jsou…. účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená “ malá ” jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská politika ovlivňuje čisté exporty a měnové kurzy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA' - duncan-day


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsahem p edn ky jsou
Obsahem přednášky jsou…
 • účetní identity pro otevřenou ekonomiku
 • model malé otevřené ekonomiky
  • co znamená “malá”
  • jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy
  • jak hospodářská politika ovlivňuje čisté exporty aměnové kurzy
v otev en ekonomice
V otevřené ekonomice…
 • se výdaje nemusí rovnat výstupu
 • úspory se nemusí rovnat investicím
zna en
Značení

indexy:

d = domácí výdaje na doma vyrobené zboží

f = domácí výdaje na zboží vyrobené v zahraničí

EX = exporty = zahraniční výdaje na doma vyrobené zboží

IM = importy = Cf+ If+ Gf= domácí výdaje na zboží vyrobené v zahraničí

NX = čisté exporty (“obchodní bilance”) = EX – IM

makroekonomick identita v otev en ekonomice
Y = C + I + G + NX

čisté exporty

domácívýdaje

výstup

Makroekonomická identita v otevřené ekonomice

nebo, NX= Y– (C+ I + G)

obchodn p ebytky a deficity
Obchodní přebytky a deficity

NX = EX – IM = Y– (C+ I + G )

 • obchodní přebytek:výstup > výdaje a exporty > importyVelikost obchodního přebytku = NX
 • obchodní deficit:výdaje > výstup a importy > exportyVelikost obchodního deficitu = –NX
mezin rodn pohyb kapit lu
Mezinárodní pohyb kapitálu
 • Čistý vývoz kapitálu

= S – I

= čistý odliv “zapůjčitelných fondů”

= čisté nákupy zahraničních aktivdomácí nákupy zahraničních aktiv

mínus zahraniční nákupy domácích aktiv

 • pokudS > I, země je čistým věřitelem
 • pokudS < I, země je čistým dlužníkem
souvislost obchodn ch a kapit lov ch tok
Souvislost obchodníchakapitálových toků

NX= Y– (C+ I+ G )

implikuje

NX = (Y– C– G ) – I

= S – I

obchodní bilance = čistý vývoz kapitálu

proto, země s obchodním deficitem (NX < 0) je také čistým dlužníkem (S <I ).

spory a investice v mal otev en ekonomice
Model zapůjčitelných fondů pro malou otevřenou ekonomiku

Zahrnuje následující:

produkční funkci

spotřební funkci

investiční funkci

exogenní politické faktory

Úspory a investice v malé otevřené ekonomice
n rodn spory nab dka zap j iteln ch fond

r

S, I

Národní úspory: Nabídka zapůjčitelných fondů

národní úspory nezávisí na úrokové míře

p edpoklady kapit lov toky
Předpoklady: Kapitálové toky

a. domácí azahraniční aktiva jsou dokonalými substituty (stejné riziko, splatnost, atd.)

 • dokonalá kapitálová mobilita:žádné bariéry mezinárodního pohybu kapitálu

c. ekonomika je malá:nemůže ovlivnit světovou úrokovou sazbu (r*)

a & b implikujír = r*

c implikujer*je exogenní

invest ice popt vka po zap j iteln ch fondech

r

I(r)

S, I

Investice: Poptávka po zapůjčitelných fondech

Investice jsou klesající funkcí úrokové sazby,

ale exogenní světová úroková sazba…

…determinuje domácí úroveň investic

r*

I(r*)

kdyby ekonomika byla uzav en

r

rc

I(r)

S, I

Kdyby ekonomika byla uzavřená…

…úroková sazba by se přizpůsobila, aby vyrovnala investice a úspory:

ale v mal otev en ekonomice

r

r*

rc

I(r)

S, I

I1

Ale v malé otevřené ekonomice…

Exogenní světová úroková sazba determinuje investice….

NX

…a rozdíl mezi úsporami a investicemi determinuje čistý vývoz kapitálu a současně i čisté exporty

t i p klady
Tři příklady:

1. Domácí fiskální politika

2. Zahraniční fiskální politika

3. Zvýšení investiční poptávky

1 dom c fisk ln politika

r

NX2

NX1

Důsledek:

I(r)

S, I

I1

1. Domácí fiskální politika

ZvýšeníGnebosníženíTsníží úspory.

usa nx a rozpo tov deficit h dp 1960 2006

Rozpočtový deficit(pravá stupnice)

Čisté exporty(levá stupnice)

USA: NX a rozpočtový deficit(% HDP), 1960-2006

4%

8%

6%

2%

4%

0%

2%

-2%

0%

-4%

-2%

-6%

-4%

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

slide 22

2 zahrani n fisk ln politika

r

NX2

NX1

I(r)

S, I

2. Zahraniční fiskální politika

Expanzivní fiskální politika v zahraničí zvýší světovou úrokovou sazbu.

Důsledek:

3 zv en investi n popt vky

r

S

NX1

I(r)1

S, I

I1

3.Zvýšení investiční poptávky

Příklad:

Použijte model k určení toho, jak velký důsledek bude mít zvýšení investiční poptávky na NX, S, I, a čistý vývoz kapitálu.

3 zv en investi n popt vky1

r

S

NX2

NX1

I(r)2

I(r)1

S, I

I2

I1

3.Zvýšení investiční poptávky

ODPOVĚDI:

I > 0,

S = 0,

Čistý vývoz kapitálu a NXse sníží oI

nomin ln m nov kurz
Nominální měnový kurz

e = nominální měnový kurz;relativní cena domácí měnyv jednotkách zahraniční měny

0,04 EUR/1 Kč….nepřímá kotace (Mankiw)

25 Kč/1 EUR ….přímá kotace (Holman)

re ln m nov kurz

epsilon

Reálný měnový kurz

= reálný měnový kurz, relativní cena domácího zboží v jednotkách zahraničního zboží

ε

Např: počet rakouských Big Maců za jeden český Big Mac…nepřímá kotace;

Nebo jako počet českých Big Maců za jeden rakouský Big Mac…přímá kotace;

podrobn ji
ε podrobněji…

Nepřímá kotace: Přímá kotace:

ε =

ε =

P…..cenová hladina doma

P*… cenová hladina v zahraničí

mc p klad
~ McPříklad ~
 • 1 statek: Big Mac
 • cena v Rakousku: P* = 4 EUR
 • cena vČR: P = 40 CZK
 • nominální měnový kurz e = 0,04 EUR/1 CZK

e = 25 CZK/ 1 EUR

slide 30

podrobn ji1
ε podrobněji…

1) e = 0,04 EUR/ 1 CZK

2) P*= 4 EUR

3) P = 40 CZK

1) e = 25 CZK/ 1 EUR

2) P*= 4 EUR

3) P = 40 CZK

ε

ε =

4) ε= 2,5

4) ε= 0,4

K nákupu jednoho českého Big Maca, někdo z Rakouska musí zaplatit částku, která by mu mohla koupit 0,4rakouského Big Macu.

v re ln m sv t a v modelu
ε v reálném světě a v modelu
 • V reálném světě:εmůžeme chápat jako relativní cenu domácího koše zboží v jednotkách zahraničního koše zboží.
 • V našem modelu:Existuje pouze jedno zboží“výstup”.Protoεje pak relativní cena produktu jedné země v jednotkách produkce jiné země.
jak nx z vis na
εdomácízboží se stává relativně dražší ve srovnání se zahraničním zboží

 EX a IM

 NX

Jak NXzávisí naε
u sa ist exporty a re ln m nov kurz 1973 2007

Index reálného měnového kurzu

Čisté exporty(levá osa)

USA:čisté exporty a reálný měnový kurz 1973-2007

3%

140

2%

120

1%

100

0%

(% of GDP)

-1%

(March 1973 = 100)

80

-2%

NX

60

-3%

-4%

Index

40

-5%

20

-6%

-7%

0

1973

1978

1983

1988

1993

1998

2003

2008

funkce ist ch export
Funkce čistých exportů
 • Funkce čistých exportů odráží inverzní vztah mezi NX a ε:

NX = NX(ε)

k ivka nx pro r

ε

Při vysokých hodnotách ε, se domácí zboží stává drahé

ε2

Proto exportujeme méně než importujeme

NX(ε)

0

NX

NX(ε2)

Křivka NX pro ČR
k ivka nx pro r1

ε

Proto budou CZ exporty vysoké

Když jeεrelativně nízké, CZ zboží je relativně levné.

ε1

NX(ε)

0

NX

NX(ε1)

Křivka NX pro ČR
jak je determinov no
Jak je determinovánoε
 • Účetní identita udáváNX = S–I
 • Dříve jsme odvodili, jak je determinovánoS–I :
  • Szávisí na domácích faktorech (výstup, hospodářská politika, atd.)
  • Ijsou determinovány světovou úrokovou sazbou r*
 • Proto,εsemusí přizpůsobit, aby se vyrovnalo:
jak je determinov no1

ε

NX(ε)

NX

Jak jedeterminováno ε

AniSani Inezávisí naε, proto je křivka čistého vývozu kapitálu vertikální.

ε1

εse přizpůsobuje, aby vyrovnalo NXs čistým vývozem kapitáluS-I.

NX1

interpret ace nab dka a popt vka na devizov m trhu

ε

NX(ε)

NX

Interpretace: Nabídka a poptávka na devizovém trhu

poptávka:

Cizinci potřebují koruny k nákupu CZ čistých exportů.

nabídka:

Čistý vývoz kapitálu (S-I ) je nabídka korun k investování v zahraničí.

ε1

NX1

4 p klady
4 příklady:

1. Domácí fiskální politika

2. Zahraniční fiskální politika

3. Zvýšení investiční poptávky

4. Protekcionismus

1 dom c fisk ln politika1

ε

ε2

ε1

NX(ε)

NX

NX1

NX2

1. Domácí fiskální politika

Fiskální expanze snižuje národní úspory, čistý vývoz kapitálu a nabídku korun na devizovém trhu. …

…což způsobí zvýšení reálného měnového kurzu a pokles NX.

2 fisk ln politika v zahrani

ε

ε1

ε2

NX(ε)

NX

NX2

NX1

2. Fiskální politika v zahraničí

Zvýšenír*snižuje investice, zvyšuje čistý vývoz kapitálu a nabídku korun na devizovém trhu…

…což způsobí pokles reálného měnového kurzu a růstNX.

3 zv en investi n popt vky2

ε

ε2

ε1

NX(ε)

NX

NX1

NX2

3. Zvýšení investiční poptávky

Zvýšení investic snižuje čistý vývoz kapitálu a nabídku korun na devizovém trhu…

…a zvýšení reálného měnového kurzu a poklesNX.

4 obchodn politika restrikce import

ε

ε2

ε1

NX(ε)2

NX(ε)1

NX

NX1

4.Obchodní politika restrikce importů

Pro každou hodnotuε, způsobí importní kvóta

 IM NX

 poptávka po korunách se posune doprava

Obchodní politika neovlivní SaniI, takže kapitálové toky a nabídka korun zůstanou stejné.

4 obchodn politika restrikce import1

ε

ε2

ε1

NX(ε)2

NX(ε)1

NX

NX1

4.Obchodní politika restrikce importů

Důsledky:

ε > 0 (poptávka se zvýší)

NX = 0(nabídka fixní)

IM < 0 (hosp. politika)

EX < 0(zvýšeníε)

determinace nomin ln ho m nov ho kurzu
Determinace nominálního měnového kurzu
 • Začněme s vzorcem pro výpočet reálného měnového kurzu:
 • A přeformulujeme pro nominální měnový kurz:
determinace nomin ln ho m nov ho kurzu1
Determinace nominálního měnového kurzu
 • Potomezávisí na reálném měnovém kurzu a cenových hladinách doma a v zahraničí…
determinace nomin ln ho m nov ho kurzu2
Determinace nominálního měnového kurzu
 • Přepíšeme tuto rovnici do růstové podoby
 • Pro každou hodnotu εse míra růstu erovná rozdílu mezi zahraniční a domácí mírou inflace.
infla n diferenci ly a nomin ln m nov kurzy
Inflační diferenciály a nominální měnové kurzy

Mexico

Iceland

Singapore

South Africa

Canada

South Korea

U.K.

Japan

p arita kupn s ly ppp
Parita kupní síly (PPP)

Dvě definice:

 • Doktrína, která tvrdí, že zboží se musí prodávat za (po přepočtu na stejnou měnu) cenu stejnou ve všech zemích.
 • Nominální měnové kurzy se přizpůsobují, aby vyrovnaly ceny spotřebního koše zboží napříč zeměmi.

Důvody:

 • arbitráž, zákon jedné ceny
p arita kupn s ly ppp1

Cena koše zahraničního zboží v zahraniční měně.

Cena koše domácího zboží v zahraniční měně.

Cena koše domácího zboží v domácí měně.

Parita kupní síly (PPP)
 • PPP: e P = P*
 • Proe : e = P*/ P
 • PPP udává, že nominální měnový kurz mezi dvěma zeměmi je roven poměru jejich cenových hladin.
p arita kupn s ly ppp2

ε

S -I

NX

ε= 1

NX

Parita kupní síly (PPP)
 • Pokude = P*/P, potom

A křivka NXje horizontální :

Pokud platí PPP, změny v (S –I ) nemají vliv ani na εani nae.

plat ppp v re ln m sv t
Platí PPP v reálném světě?
 • Ne, ze dvou důvodů:

1.Mezinárodní arbitráž není možná u

   • nebchodovatelného zboží
   • existují dopravní náklady

2. Zboží z různých zemí nepředstavují dokonalé substituty.

 • Přesto je PPP užitečná teorie:
  • Je jednoducháa intuitivní
  • V reálném světě nominální měnové kurzy směřují v dlouhém období k PPP hodnotám.
case study reagan v dvojit deficit pod lupou

1970s

1980s

Skutečná změna

Uzavřená ekonomika

Malá otevřená ekonomika

G – T

2.2

3.9

S

19.6

17.4

r

1.1

6.3

0

I

19.9

19.4

0

NX

-0.3

-2.0

0

ε

115.1

129.4

0

CASE STUDY: Reaganův dvojitý deficit pod lupou

Data: průměry za dekádu; všechny údaje kroměr a εjsou vyjádřeny jako % HDP; .

velk otev en ekonomika
Velká otevřená ekonomika…
 • Dosud jsme uvažovali dlouhodobé modely pro dva extrémní případy:
  • uzavřená ekonomika (přednáška č. 2)
  • malá otevřená ekonomika (přednáška č. 4)
 • velká otevřená ekonomika – jako např. USA – spadá někam mezi tyto dva extrémy
 • Výsledky z analýzy velkých otevřených ekonomik jsou pak dávají výsledky smíšené z analýzy uzavřené amalé otevřené ekonomiky.
 • Tak například…
fisk ln expanze ve t ech modelech

Uzavřená ekonomika

Velká otevřená ekonomika

Malá otevřená ekonomika

r

I

NX

Fiskální expanze ve třech modelech

Fiskální expanze způsobí pokles národních úspor. Výsledná změna závisí na otevřenosti avelikosti:

beze změny

stoupne

Stoupne, ale ne o tolik jako v uzavřené ekonomice

klesne

Klesne, ale ne o tolik jako v uzavřené ekonomice

beze změny

beze změny

Klesne, ale ne o tolik jako v malé otevřené ekonomice

klesne

shrnut
Shrnutí
 • Čisté exporty — rozdíl mezi
  • exporty a importy
  • produktem země (Y ) a jejími výdaji (C + I + G)
 • Čistý vývoz kapitálu je roven
  • Nákupu zahraničních aktiv mínus zahraniční nákupy domácích aktiv
  • Rozdílu mezi úsporami a investicemi

slide 59

shrnut1
Shrnutí
 • Národohospodářská identita udává:
  • Y = C + I + G + NX
  • Obchodní bilanceNX = S - Ičistý vývoz kapitálu
 • Dopad hospodářské politiky naNX :
  • NXse zvýší, pokud politika způsobí zvýšení Snebo pokles I
  • NXse nezmění pokud politika neovlivní ani SaniI. Příklad: obchodní politika

slide 60

shrnut2
Shrnutí
 • Měnové kurzy
  • nominální: cena domácí měny v jednotkách měny zahraniční země
  • reálný: cena domácího zboží v jednotkách zahraničního zboží
  • Reálný měnový kurz se rovná nominální kurz vynásobený poměrem cenových hladin těchto dvou zemí.

slide 61

shrnut3
Shrnutí
 • Jak je determinován reálný měnový kurz
  • NXzávisí ceteris paribus negativně na reálném měnovém kurzu
  • Reálný měnový kurz se přizpůsobuje aby vyrovnal NXs čistým vývozem kapitálu

slide 62

shrnut4
Shrnutí
 • Jak je determinován nominální měnový kurz
  • ese rovná reálnému měnovému kurzu krát domácí cenová hladina lomeno zahraniční cenová hladina.
  • Pro každou hodnotu reálného měnového kurzu je procentní změna nominálního měnového kurzu rovna rozdílu mezi domácí a zahraniční mírou inflace.

slide 63

literatura
Holman (2010): Kapitola 4: Trh zboží a služeb – investice a čistý vývoz. Kapitola 6: Platební bilance, vnější rovnováha a měnový kurz.

Mankiw (2010): Chapter 5: Open economy

Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics6th edition (autor: R. Cronovich)

Literatura

slide 64