1 / 14

Genel Öğretim Yöntemleri [ Tartışma (discussion) yöntemi ]

Genel Öğretim Yöntemleri [ Tartışma (discussion) yöntemi ]. Tartışma, iki veya daha çok kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak, birbirini dinleyerek, eleştirerek, gerektiğinde sorular sorarak incelemesine dayanan bir öğretim yöntemidir. . Prof.Dr. Mustafa ERGÜN.

Samuel
Download Presentation

Genel Öğretim Yöntemleri [ Tartışma (discussion) yöntemi ]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Genel Öğretim Yöntemleri[Tartışma (discussion) yöntemi] Tartışma, iki veya daha çok kimsenin herhangi bir konuyu karşılıklı konuşarak, birbirini dinleyerek, eleştirerek, gerektiğinde sorular sorarak incelemesine dayanan bir öğretim yöntemidir. Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

 2. Sofistler tartışıyordu.Demokrasi tartışma rejimidir (“çoğulcu demokrasi).Tartışma mantığı (çok değerli mantık) gerekli

 3. Televizyondaki tartışmaları değerlendiriniz.Sohbet, muhabbet, diyalog, kavga gibi kavramları tartışınız.

 4. Tartışma metodunu ön şartları ve sınırlılıkları a) Tartışma metodunda ilk ön şartlardan birisi, oturma düzenidir. Herkesin birbirinin ensesini seyrettiği ortamlarda tartışma olmaz. Sağlıklı tartışma yapabilmek için herkesin birbirinin yüzünü görmesi şarttır.

 5. Tartışma metodunun ön şartları ve sınırlılıkları b) Tartışma her sınıfta ve her derste veya konuda uygulanamaz. İlkokulun ilk sınıflarında veya çok kalabalık sınıflarda (25 kişiden fazla) bu metod kullanılmamalıdır. Aynı şekilde matematik, gramer gibi kuralları net olarak ortaya konmuş veya bilimsel olarak kesin geçerli konularda tartışma açmak da abes olur.

 6. Tartışma metodunun ön şartları ve sınırlılıkları c) Tartışmada mutlaka bir yönetici bulunmalıdır. Yönetici olmadan yapılan tartışmalarda kontrol kısa sürede kaybolur; yapılan işin eğitsel değeri kalmaz. Yönetici arada sırada konuyu toparlamalı, konudan uzaklaşmaları ve gereksiz zaman kayıplarını önlemeli, tartışma sonunda ulaşılan sonuçları özetlemeli ve rapor haline getirmelidir.

 7. Tartışma metodunun ön şartları ve sınırlılıkları d) Tartışma, karşılıklı güven içinde olmalıdır. Hem yönetici (öğretmen) ile tartışmaya katılan öğrenciler arasında hem de öğrencilerin kendi aralarında tam bir güven olmalı ve bu güven tartışma boyunca da sürdürülmelidir. Azar, alay, yargılama yok; otoriter değil demokratik tarzda yönetim.

 8. Tartışma metodunun ön şartları ve sınırlılıkları e) Tartışma metodunu etkili olarak kullanmanın bir başka ön şartı, tartışmanın eşit düzeyde kişiler arasında yaptırılmasıdır.

 9. Tartışma metodunun faydaları a) Tartışma, insanların toplumsal hayatını geliştirir. b) Çocukları, demokratik toplumun tartışmalarına hazırlar. c) Çocukları karşıt düşünceleri tahammül ve hoşgörü ile karşılamaya alıştırır. d) Çocuklarda sorumluluk duygusu geliştirir; kendi haklarını nazik bir şekilde savunmayı öğretir.

 10. Tartışma metodunun faydaları e) Tartışma, öğrencilerin dil gelişimlerini sağlayan en iyi metotlardan biridir. f) Bu metot, bir öğretmenin öğrencilerini tanımasının en doğru ve etkili yollarından biridir. g) Tartışma metodu, geleneksel derse bir canlılık getirir. h) Tartışma metodu, öğrenme ilkelerine uygudur.

 11. Tartışma metodu uygulamasında dikkat edilecek hususlar a) Tartışma başlamadan önce yönetici konuyu, tartışmada herkesin uyması gereken kuralları (söz alarak konuşma, konuşma süresine uyma, başkalarının sözlerini kesmeme, konudan uzaklaşmama, nezaket kurallarına uyma v.s.) açıklamalıdır.

 12. Tartışma metodu uygulamasında dikkat edilecek hususlar b) Tartışmanın öğretmen merkezli mi, yoksa öğrenci merkezli mi (serbest) olacağı baştan belirlenmelidir. c) Tartışılacak konu büyükse, daha önceden alt gruplar oluşturarak mini tartışmalar yaptırmalıdır. d) Sınıf tartışmalarında bütün öğrencilerin tartışmaya katılmaları sağlanmalıdır.

 13. Tartışma metodu uygulamasında dikkat edilecek hususlar e) Tartışmanın tıkandığı, konunun dağıtıldığı, nezaket kuralları dışına çıkıldığı durumlarda, öğretmen kontrolu tekrar eline almalıdır. f) Tartışma konuları önceden verilmeli ve öğrencilerin hazırlanmaları sağlanmalıdır. g) Tartışma bir plân izlemelidir. h) Tartışmadan çıkarılabilecek sonuçlar ğretmen tarafından ortaya konmalıdır.

 14. Tartışma metodunu kullanan teknikler • Münazara • Sempozyum • Panel • Kollekyum (Zıt panel) • Forum • Kısa süreli tartışma grupları ("vızıltı grupları") • Açık oturum • Beyin (veya buluş) fırtınası • Büyük grup (large, whole group) tartışması • Fikir taraması • Seminer

More Related