Download
staja ba lama s nav na haz rl k 1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 - PowerPoint Presentation
Download Presentation
Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 -

Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 -

246 Views Download Presentation
Download Presentation

Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Staja Başlama Sınavına Hazırlık - 1 -

 2. 10 ARALIK 2000 • Aşağıdakilerden hangisi, Tekdüzen Hesap Planı’nda yer alan 7/A grubu maliyet hesaplarından biri değildir? • Araştırma ve geliştirme giderleri • Genel Üretim Giderleri • Genel Yönetim Giderleri • Satılan Mamullerin Maliyeti • Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

 3. 10 ARALIK 2000 • Genel Üretim Giderleri Hs. XX • Maliyet Gider Karşılıkları Hs. XX • Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır? • Fazla ödenen gider faturasına karşılık ayrılması • Ödenen gider faturasının kayda alınması • Tahmini gider tutarının tahakkuku • Üretim giderlerinin maliyete yüklenmesi • Üretim giderleri için karşılık ayrılması

 4. 24 Kasım 2001 • Esas üretim yeri dışındaki gelir yerlerinde toplanan giderlerin çeşitli anahtarlar ve yöntemler kullanılarak esas üretim yerlerinde toplanması işlemine ne denir? • Sipariş Maliyeti • Kademeli Dağıtım • Birinci Dağıtım • İkinci Dağıtım • Evre Maliyeti

 5. 24 Kasım 2001 • Standart maliyet yöntemi uygulayan işletme, 1000 adet mamul için 3 kg hammadde kullanacağını bütçelemiştir. 1 kg için standart fiyat 10.000.000 TL’dir. • İşletme 1000 adet mamul için 2,5 kg hammadde kullandığına göre, miktar farkı aşağıdakilerden hangisidir? • 30.000.000 TL, olumlu • 10.000.000 TL, olumlu • 5.000.000 TL, olumlu • 25.000.000 TL, olumlu • 5.000.000 TL, olumsuz Stand. Fiyat x Fiili Miktar Stand. Fiyat x Stand. Miktar 10.000.000 x (2,5 – 3) = 5.000.000

 6. 24 Kasım 2001 Bir işletmede, Kasım ayı içinde 10.000 adet mamulün üretimi tamamlanmıştır. Kasım ayı sonunda yarı mamul tutarı 5000 adet olup, ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik açısından %100, genel üretim giderleri açısından %60 tamamlanmıştır. Direkt işçilik giderleri Kasım ayında 45.000.000 TL tutarındadır. • Soru: Genel üretim giderleri açısından eşdeğer ürün miktarı kaç adettir? • 10.000 • 12.000 • 13.000 • 15.000 • 18.000

 7. 24 Kasım 2001 • Aşağıdaki kalemlerden hangisi Üretim Maliyetleri arasında yer almaz? • Genel Üretim Giderleri • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri • Direkt İşçilik Giderleri • Yarı Mamuller • Dönem Sonu Ticari Mallar

 8. 24 Kasım 2001 • Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisinin kullanılması halinde, dönem sonu stok düşük bulunur? • Ortalama Maliyet • LIFO (son giren ilk çıkar) • FIFO (ilk giren ilk çıkar) • Has Maliyet • Hareketli ortalama maliyet

 9. 30 Haziran 2002 Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: 94.500.000 16.04.2002 tarihinde depodan çıkan hammaddenin Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemine göre birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? • 30.600 TL/kg • 25.000 TL/kg • 22.200 TL/kg • 21.000 TL/kg • 20.000 TL/kg

 10. 30 Haziran 2002 Bir işletmenin 2002 yılı Nisan ayı hammadde hareketleri şöyledir: 1250 24.375.000 İşletme LIFO yöntemini uygulamış olsaydı, 16.04.2002 tarihinde kalan stok maliyeti tutarı kaç TL olurdu? • 16.500.000 TL • 24.375.000 TL • 43.875.000 TL • 47.250.000 TL • 49.375.000 TL

 11. 30 Haziran 2002 • Bir mal veya hizmet edinmek amacıyla katlanılan fedakarlıkların parasal toplamına ne denir? • Gider • Zarar • Tüketim • Maliyet • Alış Değeri

 12. 30 Haziran 2002 • Aşağıdakilerden hangisi, üretim işleminden önce olması gereken maliyetlerin hesaplanarak fiili sonuçlarla karşılaştırıldığı maliyet yöntemidir? • Standart Maliyet Yöntemi • Değişken Maliyet Yöntemi • Sipariş Maliyet Yöntemi • Normal Maliyet Yöntemi • Evre Maliyet Yönetimi

 13. 30 Haziran 2002 • Bir hizmet işletmesinde aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılmaz? • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri • Direkt İşçilik Giderleri • Hizmet Üretim Maliyetleri • Finansman Giderleri • Genel Üretim Giderleri

 14. 30 Haziran 2002 –soru hatalı • Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 11.000.000 TL • - Değişken 11.000.000 • Direkt İşçilik Giderleri 7.000.000 TL • - Değişken 6.000.000 • - Sabit 1.000.000 • Genel Üretim Giderleri 8.500.000 TL • - Değişken 5.000.000 • - Sabit 3.500.000 • Değişken maliyet yöntemini uygulayan bu işletmenin toplam üretim maliyeti kaç TL’dir? • 5.500.000 • 17.000.000 • 20.000.000 • 22.000.000 • 25.500.000

 15. 30 Haziran 2002 • Aşağıdakilerden hangisi “Üretim Biçimine Göre Maliyet” yöntemlerinden biridir? • Tam maliyet yöntemi • Fiili maliyet yöntemi • Standart maliyet yöntemi • Değişken maliyet yöntemi • Evre maliyet yöntemi

 16. 30 Haziran 2002 %12.5 203.750.000 40 95.000 %50 %50 101.875 Giderlerin dağıtımında kademeli dağıtım yöntemini uygulayan bu işletme dağıtılacak gider tutarı en yüksek olan gider yerinden dağıtıma başlanmaktadır. Yemekhane giderleri personel sayısına, ısıtma giderleri alana göre dağıtılmaktadır? Isıtma gider yerinin yemekhane giderlerinden alacağı pay kaç TL? (A)’nın toplam gider tutarı kaç TL? • 9.500.000 • 19.000.000 • 20.500.000 • 20.750.000 • 23.750.000 • 850.000.000 • 997.800.000 • 1.035.875.000 • 1.040.000.000 • 1.046.875.000

 17. 28 Haziran 2003 • Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin temel amaçlarından biri değildir? • Gelir tablosunun hazırlanmasını sağlamak • Giderlerin planlanmasını sağlamak • Giderlerin kontrolüne yardımcı olmak • Yönetim muhasebesinden alınacak kararlara ışık tutmak • Birim üretim maliyetlerini hesaplamak

 18. 28 Haziran 2003 • Tekdüzen hesap planında maliyet hesapları hesap sınıfı seçenekleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? • 7/A seçeneğinde giderler, fonksiyon esasına göre bölümlenir • 7/B seçeneğinde giderler, gider çeşidi esasına göre bölümlenir • 7/B seçeneğinde giderler, Gider Dağıtım Tablosu Yardımıyla fonksiyonlarına dönüştürülür • 7/B seçeneğini benimseyen üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi bağlantı hesabı kullanılır • 7/A seçeneğinde tek bir yansıtma hesabı kullanılır

 19. 28 Haziran 2003 • Maliyetleri kapsamına göre sınıflandıran maliyet sistemleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? • Sabit maliyet – ileriye dönük maliyet • Tam maliyet – normal maliyet – değişken maliyet • Evre maliyet – sipariş maliyet • Fiili maliyet – tahmini maliyet – standart maliyet • Direkt maliyet – endirekt maliyet

 20. 28 Haziran 2003 • “Kapasite sapması” aşağıdaki giderlerden hangisi ile ilgili bir sapmadır? • Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri • Direkt İşçilik Giderleri • Genel Üretim Giderleri • Genel Yönetim Giderleri • Finansman Giderleri

 21. 28 Haziran 2003 • Aşağıdaki hesapların hangisinde yansıtma hesabı kullanılamaz? • Genel üretim giderleri • Direkt işçilik giderleri • Araştırma ve geliştirme giderleri • Komisyon giderleri • Finansman giderleri

 22. 28 Haziran 2003 • Aşağıdaki hesaplardan hangisi 7/A ve 7/B seçeneklerinde yer alan bir hesaptır? • Finansman giderleri • İşçi Ücret ve giderleri • İlk madde ve malzeme giderleri • Memur ücret ve giderleri • Çeşitli giderler

 23. 28 Haziran 2003 • Bir hizmet üretim işletmesinde 7/A seçeneğine göre aşağıdaki hesaplardan hangisi kullanılabilir? • Direkt İlk madde ve malzeme giderleri • Direkt işçilik giderleri • Genel üretim giderleri • Finansman giderleri • Direkt işçilik süre farkları

 24. 28 Haziran 2003 • Aşağıdakilerden hangisi birim başına sabit kalır? • Kira giderleri • Bakım onarım giderleri • Amortisman giderleri • Direkt ilk madde ve malzeme giderleri • Enerji giderleri

 25. 28 Haziran 2003 • Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: • Net Satışlar (10.000 br x 4.000 TL) 40.000.000 TL • Dönemin Değişken Üretim Giderleri 26.000.000 TL • Dönemin Sabit Üretim Giderleri 13.000.000 TL • Dönembaşı Stok 13.000 adet • Üretim Miktarı • Dönem Sonu Mamul Stoğu 3.000 adet • Yukarıdaki işletmenin “Tam Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? • 1.000.000 • 13.000.000 • 20.000.000 • 10.000.000 • 14.000.000 1.000.000 TL 39.000.000 TL

 26. 28 Haziran 2003 • Bir işletmenin döneme ait maliyet bilgileri şöyledir: • Net Satışlar (10.000 br x 4.000 TL) 40.000.000 TL • Dönemin Değişken Üretim Giderleri 26.000.000 TL • Dönemin Sabit Üretim Giderleri 13.000.000 TL • Dönembaşı Stok 13.000 adet • Üretim Miktarı • Dönem Sonu Mamul Stoğu 3.000 adet • Yukarıdaki işletmenin “Değişken Maliyet Yöntemine” göre brüt satış karı kaç liradır? • 1.000.000 • 13.000.000 • 20.000.000 • 10.000.000 • 14.000.000 14.000.000 TL

 27. 04 Temmuz 2004 • Aşağıdakilerden hangisi yan ürünlerin maliyetinde kullanılan yöntemlerden biridir? • Satış değeri • Maliyet değeri • Aktif değeri • Tarihi maliyet değeri • Alış değeri

 28. 04 Temmuz 2004 • Direkt malzeme giderleri + Direkt İşçilik Giderleri + Sabit GÜG + Değişken GÜG hangi maliyet sistemi için geçerlidir? • Değişken maliyet sistemi • Tam maliyet sistemi • Yarı değişken maliyet sistemi • Evre maliyet sistemi • Standart maliyet sistemi

 29. 04 Temmuz 2004 • Genel üretim giderleri ile Finanman Giderleri hesapları hangi işleve göre düzenlenmiştir? • Çeşitlilik esası • Tahakkuk esası • Fonksiyon esası • Gider esası • Dönemsellik esası

 30. 04 Temmuz 2004 • 450 birim mamul üreten üretim işletmesinde sabit giderler 40.000.000 TL, birim değişken giderler 100.000 TL ve birim satış fiyatı ise 300.000 TL’dır. Bu bilgilere göre işletmenin başabaş noktası aşağıdakilerden hangisidir? • 80.000 • 90.000 • 100.000 • 70.000 • 120.000

 31. 04 Temmuz 2004 1 2 90 İşletme ikinci dağıtımda kademeli dağıtım yöntemini uygulamaktadır. Bakım giderleri dağıtımında işçi sayısı kullanılmaktadır. Bu bilgilere göre bakım YGY’nin montaja yüklediği pay ne kadardır? • 14.000.000 • 10.500.000 • 9.000.000 • 7.000.000 • 6.500.000

 32. 6 KASIM 2004 • YARI MAMUL ÜRETİM Hs. XX • DİR. İLK MD VE MALZ.GİD YANS.HS. XX • DİREKT İŞÇİLİK GİD. YANS. HS. XX • GENEL ÜRETİM GİD. YNS.HS. XX • Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi nedenle yapılmıştır? • Maliyetlerin gelir tablosuna yansıtılması • Maliyet hesaplarının yarı mamule yansıtılması • Maliyetlerin mamule yansıtılması • Maliyet hesaplarının kaydedilmesi • Yarı mamul üretim hesabının kapatılması

 33. 06 Kasım 2004 • Sabit maliyetler 150.000 • Değişken maliyetler 300.000 • Birim Satış Fiyatı 10 TL • Toplam Üretim 50.000 • Başabaş noktası nedir? • 30.000 • 32.500 • 37.500 • 27.500 • 35.000 150.000 = 37.500 300.000 10 50.000 4 TL Birim DM = = 6 TL

 34. 06 Kasım 2004 • Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin görevleri arasında yer almaz? • Maliyet kontrolüne yardımcı olmak • Planlamaya yardımcı olmak • Gelir tablosunun hazırlanmasına yardımcı olmak • Özel yönetim kararlarına yardımcı olmak • Mamullerin maliyetlerini saptamak

 35. 06 Kasım 2004 • Belirli bir dönemde işletmenin faaliyeti sürerken ve bir gelir elde edilmesi dışında arızi iş ve olaylardan dolayı kullanılan ve tüketilen varlıkların hasılattan düşülen yararlı tükenmiş maliyetler ne verilir? • Gider • Harcama • Zarar • Kar • Tükenmiş maliyet

 36. 4 Mart 2006 • Aşağıdakilerden hangisi 3. dağıtımda yapılır? • Gider çeşitlerinin mamullere yüklenmesi • Esas üretim gider yerlerinin mamullere yüklenmesi • Yardımcı hizmet gider yerlerinin esas üretim gider yerlerine yüklenmesi • Gider çeşitlerinin gider yerlerine yüklenmesi • Esas üretim gider yerlerindeki maliyetlerin gider çeşitlerine yüklenmesi       A)      Giderlerin Mamule yüklenmesi?

 37. 04 Mart 2006 • 42-   Aşağıdakilerden hangisi endirekt işçilik gidere örnek oluşturur ? • Kalite-kontrol işçisinin ücreti • Depo işçisinin ücreti • Ustabaşı ücreti • Montaj işçisinin ücreti • Pres işçisinin ücreti A)      Ustabaşı ücreti?

 38. 04 Mart 2006 • 43-   İşletme 50 000 birim mamul üretip satmayı planlamaktadır. Dönemde 200 000 YTL sabit gidere ve birim başına 6 YTL değişken gidere katlanacağını tahmin etmektedir. Bu mamulden toplam 600 000 YTL satış hasılatı beklendiğine göre başa baş satış tutarı ne kadardır? • A) 400 000 YTL? • 300.000 YTL • 250.000 YTL • 150.000 YTL • 500.000 YTL • 400.000 YTL

 39. 04 Mart 2006 HammaddeŞekillendirme Birim eşdeğer mamul miktarı 7.000 br 6.400 br Toplam üretim maliyeti 560.000 YTL 704.000 YTL Evre maliyet sistemini uygulayan bir işletmenin şekillendirme açısından birim eşdeğer mamul maliyeti kaç liradır? • 80 YTL/br • 90 YTL/br • 100 YTL/br • 110 YTL/br • 120 YTL/br

 40. 04 Mart 2006 • 45-   ____________ / _____________ • Direkt İlk Madde Malz Gid. Yansıtma Hs. XXX • Direkt işçilik Giderleri Yansıtma Hs. XXX • Genel üretim Giderleri Yansıtma Hs. XXX • Direkt İlk Madde Malzeme Gid. Hs. XXX • Direkt işçilik Giderleri  Hs. XXX • Genel üretim Giderleri Hs. XXX •        _____________ / ____________ • Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? • Üretilen mamullerin maliyetinin kaydedilmesi • Sapmaların üretim maliyetlerine yüklenmesi • Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının karşılaştırılması • Üretim unsurlarının üretim sürecine dahil edilmesi • Üretilen mamulün üretiminin tamamlanması

 41. 04 Mart 2006 • 46-   Aşağıdakilerden hangisi 7/A hesap grubunun bir özelliği değildir? • Maliyet giderleri hem fonksiyonel gider hesaplarına hem de gider çeşitlerine kaydedilir • Yardımcı defterlerde maliyetler gider yeri ve çeşidi itibariyle izlenebilir • Gider çeşitlerine ilişkin hesap kodları serbest bırakılmıştır • Hesaplardan gider dağıtım tablosu ile fonksiyonlara dönüştürülür • Gider hesapları, yansıtma hesapları ve fark hesaplarından oluşur

 42. 04 Mart 2006 • 47-   Satışların maliyet 1000 YTL • DB mamul 50 YTL • DS mamul 100 YTL ise dönemdeki net alışları ne kadardır? • A) 950 YTL • ? • 950 • 1.100 • 1.150 • 1.050 • 900 152 620 DB 50 : 1.050 1.000 1.000 1.100 DS 100

 43. 24 Haziran 2006 73-   Bir üretim işletmesinde 22 000 YTL tutarındaki hammadde üretime sevk edildiğinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? a) ___ / ____ 740             150 ___ / _____ b)___ / ____ 150             710 ___ / _____ c)___ / ____ 710             150 ___ / _____ d)___ / ____ 730             152 ___ / _____ e)___ / ____ 710             151 ___ / _____

 44. 50.000 74-  D.İ.M. Malzeme giderleri  15 000 YTL         Direkt İşçilik Giderleri        10 000 YTL         Genel Üretim Giderleri      25 000 YTL         Finansman giderleri         5 000 YTL         Genel Yönetim Giderleri      3 000 YTL         Paz. Satış Dağıtım Giderleri  2 000 YTL olan işletme % 20 karla satış yapmaktadır. Bu bilgilere göre işletmenin Faaliyet kar ya da zararı ne kadardır? A)      5000 YTL zarar B)      5000 YTL kar C)      Ne kar ne zarar D)      2000 YTL kar E)      2000 YTL zarar X 1,20 60.000 SMM 10.000 (5.000) KAR 5.000

 45. 24 Haziran 2006 77-   Yan ürünlerin değerlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz? A)   Tedarik yöntemi B)   Brüt satış hasılatı yöntemi C)   Net satış hasılatı yöntemi D)   Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi E)   Eşdeğer birim maliyet yöntemi

 46. 24 Haziran 2006 78-   Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri Direkt işçilik Giderleri Genel üretim giderleri Pazarlama satış dağıtım giderleri Ar-Ge giderleri Yukarıdaki hesaplar hangi esas göre düzenlenmişlerdir? A)      Fonksiyon Esası B)      Endirekt kayıt esası C)      Tahakkuk esası D)      Çeşitlilik esası E)      Eş zamanlı kayıt esası

 47. 24 Haziran 2006 79-   Yöneticilerin kararlarını etkilemeyen zorunlu giderlere ne ad verilir? A)      Sabit maliyetler B)      Değişken maliyetler C)      Tükenmiş maliyetler D)      Direkt maliyet E)      Yarı değişken maliyetler

 48. 24 Haziran 2006 85-   Aşağıdaki kalemlerden hangisi satılan mamulün maliyeti tablosunda yer almaz? A)      Dönem başı mamuller B)      Satılan mamul maliyeti C)      Dönem sonu hammadde maliyeti D)      Satış iskontoları E)      Genel üretim giderleri

 49. 24 Haziran 2006 86-   Bir üretim işletmesinde malzeme hareketlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir; tarih  adet    fiyat    tutar 01.Haz başlangıç    100         20        2.000 05.Haz alınan         200         25        5.000 10.Haz gönderilen  250 20.Haz alınan         350         30     10.500 30.Haz gönderilen 300 Son giren İlk Çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen malzeme maliyeti ne kadardır? A)      15 000 YTL B)      15 500 YTL C)      13 500 YTL D)      12 000 YTL E)      2 500 YTL    ( sınav sorusunda doğru cevap yer almamaktadır) 50 1.000 5.000 9.000 50 15.000

 50. 24 Haziran 2006 87-   Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir? A)   Üretim maliyetlerini belirlemek B)   Yönetim muhasebesinde alınacak kararlara yardımcı olmak C)   Mamul birim maliyetlerini hesaplamak D)   Planlama ve kontrole yardımcı olmak E)   Vergi uygulamalarına yardımcı olmak