Studij slu aja bud etiranje orjentisano na u inke u sloveniji dosada nja dostignu a i prepreke
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Studij slučaja : Budžetiranje orjentisano na učinke u Sloveniji – Dosadašnja dostignuća i prepreke. Mateja Bizilj Ministarstvo finansija , Republika Slovenija Tbilisi, 28 . Jun, 2007 . godine. Preduslovi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - MikeCarlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Studij slu aja bud etiranje orjentisano na u inke u sloveniji dosada nja dostignu a i prepreke l.jpg
Studij slučaja: Budžetiranje orjentisano na učinke u Sloveniji – Dosadašnja dostignuća i prepreke

Mateja Bizilj

Ministarstvo finansija, Republika Slovenija

Tbilisi, 28. Jun, 2007. godine


Slide2 l.jpg

Preduslovi

 • Ekonomska klasifikacija, usklađena sa GFS-om 1986. god, uvedena je 1999. god. u državnom budžetu, kao i budžetima lokalnih samouprava.

 • Tokom 2000. god, jedinstvena ekonomska klasifikacija je uvedena za cjelokupni sektor državne uprave.

 • Osnovna jedinica budžetskog planiranja i izvršenja bila je budžetska stavka, koja predstavlja kombinaciju ekonomske i programske klasifikacije.

  Struktura budžeta je izgledala ovako:


Slide3 l.jpg

BUDŽETSKA STAVKA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA


Slide4 l.jpg

Uvođenje Programske Klasifikacije

 • Uspostavljanje programske klasifikacije započeli smo 1999. god

 • Ministarstvo ekonomije je bilo prvo pilot ministarstvo.

 • Polazne osnove u izradi programske klasifikacije:

  • COFOG-ova funkcionalna klasifikacija,

  • Model Švedske (twinning program sa Ministarstvom finansija Švedske),

  • Povezivanje sa programskim klasifikacijama komisija i parlamenta.


Slide5 l.jpg

 • Prije uvođenja programske klasifikacije, uveli smo grupisane stavke budžeta.

 • Ovaj pristup je korišćen samo za 2000. godinu.

 • Grupisane stavke budžeta : 1 – Rukovodstvo i administracija

  2 – Finansiranje javnih usluga

  3 – Programi

  4 – Upravljanje javnim dugom, kamate i rezerve

 • Svaka budžetska stavka je klasifikovana u jednu od ovih grupa


Slide6 l.jpg

 • Nakon polugodišnjeg rada sa Ministarstvom ekonomije, ovo ministarstvo je izgubilo interesovanje za programski budžet, i nije željelo dalju saradnju sa Sektorom budžeta.

 • Nova inicijativa: Januar 2000.godine – počinjemo ponovo sa sljedećim pilot ministarstvima:

  • Ministarstvo obrazovanja i sporta

  • Ministarstvo saobraćaja i komunikacija

  • Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ishrane

  • Ministarstvo za zaštitu životne sredine i uređenje prostora

  • Ministarstvo finansija

 • Kod ovih pilot ministarstava koristili smo pristup od dna ka vrhu.


Slide7 l.jpg

Planirani pristup ministarstvo je izgubilo interesovanje za programski budžet, i nije željelo dalju saradnju sa Sektorom budžeta:

 • Detaljno ispitivanje svih aktivnosti i projekata ministarstva

 • Klasifikacija ovih aktivnosti, po funkcionalnoj klasifikaciji

 • Uspostavljanje misije ministarstva

 • Uspostavljanjeniza programa u skladu sa misijom

 • Definisanje zadataka svakog programa


Planirani pristup l.jpg
Planirani pristup ministarstvo je izgubilo interesovanje za programski budžet, i nije željelo dalju saradnju sa Sektorom budžeta

6. Opis svakog programa

7. Povezati aktivnosti i projekte unutar svakog programa

8. Razmotriti aktivnosti i projekte koji se ne uklapaju ni u jedan od programa

9. Postaviti ciljane outpute za svaku aktivnost ili projekat

10. Postaviti inpute koji su potrebni za svaku aktivnost i projekat (finansijski i fizički)

11. Pripremiti nacrt budžeta za usvojenu programsku strukturu


Slide9 l.jpg

 • Otkrili smo da nam je za ovaj pristup potrebno previše vremena.

 • Konačno, MF definiše područja trošenja i glavne programe.

 • Ministarstva su obavezna da definišu svoje podprograme.

 • Posljedica programske klasifikacije ogledala se u povećanju broja potrošačkih jedinica.

 • Maja 2000, izdali smo Pravilnik o funkcionalno - programskoj klasifikaciji troškova državnog budžeta.

 • Budžet za 2001. godinu je pripremljen po novoj klasifikaciji.


Slide10 l.jpg

Karakteristike programske klasifikacije vremena:

 • Definisali smo 23 vrste troškovnih oblasti za 95 glavnih programa.

 • Troškovne oblasti i glavni programi su objavljeni u Službenom listu. Podprogrami su objavljeni u Smjernicama za budžet.

 • Troškovne oblasti i glavni programi se mogu primijeniti od strane više ministarstava.

 • Podprogram se može primijeniti od strane samo jednog ministarstva.

 • Administrativni rashodi (plate …) su objedinjeni u administrativnim podprogramima.


Slide11 l.jpg

Struktura programske klasifikacije vremena

TROŠKOVNE OBLASTI

GLAVNI PROGRAMI

PODPROGRAMI

AKTIVNOSTI

PROJEKTI

2-koda

4-koda

8-kodova

Aktivnosti i projekti (još uvijek) nisu uvedeni kao dio programske klasifikacije.


Slide12 l.jpg

Primjer vremena:

11 POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV

1102 Reforma poljoprivrede i kvaliteta proizvodnje hrane

11022301 Mjere stabilizacije tržišta (politika cijena)

11022302 Poljoprivredno-ekološki programi

11022303 Prestrukturiranje poljoprivrede i kvaliteta proizvodnje hrane

11022304 Razvoj ruralnih područja


Slide13 l.jpg

Struktura podprograma vremena:

Troškovna oblast

Serijski broj podprograma

14022103 – Stimulacija biznisa

Osnovni program

Ministarstvo


Slide14 l.jpg

Struktura budžeta vremena:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

BUDŽETSKA STAVKA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA


Slide15 l.jpg

Problemi uvođenja programske klasifikacije vremena:

 • Ministarstva su željela da postave podprograme koji bi odražavali ekonomsku, a ne programsku klasifikaciju (na primjer: investicije u bolnice itd.).

 • Ministarstva su željela programsku klasifikaciju po institucijama (svako ministarstvo bi imalo svoj glavni program ili troškovnu oblast).

 • MF je željelo da Vlada usvoji listu koordinatora (odgovornih za učinke) po troškovnim oblastima i glavnim programima. Ovo je bilo važno u slučajevima gdje više ministarstava sprovodi program.Lista koordinatora nikada nije usvojena.
Slide18 l.jpg

Revizija vremena

 • Od 2003. god, Revizija, u okviru kontrole završnog računa državnog budžeta, vrši procjenu i izvještavanje o ciljevima i indikatorima za odabrane podprograme.

 • Nalazi Revizije:

  • Planirani ciljevi i indikatori nisu konkretno ili jasno dati,

  • Indikatori ne daju očekivanu vrijednost,

  • Hijerarhija indikatora nije razumljiva (raznovrsnost podprograma),

  • Presudni momenat programskog budžeta je definicija ciljeva, mjera tih ciljeva, kao i izvještavanje o rezultatima.


Slide19 l.jpg

 • U toku 2004 vremena, Revizija je dala procjenu tačnosti i efikasnosti primjene 18 odabranih podprograma.

 • Procjena se odnosila na:

  • Tačnost i efikasnost planiranja,

  • Tačnost i efikasnost primjene,

  • Tačno, adekvatno i dovoljno izvještavanje o izvršenim zadacima i postignutim rezultatima.

Source of data: Court of Audit, presentation by Mira Bitenc


Slide20 l.jpg

Razvoj od 2004. godine do danas vremena

 • U toku 2005, Vlada je uspostavila radnu grupu za razvoj programskog budžeta, sa definisanim zadacima, do kraja 2008. godine.

 • MF je pregovaralo sa Ministarstvom obrazovanja i sporta, Ministarstvom rada, porodice i socijalnog staranja, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ishrane, i Ministarstvom za zaštitu životne sredine i uređenje prostora, kako bi se poboljšalo informisanje o učincima.

 • Uvedene su promjene u programskoj klasifikaciji.

 • MF je pripremilo nove smjernice za definisanje ciljeva i indikatora.

 • U toku 2005, MF organizuje kratku obuku za ministarstva.

 • Programska klasifikacija se uvodi za lokalne samouprave.


Slide21 l.jpg

Trenutna situacija vremena

 • Pregovori sa odabranim ministarstvima su prekinuti. Ministarstva su pokazala nezainteresovanost za saradnju u vidu detaljnih diskusija o načinima za jačanje orjentacije zasnovane na učincima.

 • Ponekad, programska klasifikacija nije najbolji način za klasifikovanje projekata.

 • Informacija o učinku se ne koristi u procesu pripreme budžeta, uopšte.

 • Radna grupa je prestala sa radom.


Slide22 l.jpg

Naredni koraci vremena

 • Nedvosmisleno angažovanje Kabineta u nastavku reforme.

 • Izrada realističnog plana aktivnosti.

 • Motivisanje ministarstava i služenika MF, kako bi jačali rad na budžetu zasnovanom na učincima.

 • Izrada IT podrške neophodne za praćenje indikatora učinka.