pla estrat gic del turisme a catalunya 2005 2010 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLA ESTRATÈGIC DEL TURISME A CATALUNYA 2005-2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLA ESTRATÈGIC DEL TURISME A CATALUNYA 2005-2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

PLA ESTRATÈGIC DEL TURISME A CATALUNYA 2005-2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

PLA ESTRATÈGIC DEL TURISME A CATALUNYA 2005-2010. Cal desenvolupar, per primera vegada , un Pla Estratègic de Turisme a Catalunya (PETC) que, en compliment de l’Acord per a la Internacionalització i del punt segon del Pacte del Tinell, permetés: Conèixer la realitat existent.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLA ESTRATÈGIC DEL TURISME A CATALUNYA 2005-2010' - LionelDale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
justificaci del pla
Cal desenvolupar, per primera vegada, un Pla Estratègicde Turisme a Catalunya (PETC) que, en compliment de l’Acord per a la Internacionalització i del punt segon del Pacte del Tinell, permetés:

Conèixer la realitat existent.

Identificar les fortaleses i les febleses.

Incorporar els elements diferenciadors de Catalunya a l’oferta i a la política turístiques.

Establir prioritats, marcar les directrius i definir els objectius bàsics per poder fer front als reptes de futur.

Generar un Pla d’Acció operatiu que integri i coordini les actuacions a efectuar.

El Pla Estratègic ha de servir a:

el Govern de la Generalitat: com a instrument de coordinació i de govern.

el sector públic: per aoferir fórmules de cooperació i optimització de l’ús dels recursos.

el sector privat: com a marc de referència per a prendre decisions.

JUSTIFICACIÓ DEL PLA
slide3

JUSTIFICACIÓ DEL PLA

El Pla Estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010,

 • És un document obert. Amb la presentació no es tanca el projecte; se n’obre una fase nova.
 • Constitueix la primera acció de planificació del turisme a Catalunya. Si bé hi havia alguns antecedents parcials (Congressos de turisme a Catalunya, Llibre Blanc, etc.), el cert és que mai no s’havia abordat la planificació estratègica des de l’Administració turística.
 • Ofereix com a particularitat una visió territorial juntament amb la sectorial turística. És la primera vegada que es treballa el turisme considerant de forma prioritària el territori.
 • El Pla Estratègic demana el compromís de diversos agents, públics i privats, i esdevé un autèntic “full de ruta” per al sector turístic.
criteris
Els criteris inspiradors del PETC són:

Sostenibilitat

Identitat cultural

Qualitat

Innovació

Orientació a la demanda

Competitivitat

Turisme al servei del ciutadà

Equilibri territorial

Desestacionalització

Col·laboració, cooperació i coordinació

CRITERIS
estructura
El PETC s’estructura en 3 grans apartats:

Anàlisi: document d’identificació dels elements que actuen i influeixen en l’activitat turística.

Diagnosi: document resultant de l’anàlisi de la realitat turística de Catalunya.

Objectius: a partir de la diagnosi es proposen els objectius a assolir.

Pla d’acció: els objectius generen programes d’actuació i accions específiques.

Complementàriament, el PETC compta amb una avaluació ambiental estratègica.

ESTRUCTURA
proc s de treball 1 3
PROCÉS DE TREBALL (1/3)

2 etapes:

 • 2 visions complementàries: Sectorial
   • Territorial

Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010

proc s de treball 2 4
El procés d'elaboració del Pla Estratègic del turisme a Catalunya ha comptat amb un ampli procés participatiu:

12experts agrupats en 2 Comissions:

Acadèmics

Empresarials

13 taules rodones amb la participació de més de 250 agents i representants sectorials públics i privats.

500entrevistes telefòniques a turistes (400), a agents de viatges (50)

i a operadors turístics estrangers (50) i 50 entrevistes personals a alumnes de escoles de turisme.

500 enquestes adreçades a:

Operadors turístics

Administracions turístiques

PROCÉS DE TREBALL (2/4)
proc s de treball 3 3
S’ha dut a terme una diagnosi de la situació actual del Turisme a Catalunya a partir de :

l’anàlisi del marc competitiu del turisme de Catalunya.

la identificació de les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO), organitzada en tres grans blocs:

Gestió i activitats turístiques:

Estructura i funcionament empresarial i institucional

Producte

Recursos humans

Comercialització i distribució.

Promoció

Territori i societat

A partir de la diagnosi s’han definit: la missió, visió i els objectius del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya.

PROCÉS DE TREBALL (3/3)
slide9

PROCÉS DE TREBALL (4/4)

 • A partir de la diagnosi s’han definit:la missió, visió i els objectiusdel Pla Estratègic del Turisme a Catalunya, i s’han generat els programes d’actuació del Pla.

DIAGNOSI

MISSIÓ

VISIÓ

OBJECTIUS

N’hi ha 10, desglossats

en 40 sub-objectius

Són 48 accions agrupades

en 10 programes

PROGRAMES

missi i visi 1 2
MISSIÓ I VISIÓ (1/2)

Missió del PETC:

 • Establir les bases de futur del model turístic de Catalunya.
 • Fixar un marc de referència tant per al sector públic com el privat.
 • Determinar i ordenar els objectius i les directrius de la política turística de la Generalitat.
missi i visi 2 2
MISSIÓ I VISIÓ (2/2)

La visióglobal del model turístic del PETC es basa en 6 elements:

 • La consideració de Catalunya com a destinació turística integral.
 • El desenvolupament i la consolidació d’una oferta turística diferenciada
 • L’optimització i l’increment de l’oferta mitjançant la millora de la qualitat, la diversificació i l’ordenació del producte.
 • La corresponsabilitat pública i privada.
 • La sostenibilitat com a eix vertebrador i el respecte al paisatge i els recursos naturals i patrimonials tangibles i intangibles.
 • El reconeixement i la valoració del turisme i la sensibilització de la societat sobre el fet turístic.
objectius 1 2
Millorar la gestió integral del turisme per tal de consolidar el posicionament turístic de Catalunya i augmentar els ingressos per turista.

Ordenar i integrar el desenvolupament turístic d’acord amb les capacitats, les potencialitats i la planificació del territori.

Incrementar la competitivitat del sector turístic mitjançant la millora de la qualitat i la innovació tecnològica.

Augmentar la qualitat i la diversitat de l’oferta turística mitjançant la millora continuada, la reinversió, la consolidació i diversificació de productes i una política integral de promoció.

Posicionar Catalunya com una marca turística que sigui reconeguda i valorada pels seus valors específics i singulars.

OBJECTIUS (1/2)

El PETC té 10 objectius genèrics (i 40 objectius específics que els desglossen):

objectius 2 2
Potenciar la qualitat de la formació especialitzada i la seva adaptació al mercat, tot fomentant la qualitat dels llocs de treball del sector.

Impulsar un model de turisme que sigui ambientalment sostenible.

Fomentar la consciència que el turisme és un factor que contribueix a endreçar el territori i beneficia la població resident i els sectors complementaris.

Generar noves fórmules per atendre les necessitats de finançamentpròpies de les destinacions turístiques.

10.Adequar el marc normatiu a les necessitats actuals i futures del sector per a garantir la seva eficiència.

OBJECTIUS (2/2)
pla d acci 1 12
1.- Territori, paisatge i societat

2.- Foment i integració de productes turístics

3.- Identificació i potenciació dels trets diferencials de l’oferta turística catalana

4.- Màrqueting i promoció

5.- Modernització i millora de la informació turística

6.- Qualitat

7.- Formació i recursos humans en turisme

8.- Recerca aplicada, tecnologia i innovació

9.- Enfortiment institucional i sectorial i marc normatiu

10.- Comunicació i sensibilització

PLA D’ACCIÓ (1/12)

La proposta d’objectius es desenvolupa en 10 programes d’actuació:

pla d acci 3 12
Foment de l’establiment de requisits d’integració paisatgística en els projectes turístics.

Programa d’embelliment del paisatge urbà i periurbà.

Elaboració d’una estratègia d’usos turístics del territori.

Pla director de l’ús turístic del paisatge, els recursos i els espais naturals.

Pla director de l’oferta turística de golf.

Pla director de l’ús turístic sostenible de l’espai litoral.

PLA D’ACCIÓ (3/12)

Programa 1: Territori, paisatge i societat

pla d acci 4 12
Elaboració del mapa nacional de l’oferta i dels productes turístics.

Creació de l’Agenda Turística de Catalunya.

Creació de les grans rutes nacionals.

Foment de la xarxa de Centres d’Acollida Turística de Catalunya (CAT’s).

Categorització i priorització dels productes i segments turístics.

PLA D’ACCIÓ (4/12)

Programa 2: Foment i integració de productes turístics

pla d acci 5 12
Elaboració d’un catàleg d’icones que han d’identificar Catalunya des de la perspectiva turística.

Creació d’una línia de marxandatge i de productes autòctons de Catalunya.

Conceptualització i disseny dels Centres d’Acollida Turística de Catalunya (CAT’s).

PLA D’ACCIÓ (5/12)

Programa 3: Identificació i potenciació dels trets diferencials de l’oferta turística de Catalunya

pla d acci 6 12
Potenciació de la marca Catalunya.

Definició i aplicació dels criteris de coordinació i jerarquització de les marques territorials.

Creació de l’Agència Catalana de Turisme.

Elaboració del pla de màrqueting turístic de Catalunya.

Creació del portal turístic de Catalunya.

PLA D’ACCIÓ (6/12)

Programa 4: Màrqueting i promoció

pla d acci 7 12
Actualització i racionalització de la senyalització amb finalitats turístiques.

Tipificació, estructuració, consolidació i integració de la xarxa de les oficines d’informació.

Potenciació de l’ús d’altres eines d’informació: Centres de Promoció Turística i portal turístic.

PLA D’ACCIÓ (7/12)

Programa 5: Modernització i millora de la informació turística

pla d acci 8 12
Establiment de criteris de qualitat i determinació dels estàndards propis en les administracions públiques i les empreses del sector.

Elaboració i promoció d’instruments adreçats a la millora de la qualitat.

Realització d’accions específiques de comunicació per a la promoció de l’oferta de qualitat.

PLA D’ACCIÓ (8/12)

Programa 6: Qualitat

pla d acci 9 12
Identificació de les prioritats i els elements de formació i del mercat de treball del sector.

Pla de formació i ocupació dels nous col·lectius i professionals del turisme.

Revisió i impuls dels currículums de formació professional i de formació continuada.

Potenciació de Catalunya com a referència internacional de formació en turisme.

Elaboració de models de protocols per a la gestió de recursos humans en el sector turístic.

PLA D’ACCIÓ (9/12)

Programa 7: Formació i recursos humans en turisme

pla d acci 10 12
Potenciació de l’Observatori de Turisme i estructuració i vertebració d’una xarxa d’antenes associades.

Establiment d’una metodologia per a l’harmonització del tractament de la informació estadística.

Desplegament del programa d’incentivació de recerca aplicada i tecnologia turística.

Creació de l’Institut de Recerca Turística.

PLA D’ACCIÓ (10/12)

Programa 8: Recerca aplicada, tecnologia i innovació

pla d acci 11 12
Potenciació de la col·laboració i cooperació dins els sectors públics i prívats i entre ells.

Creació d’un programa de foment i internacionalització de l’activitat turística.

Enfortiment del teixit empresarial.

Millora de les condicions de finançament de les destinacions turístiques.

Creació i/o consolidació de les entitats gestores de les marques turístiques.

Creació de la Jornada Professional del Turisme.

Reforma de la Llei de Turisme i adaptació del marc normatiu.

Estudi sobre la modernització dels establiments turístics.

Simplificació i incorporació progressiva de criteris turístics a la normativa sectorial que afecta el sector.

PLA D’ACCIÓ (11/12)

Programa 9: Enfortiment institucional i sectorial i marc normatiu

pla d acci 12 12
Elaboració de les directrius de comunicació sobre el posicionament turístic de Catalunya, els seus valors i els públics objectiu.

Elaboració del llibre d’estil del turisme a Catalunya.

Disseny i impuls de campanyes comunicatives per a consolidar el prestigi del sector.

Sensibilització de la societat catalana sobre la importància del sector.

Desenvolupament del pla de gestió i comunicació turística en situacions de crisi.

PLA D’ACCIÓ (12/12)

Programa 10: Comunicació i sensibilització