6 territory n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 6 ดิ นแดน (Territory) PowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 6 ดิ นแดน (Territory)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

บทที่ 6 ดิ นแดน (Territory) - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

บทที่ 6 ดิ นแดน (Territory). กอบกุล รายะนาคร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ประเภทของดินแดน. Res Nullius หรือ Terra Nullius ดินแดนหรือพื้นที่ซึ่งไม่มีเจ้าของ และรัฐสามารถเข้าครอบครองเป็นเจ้าของได้ Res Communis หรือ Common Property

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 6 ดิ นแดน (Territory)' - Ava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6 territory

บทที่ 6ดินแดน(Territory)

กอบกุล รายะนาคร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

slide2
ประเภทของดินแดน
 • Res NulliusหรือTerra Nullius

ดินแดนหรือพื้นที่ซึ่งไม่มีเจ้าของ และรัฐสามารถเข้าครอบครองเป็นเจ้าของได้

 • Res Communisหรือ Common Property

ดินแดนหรือพื้นที่ซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวม รัฐไม่อาจเข้าถือครองและอ้างความเป็นเจ้าของได้

 • Common Heritage of Mankind

มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ มีกลไกระหว่างประเทศควบคุมการแสวงประโยชน์

western sahara case 1975
Western Sahara Caseค.ศ. 1975

ประเด็นที่ขอความเห็นจาก ICJ

 • ดินแดน Western Sahara เป็น terra nulliusใช่หรือไม่ ณ เวลาที่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน เมื่อ ค.ศ. 1884
 • อะไรคือความสัมพันธ์ตามกฎหมาย (legal ties) ระหว่างดินแดนนี้กับอาณาจักรโมร็อกโกและ มอริเตเนีย
western sahara case
ความเห็นของศาลWestern Sahara Case

(1) Western Sahara ไม่ใช่ terra nulliusณ เวลาที่ ตกเป็นอาณานิคมของสเปน เพราะเป็นดินแดนที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่ มีหัวหน้าเผ่า และมีการจัดองค์กรทางการเมืองและทางสังคมในระดับหนึ่ง

(2) แม้ชนบางเผ่าจะมีความภักดีต่อสุลต่านแห่งโมร็อกโกเป็นการส่วนตัว แต่ก็ไม่มีการใช้อำนาจมากถึงขนาดที่กล่าวได้ว่าโมร็อกโก หรือมอริเตเนียมีอำนาจอธิปไตยเหนือ Western Sahara

res communis
Res Communis
 • พื้นที่ซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวม ไม่มีรัฐใดเข้าถือครองหรืออ้างสิทธิได้
 • ทุกรัฐมีสิทธิแสวงประโยชน์จากพื้นที่นี้ได้เท่าเทียมกัน
 • ประเทศที่มีความสามารถมากกว่าจะได้เปรียบ
 • ตัวอย่างเช่น ทะเลหลวง อวกาศชั้นนอก (outer space)
common heritage of mankind
มรดกร่วมกันของมนุษยชาติCommon Heritage of Mankind
 • พื้นที่ซึ่งเป็นสมบัติส่วนรวม ไม่มีรัฐใดเข้าถือครอบครองหรืออ้างสิทธิเป็นเจ้าของได้
 • ต้องมีกลไกระหว่างประเทศควบคุมการแสวงประโยชน์
 • ทรัพยากรหรือผลประโยชน์ที่ได้ต้องเอามาแบ่งให้รัฐอื่นๆอย่างยุติธรรม
slide7
มรดกร่วมกันของมนุษยชาติ (2)
 • เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในกฎหมายทะเลก่อน เพื่อคุ้มครองให้ทรัพยากรในพื้นทะเลลึกและพื้นสมุทรเป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติ
 • ดวงจันทร์ และวัตถุบนท้องฟ้า เป็นมรดกร่วมกันของมนุษยชาติตาม TheMoon Treaty ค.ศ. 1979
 • บริเวณแอนตาร์กติกากำลังพัฒนาไปสู่การเป็นcommon heritage of mankind
slide8
การได้ดินแดน
 • เกิดจากปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ที่งอกตามธรรมชาติ (accretion) เช่น แม่น้ำเปลียนเส้นทางไหล เกาะเกิดขึ้นตรงปากแม่น้ำ
 • การยกดินแดนให้แก่รัฐอื่น (Cession)
  • การทำความตกลงระหว่างรัฐเพื่อยกดินแดนให้ เช่น สนธิสัญญาสันติภาพหลังสงคราม
  • ค.ศ. 1866 ออสเตรียยก Venice ให้ฝรั่งเศส และฝรั่งเศสยกต่อให้อิตาลี
  • ค.ศ. 1867 U.S. ซื้อ Alaska จากรัสเซีย
  • ค.ศ. 1916 เดนมาร์กขายหมู่เกาะ West Indies ให้แก่ U.S.
slide9
การได้ดินแดน

3. การครอบครองดินแดนที่เป็น terra nullius (occupation)

 • เป็นการครอบครองโดยรัฐหรือเอกชนที่กระทำในนามของรัฐ
 • ครอบครองโดยมีเจตนาอ้างอำนาจอธิปไตย
 • ต้องเป็น terra nullius(ไม่ใช่ดินแดนที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่)
 • การค้นพบดินแดน (discovery) เป็นเพียงการอ้างสิทธิเบื้องต้น ซึ่งจะสมบูรณ์ได้ ก็แต่เมื่อมีการครอบครองและใช้อำนาจรัฐอย่างแท้จริง (Island of Palmas case)
slide10
การได้ดินแดน

4. การได้ดินแดนโดยครอบครองดินแดนที่รัฐอื่นเป็นเจ้าของ หรืออ้างสิทธิอยู่ (prescription)

 • การครอบครองในตอนแรกอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่อาจอ้างเหตุผลโดยชอบ
 • แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป และมีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น การไม่คัดค้าน การเห็นตาม (acquiescence) และการรับรองโดยรัฐอื่น ก็อาจทำให้เป็นการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และรัฐได้สิทธิสมบูรณ์ในที่สุด
slide11
การได้ดินแดน

5. การได้ดินแดนโดยใช้กำลัง (conquest or use of force)

 • ใช้กันในอดีตก่อนต้นศตวรรษที่ 20
 • ในปัจจุบันถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • Kellog-Briand Pact ค.ศ. 1928 ห้ามใช้สงครามเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายของรัฐ
 • UN Charter, Art. 2 (4) ห้ามรัฐสมาชิกคุกคามหรือใช้กำลังต่อบูรณาภาพแห่งอาณาเขตและเอกราชทางการเมืองของรัฐอื่น เว้นแต่เป็นการป้องกันตนเอง
 • อาจกลายเป็นชอบด้วยกฎหมายเมื่อเวลาผ่านพ้นไปและรัฐอื่นรับรอง
slide12
องค์ประกอบอื่นๆของการได้ดินแดนองค์ประกอบอื่นๆของการได้ดินแดน
 • กิจกรรมและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของรัฐเหนือดินแดน (exercise of effective authority)
 • การรับรอง (recognition) การเห็นตามหรือไม่คัดค้าน (acquiescence)
 • หลักกฎหมายปิดปาก (estoppel)
slide13
กิจกรรม การใช้อำนาจและการบริหารของรัฐเหนือดินแดน
 • เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่สุด
 • การใช้อำนาจรัฐต้องมีมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละกรณี
 • การแสดงออกมีหลายรูปแบบ
 • ในพื้นที่ซึ่งไม่มีคนอยู่อาศัยหรืออยู่อาศัยน้อย การใช้อำนาจรัฐอาจมีน้อยกว่าในกรณีอื่นๆ
island of palmas case 1928 u s v netherlands
Island of Palmas Case (1928)(U.S. v. Netherlands)
 • สหรัฐอ้างสนธิสัญญา ค.ศ. 1898 ยกหมู่เกาะฟิลิปปินส์ให้ U.S.
 • อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้เกาะ Palmas เป็นของเนเธอร์แลนด์ เนื่องจาก “มีการใช้อำนาจรัฐและแสดงออกอย่างแท้จริงถึงกิจกรรมของรัฐอย่างต่อเนื่องและโดยสันติ”
 • การค้นพบ (Discovery) ก่อให้เกิดสิทธิเบื้องต้น ซึ่งจะนำไปสู่สิทธิโดยสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการครอบครองอย่างแท้จริง
clipperton island 1931 france v mexico
คดี Clipperton Island ค.ศ. 1931(France v. Mexico)
 • นายทหารเรือฝรั่งเศสค้นพบเกาะนี้เมื่อ 17 พ.ย. ค.ศ. 1858 และประกาศอำนาจอธิปไตยในนามของฝรั่งเศส ต่อมาไปประกาศในวารสารที่ Honolulu ในวันที่ 8 ธ.ค. ปีเดียวกัน
 • มิได้ดำเนินการอื่นใดจนถึง ค.ศ. 1897 เมื่อเกิดข้อพิพาทกับเม็กซิโก ซึ่งอ้างว่าสเปนค้นพบเกาะนี้ก่อน
 • อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยให้เกาะเป็นของฝรั่งเศส เพราะคำกล่าวอ้างไม่มีน้ำหนัก และเกาะนี้เป็น terra nullius ณ เวลาที่ฝรั่งเศสค้นพบ การใช้หรือการแสดงออกถึงอำนาจรัฐอาจไม่จำเป็นหากเป็นดินแดนที่ไม่มีคนอยู่อาศัย การที่ฝรั่งเศสไม่ใช้อำนาจเหนือเกาะไม่ทำให้สิทธิของฝรั่งเศสสิ้นไป
legal status of eastern greenland 1933 denmark v norway
คดี Legal Status of Eastern Greenland ค.ศ. 1933(Denmark v. Norway)
 • ข้อพิพาทระหว่างเดนมาร์กและนอร์เวย์เกี่ยวกับสิทธิเหนือฝั่งตะวันออกของเกาะกรีนแลนด์
 • สนธิสัญญาที่เดนมาร์กทำกับรัฐอื่นๆในช่วง ค.ศ. 1814 – 1915 อ้างถึงเกาะกรีนแลนด์ทั้งเกาะ เดนมาร์กให้สัมปทานแก่เอกชนในการค้าขาย ทำเหมืองแร่ ติดตั้งระบบโทรเลข ใช้อำนาจบริหารและออกกฎหมาย ประกาศทะเลอาณาเขต และเขตประมงของเกาะ
 • นอร์เวย์ส่งทีมสำรวจไปที่เกาะเป็นครั้งคราว ก่อสร้างสถานีวิทยุและอาคาร ในขณะที่เดนมาร์กประท้วงการสร้างสถานีวิทยุ
 • PCIJ วินิจฉัยให้เกาะเป็นของเดนมาร์ก
sovereignty over pulau ligitan and pulau sipadan 2002 malaysia v indonesia
Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan ค.ศ. 2002(Malaysia v. Indonesia)
 • พิพาทเกี่ยวกับสิทธิเหนือเกาะเล็กสองเกาะนอกฝั่งเกาะบอร์เนียว ซึ่งไม่มีคนอาศัย
 • อังกฤษซึ่งปกครองมาเลเซียใช้อำนาจเหนือเกาะทั้งสอง เช่น กำหนดเขตห้ามล่านก เก็บภาษีไข่เต่า และสร้างประภาคารบนเกาะ
 • เนเธอร์แลนด์อ้างแผนที่ที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเคยปกครองอินโดนีเซียทำขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1891ซึ่งแสดงว่าสองเกาะนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะ East Indies (อินโดนีเซียปัจจุบัน)
 • เนเธอร์แลนด์และอินโดนีเซียไม่เคยประท้วง
 • ICJ วินิจฉัยให้เกาะเป็นของมาเลเซีย
slide18
2. การรับรอง การไม่คัดค้าน และการเห็นตาม
 • เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ
 • การรับรอง คือ การยอมรับ
 • การไม่คัดค้าน หรือเห็นตาม หมายถึง รัฐนิ่งเฉยไม่คัดค้านในสถานการณ์ที่ตนเองน่าจะได้กระทำเช่นนั้น จะกลายเป็นหลักฐานสนับสนุนการอ้างสิทธิของรัฐเหนือดินแดน
 • มีความสำคัญมากเมื่อรัฐสองรัฐ หรือมากกว่าอ้างสิทธิเหนือพื้นที่เดียวกัน
3 estoppel
3. หลักกฎหมายปิดปาก (estoppel)
 • ห้ามมิให้รัฐที่มีถ้อยแถลงหรือมีพฤติกรรมยอมรับสิทธิของอีกรัฐหนึ่งเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนเองในภายหลัง และปฏิเสธสิทธิของรัฐอื่นที่ตนเองเคยยอมรับ
 • คดี Temple of Preah Vihearค.ศ. 1962
  • ICJ ตัดสินโดยโดยอาศัยข้อเท็จจริงและหลักฐานว่าไทยยอมรับแผนที่ และอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศส
 • การอ้าง estoppel ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การแสดงออกของรัฐมีความชัดเจนเพียงใด ระยะเวลาที่นิ่งเฉยไม่คัดค้าน การไม่คัดค้านชอบด้วยเหตุผลหรือไม่
slide20
ความสำคัญของการคัดค้านความสำคัญของการคัดค้าน
 • การครอบครองและใช้อำนาจรัฐอย่างต่อเนื่องต้องเป็นไปโดยสงบ ปราศจากการรบกวน
 • Chamizal Arbitrationค.ศ. 1911 (U.S. v. Mexico)
  • คณะกรรมาธิการพรมแดนระหว่างประเทศไม่เห็นด้วยกับการอ้างสิทธิของ U.S. เนื่องจากเม็กซิโกได้ประท้วงมาโดยตลอด รวมทั้งมีสนธิสัญญาซึ่งระบุชัดเจนว่ามีปัญหาเส้นเขตแดนที่รอการแก้ไข