Behandling af straffesager set med byretsdommerens jne
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 70

Behandling af straffesager – set med byretsdommerens øjne PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Behandling af straffesager – set med byretsdommerens øjne. Advokaternes HR den 13. maj 2014 Jette Christiansen og Ib Hounsgaard Trabjerg Dommere ved Retten i Lyngby . Grundlovsforhør og fristforlængelser. - Nogle udvalgte spørgsmål belyst gennem nyere praksis. Grundlovsforhør mv. .

Download Presentation

Behandling af straffesager – set med byretsdommerens øjne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Behandling af straffesager – set med byretsdommerens øjne

Advokaternes HR den 13. maj 2014

Jette Christiansen og Ib Hounsgaard Trabjerg

Dommere ved Retten i Lyngby


Grundlovsforhør og fristforlængelser

- Nogle udvalgte spørgsmål belyst gennem nyere praksis


Grundlovsforhør mv.

 • Grundlovsforhørets formål

  • Vurdering af om der er et fængslingsgrundlag

   - koncentration af processen

   - Forklaring af sigtede?

  • Efterforskningsforhør?

   - Forholdet til retsplejelovens §§ 746 og 747


Grundlovsforhør mv.

 • ”Straksdom”

  • Hvornår?

  • Betænkeligheder?


Grundlovsforhør mv.

Kort introduktion til § 762

Stk. 1:

Begrundet mistanke, strafferammekrav på 1 ½ år og bestemte grunde for

1) Unddragelsesfare

2) Gentagelsesfare

3) Kollussionsfare


Grundlovsforhør mv.

Stk. 2:

Særligt bestyrket mistanke og a) strafferammekrav på 6 års fængsel samt hensynet til retshåndhævelsen eller b) nærmere angivne overtrædelser, forventet +60 dages fængsel samt hensynet til retshåndhævelsen

Stk. 3:

Det generelle proportionalitetsprincip


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

Stk. 1, nr. 1:

- § 765 - pasdeponeringogmødepligtkanvære et alternativtilvaretægtsfængslingpågrundafunddragelsesfare

- TFK 2011.659 Ø, fane 3

- TFK 2013.293/1 Ø, fane 3

- U 2013.3271 V (TFK 2013.1053 V), fane 3


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

Stk. 1, nr. 2:

 • Hvilken “fortid” og hvor meget skal der til, før nr. 2 kan anvendes

 • “gamle kendinge”

 • Samspillet med § 763

 • TFK 2013.575 Ø, fane 3


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

Stk. 1, nr. 3:

 • Rettens pligt til indtil efterforskningens afslutning at angive efterforskningsskridtene i fængslingskendelser (både grundlovsforhør og fristforlængelser), jf. § 764, stk. 1, 3. pkt. og stk. 4, 2. pkt.


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

 • Stk. 1, nr. 3:

  • Retsvirkningerneafmanglendeoverholdelseafdetskærpedebegrundelseskrav?

  • U 2012.752/3 Ø (TFK 2012.2819 Ø)

  • Kollussionsfarenskalikketrækkes for vidt – derskalvære reel kollusionsfare, men dennekanpå den anden side ogsåværetilstedeefterefterforskningensafslutning (påvirkningsfare)

  • TFK 2014.62 V, fane 3


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

Stk. 2, nr. 1:

 • Udgangspunkt: Mindstfængselsstrafpå 1 år

  • Hensyntileventuelkombinationsdom, jf. U 2012.1088 H (TFK 2012.317 H), fane 3

   Stk. 2, nr. 2:

 • Udgangspunkt: Kan værenogetkortere, f.eks. straffelovens § 192 a

  • U 2009.79 Ø (TFK 2008.863 Ø),

  • U 2013.3254 V (TFK 2013.1029/1 V), fane 3


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

Stk. 3:

 • Proportionalitetsprincippet

 • Tidspunkt for eventuelprøveløsladelsemåindgå ved vurderingen

  Franyerepraksis:

 • U 2012.2271 H (TFK 2012.651/1 H), fane 3

 • U 2013.957/2 Ø (TFK 2013.291/1 Ø), fane 3


Grundlovsforhør – udvalgtespørgsmålfrapraksis

 • U 2014.42 Ø (TFK 2013.1149 Ø), fane 3

  – varetægtsfængslet i anden sag


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

 • Fristforlængelser

  • Hvornårpåskriftligtgrundlag?

  • Hvornårretsmøde

   • Varetægtsfængsling i medføraf stk. 1, nr. 3, ogsåefterefterforskningensafslutning

   • Forholdettilnavnlig § 764, stk. 4, 3. pkt., § 765 og § 768 a.


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis fra praksis

 • § 765 – Surrogater

  – “nårplads haves”

  • TFK 2013.122 Ø, fane 3 – løsladelseaf person omfattetafstraffelovens § 16, stk. 1, selvombetingelserne i retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2, opfyldt, daderikkekunnefindessurrogatplads.


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

 • § 765 – surrogater

  • Behov for øgetfokuspåanvendelseafsurrogater?

  • Proportionalitet

  • U 2013.957/2 Ø (TFK 2013.293/1 Ø), fane 3 – detpåsigtedeskarakterogsigtedesforholdførtetil, at surrogatikkevaranvendelig


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

 • Fængsling indtil dom

  • Retsplejelovens § 767, stk. 2 – anklagemyndigheden skal have indleveret anklageskrift til retten (retsmødebegæring er ikke tilstrækkelig) og retten skal have berammet hovedforhandlingen

  • Tilståelsessager (anklagemyndigheden anmodning om retsmøde og retten skal have berammet retsmødet (6. pkt.)

  • De almindelige fængslingsbetingelser skal fortsat være opfyldt (U 2012.2819 Ø (TFK 2012.752/3 Ø).

  • Særlige indbringelsesregler


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

 • Fristerne i § 768 a

  • Begrænsningaflangvarigevaretægtsfængslinger

  • Stk. 1 – 6 måneder (strafferammenikke 6 år)

   1 år (strafferammen 6 årellerderover)

  • Stk. 2 – Sigtede under 18 år

   - TKF 2012.669 H, fane 3 – godkendelseafoverskridelseaf 1 årsfristen

   - U 2013.547 H (TFK 2013.194 H), fane 3


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

 • Isolationsfængsling - § 770 a ff.

  • Bruges med rette i meget beskedent omfang

  • Kun stk. 1, nr. 3

  • Særdeles skærpede krav (§ 770 a, jf. § 770 b), herunder til begrundelsen i kendelsen (§ 770 d)

  • Særlige krav til længden (§ 770 c og § 770 e)

  • Særlige krav mundtlig forhandling (§ 770 e)


Grundlovsforhør – udvalgte spørgsmål fra praksis

 • Fængslingefterdom - § 769

  • De almindeligebetingelserskalværeopfyldt

  • U 2013.477 H (TFK 2013.146/2 H), fane 3 – bedrageri, flugtrisiko, ej stk. 2, nr. 1

  • Højesteretskendelseaf 27. marts 2014, fane 3


Forberedende retsmøder og forhåndsberammelser


Forberedende retsmøder

 • Retsplejelovens § 849

  • Velegnet til større sager

  • Formål: “sagens nærmere tilrettelæggelse”

   • Kan kun berammes på initiativ af anklagemyndigheden eller en tiltalt, hvis der ikke er indleveret anklageskrift og ellers af retten, når det findes hensigtsmæssigt

   • Sml. § 353-mødet i civilprocessen

   • Det forberedende retsmøde er ikke offentligt, jf. § 848


Forberedende retsmøder

 • Hvad kan behandles på et forberedende retsmøde?

  • Spørgsmål af betydning for sagens fremme, herunder

   • eventuelle forberedelsesskridt, der skal foretages inden hovedforhandlingen

   • tvister om bevisførelsen

   • hovedforhandlingens tilrettelæggelse

  • Opregningen er ikke udtømmende


Forberedende retsmøder

 • Hvad kan behandles på et forberedende retsmøde? (forts.)

  • Forhåndsberammelser

  • Visse afgørelser som nævnt i § 845


Forberedende retsmøder

 • Hvad kan behandles på et forberedende retsmøde?

  • Forholdet til retsplejelovens § 746

  • Stk. 3 (ingen præklusionsvirkning i forhold til forsvaret!)


Forhåndsberammelser - § 843 b

 • Hvorfor

  • Sikre fremdrift i sagen af hensyn til afvikling af straffesager inden for rimelig tid, herunder af hensyn til forsvarerens kalender

  • Sikre overholdelse af fristerne i retsplejelovens § 768 a i sager, hvor der er sket varetægtsfængsling

 • Hvilke sager

  • Større sager over flere retsdage og/eller med flere sigtede


Forhåndsberammelser - § 843 b

 • Hvilke sager (fortsat)

  • Detskalefterforarbejderne (L 493/2008) væreforholdsvissikkert, at tiltalevilbliverejst.

 • Hvordan

  • Retten kan kun forhåndsberammeefteranmodningfraanklagemyndighedenellertiltalte

  • Forhåndsberammelsekanskeskriftligteller under et særligtberammelsesmøde (eventuelt et mødeefter § 849), hvorsagenberammmes, oghvorderfastsættesfrister for indleveringafanklageskriftogbevisfortegnelse


Forhåndsberammelser – 843 b

En beslutning om forhåndsberammelse (eller afslag herpå) kan kæres

Eventuel bistandsadvokat skal inddrages


Beskikkelser


Forsinkelse, hindringellermodvirkning


Nægtelse og tilbagekaldelse af beskikkelse

Generelt

§ 730, stk. 1 og EMRK art. 6, stk. 3, litra c – det frie forsvarervalg

§ 733, stk. 2 og EMRK art. 5, stk. 3 - nægtelse

§ 736 - tilbagekaldelse

Advokatetiske regler, pkt. 8.3

Rørdam, ”Forsvareren”, side 28 ff


Nægtelse og tilbagekaldelse af beskikkelse

 • § 733, stk. 2 (nægtelse)

  • ”Stk. 2. Retten kan ved kendelse nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens fremme eller der er påviselig risiko for, at advokaten vil hindre eller modvirke sagens opklaring”.


Nægtelse og tilbagekaldelse af beskikkelse

 • § 736, stk. 1 (tilbagekaldelse)

  • ”Beskikkelsen kan tilbagekaldes, når det findes nødvendigt i forsvarets interesse, samt, for så vidt sagen ikke derved forhales, efter begæring af sigtede, når han har truffet overenskomst om forsvarets udførelse uden udgift for det offentlige.”

  • Stk. 2 – under de samme betingelser som i § 733, stk. 2.


Nægtelse og tilbagekaldelse af beskikkelse

 • Forsinkelse af sagen

 • TfK 2012.1134 SK (ikke nægtelse), fane 4

 • TfK 2013.97 SK (ikke nægtelse), fane 4

  • Begge voldssager, forholdet til 37-dages fristen

 • TfK 2013.695, SK (ikke nægtelse), fane 4

  • Tyverisag, medtiltalt, hurtig reaktion


Nægtelse og tilbagekaldelse af beskikkelse

 • TfK 2013.370 SK (nægtelse), fane 4

  • Voldssag, ½ års forsinkelse, ”standardsag”, hensyn til to medtiltalte og forurettede

 • TfK 2012.1130, SK (nægtelse), fane 4

  • Omfattende tyverisag, 4 tiltalte, skiftende forsvarere hos den pågældende tiltalte, forsinkelse ca. 3 måneder


Nægtelse og tilbagekaldelse af beskikkelse

 • Hindring eller modvirkning af sagens opklaring

 • TfK.2013.464 SK, fane 4

  • Sigtelse i sag om forsøg på databedrageri med medgerningsmand på fri fod. Lod sigtede ringe til Rumænien 2 gange.


Flereforsvarerefrasammekontor/kontorfællesskab


Beskikkelse af flere forsvarere fra samme kontor eller kontorfællesskab

 • Generelt

 • § 734, stk. 2, eller analogi

  • § 734, stk. 2: ”Er flere personer sigtede under samme sag, kan forsvaret kun udføres af den samme person, når de sigtedes interesser under sagen ikke er modstridende.”

 • Advokatetiske regler, punkt 12.2

 • Rørdam, ”Forsvareren”, side 36 ff


Beskikkelse af flere forsvarere fra samme kontor eller kontorfællesskab

 • Praksis

 • U.2010.689 V (TFK 2010.214/1 V), fane 4 – stadig gældende?

 • TfK 2006.704/3 V (TFK 2006.704/3 V), fane 4

 • TfK 2011.1036 V, fane 4

 • Nye afgørelser

  • Sag 208/2013 (kendelse af 17/12-2013) – flere forsvarere fra samme kontor, fane 4

  • Sag 277/2013 (kendelse af 4/2-2014) – flere forsvarere fra samme kontorfællesskab, fane 4

  • Københavns Byrets kendelse af 25. februar 2014, jf. Østre Landsrets kendelse af 2. april 2014, fane 4


Tvangsmæssig berammelse

U.2011.1785 H (TFK 2011.634/1 H)


Salærfastsættelse og rejseforbehold mv.


Salærfastsættelse og rejseforbehold mv.

 • Generelt

 • Vejledende takster

 • § 741, stk. 1

 • § 334, stk. 3

 • Rørdams artikel i TfK 2008.147

 • Rørdam, ”Forsvareren” – side 341 ff


Salærfastsættelse og rejseforbehold mv.

 • Salærfastsættelse ved forsvarerskifte

  • Hensynet til tiltalte og statskassen over for hensynet til det frie forsvarervalg

 • Salærfastsættelse i grundlovsforhør

  • Samme advokat repræsenterer flere sigtede – Østre Landsrets kendelse af 26/1-2010 i S-121-10), fane 5

  • Forholdet til pkt. 14 i de vejledende satser


Salærfastsættelse og rejseforbehold mv.

 • Salærfastsættelse i indgrebssager

  • Østre Landsrets kendelse af 18/9-2013 i S-1459-2013 (lukkede døre)

 • Salærfastsættelse ved fængselsbesøg

  • U.2001.2565 H, fane 5

  • U.2003.2465 Ø, fane 5

  • U.2006.812 H, fane 5

  • U.2006.1955 Ø, fane 5

  • U 2013.3039 Ø, fane 5 (arrestbesøg i udlandet)

   - Behovet for fængselsbesøg, herunder varighed og antal, må overvejes nøje


Salærfastsættelse og rejseforbehold mv.

 • Rejseforbehold - praksis

 • U. 2013.1161 H, fane 5

 • U.2013.1983/1 V, fane 5

 • Nye afgørelser fra Højesteret

  • Sag 247/2013 (kendelse af 3. marts 2014), fane 5 – begrænset rejseforbehold i nævningeankesag, der i 1. instans blev behandlet ved Retten i Odense. Vedrørte 3 drabsforsøg, Århus-advokat behandlet som Odense-advokat.


Salærfastsættelse og rejseforbehold mv.

 • Rejseforbehold – praksis (forts.)

  • Sag 186/2013 (kendelse af 27. februar 2014), fane 5 – fuldstændigt rejseforbehold - der ydes ikke godtgørelse for rejsetid og transportudgifter, heller ikke for deltagelse i politiafhøringer eller arrestbesøg uden for retskredsen


Hovedforhandling


Rammen

”Straffesager er dermed individuelle og forskellige hver gang, men lagt i en meget fast ramme og form, som gør forløbet ensartet og let genkendeligt næsten som en commedia del arte forestilling. Sagen er imidlertid blodig alvor for tiltalte, aldrig rutine. Det må de faste aktører aldrig glemme, uanset at det for anklager, forsvarer og dommer er og bliver deres daglige arbejde” (Holger Kallehauge i ”Proceduren”, s. 854)


Hovedforhandlingen

 • Den godehovedforhandlingerkarakteriseret ved, at sagen i alle led skalkoncenterestildetvæsentlige. Derforundgå:

  • Unødvendigespørgsmåltiltiltalteogvidner

  • Unødvendigeforehold

  • Unødvendigdokumentation

  • Unødvendig procedure


Hovedforhandlingen - forelæggelse

Takt og tone i retten

- behagelig stemning, men bevar distancen

Forelæggelse

§ 850

§ 861, stk. 3

Støttebilag


Hovedforhandlingen – afhøring af tiltalte

Generelt

§ 754, § 751, § 752

TfK 2001.197: ”Dokumentation af forklaringer i straffesager”, Jørgen Jochimsen

Jørgen Jochimsen: ”Hovedforhandling i straffesager”

Thomas Rørdam, ”Forsvareren”


Hovedforhandlingen – afhøring af tiltalte

Tiltalte vil ikke udtale sig

Overvejelser?

Adgang til dokumentation af forklaringer, bl.a. U.2001.1309 H og U.2003.903 V


Hovedforhandlingen – afhøring af tiltalte

Tiltalte udtaler sig

Faldgruber – ledende, kaptiøse spørgsmål, gentage svar, flere spørgsmål ad gangen, lange spørgsmål

Forehold – U.2005.844Ø (TFK 2005.118/2 Ø), fane 6


Hovedforhandlingen – vidneafhøring

§ 180, § 182 og § 184

Koncentration af bevisførelsen – overvej antal

Dokumentation og forehold, hvis vidnet ikke vil udtale sig


Hovedforhandlingen - beviser med særlig fokus på DNA-beviset

 • Udgangspunkt - § 871, stk. 2, nr. 5

 • Den frie bevisbedømmelse

  • U 2010.82 V (TFK 2009.929 V), fane 6

  • TFK 2011.135 V, fane 6

  • ØLD af 16. december 2009, fane 6

  • ØLD af 10. marts 2010, fane 6


Hovedforhandlingen - proceduren

 • Den gode procedure skal

  • “skæreindtilbenet” – den skalikkeindeholdeoverflødigtstof

  • “skalvære relevant” – den skalforholde sig tilmodpartens, dvs. anklagerens, hovedargumenter. Derskalikkeskydes med spredehagl

  • “skalværerettettilmodtageren” – husk at detikke kun er den juridiskedommer, men ogsådomsmænd/nævninger, derskalforståprocedurensindhold


Hovedforhandlingen - proceduren

”Det er ikke under proceduren, at en sag vindes eller tabes. Det sker under bevisførelsen, men dermed ikke sagt, at proceduren er uden betydning” (Holger Kallehauge i Proceduren, s. 858)


Hovedforhandlingen - proceduren

Logos

Ethos

Pathos


Hovedforhandlingen – proceduren

 • Procedurenskal

  • holdessom frit foredrag (§ 148, stk. 2), dvs.

   • Korteogklaresætninger

   • Undgå “oplæsningspræg”

   • Brugtalesprog

    - undgåpersonligemishags- ogbifaldsytringer

    - procedurenskaltageudgangspunkti sagensoplysningerogbeviser

   • Undgå at kommetil at fremståbelærende (nedladende) særlig over for lægmænd (domsmænd/nævninger)


Hovedforhandlingen - proceduren

 • Procedurens opbygning

  • Det vil være naturligt, at forsvareren anvender den samme struktur som anklageren, dvs. at proceduren først behandler spørgsmålet om tiltaltes skyld og dernæst spørgsmålet om en eventuel strafudmåling mv.

  • Er forsvarerens procedure “kun” et svar på anklagerens procedure?


Hovedforhandlingen - proceduren

 • Hvis sagen rejser et reelt juridisk spørgsmål, f.eks. om nødværge, sandsynlighedsforsæt, dolus eventualis eller frivillig tilbagetræden fra forsøg vil det være naturligt, at dette spørgsmål bliver behandlet på en letforståelig måde i proceduren, navnlig til gavn for domsmænd og nævninger.

 • Anvendes der i den forbindelse litteratur eller retspraksis, vil det være hensigtsmæssigt at samle dette i en materialesamling, der overgives til retten og modparten enten forud for eller i forbindelse med hovedforhandlingen.


Hovedforhandlingen - proceduren

 • Proceduren vedrørende skyldsspørgsmålet skal kun beskæftige sig med de spørgsmål, der efter bevisførelsen (fortsat) er omtvistede

  • Fokusér på de svage punkter i anklagemyndigheden bevisførelse – angrib modpartens bedste argument med en “kanonkugle”

  • Undgå “spredehagl”


Hovedforhandlingen- proceduren

 • Proceduren vedrørende strafudmålingen skal være realistisk og tage udgangspunkt i tiltaltes forhold og retspraksis

  • Gå ikke efter 30 dages fængsel, hvis praksis siger 3 måneder – vær realistisk

  • Brug de personlige forhold aktivt og positivt, men vær realist i forhold til spørgsmålet om helt/delvist betinget dom

  • Vær opmærksom på strafudmålingens udfordringer, særligt straffelovens §§ 61, 88 og 89.


Hovedforhandlingen - proceduren

Vil forsvareren under den del af proceduren, der vedrører strafudmåling påberåbe sig retspraksis, bør denne retspraksis overgives til retten og modparten i forbindelse med hovedforhandlingen.

Det er under alle omstændigheder ikke god skik først af overdrage utrykt retspraksis I forbindelse med selve proceduren


Hovedforhandlingen – proceduren

 • Replik/duplik

  • Når anklageren frafalder replik

  • Vigtigt at forsvarerens første indlæg er udtømmende


Task Force Indbrud

TFI


Task Force Indbrud - TFI

 • Oprettet primo 2012

 • Efterforskning hele Østdanmark

 • Lyngby Ret behandler alle sager om indgreb mv.

 • Banderelateret - Østeuropa


Udvikling i tyverisager?

 • Anden type tyverisager end tidligere

 • Hævet strafniveau i løbet af de sidste år – og stadig udvikling

 • De sigtedes stillingtagen til sigtelserne


Straffelovens § 286

- Senest ændret ved lov nr. 760/2011, der udvider området for strafskærpelse

 • Strafferamme - fængsel i 6 år

 • ”Særligt grov beskaffenhed”

 • Ikke udtømmende opregning – konkret helhedsbedømmelse

 • Strafniveau skulle hæves med en 1/3 i forhold til hidtidigt strafniveau. RA’s oplysning


Straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt.

 • Under særdeles skærpende omstændigheder

 • ”Goldfinger”-sag

 • Østre Landsrets ankedom fra foråret 2014

 • Ansøgning om 3. instansbevilling


 • Login