inteligencija
Download
Skip this Video
Download Presentation
Inteligencija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Inteligencija - PowerPoint PPT Presentation


 • 383 Views
 • Uploaded on

Inteligencija. Uvodni zadatak. N avedite pet osobina neke inteligentne osobe i poređajte ih po važnosti. Š ta je inteligencija?. J edna ili više sposobnosti? P roblem merenja/procene N asleđe/sredina S tabilnost?. R azličita shvatanja. Implicitne teorije inteligencije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Inteligencija' - kiet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uvodni zadatak
Uvodnizadatak

Navedite pet osobina neke inteligentne osobe i poređajte ih po važnosti

ta je inteligencija
Šta je inteligencija?
 • Jedna ili više sposobnosti?
 • Problem merenja/procene
 • Nasleđe/sredina
 • Stabilnost?
r azli ita shvatanja
Različita shvatanja
 • Implicitne teorije inteligencije
 • Eksplicitne teorije inteligencije
implicitne teorije
Implicitne teorije
 • Shvatanja o inteligenciji koja se ne temelje na naučnom radu, već predstavljaju konstrukte ljudi o prirodi inteligencije
 • Zašto je važno baviti se laičkim shvatanjima o inteligenciji (Sternberg):
  • Određuju način na koji osobe procenjuju svoju i tuđu inteligenciju
  • Predstavljaju okvir za bavljenje eksplicitnim teorijama
  • Služe za proveru eksplicitnih teorija
  • Mogu pomoći razumevanju razvojnih i kroskulturnih promena
i mplicitna shvatanja prirode inteligencije
Implicitna shvatanja prirode inteligencije
 • Kategorije (Sternberg, 1981):
  • Kognitivne sposobnosti
  • Praktična inteligencija
  • Interpersonalne osobine
  • Motivacija
  • Akademska inteligencija i verbalne sposobnosti
  • Ostale osobine ličnosti i fizičke karakteristike
n alazi istra ivanja implicitnih teorija
Nalazi istraživanja implicitnih teorija
 • Laička i ekspertska shvatanja se ne razlikuju mnogo (r: 0,80-0,90)
 • Tri klase:
  • verbalna inteligencija,
  • veštine rešavanja problema,
  • praktična inteligencija
 • Razlike: eksperti ističu značaj motivacije, laici značaj svakodnevnih aspekata
e ksplicitne teorije inteligencije
Eksplicitne teorije inteligencije
 • Naučni pristup – formulisane u vidu teorije
 • Zasnovane i proveravane na velikom broju ispitanika i proceni njihovih sposobnosti
 • Koriste se kao okvir za istraživanja u oblasti inteligencije
 • Strukturalni (faktorske teorije inteligencije) i razvojni modeli inteligencije
savremene teorije inteligencije
Savremene teorije inteligencije
 • razvojem kognitivne psihologije stupa na snagu model obrade informacija
 • dotadašnji dominantni faktorski pristup gubi na značaju
 • osnovna ideja: razumevanje inteligencije u terminima kognitivnih procesa
  • pokušavaj identifikacije mentalnih procesa koji su u osnovi inteligentnog ponašanja
 • individualne razlike zavise od specifičnih procesa koje različite osobe unose u situaciju ili zadatak (brzina i tačnost)
merenje inteligencije
Merenje inteligencije
 • Indirektno
  • putemispoljavanja u ponašanju/test situaciji
 • Problem: razumeti prirodu dobijenog rezultata
 • Testovi moraju biti pouzdani, valjani i standardizovani (norme)
pouzdanost
Pouzdanost
 • ako test ima dobru pouzdanost, dobijaće se dosledni rezultati
 • pouzdanost se određuje koreliranjem dva niza rezultata (npr. test-retest)
 • unutrašnja konzistencija (mera pouzdanosti)
  • stepen u kojem odvojena pitanja ili ajtemi tog testa mere istu stvar (određuje se koreliranjem ukupnog rezultata koje je grupa ispitanika postigla s rezultatima na svakom pojedinom ajtemu)
 • povećanjem broja pouzdanih zadataka u testu raste i pouzdanost ukupnog rezultata u testu
 • dobro konstruirani i objektivno bodovani testovi sposobnosti imaju koeficijente pouzdanosti oko 0,90
valjanost
Valjanost
 • Test meri ono što bi trebalo da meri!
 • valjanost testa može se odrediti koreliranjem rezultata u testu sa nekim spoljašnjim kriterijumom (kriterijum valjanost)
 • problem kriterijuma u merenju – ne postoji mera „istine“ pomoću koje bismo validirali test
 • konstruktna valjanost – rezultati u testu su u korelaciji s ishodima za koje teorija kaže da se mogu predvideti; istraživač koristi svoju teoriju i za konstrukciju testa i za generisanje predikcija iz teorije
po eci merenja inteligencije
Počeci merenja inteligencije
 • 1905. Alfred BineiTeodor Simon – izdvojiti grupu dece sa teškoćama
 • Sposobnostda se predvidiakademskiuspehdece kao kriterijum pri izboru ajtema
bine simonova skala
Bine-Simonova skala
 • Pretpostavke:
  • inteligencija se razvijapostepeno
  • razvojsposobnosti je stupnjevit
  • svakomuzrastuodgovaraodređenistupanjrazvojasposobnosti
 • Razlikemeđudecomispoljavaju se u brzinisavladavanjapojedinačnihstupnjeva, kaoi u dometukojise ostvarinakrajurazvoja
 • Bine je pretpostavio da se inteligencija može meriti zadacima koji zahtevaju rasuđivanje i rešavanje problema, a ne perceptivno-motorne sposobnosti
 • Postignuće na skali prikazuje se kvantitativno
 • Mentalni uzrast kao mera intelektualnog razvoja
  • pokazuje do kog stupnja u svom intelektualnom razvoju je stigao ispitanik
slide15
IQ
 • Štern : Umni količnik
 • Kombinacija mentalnog uzrasta (izraženog putem zbira poena na testu) sa kalendarskim uzrastom deteta (izraženog u mesecima).
 • U osnovi umnog količnika nalaze se dve mere razvoja: individualna i opšta (generička)
 • IQ = mentalni uzrast /kalendarski uzrast X 100
slide16

Koliki je umni količnik deteta starog 7.3 koje na testu inteligencije rešava prosečan broj zadataka za uzrast 9.0?

slide17
DUK
 • Devijacioni umni količnik (Veksler)
 • određivanje relativnog (a ne apsolutnog) položaja pojedinca u uzrasnoj grupi kojoj pripada (referentnoj grupi)
 • uzima se u obzir prosečna vrednost (AS) i standardna devijacija (SD) one grupe kojoj dete pripada
termanov a klasifikaci j a
Termanovaklasifikacija
 • vrhunska -preko 140 IQ,
 • veomavisoka - 120- 140,
 • visoka -110-120,
 • prosečna -90-110,
 • ispodprosečna- 80-90,
 • intelektualnatupost- 70-80
 • slaboumnost- ispod 70 ili 65
k lasifikacija io
Klasifikacija IO
 • Laka - 70-50 (85%)
 • Umerena - 49-35 (10%)
 • Teška - 34-20 (3-4%)
 • Duboka - ispod 20 (1-2%)
rani testovi inteligencije
Rani testovi inteligencije
 • Golton: prvi pokušaj stvaranja testova intelektualnih sposobnosti
 • Podstaknut teorijom evolucije smatrao je da je inteligencija pitanje izuzetnih čulnih i perceptivnih sposobnosti koje se prenose sa generacije na generaciju
  • što je osetljiviji čulni sistem osobe, to je ona inteligentnija
stanford bineova skala inteligencije
Stanford – Bineova skala inteligencije
 • u skladu sa savremenim shvatanjima inteligencije prema kojem je inteligencija skup različitih sposobnosti, revizija Stanford-Bineove skale sadrži zadatke koji se mogu grupisati u četiri široke oblasti:
  • verbalno rasuđivanje (rečnik, razumevanje, apsurdnost, odnosi među rečima),
  • apstraktno/vizuelno rasuđivanje (analiza uzoraka, precrtavanje),
  • kvantitativno rasuđivanje (računanje, nizovi brojeva...)
  • kratkoročno pamćenje(pamćenje kuglica, pamćenje rečenica, pamćenje brojeva, pamćenje objekata)
vekslerovi testovi inteligencije
Vekslerovi testovi inteligencije
 • razvio novi test smatrajući da Stanford-Bine previše zavisi od verbalnih sposobnosti
 • Široka upotreba; skale za decu (WISC) i odrasle
 • skale se sastoje od nekoliko subtestova: svaki subtest sastoji se od drugačije vrste intelektualnih zadataka i stoga test pokazuje kako se dobro osoba snalazi u jednoj vrsti zadataka u poređenju s drugom vrstom
 • neke skale su verbalne (informisanost, razumevanje, računanje, sličnosti, pamćenje brojeva, rečnik...), a neke neverbalne ili manipulativne (šifra, kocke, dopunjavanje slika, sastavljanje objekata, razvrstavanje slika)
 • različiti kvalitativni i kvantitativni pokazatelji:
  • ukupan rezultat na IQ skali – koeficijent inteligencije (IQ)
  • parcijalni rezultati na verbalnom i neverbalnom (verbalni i neverbalni koeficijent IQ – VIQ i NIQ)
  • indikatori mentalnog funkcionisanja i strukture mentalnih sposobnosti na osnovu intertestovne varijabilnosti
ravenove progresivne matrice1
Ravenoveprogresivnematrice
 • Standardne progresivne matrice namenjene su za ispitivanje sposobnosti logičkog zaključivanja za ispitanike starosti od 10 godina +
 • Test u najvećoj meri ispituje generalnu sposobnost, u manjoj meri vizuospacijalni faktor
kako tuma iti rezultate
Kako tumačiti rezultate?
 • IQ ukazuje na nečije postignuće na nizu standardnih zadataka – a ne na vrednost same osobe!
 • Dobijeni IQ skor ne treba tumačiti kao apsolutnu meru inteligencije, već kao pokazatelj verovatnog opsega vrednosti IQ u kojem leži skor ispitanika
 • Pri merenju inteligencije prisutan je određeni stepen greške
 • Interpretacija IQ skora treba da bude vezana za širi kontekst ispitivanja
 • Iako postoji određeni stepen nepouzdanosti i netačnosti psihološkog testiranja, testovi ipak predstavljaju tačnije i pouzdanije sredstvo ispitivanja sposobnosti od ad hoc procena
inteligencija i pol
Inteligencija i pol
 • Na polne razlike na testovima inteligencije se gleda sa tri aspekta:
  • biološkog (dorinos gena, hormona..)
  • sredinskog tj. socio-kulturnog (ranaiskustvaisocijalizacijapolnihuloga)
  • neurofiziološkog (razlike u cerebralnojlateralizaciji)
 • Uticaj dvegrupe moderator varijabli:
  • uzrast- različitabrzinamaturacijedevojčicaidečaka
  • socio-ekonomski status (SES)- u nekim je istraživanjimanađenaneštoveća zavisnostkognitivnograzvoja od SES-akod dečakanegokod devojčica
ranija istra ivanja
Ranija istraživanja
 • uterminima Terstonovihmentalnihsposobnosti :
  • viši skorovi za žene: verbalnorazumevanje, verbalnafluentnost, nekiaspektipamćenjaiestetskisudovi
  • viši skorovi za muškarce: spacijalnasposobnost, numeričkorezonovanjeimehaničkeinformacije
 • Nema statistički značajnih razlika u prosečnom IQ muškaraca i žena (istog uzrasta i SES-a)
 • Zašto?
 • Standardne baterije testova inteligencije imaju balansiran udeo različitih subtestova
novija istra ivanja o polnim razlikama
Novija istraživanja o polnim razlikama
 • Primarne sposobnosti: verbalna (M) ispacijalna (Ž)
 • Socijalnainteligencija:(Ž)
  • Zašto?
testovi inteligencije nezavisni od kulture
Testovi inteligencije nezavisni od kulture?
 • kada uspešnost u testovima inteligencije zavisi od iskustva u okviru određene kulture tada govorimo o kulturalnoj pristrasnosti
 • Katel i Gudinaf su pokušali da konstruišu univerzalne testove koji ne zavise od kulture
  • Katelov test procenjuje sposobnosti rasuđivanja ispitujući dečju sposobnost razumevanja pravila koja se nalaze u osnovi nizova geometrijskih figura
  • Crtež ljudske figure (Gudinaf) zasniva se na pretpostavci da deca u svim kulturama imaju jednake šanse da posmatraju osobe i uočavaju odnose između delova i celine
 • testovi nezavisni od kulture nisu ispunili očekivanja i ne predviđaju školski uspeh podjednako dobro kao ostali testovi inteligencije
 • Da li ovakvi testovi zaista i postoje?
kroskulturalni pristup inteligenciji
Kroskulturalni pristup inteligenciji
 • Dominantne teorije inteligencije odražavaju shvatanja “zapadnjačke” kulture
 • severnoafričke kulture smatraju da je za inteligenciju važno odgovorno učestvovanje u porodici, kooperativnost i poslušnost
 • Zimbabve – inteligencija je promišljenost i opreznost, naročito u socijalnim odnosima
 • ispitivanja u Kini i Tajvanu utvrdila su da su socijalna kompetencija i poznavanje samog sebe važne komponente inteligencije
emocionalna inteligencija
Emocionalna inteligencija
 • razumevanje i kontrolisanje vlastitih emocija kao jedan od najvažnijih faktora zdravlja
 • Mayer i Salovey: 4 glavne komponente emocionalne inteligencije:
  • tačna percepcija i ekspresija emocija (osnova za prepoznavanje svojih i tuđih emocija i adekvatno reagovanje na njih)
  • sposobnost pristupa emocijama (kako se osećam?)
  • razumevanje emocija i emocionalnih značenja (zašto smo anksiozni?)
  • regulacija emocija (sposobnost upravljanja vlastitim emocijama
 • Da li možemo da naučimo i/ili poboljšamo emocionalnu inteligenciju?