Koordynacja świadczeń zdrowotnych (rzeczowych) w razie choroby i macierzyństwa - PowerPoint PPT Presentation

Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa
Download
1 / 41

  • 54 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Koordynacja świadczeń zdrowotnych (rzeczowych) w razie choroby i macierzyństwa. dr hab. Gertruda Uścińska Uniwersytet Warszawski.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Koordynacja świadczeń zdrowotnych (rzeczowych) w razie choroby i macierzyństwa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Koordynacja wiadcze zdrowotnych (rzeczowych) w razie choroby i macierzystwa

dr hab. Gertruda Uciska

Uniwersytet Warszawski

  • Ekspert krajowy w programie trESS (Training and reporting on European Social Security) dotyczcym implementacji przepisw wsplnotowych w zakresie koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego

  • Ekspert, kierownik grupy prawnej odpowiedzialnej za przygotowanie ustawodawstwa polskiego do stosowania prawa wsplnotowego

  • Autor licznych publikacji i ekspertyz w kraju i za granic z zakresu koordynacji


I poj cie

I. Pojcie


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Szczegowe regulacje dotyczce uprawnie osb objtych wsplnotow koordynacj do korzystania ze wiadcze zdrowotnych ustalaj art. 18-36 rozporzdzenia 1408/71 oraz art. 16-34 rozporzdzenia 574/72


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Pojcie wiadczenia rzeczowe nie jest zdefiniowane w przepisach wsplnotowych, co oznacza, e wiadczeniami rzeczowymi s wiadczenia za takie uznane przez ustawodawstwo krajowe.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

W polskim ustawodawstwie wiadczenie zdrowotne zostao okrelone w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Definicj wiadczenia zdrowotnego przedstawi Europejski Trybuna Sprawiedliwoci na podstawie wykadni rozporzdzenia nr 3 z 1959 r. (przed rozporzdzeniem 1408/71) w orzeczeniu nr C-61/65 Vaassen-Gbbels, w ktrym stwierdzi, e pojcie wiadczenia w naturze odnosi si do: wiadcze leczniczych pomocy dentystycznej opieki medycznej zaopatrzenia w leki, w tym take leki przyznawane w formie zryczatowanegozwrotu kosztw.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Spoecznego Pracownikw Migrujcych decyzj nr 109 z 30 listopada 1977 r. okrelia wiadczenia, ktrych nie mona zaliczy do wiadcze w naturze, udzielanych w zwizku z chorob i macierzystwem. Nale do nich:rodki udzielone na pomoc w gospodarstwie domowym,zaopatrzenie w mleko,wydatki przeznaczone na pokrycie kosztw zamieszkania w domach opieki na staro,koszty fluoryzacji dostarczanej wody,koszty bada medycznych,subwencje na pokrycie kosztw powszechnej akcji ochrony zdrowia, zorganizowanej poza strukturami instytucji zabezpieczenia spoecznego.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Osoby uprawnione do wiadczeOsob uprawnion do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium pastw czonkowskich UE jest osoba, ktra spenia rwnoczenie dwa warunki: objta jest ubezpieczeniem zdrowotnym, w ktrym z pastw czonkowskich, korzysta z prawa do swobodnego przemieszczania si na terytorium UE, czyli podruje, pracuje, studiuje w pastwie czonkowskim innym ni pastwo, w ktrym jest objta ubezpieczeniem zdrowotnym.Moliwo skorzystania ze wiadcze zdrowotnych w pastwie czonkowskim nie jest uzaleniona od spenienia warunku wczeniejszego zamieszkania, pobytu lub zatrudnienia (ETS w orzeczeniu C/89 Van Hejningen)


Ii podmioty udzielaj ce wiadcze zdrowotnych wiadczeniodawcy

II. Podmioty udzielajce wiadcze zdrowotnych (wiadczeniodawcy)


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Podmioty udzielajce wiadcze zdrowotnych w poszczeglnych pastwach czonkowskich UE zobowizane s do stosowania przepisw wsplnotowej koordynacji w zakresie opieki zdrowotnej wobec obywateli innych pastw czonkowskich UE objtych ubezpieczeniem zdrowotnym, w ktrym z tych pastw, jeeli dziaaj w ramach krajowego systemu zdrowotnego, w tym ubezpieczenia zdrowotnego lub systemu z nim zrwnanego.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Do realizacji przepisw wsplnotowych s zobowizane jedynie te podmioty (np. szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie), ktre udzielaj wiadcze zdrowotnych i wykonuj usugi medyczne na podstawie umw zawieranych z funkcjonujcym w danym pastwie patnikiem finansujcym te wiadczenia. W Polsce zobowizane s do stosowania przepisw wsplnotowych placwki opieki zdrowotnej, ktre udzielaj wiadcze zdrowotnych i wykonuj usugi medyczne na podstawie umw zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

wiadczeniodawcy udzielaj wiadcze zdrowotnych obywatelom innych pastw czonkowskich UE na takich samych zasadach i warunkach, jak obywatelom wasnym (tzn. udzielaj takich samych wiadcze, zapewniaj rwne traktowanie w dostpie do nich w okresie oczekiwania na okrelone wiadczenie).Jeeli okrelone usugi medyczne przysuguj nieodpatnie, to bd one wiadczone nieodpatnie kademu obywatelowi innego pastwa czonkowskiego, a jeeli przewidziana jest odpatno dla osb ubezpieczonych w pastwie miejsca udzielania wiadczenia, wwczas zasady opaty stosuje si do obywateli innego pastwa czonkowskiego UE.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

III. Zakres wiadcze zdrowotnych w razie choroby i macierzystwa


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Zakres wiadcze zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym w ramach koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego uzaleniony jest od:ustale na podstawie regulacji wsplnotowych statusu osoby uprawnionej (czyli ustalenia, kim jest dana osoba w rozumieniu rozporzdzenia 1408/71 - turysta, pracownik, emeryt),ustawodawstwa pastwa czonkowskiego, w ktrym udzielane s wiadczenia zdrowotne (wiadczenia s udzielane przez wiadczeniodawc zgodnie z obowizujcymi w tym pastwie zasadami.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

W zalenoci od sytuacji prawnej ubezpieczonego zakres wiadcze obejmuje: wiadczenia zdrowotne w penym zakresie wiadczenia zdrowotne natychmiast konieczne planowe leczenie w innym pastwie czonkowskim (za zgod waciwej dla ubezpieczonego instytucji) ni pastwo, w ktrym ubezpieczony objty jest ubezpieczeniem zdrowotnym wiadczenia zwizane z ci i porodem wiadczenia zdrowotne z tytuu wypadkw przy pracy i choroby zawodowej


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

wiadczenia zdrowotne w penym zakresiePrzez peny zakres wiadcze zdrowotnych naley rozumie wszelkie wiadczenia, ktre przysuguj ubezpieczonemu na podstawie ustawodawstwa danego pastwa czonkowskiego UE.(polskie ustawodawstwo ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych oraz inne akty prawne)


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Prawo do wiadcze w penym zakresie przysuguje pracownikom najemnym oraz osobom pracujcym na wasny rachunek, pracujcym w innym pastwie czonkowskim ni pastwo staego miejsca zamieszkania oraz czonkom

ich rodzin. Peny zakres wiadcze dotyczy zarwno kraju zatrudnienia,

jak i kraju zamieszkania

(art. 19 rozporzdzenia 1408/71)


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

W tej grupie osb znajduj si przede wszystkim: pracownicy przygraniczni - peny zakres dotyczy zarwno kraju zatrudnienia, jak i zamieszkania (art. 19 rozporzdzenia 1408/71 i art. 17 rozporzdzenia 574/72); czonkowie rodziny pracownikw przygranicznych peny zakres wiadcze w kraju zamieszkania pracownika przygranicznego (jeeli zawarte zostanie porozumienie albo zgoda instytucji waciwej, to take w pastwie zatrudnienia); pracownicy sezonowi peny zakres wiadcze dotyczy zarwno kraju zatrudnienia, jak i kraju zamieszkania;


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

czonkowie rodziny pracownika sezonowego peny zakres wiadczeobejmuje ich zarwno w kraju zatrudnienia, jak i w kraju zamieszkania pracownika sezonowego; emeryci i rencici mieszkajcy w innym pastwie czonkowskim ni pastwo staego miejsca zamieszkania, z ktrego otrzymuj emerytur lub rent, i czonkowie rodziny zamieszkujcy wraz z emerytem lub rencist (obejmuje take osoby ubiegajce si o te wiadczenia i czonkw ich rodzin) (art. 27, 28 rozporzdzenia 1408/71 i art. 29, 30, 31 rozporzdzenia 574/72); bezrobotni pobierajcy zasiek dla bezrobotnych, zarejestrowani od 4 tygodni w swoim urzdzie pracy, a poszukujcy pracy w innym pastwie czonkowskim, w okresie 3 miesicy od momentu wyjazdu z pastwa, w ktrym otrzymuj zasiek (oraz czonkowie rodziny towarzyszcy im w tym okresie w innym pastwie) (art. 25 rozporzdzenia 1408/71 i art. 26 i 27 rozporzdzenia 574/72).


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Orzeczenie w sprawie C-215/90 Twomey dotyczce zakresu osobowego uprawnionych do wiadcze zdrowotnych w penym zakresie (osoba posiadajca w jednym pastwie status ubezpieczonego, przeniosa si do innego pastwa i tam nie podja dziaalnoci zawodowej, wedug Trybunau jest pracownikiem w rozumieniu rozporzdzenia 1408/71.

Orzeczenie w sprawie C-302/84 Holder, w ktrym Trybuna podkreli, e wyczeniu podlegaj osoby, ktre definitywnie zaprzestay wykonywa prac zawodow.

Orzeczenie w sprawie C-45/93 Delavant pozycja prawna czonkw rodziny. Trybuna uzna, e prawem waciwym w kwestii okrelenia tak zakresu podmiotowego pojcia czonek rodziny, jak i warunkw uzyskania prawa do wiadcze zdrowotnych udzielanych w pastwie zamieszkania jest prawo zatrudnienia pracownika (art. 19 ust. 2 rozporzdzenia 1408/71 oraz art. 17 rozporzdzenia 574/72).


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

wiadczenia zdrowotne natychmiast konieczne(art. 22 i 22a rozporzdzenia 1408/71 i art. 21 i 23 rozporzdzenia 574/72)

Przepisy wsplnotowe nie definiuj pojcia wiadczenia zdrowotne natychmiast konieczne. Powszechnie przyjmuje si, e w zakres tych wiadcze wchodz wiadczenia udzielane w sytuacjach bezporedniego zagroenia zdrowia lub ycia ubezpieczonego.

W konsekwencji lekarz okrela indywidualnie w danym przypadku, jakie wiadczenia wchodz w zakres wiadcze natychmiast koniecznych dla osoby, ktrej ratuje zdrowie lub ycie.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Na podstawie decyzji nr 116,

nr 135 i nr 171 Komisji Administracyjnej za wiadczenia natychmiast konieczne naley uzna takie, ktrych udzielenia nie mona odsun w czasie, gdy miaoby to negatywny wpyw na zdrowie pacjenta, albo stanowioby zagroenie dla jego ycia.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Wynika z tego, e do zakresu wiadcze natychmiast koniecznych nale przykadowo:

wiadczenia udzielane w razie nieszczliwych wypadkw, np. komunikacyjnych, urazw itp.,

pomoc medyczna w przypadku zawau serca, udaru mzgu, mimo e mog by konsekwencj choroby przewlekej,

dializa nerek, terapia tlenowa, jeeli stanowi cz rozpocztego, regularnego i trwajcego leczenia (decyzja nr 171 Komisji Administracyjnej),

pord, ktry mia miejsce przed wyznaczon dat (terminem) przez lekarza prowadzcego (pord, ktry odby si w terminie wyznaczonym, przez lekarza, znanym kobiecie, uznawany jest za leczenie planowane, a nie udzielane w przypadkach nagego zachorowania)


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Zakres osobowy uprawnionych do opieki zdrowotnej w nagych przypadkach obejmuje: pracownikw oraz osoby pracujce na wasny rachunek w trakcie pobytu na terytorium pastwa czonkowskiego, innego ni pastwo waciwe, w ktrym dana osoba posiada ubezpieczenie zdrowotne, czonkw rodziny pracownika lub osoby pracujcej na wasny rachunek przebywajcych czasowo na terytorium pastwa czonkowskiego innego ni pastwo waciwe, osoby przebywajce czasowo w innym pastwie czonkowskim ni pastwo waciwe, w tym turystw objtych ubezpieczeniem zdrowotnym w jednym z pastw UE.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Koszty wiadcze udzielanych w nagych przypadkach ponosi instytucja waciwa pastwa, gdzie dana osoba jest ubezpieczona. W przypadku ubezpieczenia w Polsce jest to NFZ. Jednak wiadczenia s udzielane wedug zasad okrelonych w prawie pastwa pobytu. Oznacza to, e jeeli w pastwie pobytu wymagane jest wsppacenie za usug medyczn lub inne wiadczenie, to koszty te ponosi ubezpieczony (nawet jeeli usuga ta lub wiadczenie s bezpatne w pastwie waciwym, gdzie jest dana osoba ubezpieczona.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Planowe leczenie w innym pastwie czonkowskim(art. 22 rozporzdzenia 1408/71 i art. 22 rozporzdzenia 574/72)

Na podstawie przepisw wsplnotowych istnieje moliwo wyjazdu osoby objtej ubezpieczeniem zdrowotnym (chorobowym) w jednym pastwie czonkowskim do innego pastwa czonkowskiego w celu podjcia tam, wczeniej zaplanowanego leczenia.

Skorzystanie z takiej moliwoci uzalenione jest

od uzyskania zgody instytucji waciwej pastwa,

w ktrym dana osoba objta jest ubezpieczeniem. Wydanie takiej zgody oznacza ponoszenie skutkw finansowych takiej decyzji przez instytucje waciw, ktra je wydaa.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Kiedy nie mona odmwi zgody na leczeniew innym pastwie czonkowskim UE: w przypadku, gdy zainteresowany nie moe na terytorium pastwa waciwego uzyska leczenia odpowiedniego do jego stanu zdrowia, tzn. gdy potrzebnego leczenia nie wykonuje si w danym kraju, rwnie wtedy, gdy zabiegi, o ktre chodzi w danym przypadku, s wykonywane na mocy ustawodawstwa pastwa waciwego, ale biorc pod uwag aktualny stan zdrowia danej osoby oraz prawdopodobny rozwj choroby zabiegi te nie mog by udzielone w pastwie zamieszkania w terminie zwykle koniecznym w procesie leczenia danego schorzenia (np. dugie oczekiwanie na dane wiadczenie) (art. 22 ust. 2 rozporzdzenia 1408/71)


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Ze wzgldu na fakt, e leczenie planowe najczciej dotyczy kosztownych procedur medycznych, pastwa czonkowskie staraj si tworzy takie regulacje krajowe, ktre ograniczaj liczb wydawanych pozwole.Odmowy wydania zezwole na planowe leczenie stay si przyczyn licznych orzecze ETS, w ktrych Trybuna opar si na zasadach rozporzdzenia 1408/71, a take TWE w zakresie swobody przepywu towarw oraz swobody wiadczenia usug.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Podstawowe znaczenie maj orzeczenia w sprawie C-117/77 Pierik oraz Pierik IIDotycz one interpretacji poj zawartych w przepisach dotyczcych planowanego leczenia. Trybuna stwierdzi m.in., e wymg wydania uprzedniej zgody, przewidzianej w art. 22 ust. 2 rozporzdzenia 1408/71, odnosi si do sytuacji, w ktrych leczenie przeprowadzone w innym pastwie czonkowskim jest bardziej skuteczne, daje lepsze efekty ni leczenie, ktre zainteresowany moe otrzyma w pastwie zamieszkania. Przepis ten ma rwnie zastosowanie w przypadku, gdy odpowiedniego leczenia zainteresowany nie moe uzyska w pastwie zamieszkania.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Przepis ten ma rwnie zastosowanie w przypadku, gdy odpowiedniego leczenia zainteresowany nie moe uzyska w pastwie zamieszkania. Jeeli instytucja waciwa uzna, e okrelone wiadczenia, waciwe ze wzgldu na stan zdrowia pracownika, s niezbdne i skuteczne w przypadku choroby, warunki zastosowania art. 22 ust. 2 rozporzdzenia 1408/71 s cakowicie spenione i instytucja waciwa nie moe odmwi wydania zezwolenia, o ktrym mowa w tym przepisie. Ponadto Trybuna orzek, e wydatki nierozcznie zwizane ze wiadczeniami rzeczowymi udzielonymi na koszt instytucji waciwej przez instytucj miejsca pobytu lub zamieszkania podlegaj zwrotowi do penej wysokoci (porwna z orzeczeniem w sprawie C-444/05).


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

W pniejszych orzeczeniach ETS zaj stanowisko dotyczce planowego leczenia w kontekcie swobody wiadczenia usug i swobody przepywu towarw.Pastwa czonkowskie przy uzasadnieniu odnowy wydania zgody na planowe leczenie za granic powoyway si na ograniczenie swobody wiadczenia usug ze wzgldu na zdrowie publiczne i zapewnienie rwnowagi finansowej systemw opieki zdrowotnej.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

W 1998 r. ETS wyda dwa orzeczenia w sprawie zwrotu kosztw za zakup okularw oraz ambulatoryjnej wizyty dentystycznej. S to orzeczenia w sprawie C-120/95 Decker i C-158/96 Kohll. W sprawie Decker spr dotyczy odmowy w Luksemburgu zwrotu kosztw za zakup okularw, poniewa zostay zakupione w miejscowoci Arlon w Belgii bez wczeniejszego koniecznego zezwolenia waciwej instytucji ubezpieczeniowej z Luksemburga. W przypadku sprawy Kohll nie byo zgody kasy chorych na zabieg dentystyczny crki ubezpieczonego poza pastwem waciwym. Instytucja ubezpieczeniowa uzasadniaa odmow tym, e zabieg nie by pilny i mg take odby si w Luksemburgu, czyli pastwie waciwym.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Trybuna obie sprawy luksemburskie potraktowa jako wchodzce w zakres uregulowa dotyczcych wolnoci przepywu towarw i usug w ramach UE (art. 59 i 60 TWE) i rozstrzygn na korzy skarcych.W sprawie Decker Trybuna uzna, e uregulowania krajowe, na mocy ktrych zwrot kosztw za zakupione w innym pastwie czonkowskim UE wyroby medyczne wymaga zezwolenia waciwej instytucji, naruszaj wolno oraz swobod przepywu towarw z innych krajw. Odmowa zwrotu kosztw za zakup okularw w innym kraju UE nie jest usprawiedliwiona, bowiem nie ma ten fakt wpywu na rwnowag systemu zabezpieczenia spoecznego w Luksemburgu, gdy sama kwota zwrotu odpowiada wysokoci zwrotu za zakup towarw medycznych w Luksemburgu.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

W sprawie Kohll Trybuna uzna, e uregulowania krajowe uzaleniajce przejcie kosztw za usugi medyczne wykonane w innym kraju UE od wydania zezwolenia przez waciw instytucj ubezpieczeniow naruszaj swobod przepywu usug na terenie UE.Zwrot za koszt tej usugi nie naruszy rwnowagi finansowej krajowego systemu, poniewa koszt tej usugi jest podobny w Luksemburgu.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Pniejsze wyroki Trybunau (sprawa C-368/98 Vanbraekel i C-157/99 Gerates-Smits i Peerbooms oraz C-385/99 Mller-Faure i van Riet) potwierdziy ten kierunek orzecznictwa. Cech wspln tych orzecze jest deterytorializm (zniesienie granic socjalnych), co oznacza wyszo i wpyw prawa wsplnotowego nad narodowym ustawodawstwem socjalnym dotyczcym opieki zdrowotnej.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Skutki i wpyw opisanych wyrokw Trybunau na systemy zdrowotne pastw czonkowskich musz by rozpatrywane w szerszym kontekcie przesanek i zakresu uprawnie osb przemieszczajcych si jako ubezpieczonych i jako obywateli UE korzystajcych ze swobody przepywu. Wreszcie w relacji wiadcze zapewnionych w ramach koordynacji i w zakresie swobody wiadczenia usug i przepywu towarw.


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

wiadczenia zwizane z ci i porodem Peny zakres wiadcze zdrowotnych zwizanych z macierzystwem przysuguje kobiecie (pracownikowi lub czonkowi rodziny pracownika) w dwch pastwach: w pastwie zamieszkania i w pastwie wykonywania zatrudnienia w sytuacji, gdy ma do niej zastosowanie art. 19 i 21 rozporzdzenia 1408/71. Peny zakres wiadcze przysuguje jej rwnie w pastwie zamieszkania i w pastwie wykonywania pracy jako pracownikowi przygranicznemu na podstawie art. 20 rozporzdzenia 1408/71 (jako czonek rodziny pracownika przygranicznego, jeeli uzyska zgod).


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Problemy np. w przypadku udzielenia wiadcze majcych zwizek z porodem kobietom przebywajcym czasowo np. turystycznie na terytorium innego pastwa czonkowskiegoKontrowersje wi si z zakwalifikowaniem porodu przebytego w pastwie pobytu za wiadczenie natychmiast konieczne, jeeli pord odby si w terminie wyznaczonym przez lekarza prowadzcego, znanym kobiecie rodzcej. Systemy zdrowotne kwalifikuj wiadczenia zwizane z porodem w takich sytuacjach za leczenie planowe, a nie wiadczenie natychmiast konieczne. Spraw t podejmuje take decyzja nr 195 z 2004 r. Komisji Administracyjnej (prawo do wiadcze rzeczowych w zwizku z ci lub porodem).


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Zakres wiadcze udzielanych z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowychart. od 52 do 63, rozdzia 4, tytu III rozporzdzenia 1408/71art. 60, 62, 63, rozdzia 4, tytu IV rozporzdzenia 574/72


Koordynacja wiadcze zdrowotnych rzeczowych w razie choroby i macierzy stwa

Dokumenty uprawniajce do korzystania ze wiadcze zdrowotnychEKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)Formularze serii E 100 (m.in. E 112, E 106, E 101, E 121)


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag


  • Login