Vloga zdravnika splo ne

Vloga zdravnika splo ne PowerPoint PPT Presentation


  • 198 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Sposobnosti (kompetence) druinskega zdravnika pri obravnavi bolnika. Vodenje primarne zdravstvene oskrbe V osebo usmerjena zdravstvena oskrba Zmonost reevanja specificnih problemov Celostni pristop Usmerjenost v skupnost Celovito oblikovanje modelov . 1.Vodenje primarne zdravstvene oskrbe

Download Presentation

Vloga zdravnika splo ne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri obvladovanju problemov starostnika   Asist. Darinka Klancar dr. med. Katedra za družinsko medicino

2. Sposobnosti (kompetence) družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika Vodenje primarne zdravstvene oskrbe V osebo usmerjena zdravstvena oskrba Zmožnost reševanja specificnih problemov Celostni pristop Usmerjenost v skupnost Celovito oblikovanje modelov

3. 1.Vodenje primarne zdravstvene oskrbe Prvi stik bolnika z zdravstveno službo Odprt, neomejen dostop Reševanje vseh vrst zdravstvenih težav Ucinkovita raba virov in sredstev Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva Povezovanje specialnosti - vloga posrednika

4. Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti,koristi/ovire,problemi Prvi stik bolnika z zdravstveno službo Odprt, neomejen dostop PROBLEMI -OVIRE: omejevanje (?) prepogostih obiskov v ambulanti, narocanje na kontrole PREDNOSTI, KORISTI: vecja verjetnost odkritja patologije

5. Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti,koristi/ovire,problemi Reševanje vseh vrst zdravstvenih težav PROBLEMI –OVIRE:mnogokrat težave pri prepoznavanju pravega razloga za obisk v ambulanti PREDNOSTI, KORISTI: boljši izid oskrbe

6. Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti,koristi/ovire,problemi Ucinkovita raba virov in sredstev PROBLEMI –OVIRE: najti pravo mero med racionalnostjo ozr varcevanjem in strokovnostjo PREDNOSTI, KORISTI: zašcita bolnika pred nepotrebnimi zdravstvenimi ukrepi, ki ne izboljšajo zdravstvenega stanja niti ne vecajo zadovoljstva bolnika

7. Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti,koristi/ovire,problemi Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva PROBLEMI –OVIRE: cas kot omejevanlni dejavnik pri komunikaciji z drugimi službami, neobstoj ozr slaba organiziranost ostalih služb, zavracanje teh služb s strani bolnika PREDNOSTI, KORISTI: razbremenitev zdravnika, boljši izid oskrbe

8. Vodenje primarne zdravstvene oskrbe prednosti,koristi/ovire,problemi Povezovanje specialnosti - vloga posrednika PROBLEMI –OVIRE: bolnik (ali pogosteje svojci ) ne izgradi dovolj zaupanja do zdravnika DM in zahteva vedno nove preiskave PREDNOSTI, KORISTI: bolnik ni vznemirjen zaradi številnih ukrepov zdravstvene službe , vecanje zaupanja v svojega zdravnika  

9. 2.V osebo usmerjena zdravstvena oskrba Odnos osredotocen na posameznika, njegovo družino, skupnost Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in ucinkovitega odnosa zdravnik/bolnik Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete

10. V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti,koristi/ovire,problemi Odnos osredotocen na posameznika, njegovo družino, skupnost PROBLEMI –OVIRE: zlasti pri mlajših zdravnikih nevarnost prevelike klinicne usmerjenosti PREDNOSTI, KORISTI: hitrejše okrevanje, vec podpore družine, boljši izid oskrbe

11. V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti,koristi/ovire,problemi Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in ucinkovitega odnosa zdravnik/bolnik PROBLEMI –OVIRE: pretirano istovetenje z bolnikom ozr njegovimi težavami, pretirana navezanost z obeh strani, možnost medspolnih deviacij odnosa PREDNOSTI, KORISTI: zdravnik in bolnik imata stabilen nacin komunikacije, ki ga z leti razvijata

12. V osebo usmerjena zdravstvena oskrba prednosti,koristi/ovire,problemi Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete PROBLEMI –OVIRE: pretirano istovetenje z bolnikom ozr njegovimi težavami, pretirana navezanost PREDNOSTI, KORISTI:zaupanje, lažje prepoznavanje bolezni  

13. 3.Zmožnost reševanja specificnih problemov Uporaba svojevrstnega procesa odlocanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni Socasno obvladovanje akutnih in kronicnih zdravstvenih problemov

14. Zmožnost reševanja specificnih problemov prednosti,koristi/ovire,problemi Uporaba svojevrstnega procesa odlocanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni PROBLEMI –OVIRE: zdravnikovo zanikanje bolezni še bolj veca bojazen pred njo PREDNOSTI, KORISTI: pomiritev in izognitev nepotrebnim preiskavam izboljša kvaliteto življenja

15. Zmožnost reševanja specificnih problemov prednosti,koristi/ovire,problemi Socasno obvladovanje akutnih in kronicnih zdravstvenih problemov PROBLEMI –OVIRE: uskladitev prioritet zdravnika DM in bolnika PREDNOSTI, KORISTI: ob hkratni obravnavi razlicnih bolezni je bolje urejena terapija- zdravnik DM se s tem izogne polipragmaziji, reševanje po prioritetah veca možnost preživetja

16. 4.Celostni pristop Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju Spodbujanje zdravega nacina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja

17. Celostni pristop prednosti,koristi/ovire,problemi Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju PROBLEMI –OVIRE: manjša možnost in sposobnost starostnika za dovolj kriticno sodelovanje zaradi neosvešcenosti, pozabljivosti, bojazni (ne pride na naroceno kontrolo) PREDNOSTI, KORISTI: kriticnost pri zgodnjem odkrivanju bolezni- ne prevec agresivno! odprto cakanje prihrani starostniku nepotrebne stike z zdravstveno službo

18. Celostni pristop prednosti,koristi/ovire,problemi Spodbujanje zdravega nacina življenja s promocijo strategij za ohranjanje Zdravja PROBLEMI –OVIRE: težko spremeniti stereotipe, navade starostnika PREDNOSTI, KORISTI: previdna promocija zdravja omili posledice kronicnih bolezni (npr sprememba prehranjevalnih navad pri novoodkriti sladkorni bolezni)

19. 5.Usmerjenost v skupnost Usklajevanje zdravstvenih potreb posameznih bolnikov in zdravstvenih potreb v skupnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi

20. Usmerjenost v skupnost prednosti,koristi/ovire,problemi PROBLEMI-OVIRE: težko dopovedati starostniku, da so sredstva omejena PREDNOSTI,KORISTI samo za blagajno zavarovalnic, ZPIZ

  • Login