1 / 49

Khutbah Multimedia

Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu. Khutbah Multimedia. AKHLAK SEBAGAI TERAS KECEMERLANGAN MODAL INSAN. 25 JamadilAkhir , 1430 / 19 Jun, 2009. Pujian Kepada Allah. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ. Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T. Syahadah.

zorana
Download Presentation

Khutbah Multimedia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu Khutbah Multimedia AKHLAK SEBAGAI TERAS KECEMERLANGAN MODAL INSAN 25 JamadilAkhir, 1430 / 19 Jun, 2009

 2. PujianKepada Allah اَلْحَمْدُ لِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 3. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُوْلُهُ Akubersaksibahawatiadatuhan yang disembahmelainkan Allah yang MahaEsa. AkujugabersaksibahawaNabi Muhammad S.A.W. adalahhambaNyadanrasulNya.

 4. Selawat اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ Ya Allah, cucurilahrahmatdansejahterakeatasjunjungankami NabiMuhammad S.A.W. , keluarga, seluruhsahabatnya.

 5. WasiatTaqwa اتَّقُوْاللهَ،وَأُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. Bertaqwalahkepada Allah.Makaberjayalahorang-orang yang bertaqwa.

 6. Seruan Laksanakanperintah Allah dantinggalkanlaranganNya Ketaqwaan Marilahbertakwakepada Allah dengansebenar-benarnya Semoga mendapat kebahagian di dunia dan akhirat

 7. Modal Insan dalam aset pembangunan iaitu :- Manusiasebagaiasetbernilaidalampembangunandankecemerlangan MODAL INSAN Perludigilap, dibangundandiujiuntukmenentukemampuannya Kesedaran dalam diri bagi melahirkan Modal Insan yang berkualiti

 8. TajukKhutbahPadaHariIni: AKHLAK SEBAGAI TERAS KECEMERLANGAN MODAL INSAN

 9. Tahap Kecemerlangan akan tercapai, jika…. Perancanganstrategitersusunrapi Pelan tindakan yang praktikal & mantap Akanmencapaikejayaan yang cemerlang MelahirkanModal Insan sebagaipenentumatlamat

 10. Firman Allah dalam Surah Al-Zariyat, Ayat 56 : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ Maksudnya: Tidaklah, AkujadikanjindanmanusiaitumelainkanuntukberibadahkepadaKu.

 11. Huraian dari ayat di atas, iaitu :- Membangun dan melahirkan umat Islam bertanggungjawab Matlamat Pembangunan MODAL INSAN Amanahdiridalamlaksanafungsi Ubudiyyah(Peribadatan) kepada Allah Segala perbuatan manusia dihitung sebagai ibadah

 12. Bagi melaksana kecemerlangan, mengikut Firman Allah…. رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Maksudnya: Allah redaakanmerekadanmereka pula redaakanِAllah. Itulahkejayaan yang amatbesar. Surah Al-Maidah : Ayat 119

 13. Penjelasandariayat al-Maidah, iaitu :- KECEMERLANGAN Matlamatdariperbuatanselainmendapatkeredhaan Allah adalahsementara Diperolehidengankeredhaan Allah bersifatkekal & abadi Amalandanpekerjaandarisekecilzarahhinggasebesarnyadengankeredhaan Allah

 14. Kriteria kecemerlangan insan, iaitu :- Melahirkan keperibadian yang unggul KetinggianAkhlak Sebagai penentuan bagi pembangunan ketamadunan Islam

 15. SebagaimanaFirman Allah, SurahAl-Qalam : Ayat 4 وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ Maksudnya: Dan bahawasesungguhnyaengkau (wahai Muhammad) mempunyaiakhlak yang sangatmulia.

 16. Model dan contoh insan bagi mencapai kecemerlangan hidup, iaitu :- Nabi Muhammad s.a.w. menjadiikutansahabatbaginda Diutus oleh Allah Bagindadigelarsebagai UswatunHasanah

 17. SebagaimanaFirman Allah, SurahAl-Ahzab : Ayat21 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا Maksudnya: Demisesungguhnya, adalahbagikamupadadiriRasulullahitucontohikutan yang baik, iaitubagiorang yang sentiasamengharapkan (keredaan) Allah dan (balasanbaik) hariakhirat, sertaia pula menyebutdanmengingati Allah banyak-banyak (dalammasasusahdansenang).

 18. TunggakKecemerlanganInsandalammasyarakatMekah & Madinah, iaitu :- KeperibadiandanakhlaktinggiolehNabi Muhammad s.a.wtelahmenjadiikutanumat Islam dahulu Masyarakat yang halustatasusila dantinggiperadaban Melahirkan “Modal Insan” bagi prosespenyempurnaanakhlak

 19. HadisRiwayat Muslim إِنَّمَا بُعِثْتُ ِلأُتَمِّمَ مَكَارِمَ اْلأَخْلاَقِ Maksudnya: Sesungguhnyaakudiutuskanadalahuntukmenyempurnakankemuliaanakhlak.

 20. Dari HadisRiwayatMuslim menjelaskanbahawa:- Insan yang bertanggungjawabkepada Allah Manusia yang berakhlak Memahami dan selenggara penunaian keadilan dirinya & masyarakat Mengawaltingkahlakukearahkesempurnaanakhlak

 21. PenentubagiProgram Pembangunan Insan iaitu… Nabi Muhammad s.a.w. sebagai model ikutanuntukmenghasil modal insancemerlang Sebagai tuntutan fitrah kepada manusia Al-ImanSyaikh Muhammad Abduhmenjelaskanpembangunan(At-Tanmiyyah) bermaknapenyuburan/pemurniandiriinsan

 22. Islam menjelaskanmanusiaterdiri dari 2 unsurdiri, iaitu: 1) DiriJasmani Emosi yang sentiasaberubah-ubah 2) DiriRohani Satuseni (al-latifah al-ruhaniyyah) yang kekal, tidakbolehdiukur, tempatdankuantiti

 23. Masalah moral masyarakatpadahariini, iaitu : Pengaruhbudayahedonisme(hiburanmelampau)Mengagung-agungkanbidangsains, ekonomi, pengurusan, IT danteknologi Pengabaiankepadailmuagama Pendekatanpembangunan yang berasaskepadaelemenfizikal & sistem Barat

 24. Kesimpulan : Kewujudanmanusiauntukmendapatkeredhaan Allah Ukuranprestasipencapaianinsanmengikuttahapakhlak yang tinggi Mengamalkanprinsip Islam dalamdirisebagaipenegakkepadakehidupan yang bahagia

 25. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat : Ayat 15 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

 26. Maksudnya: Sesungguhnyaorang-orang yang sebenar-benarnyaberimanhanyalahorang-orang yang percayakepada Allah danRasulNya, kemudianmereka (teruspercayadengan) tidakragu-ragulagi, sertamerekaberjuangdenganhartabendadanjiwamerekapadajalan Allah, merekaitulahorang-orang yang benar (pengakuanimannya).

 27. Doa AntaraDuaKhutbah AamiinYaRabbalAalamin.. Tuhan Yang MemperkenankanDoaOrang-orang Yang Taat, BerilahTaufikKepadaKami Di DalamMentaatimu, AmpunilahKepadaMereka Yang MemohonKeampunan. Aamiin

 28. PujianKepada Allah اَلْحَمْدُ لِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 29. Syahadah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُرَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ Akubersaksibahawatiadatuhan yang disembahmelainkan Allah yang MahaEsadantiadasekutubagiNya. AkuJugaBersaksiBahawaNabi Muhammad S.A.W. AdalahHambanya Dan Rasulnya, yang diutuskanUntukSeluruhAlam

 30. Selawat اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْعَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْنِ Ya Allah, CucurilahRahmat, Sejahtera dan BerkatilahKeAtasJunjunganKami, NabiMuhammad s.a.w. sertaKeluargadanSeluruhSahabatnya.

 31. PesananTakwa ، اتَّقُوْا اللهَ، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ Bertaqwalahkepada Allah S.W.T. dengansebenar-benartaqwa. Makaberjayalahorang-orang yang bertaqwa.

 32. Seruan Bertaqwalahkepada Allah Semogaberolehsegalakurniaannikmatdari Allah Ketaqwaankepada Allah akanmeningkatkandarjat paling tinggidisisi Allah

 33. Prosespembinaan model insandilaksanapadazamanRasulullah, iaitu :- Melaluipenekanankepadaakidahdalamdiriumat Islam Rasulullahberjayamembangunkan “MODAL INSAN” yang merubahdanmembangunkankehidupanmanusia

 34. AntarahasilkejayaanRasulullah selama 23 tahunkepadaumatnya, iaitu :- kegelapan cahayaiman persengketaan keamanan rendahakalbudi tinggiperadaban danketamadunan kejahilan keilmuan

 35. AntarahasilkejayaanRasulullah selama 23 tahunkepadaumatnya, iaitu :- perpecahan perpaduan kebencian kasihsayang syirik mengesakan Allah

 36. MelaluikepimpinanRasulullah, antaranya:- Mendidikdanmenanamakidah yang kental Rasulullahjugadijadikanteladanolehparasahabat Lahirnyagenerasiberperibadianmuliasebagaiagenperubahmasyarakat

 37. KesankejayaanRasulullahdalamMembinaKecemerlanganModal Insan Kejayaanpendidikandiiktirafoleh Allah Masyarakat Islam berperibadiungguldanakhlakmulia Masyarakat Islam digelarsebagai “Jil al-Quran” atau “KhairulUmah”

 38. Allah S.W.T. berfirman : “Sesungguhnya Allah Taala Dan Para MalaikatSentiasaBersalawatKeAtasNabi (Muhammad), WahaiOrang-orangBeriman! BerselawatlahKamuKeAtasNya Serta Ucapkanlah Salam Sejahtera DenganPenghormatanKeAtasNyaDenganSepenuhnya ” Surah al-Ahzab : Ayat 56

 39. UcapanSelawat اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلىَ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلىَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلىَ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلىَ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلىَ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلىَ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

 40. Doa : وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْن وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ أَجْمَعِيْن وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْن. Ya Allah, KurniakanlahKeredhaanKepadaKhulafa’ Rasyidin Dan SahabatSeluruhnyaSerta Para TabiinDenganIhsanHinggaHariKemudian.

 41. Doa : اَلَّلهُمَّ اغفِر لِلمُسلِمِينَ وَالْمُسلِمَاتِ وِالْمُؤمِنينَ وَالْمُؤمِنَاتِ اﻷَحياَءِ مِنهُم وَاﻷَموَاتِ Ya Allah, AmpunkanlahDosaGolonganMuslimin Dan Muslimat,mu’minin Dan Mu’minaatSamada Yang MasihHidupAtau Yang TelahMati.

 42. Ya Allah, Peliharakanlah Seri PadukaBaginda Yang DipertuanAgong Al WathiquBillahTuankuMizanZainalAbidinIbni Al Marhum Sultan Mahmud Al Muktafibillah Shah Dan Seri PadukaBaginda Raja PermaisuriAgongTuankuNurZahirah. PeliharakanlahZuriat-zuriatnya Serta KaumKerabatnya.

 43. Ya Allah, PeliharakanlahPemangku Raja, Tengku Mohammad Ismail Ibna Al-WathiqiBillah Sultan MizanZainalAbidin. Dan PeliharakanlahJuaPemimpin-Pemimpinnya, Ulama-Ulamanya, Pekerja-Pekerja Serta SeluruhRakyatnya Dari KalanganUmat Islam DenganRahmatMu. WahaiTuhan Yang MahaPenyayang.

 44. Doa : Ya Allah, Tolonglahorang-orang Islam danhimpunkanlahmerekadiatasdasarkebenaran agama, Hancurkanlahkekufurandanorang yang syirik, orangmunafik. Hancurkanlahmusuh-musuhMudanmusuh agama, ampunkanlahdosa-dosakamidansaudarakami yang terdahulutelahberimandanjanganlahEngkaubiarkankedengkiandalamhatikamiterhadaporang-orang yang beriman, sesungguhnyaEngkauMahaPenyantundanMahaPenyayang.

 45. Doa : Ya Allah… LembutkanlahHati-hatiKami Dan PerbaikilahHubunganAntaraKami Dan JadikanlahKami Di KalanganOrang Yang DapatPertunjuk . Ya Allah …KamiTelahMenzalimiDiriKamiSendiri Dan SekiranyaEngkauTidakMengampunkanKami Dan MerahmatiKamiNescayaKamiAkanMenjadiOrang Yang Rugi. Ya Allah… KurniakanlahKepadaKamiKebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Serta HindarilahKami Dari SeksaanNeraka.

 46. Wahai ! Hamba-Hamba Allah Sesungguhnya ALLAH menyuruhberlakuadil, danberbuatkebaikan, sertamemberibantuankepadakaumkerabatdanmelarangdaripadamelakukanperbuatan-perbuatankejidanmungkarsertakezaliman. Iamengajarkamu (dengansuruhandanlarangannyaini) supayakamumengambilperingatanmematuhinya.

 47. MakaIngatlah Allah Yang MahaAgungNescayaDiaAkanMengingatimu Dan Bersyukurlah Di AtasNikmat-nikmatnyaNescayaDiaAkanMenambahkanLagiNikmatItuKepadamu, danPohonlah Dari Kelebihannya, NescayaAkanDiberikannyaKepadamu. Dan SesungguhnyaMengingati Allah ItuLebihBesar (Faedah Dan Kesannya) Dan (Ingatlah) Allah MengetahuiApa Yang KamuKerjakan.

 48. أَقِيْمُوْا ألصَّلآَة.....Dirikanlahsolat…….. “Lurusdanrapatkansafandakeranasaf yang lurustermasukdalamkesempurnaansolat.”

More Related