Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Khutbah Multimedia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Khutbah Multimedia

Khutbah Multimedia

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Khutbah Multimedia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Khutbah Multimedia MERDEKA DI BAWAH NAUNGAN AL-QURAN

 2. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ ِللهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 3. Firman Allah S.W.T. DalamSurah Al BaqarahAyat :185 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِوَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (Masa yang diwajibkankamuberpuasaituialah) bulanramadhan yang padanyaditurunkan Al Quran menjadipetunjukbagisekalianmanusiadanmenjadiketerangan yang menjelaskanpetunjukdan (menjelaskan) perbezaanantara yang benardengan yang salah.

 4. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ AkunaiksaksibahawasanyatiadaTuhanselain Allah, KeEsaanNyatiadasekutubagiNyadanakunaiksaksibahawaNabi Muhammad S.A.W, hambaNyadanRasulNya.

 5. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عَلَى حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مُحَمَّدٍ الرحمة وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَنَصَرَهُ وَوَالاَهُ. Ya Allah, Cucurilahrahmatdanberkatkeataskekasihkamidanpemberisyafaatkamidanpemimpinkaminabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadansahabatnyasertamereka yang mengikutinyadanmenolongagamaNya.

 6. WasiatTaqwa فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَىاللهِ وَطَاعَتِهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ. Wahaihamba-hamba Allah, Bertaqwalahkepada Allah , akuwasiatkankepadakamudandirikusupayabertaqwakepada Allah, Makaberjayalahorang-orang yang bertaqwa

 7. PesananTaqwa Marilahbersama-samabertaqwakepada Allah. LaksanakansegalaperintahNya. TinggalkanlaranganNya. Akanmencapaikebahagiaanorang yang bertaqwa.

 8. TajukKhutbahHariini …… Khutbah Multimedia MERDEKA DI BAWAH NAUNGAN AL-QURAN 17 Ramadhan,1431 / 27 Ogos, 2010 http ://e-khutbah.terengganu.gov.my

 9. BulanRamadhanjugadikenali SYAHRUL QURAN DiturunkanAl-Quran dalambulanRamadhankepadaRasulullah. Al-Quran ialahkitabpendomanhidupbagiumatmanusia.

 10. Al-Quran merupakankalamilahi seumpama ….. Menerangikehidupanmanusiakearahkesejahteraanhidupdiduniadanakhirat. Berpegangdenganajaran Al-quran, dijaminkebahagiaanhidup. Menafikanajaran Al-quran, manusiaakanhidupdalamkesesatan.

 11. Firman Allah Taaladalam Surah Al-BaqarahAyat 185 …. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِوَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (Masa yang diwajibkankamuberpuasaituialah) bulanRamadhan yang padanyaditurunkanAl-Quran,menjadipetunjukbagisekalianmanusiadanmenjadiketerangan-keterangan yang menjelaskanpetunjukdan (menjelaskan) perbezaanantara yang benardengan yang salah.

 12. Keistimewaanberpegangkepadaajaran Al-quran, iaitu …. Sebagaisumberkebenarandansebagaijalanhidup yang benar. Panduan Al-qurandapatmemajukandirimelaluiakhlak, kebudayaandanilmupengetahuan. AL-QURAN Iaadalahsumberilmupengetahuan yang mendisiplinkanilmuhinggakerukunanhidupduniadanakhirat.

 13. KITA di Malaysia…. BERTUAH dapatmencapaikemerdekaanKe 53 ….. Umat Islam hendaklahbersyukurkehadrat Allah kerana …. SambutanKemerdekaandalambulanRamadhan yang penuhberkat. Bangsa Malaysia dapatmengecapikehidupan yang harmonidanamansertamajudalamsegalabidang.

 14. Detiksejarah Malaysia mencapaikemerdekaan …… Pejuangkemerdekaanberjuangmati-matiandanterpaksamengelumangdengantitisandarahdan air mata. Untukmeraihharapan, cita-citadanhalatuju yang cemerlanguntukmasadepan. Malaysia berjayadiisytiharkansebagainegara MERDEKA dan BERDAULAT danbebasdaripenjajahanasing.

 15. Ketahuilah… nilaikemerdekaan Amatberhargabagisetiapindividudanbangsa yang bermaruah. Jikakemerdekaanseseorangdirampas, diapastiberusahasedayakuatuntukmendapatsemula. Iamembawapengertiaanbermaknadalamkehidupandansumbangan yang bermanafaat.

 16. Al-quranmengiktirafkemerdekaanindividu/bangsa Manusiadiciptadalamfitrahmerdeka Al-Quran melarangkeraspenindasandanpenafiankemerdekaansetiapindividu / bangsa

 17. Rasulullahadamenyatakanbahawa …… Tiadadiskriminasikemerdekaankepadamanusiasamada ….. Kekayaan Latarbelakang Sukukaum Status sosialdll Kedudukan

 18. Rasulullahpernahbersabda, maksudnya…… Wahaisekalianmanusia! Kamusemuasebenarnyaberasaldari Adam dan Adam pula diciptakandaripadatanah. Tidaklahorang Arab lebihmuliadaripadaorangbukan Arab, tidak pula orangberkulitputihlebihbaikdaripadaorangberkulithitam, melainkankeranaketakwaannya”. HadisRiwayat Ahmad

 19. Firman Allah dalam Surah Adz-DzariyatAyat 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ “Dan (ingatlah) Akutidakmenciptakanjin danmanusiamelainkanuntukmenyembah danberibadatkepadaKu”.

 20. Manusia yang merdekaialah …….. Manusia yang hidupdalamfitrah yang asaldandalamketentuansertapanduanPenciptanya. Manusia yang mampumembebaskandiridariperhambaankepadaselain Allah.

 21. Erti lain maksudMerdekaiaitu ….. 1 Seorang yang insafidirinyaadalahhamba Allah dengankewajipandantuntutan yang bersesuaiankedudukanfitrahnya. 2 Diaakanberusahabebaskandiridarisebarangbentukkesyirikan, amalankhurafat, bid’ah, penyakitihatidanamalankeji.

 22. Pemimpin yang merdekaialah ….. Pemimpin yang mampubebaskandiridaricita-citapolitikmurahannya, kepentingandirinyadankeluarganya. 1 Kepimpinanadalahamanah yang beratdipertanggungjawabkandihadapan Allah padahariAkhirat. 2

 23. Firman Allah dalam SurahFatirAyat 28 إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء “Sebenarnya yang menaruhbimbangdantakut (melanggarperintah) Allah darikalanganhamba-hambaNyahanyalahorang-orang yang berilmu (ulama)”.

 24. Ulama yang takwaiaitu….. Keberanianuntukmenyuarakankebenarandantentangkemungkaran. Tidakmemutarbelitkandalil-dalil yang mengelirukanmasyarakat. SEBALIKNYA, menyerukebenarandantaatkepada Allah sertamenyelamatmasyarakatdarikesesatan.

 25. Pegawai /pekerja yang merdekaadalah ….. Seorang yang berusahamaksimumkanpotensidirinya Menghasilkanproduktiviti yang baikdanbermanafaatkepada agama, masyarakatdannegara. Pegawai/pekerjaberimanakanbekerjadenganikhlaskerana Allah.

 26. Rakyat danbangsa yang merdekaadalah ….. Rakyat bertanggungjawabdanpekakepadapersekitarandidunia. Akanberusahamelindungimasyarakatdannegaradarianasirburuk. Akanmematuhihukum Allah demikehidupanummahsejagat.

 27. Kesimpulannya Al-Quran iaitu …. Melakukanperkaraataslandasanbenar. Berfikir Memberi kebebasan kepada manusia Memberipendapat Memasangimpian

 28. Umat Islam perlutaati ……. Sebagaipanduansemasamemanfaatkanhak kebebasanpadasetiapindividu. Hukum-hukum Allah Dilarangmembelakangkannyasemasamenikmatikebebasan yang dikurniakan Allah denganwenangnya.

 29. Firman Allah dalam SurahAl-AhzabAyat36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا

 30. Maksudnya …. “Dan tidaklahharusbagiorang-orang yang beriman, lelakidanperempuan, apabila Allah danRasulNyamenetapkankeputusanmengenaisesuatuperkara (tidaklahharusmereka) mempunyaihakmemilihketetapansendirimengenaiurusanmereka. Dan sesiapa yang tidaktaatkepadahukum Allah danRasulNya, makasesungguhnyadiatelahsesatdengankesesatan yang jelasnyata”.

 31. DoaAntaraDuaKhutbah AamiinYaRabbalAalamin.. TuhanYang MemperkenankanDoaOrang-orang Yang Taat, BerilahTaufikKepadaKami Di DalamMentaatimu, AmpunilahKepada Mereka Yang MemohonKeampunan. Aamiin

 32. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ لِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 33. FirmanAllah S.W.T. DalamSurah Al QadrAyat 1-3 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِوَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Qur'an) ini pada Malam Laitatul-Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran Malam Lailatul-Qadar itu? Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu bulan.

 34. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ AkunaiksaksibahawasanyatiadaTuhanselain Allah ,KeesaanNyatiadasekutubagiNyasertaakunaiksaksibahawaNabi Muhammad, hambaNyadanRasulNya.

 35. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ Ya Allah, CucurilahrahmatdanberkatkeataspenghulukamiNabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadanparasahabatnyadanmereka yang mengikutmerekahinggahariakhirat.

 36. WasiatTaqwa فَيَا عِبَادَ اللهِ! اتَّقُوْا اللهَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ Wahaihamba-hamba Allah, BertaqwalahkepadaAllah danhanyakepada Allah kamubertawakkalkiranyakamubenar-benarorang yang beriman.

 37. Seruan Menghayatiajaran Islam danpraktikalkandalamkehidupan. Dituntutmantapkaniman, gandakanamalsolehdanmuliakanakhlak. Marilah Hidupdan gandakanamalandimalamAl-Qadar

 38. Marilahumat Islam… kuatkanimandansemangat ….. 10 malam akhirRamadhan Bertadarus Al-Quran SolatTahajjud Sedekah Iktikafdimasjid Dan amalansoleh yang lain. SolatTerawihjemaah

 39. Firman Allah dalam Surah Al-BaqarahAyat 277…. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ “Sesungguhnyaorang-orang yang berimandanberamalsolehmengerjakansolatsertamemberikanzakat, merekaberolehpahaladisisiTuhanmerekadantidakadakebimbingan (dariberlakunyasesuatu yang tidakbaik) terhadapmerekadanmereka pula tidakakanberdukacita”.

 40. Firman Allah S.W.T. : (Surah Al-Ahzab : Ayat 56) “Sesungguhnya Allah TaalaDan Para MalaikatSentiasaBerselawatKeAtasNabi (Muhammad) . WahaiOrang-orangBeriman! BerselawatlahKamu KeAtasnya Serta Ucapkanlah Salam Sejahtera DenganPenghormatanKeAtasnyaDenganSepenuhnya”.

 41. Doa وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْن وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ أَجْمَعِيْن وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْن. Ya Allah, KurniakanlahKeredhaanKepadaKhulafa’ Rasyidin Dan SahabatSeluruhnyasertaPara TabiinDenganIhsanHinggaHariKemudian.

 42. Doa اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسلِمِيْنَ وَالْمُسلِمَاتِ وِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤمِنَاتِ اﻷَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَاﻷَمْوَاتِ Ya Allah, AmpunkanlahDosaGolonganMuslimin Dan Muslimat,mu’minin Dan Mu’minaatSamada Yang MasihHidupAtau Yang TelahMati.

 43. PeliharakanlahSeri PadukaBaginda Yang DipertuanAgong Al WathiquBillahTuankuMizanZainalAbidin Ibni Al Marhum Sultan Mahmud Al MuktafiBillahShah Dan Seri PadukaBaginda Raja PermaisuriAgongTuankuNurZahirah. PeliharakanlahJuaZuriat-zuriatnya Serta KaumKerabatnya.

 44. Doa YaAllah Muliakanlah Islam danorang-orang Islam. Tolonglah Islam danorang-orang Islam sertahimpunkanlahmereka diataslandasankebenarandan agama. Hancurkanlahkekufurandanorang-orang yang syiriksertaorangmunafikdanjugamusuh-musuhMusertamusuh-musuh agama.

 45. Doa Ya Allah… AmpunkanlahDosa-dosaKami Dan Saudara-saudaraKami Yang TerdahuluTelahBeriman Dan JanganlahEngkauBiarkanKedengkianDalamHatiKamiTerhadapOrang-orang Yang Beriman. SesungguhnyaEngkauMahaPenyantun Dan MahaPenyayang.

 46. Doa Ya Allah … KamiTelahMenzalimiDiriKamiSendiri Dan SekiranyaEngkauTidakMengampunkanKami Dan MerahmatiKamiNescayaKamiAkanMenjadiOrang Yang Rugi. Ya Allah… KurniakanlahKepadaKamiKebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Serta HindarilahKami Dari SeksaanNeraka.

 47. WahaiHamba-hamba Allah…. Sesungguhnya ALLAH menyuruhberlakuadil, danberbuatkebaikan, sertamemberibantuankepadakaumkerabatdanmelarangdaripadamelakukanperbuatan-perbuatankejidanmungkarsertakezaliman. Iamengajarkamu (dengansuruhandanlarangannyaini) supayakamumengambilperingatanmematuhinya.

 48. MakaIngatlah Allah Yang MahaAgungNescayaDiaAkanMengingatimu Dan Bersyukurlah Di AtasNikmat-nikmatnyaNescayaDiaAkanMenambahkanLagiNikmatItuKepadamu, danPohonlah Dari Kelebihannya, NescayaAkanDiberikannyaKepadamu. Dan SesungguhnyaMengingati Allah ItuLebihBesar (Faedah Dan Kesannya) Dan (Ingatlah) Allah MengetahuiApaYang KamuKerjakan.