1 / 43

Khutbah Multimedia

31 JANUARI 2014/ 29 RABIUL AWAL 1435 H. Khutbah Multimedia. “ MANHAJ ISLAMI DALAM PERPADUAN UMMAH”. Pujian Kepada Allah S.W.T. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ. Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T. Syahadah.

jena
Download Presentation

Khutbah Multimedia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 31 JANUARI 2014/ 29 RABIUL AWAL 1435H Khutbah Multimedia “MANHAJ ISLAMI DALAM PERPADUAN UMMAH”

 2. PujianKepada Allah S.W.T. اَلْحَمْدُ لِلَّهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 3. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهالْمَبْعُوْثُ Akubersaksibahawatiadatuhan yang disembahmelainkan Allah yang MahaEsa. AkujugabersaksibahawaNabi Muhammad S.A.W. adalahhambaNyadanrasulNya.

 4. Selawat اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن Ya Allah, cucurilahrahmatdansejahterakeatas junjungankami Nabi Muhammad SAW, keluargadanseluruhsahabatnya.

 5. PesananTakwa أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْن Bertakwalahkepada Allah S.W.T. dengansebenar-benartakwa, sesungguhnyaberjayalahorang-orangbertakwa.

 6. Seruan : MelaksanakansegalaperintahNya Marilah sama-sama kitabertakwakepadaAllah SWT dengan memperkukuhkan pengabadian diri kita kepada-Nya MeninggalkansegalalaranganNya

 7. TajukKhutbah “MANHAJ ISLAMI DALAM PERPADUAN UMMAH”

 8. SabdaRasulullah SAW Yang DiriwayatkanOleh At-Tirmizi: عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ Maksudnya: “Hendaklahkamubersamajama’ah, danjanganlahkamuberpecah (daripadajama’ah).”

 9. Dan sabdaRasulullah SAW lagi yang diriwayatkanoleh Ahmad: الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ Maksudnya: “Jama’ahitumembawarahmat, danperpecahanitumembawaazab.”

 10. Menurut Imam at-Tabari di dalamkitabnyaFathul Bari mengatakanbahawa: yang dimaksudkanjama’ah di siniialahbersamadengankumpulanumat Islam yang beradadalamketaatanpemerintah yang merekabersepakatmelantiknyasebagaipemerintah. Begitujugapandangan Imam al-Sarkhasibahawa: Jama’ahumat Islam ialahmereka yang memilikikekuatanuntukmempertahankannegaradanumat di manajuamerekaberada.

 11. BagaimanakahManhajIslamidalammendidikdanmenyeru agar umatnyaberadadalamjama’ah Kewajipantaatkepadapemerintah Seseorangpemerintahitubentengkepadaperpaduanummah kepimpinanseorangketuadapatmenyatukanberdasarkankebijaksanaannya

 12. Seorangulama Abu Abdullah menyatakan di dalamkitabnyaTahzib al- Risalahbahawa: “Teraturnyaurusan agama danduniaadalahsesuatu yang dituntutdaniatidakakanberlakutanpakewujudanpemerintah. Kalaulahtidakwujudnyapemerintah, nescayakeadaanmanusiaakanmenjadikacau-bilaudanmerekaakansalingbunuhmembunuhantarasatusama lain”

 13. Al-Imam Abu Bakar al-Turtusyipernahmenyatakan: “Taatkepadapemerintahadalahpetunjukbagi orang yang menjadikancahayanyasebagaipenyuluh, tempatberlindungbagimereka yang memeliharanya. Orang yang terkeluardarisempadantaat, tersingkiriadaripadaperlindungan Allah, terlepasdaripadajaminannya. Taatkepadapemerintahadalahtali Allah yang kukuh, agamanya yang lurus, perisai yang melindungidanpemeliharaan yang tinggi”.

 14. Ingatlahpesanan Imam al-Ghazalibahawa: “Sesuatuumatituperlumantappeganganagamanya. Tidaksempurna agama melainkanseiringdengandunia. Agama itutiangutama, sementarakekuasaanituadalahpenjagaannya. Sesuatu yang tidakbertiang, pastiakanruntuhdansesuatu yang tiadapenjaga, pastiakanmusnahdanhilang”.

 15. Firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa’ ayat 59 Maksudnya: “Wahai orang yang beriman, taatlahkamukepada Allah danRasuldankepadaUlil-Amridarikalangankamu. Kemudianjikakamuberselisihdalamsesuatuperkara, makakembalikanlahiakepada Allah danRasul-Nyajikabenarkamuberimankepada Allah danhariakhirat. Yang demikianadalahlebihbaik (bagikamu), danlebihelok pula kesudahannya.”

 16. SabdaRasulullah SAW yang diriwayatkanoleh Ahmad: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الإِمَارَةَ لَقِيَ اللَّهَ وَلا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ Maksudnya: “Sesiapa yang memisahkandiridaripadajama’ahdanmenghinapemerintah, iamenemui Allah SWT tanpasebaranghujah yang dapatmembelanya”

 17. Allah SWT melaluifirman-Nya: Maksudnya: “Orang-orang YahudidanNasranitidaksekali-kali akanbersetujuatausukakepadamu (wahai Muhammad) sehinggaengkaumenurutugamamereka (yang telahterpesongitu).”

 18. kitabtafsirmenjelaskanbahawagolonganYahudidanNasraniakanterusberusahasedayaupayauntukmemperdaya orang Islam supayamengikutkehendakmereka malangnya, peringatan Allah itutidakdihiraukanolehkebanyakan orang Islam Akibatnya, Islam sesama Islam bercakarandanberpecah-belah,

 19. Apakahkitasanggupbersubahatdenganmusuh yang sudahjelasmahumeruntuhkannegaradanmemecahkantembok yang selamainimelindungi agama islamdanumatnya? Tariklahnafaskebijaksanaan, bukakanlahhatidanlihatlahapa yang sedangberlakusaatini • Bukankahagama Islam sentiasadicabar? • Bukankahmaruahumat Islam sedangdipersenda?. • Bukankahpemimpinumatislamsedangdiaibkanolehmusuh-musuh Islam?. • Maka, apakahperjuangandanperanan yang telahkitalaksanakan?. • Apakahperasaandantindakankita? • Adakahkitahanyamenjadipenontonatautelahkitazahirkansokongankitauntukmempertahankankesucianislamdanhakumatislam?

 20. Keamanandankeharmonianhidup yang kitakecapihariiniantaranyaadalahhasildaripada Pembudayaansemangatsalinghormatmenghormati, bertolakansur, berkompromidanmuafakat di kalanganmasyarakat yang berbilangkaum, agama danadatresam Berkatperpaduanitulahjuga yang membolehkanpemerintahmelaksanakanpelbagai program pembangunan demi mensejahterakanhiduprakyat

 21. KepentingankelompoktertentudanperibadidalammasyarakatberbilangkaumhanyaakanmenanamkanbenihperbalahanKepentingankelompoktertentudanperibadidalammasyarakatberbilangkaumhanyaakanmenanamkanbenihperbalahan Inikeranaapabilaberlakuperbalahandanperpecahan, sukaruntukmenyatukankembali Andai kata berlakuperbalahan, iamungkinmencetuskan pula pergaduhan yang membawakepadaperpecahandanpermusuhan

 22. PepatahMelayu BersatuTeguh, BerceraiRoboh. RenungilahperistiwadaripeperanganAhzab yang berlakupada 7 Syawaltahunke 5 Hijrahbersamaan 29 Februaritahun 627 Masehi PengajaranbesardariperistiwapeperanganAhzabmenunjukkanumatIslam pastiakanmenghadapiserangandanpakatanmusuhuntukmenghancurkan Islam denganapacarasekalipun

 23. Kekuatanutamaumat Islam padahariiniialahdenganmengekalkanperpaduansesamakita InilahsebenarnyaManhajIslami demi mencapaiperpaduanummah

 24. FirmanAllah SWT dalam surah al-Hujuraatayat 10: Maksudnya:“Sebenarnya orang yang berimanitubersaudaramakadamaikanlah di antaraduasaudarakamuitu; danbertakwalahkepada Allah agar kamuberolehrahmat.”

 25. بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ بالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الأيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ. أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

 26. Khutbah Kedua

 27. Segala puji-pujian hanya bagi Allah SWT اَلْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ

 28. أَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ سَيِّدُ الْخَلاَئِقِ وَالْبَشَرِ اَللَّهُمَّ فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. Akubersaksibahawatiadatuhan yang disembahmelainkan Allah yang MahaEsa. AkujugabersaksibahawaNabi Muhammad SAW adalahhambaNyadanRasulNya.

 29. أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللهِ، إِتَّقُوْا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ Bertaqwalahkamukepada Allah SWT danbersama-samalahdengan orang-orang yang benar

 30. وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلآئِكَتِهِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ

 31. ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹالَّذِيْنَ ءَامَنَوُا صَلَّوْا عَلَيْهِﭾﭿ

 32. وَارْضَ اللّهُمَّ عَنِ الأَرْبَعَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ سَادَاتِنَا أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، وَعَنْ أَزْوَاجِ نَبِيِّنَا الْمُطَهَّرَاتِ مِنَ الأَدْنَاسِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَرَابَتِهِ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَارْضَ عَنَّا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

 33. اَللّهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحْمَةَ عَلَى السَّلاَطِيْنِ الْكِرَامِ، وَجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ الْعِظَامِ، الَّذِيْنَ قَضَوْا بِالْحَقِّ وَبِهِ كَانُوْا يَعْدِلُوْنَ

 34. اَللّهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالسَّكِيْنَةَ وَالسَّلاَمَةَ وَالْعَافِيَةَ عَلَى مَلِكِنَا سري فدوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ المعتصم بالله محب الدين توانكو الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلي شاه سري فدوك بضيندا راج فرمايسوري اضوغ توانكو حاجه حمينه وَعَلَى فوتري٢ سرتا قرابة٢ دراج سكلين

 35. اَللّهُمَّ اجْعَلْ مَالِيْزِيَا وَسَائِرَ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ طَيِّبَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً رَخِيَّةً Ya Allah jadikanlah Malaysia danseluruh Negara kaummuslimindalamkeadaanamandandamai

 36. ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ (Merekaberdoadenganberkata): YaTuhan kami! JanganlahEngkaumemesongkanhati kami sesudahEngkauberipetunjukkepada kami, dankurniakanlahkepada kami limpahrahmatdarisisi-Mu; sesungguhnyaEngkaujualahTuhan yang melimpah-limpahpemberian-Nya

 37. ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ WahaiTuhan kami; berilah kami kebaikan di duniadankebaikan di akhirat, danpeliharalah kami dariazabneraka

 38. إِنَّ الله يَأْمُرُﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

 39. فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ. وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

More Related