1 / 45

Khutbah Multimedia

Khutbah Multimedia. MERAIKAN PERBEZAAN PENDAPAT. Pujian Kepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ ِللهِ. Segala puji-pujian hanya bagi Allah S.W.T. Syahadah. أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

alyson
Download Presentation

Khutbah Multimedia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Khutbah Multimedia MERAIKAN PERBEZAAN PENDAPAT

 2. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ ِللهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 3. Syahadah أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ Dan akubersaksibahawasesungguhnyatiadatuhanmelainkan Allah, KeesaanNyatiadasekutubagiNyadanjugaakubersaksibahawaNabi Muhammad S.A.W hambaNyadanrasulNya.

 4. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ،وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْقَادَةِ الْمُنْجِيْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ Ya Allah, CucurilahrahmatdansejahterakeataspenghulukamiNabi Muhammad S.A.W yang dirahmatidankeataskeluarganyadanparasahabatnya yang menjadipemimpinkeselamatandarikegelapan.

 5. WasiatTaqwa فَيَآ أَيُّهَا النَّاس، اتَّقُوْا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ عَاشَ سَعِيْدًا وَسَارَ فِى الأَرْضِ آمِنًا Wahaimanusia, Bertaqwalahkepada Allah dengansebenartakwadanketahuilahbahawasesungguhnyaorang yang bertaqwakepada Allah hidupbahagiadanselamatdidunia.

 6. PesananTaqwa Bertakwalahkepada Allah denganmenjunjungsegalaperintahNya JauhisegalalaranganNya Hiasilahdiridengansifatrahmah, ihsan, kasihsayangdansalingmembantu.

 7. Firman Allah dalam Surah Al HujuratAyat 10 :- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ “Sebenarnyaorang-orang yang berimanituadalahbersaudara, makadamaikanlahdiantaraduasaudarakamuitu,danbertakwalahkepada Allah supayakamuberolehrahmat”.

 8. LumrahAlamKehidupanDunia… Manusia AdalahCiptaan Allah Berbezawatakdanperibadi Berbezaminat Berbezapemikiran Antarakesemuanyaadalahperbezaanpendapatdanpandangan

 9. SelagiHidup Di Dunia……. Perbezaanpendapatakanteruswujud HanyadiSyurgaakanhilangsegalaperbezaan

 10. Firman Allah dalam Surah Al HijrAyat 47 :- وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِين “Dan kamicabutakanapa yang adadihatimerekadariperasaanhasaddengkisehinggamerekadudukberhadap-hadapandiatassinggahsanamasing-masing”.

 11. Menurut Sheikh Doktor \WahbahAzZuhaili.. Dari KitabTafsir Al Munir Perselisihanakantetapwujudselamamanusiaberadadidunia

 12. JikaDitanganiDenganBaik danBerlapang Dada … Menghasilkankematangandalamperbincangandanperbahasan Melahirkanperbincangan yang telus, lengkapdenganprinsipsemakdanseimbang Menghasilkankeputusan yang adildansaksama

 13. Hasil Dari SikapKeterbukaandanSalingHormatMenghormati …… Melahirkanketamadunanilmu yang cemerlangdalamdiricerdikpandai Islam dizamansilam Perbezaanpendapatdiberitempat yang muliadalam Islam Kelahiran 4 mazhabdenganpendapat yang berbeza

 14. Pembinaan “BaitulHikmah” iaitu …. Perpustakaansebagaipusatpenterjemahandizaman era KerajaanAbbasiyyah Himpunanpelbagaiilmudanpendapat Pusatkelahirandanpengembanganintelektual Tempatberkumpulsarjanasilamuntukmenterjemahdanberdiskusi

 15. Antarakaedahdalammenanganikepelbagaian, iaitu …… Hendaklahbersikappositifdenganpendekatan yang membinadankonstruktifdandiraikan. Perbincangansecaraadab, beretikamahabbahdansalingmenghormati.

 16. AntaraDasarPerbincangan, iaitu …. HendaklahmengikutDasarKaedahIlmu Dan Hujjah yang sahih Bukanpendapatsendiri danhawanafsu Ikhlasmenyuarakanpandangan

 17. Jikatiadapersefahaman …… Perbezaandanpercanggahanpendapat Menimbulkan PERTELINGKAHAN DAN PERBALAHAN

 18. SabdaRasulullah S.A.W …… لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَتَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. “Janganlahkamusalingbencimembenci, salingdengkimendengkidansalingbermusuhantetapijadilahkamuhamba-hamba Allah yang bersaudara”.

 19. Seruan Al Imam Hassan Al Banna, iaitu ….. “Belajarlahmemperhalusihatibudimanusia, bersedialahmemaafkanatasapa yang diperselisihkanantarakita, danwujudkansifatsalingmenghormatiataskelainanpendapatantarakita”

 20. Rasulullahmendidikparasahabatmenerimaperbezaanpendapat….. “Bahawabagindas.a.wpernahberpesanpadaharipeperangansupayasetiapdaritenteraumat Islam tidakbersolatasarsehinggatibadiperkampunganBaniQuraizah”.

 21. Hasilperintahbaginda S.A.W …. Golonganpertama SolatAsarperludilakukan ketikadalamperjalananan SolatAsartidakperluditunaikansehinggasampai ketempattujuan. GolonganKedua Baginda S.A.W membenarkankedua-duanyadantidakmenyalahkannya.

 22. Kesimpulan ….. Tindakanbersikappositifdanberpekertimulia Menerimapelbagaiperbezaanpendapat WujudnyaTamadunIlmucemerlang Melahirkanmasyarakat Islam yang berilmu, matangdanihsan

 23. Firman Allah dalam SurahAzZumarAyat 9 :- أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ

 24. Maksudnya: “Apakahorang yang taatberibadahdiwaktumalamdengansujuddanberdiri, iatakutkanazabhariakhiratsertamengharapkanrahmattuhannyasamadenganorangmusyrik? Katakanlah : Adakahsamaorang yang mengetahuidenganorang yang tidakmengetahui? Sesungguhnyaorang yang dapatmengambilperingatanhanyalahorang yang berakal”.

 25. DoaAntaraDuaKhutbah AamiinYaRabbalAalamin.. TuhanYang Memperkenankan DoaOrang-orang Yang Taat, BerilahTaufikKepadaKami Di DalamMentaatimu, AmpunilahKepadaMereka Yang MemohonKeampunan. Aamiin

 26. PujianKepada Allah S.W.T. الْحَمْدُ ِللهِ Segalapuji-pujianhanyabagi Allah S.W.T.

 27. Syahadah وَأَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ Dan sayabersaksibahawasesungguhnyatiadatuhanmelainkan Allah, KeesaanNyatiadasekutubagiNyadanjugasayabersaksibahawanabi Muhammad S.A.W hambaNyadanrasulNya.

 28. SelawatKeAtas Nabi Muhammad S.A.W اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْوَبَارِكْ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ Ya Allah, Cucurilahrahmatdansejahtera keatashambaMudanrasulMuNabi Muhammad S.A.W dankeataskeluarganyadanparasahabatnya .

 29. WasiatTaqwa فَيَا عِبَادَ اللهِ، اتَّقُوا اللهَ، وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ Wahaihamba-hamba Allah, Bertaqwalahkepada Allah, danhanyakepada Allah hendaklahkamubertawakalsekiranyabenarkamuorang yang beriman.

 30. Seruan Hayatilahajaran Islam danpraktikkandalamkehidupan Mantapkanlahiman, lipatgandakanamalsolehdanberakhlakterpuji Antarapengisiandalam sisa-sisahidupdibumi Allah

 31. Perbezaanpendapatadalahlumrahdansunnahkehidupan, adalahperlu ….. Salingmenghormatidanmenghargaiantarasatusama lain Salingmengakuikelebihandankelemahandirisebagaihamba Allah Diadakanmesyuaratsebagaikeutamaandalammerencanahalatujudanwawasan Ditubuhkanorganisasiseperti JKKK, JawatankuasaMasjid, PersatuanBelia, PIBG dlldiadakanuntukperbincangan

 32. Perludiingati, sekiranyaberlakuperselisihan ….. Islam anjurkansupayamerujukkepada Al Quran danSunnah Elakkanmenuruthawanafsudanbersifat ego

 33. MarilahucapkanselawatdansalamkepadaRasulullahs.a.w. sebagaimanafirman Allah … (Surah Al-Ahzab : Ayat 56) “Sesungguhnya Allah TaalaDan Para MalaikatSentiasaBerselawatKeAtasNabi (Muhammad) . WahaiOrang-orangBeriman! BerselawatlahKamu KeAtasnya Serta Ucapkanlah Salam Sejahtera DenganPenghormatanKeAtasnyaDenganSepenuhnya”.

 34. Selawat

 35. DOA وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْن وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ أَجْمَعِيْن وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلىَ يَوْمِ الدِّيْن. Ya Allah, kurniakanlahkeredhaankepadaKhulafa’ Rasyidindansahabatseluruhnyasertaparatabiindenganihsanhinggaharikemudian.

 36. DOA اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسلِمِيْنَ وَالْمُسلِمَاتِ وِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤمِنَاتِ اﻷَحْيَآءِ مِنْهُمْ وَاﻷَمْوَاتِ Ya Allah, ampunkanlahdosagolonganmuslimindanmuslimat, mu’minindanmu’minaatsamada yang masihhidupatau yang telahmati.

 37. Ya Allah … PeliharakanlahSeri PadukaBaginda Yang DipertuanAgong Al WathiquBillahTuankuMizanZainalAbidin Ibni Al Marhum Sultan Mahmud Al MuktafiBillahShah Dan Seri PadukaBaginda Raja PermaisuriAgongTuankuNurZahirah. PeliharakanlahJuaZuriat-zuriatnya Serta KaumKerabatnya.

 38. Ya Allah … PeliharakanlahPemangku Raja, Tengku Mohammad Ismail Ibna Al-WathiqiBillah Sultan Mizan ZainalAbidin. Dan PeliharakanlahJuaPemimpin-Pemimpinnya, Ulama-Ulamanya, Pekerja-Pekerja Serta SeluruhRakyatnya Dari KalanganUmat Islam DenganRahmatMu. WahaiTuhan Yang MahaPenyayang.

 39. DOA YaAllah Muliakanlah Islam danOrang-orang Islam. Tolonglah Islam danOrang-orang Islam sertahimpunkanlahmerekadiataslandasankebenarandan agama. Hancurkanlahkekufurandanorang-orang yang syiriksertaorangmunafikdanjugamusuh-musuhMusertamusuh-musuh agama.

 40. DOA Ya Allah… AmpunkanlahDosa-dosaKami Dan Saudara-saudaraKami Yang TerdahuluTelahBeriman Dan JanganlahEngkauBiarkanKedengkianDalamHatiKamiTerhadapOrang-orang Yang Beriman.SesungguhnyaEngkauMahaPenyantun Dan MahaPenyayang.

 41. DOA Ya Allah … KamiTelahMenzalimiDiriKamiSendiri Dan SekiranyaEngkauTidakMengampunkanKami Dan Merahmati KamiNescayaKamiAkanMenjadi OrangYang Rugi. YaAllah… KurniakanlahKepadaKamiKebaikan Di Dunia Dan Kebaikan Di Akhirat Serta HindarilahKami Dari SeksaanNeraka.

 42. WahaiHamba-hamba Allah…. Sesungguhnya ALLAH menyuruhberlakuadil, danberbuatkebaikan, sertamemberibantuankepadakaumkerabatdanmelarangdaripadamelakukanperbuatan-perbuatankejidanmungkarsertakezaliman. Iamengajarkamu (dengansuruhandanlaranganNYAini) supayakamumengambilperingatanmematuhinya.

 43. MakaIngatlah Allah Yang MahaAgungNescayaDiaAkanMengingatimu Dan Bersyukurlah Di AtasNikmat-nikmatnyaNescayaDiaAkanMenambahkanLagiNikmatItuKepadamu, danPohonlah Dari Kelebihannya, NescayaAkanDiberikannyaKepadamu. Dan SesungguhnyaMengingati Allah ItuLebihBesar (Faedah Dan Kesannya) Dan (Ingatlah) Allah MengetahuiApa Yang KamuKerjakan.

More Related