oksider hydroksider og halider n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oksider, hydroksider og halider PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oksider, hydroksider og halider

play fullscreen
1 / 86
Download Presentation

Oksider, hydroksider og halider - PowerPoint PPT Presentation

ziva
120 Views
Download Presentation

Oksider, hydroksider og halider

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Oksider, hydroksider og halider Oksygenanionet O2- Hydroksylanionet OH- Fluoridanionet F- Kloridanionet Cl-

 2. Oksider, hydroksider og halider • Gruppert sammen her på grunn av at de er satt sammen av enkle anioner forbundet med kationer

 3. Oksider Forbindelser mellom ett eller flere metaller og oksygen

 4. Klassifikasjon av oksider • Relativt høy symmetri • Oksygen er ofte i heksagonal eller kubisk tetteste pakning • Kationer opptar tetraedriske eller oktaedriske posisjoner

 5. Klassifikasjon av oksider • Klassifiseres på grunnlag av forholdet mellom kation og oksygen

 6. Oksider X2O-gruppa

 7. Cu2O - Kupritt • Kubisk • H: 3.5-4 • Glans • Submetallisk • Farge • rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart

 8. Cu2O - Kupritt • Kubisk • H: 3.5-4 • Glans • Submetallisk • Farge • rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart • Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper

 9. Cu2O - Kupritt • Kubisk • H: 3.5-4 • Glans • Submetallisk • Farge • rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart • Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper • Dyprød farge ofte distinktiv

 10. Cu2O - Kupritt • Kubisk • H: 3.5-4 • Glans • Submetallisk • Farge • rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart • Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper • Dyprød farge ofte distinktiv • Hematitt er hårdere

 11. Cu2O - Kupritt • Kubisk • H: 3.5-4 • Glans • Submetallisk • Farge • rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart • Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper • Dyprød farge ofte distinktiv • Hematitt er hårdere • Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer

 12. Cu2O - Kupritt • Kubisk • H: 3.5-4 • Glans • Submetallisk • Farge • rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart • Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper • Dyprød farge ofte distinktiv • Hematitt er hårdere • Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer • Dannes ved oksidasjon av primære koppersulfider

 13. Cu2O - Kupritt • Kubisk • H: 3.5-4 • Glans • Submetallisk • Farge • rubinrød til dyp brunrød eller nesten svart • Kan omdannes til malakitt eller metallisk kopper • Dyprød farge ofte distinktiv • Hematitt er hårdere • Opptrer i oksidasjonssonen i kopperforekomstrer • Dannes ved oksidasjon av primære koppersulfider • Viktig koppermalm-mineral

 14. H2Osolid

 15. H2O - Is • Heksagonal • H: 1.5 • Glans • Glassaktig • Farge • fargeløs, hvit

 16. XO gruppa Periklas (MgO) og zinkitt (ZnO) Ingen av disse er vanlige mineraler og vil ikke bli gjennomgått

 17. XY2O4 mineraler Spinellgruppa - en meget viktig gruppe oksider

 18. Spinellgruppa • Krystalliserer i det kubiske system • Strukturen er basert på kubisk tettest pakket oksygen med X og Y kationer i tetraedriske og oktaedriske posisjoner

 19. Spinellstrukturen Spinellstrukturen inneholder dobbelt så mange tetraeder- som oktaederposisjoner

 20. Normal struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon X2+ 2Y3+ IVXVIY2O4 Spinellserien Kromittserien Invertert struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon Y3+ X2+ + Y3+ VIXVIYIVYO4 Magnetittserien Spinellstrukturen • Det fins to typer spinellstruktur

 21. Normal struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon X2+ 2Y3+ IVXVIY2O4 Spinellserien Kromittserien Invertert struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon Y3+ X2+ + Y3+ VIXVIYIVYO4 Magnetittserien Spinellstrukturen Både normale og inverse spineller plasserer store kationer i tetraederposisjoner der de normalt ikke skulle gå inn hvis man kun ser på ionestørrelser

 22. Normal struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon X2+ 2Y3+ IVXVIY2O4 Spinellserien Kromittserien Invertert struktur 4-koordinasjon 6-koordinasjon Y3+ X2+ + Y3+ VIXVIYIVYO4 Magnetittserien Spinellstrukturen En kombinasjon av ionestørrelse og bindingstype gjør imidlertid at spinellstrukturen er meget stabil og representerer en lavest mulig energitilstand

 23. Kjemisk variasjon i Spinellgruppa XY2O4 • X kationene er divalente • Mg, Fe2+, Zn, Mn2+ • Y kationene er enten alle trivalente • Al, Fe3+, Cr3+, Mn3+ • eller også er halvparten av Y-ionene di- og halvparten tetravalente • Fe2+ og Ti4+

 24. Kjemisk variasjon i Spinellgruppa XY2O4 • Spinellserien • Spinell MgAl2O4 • Hercynitt FeAl2O4 • Gahnitt ZnAl2O4 • Galaxitt MnAl2O4 • Kromittserien • Kromitt FeCr2O4 • Mg-kromitt MgCr2O4

 25. Kjemisk variasjon i spinellgruppa XY2O4 • Magnetittserien • Magnetitt FeFe2O4 • Magnesioferritt MgFe2O4 • Franklinitt ZnFe2O4 • Jacobsitt MnFe2O4 • Trevoritt NiFe2O4 • Ulvøspinell Fe2TiO4 • Hausmannitt MnMn2O4

 26. Vanligste spinellmineraler • I spinellgruppa er det kun • magnetitt • kromitt • Mg-Fe spinell • som er vanlig

 27. Magnetitt - Fe2+Fe3+2O4 Viktig Fe-malm

 28. Magnetitt • Fe2+Fe3+2O4 • Kubisk • Oktaedriske krystaller er vanlig

 29. Magnetitt • Fe2+Fe3+2O4 • Kubisk • Oktaedriske krystaller er vanlig • Opptrer også i granulære masser og isolerte anhedrale korn

 30. Magnetitt • Fe2+Fe3+2O4 • Kubisk • Inneholder ofte litt Ti • Danner fast løsning med ulvøspinell • Fe2+2Ti4+O4

 31. Magnetitt • Matt metallisk, ofte blåaktig glans • Farge: Svart • Strek: Svart • Sterkt ferromagnetisk • Kan være naturlig magnet Lodestone

 32. Magnetitt • Et meget vanlig mineral Magnetitt og epidot

 33. Magnetitt • Et meget vanlig mineral • Opptrer som aksessorisk mineral i de fleste magmatiske og metamorfe bergarter Magnetitt og epidot

 34. Magnetitt • Et meget vanlig mineral • Opptrer som aksessorisk mineral i de fleste magmatiske og metamorfe bergarter • Kan opptre i store konsentrasjoner som jernmalm • magmatisk • sedimentært Magnetitt og epidot

 35. Magnetitt • Magnetitt er ett av de viktigste råstoffer for produksjon av jern Massiv jernmalm

 36. Kromitt Viktigste (eneste) krom-malm mineral

 37. Kromitt • FeCr2O4 • Danner en kontinuerlig blandbarhetsserie med magnesiokromitt • MgCr2O4 • Al3+ og Fe3+ kan også substituere for Cr3+

 38. Kromitt • Metallisk til noe bekaktig glans • Farge: Svart • Strek: Brun • Ligner magnetitt og ilmenitt • Kromitt er ikke magnetisk og har brun strek

 39. Kromitt • Opptrer i mafiske og ultramafiske magmatiske bergarter • gabbro • peridotitt • pyroksenitt • dunitt • Kan opptre • i magmatiske segregasjoner • i tungmineralkonsentrater i sedimenter

 40. Kromitt • Eneste malmmineral for krom • Brukes til • Rustfritt stål og andre legeringer • Fargepigment i ulike produkter (Cr er en sterk kromofor)

 41. Spinellserien Aluminiumspineller

 42. Spinell • MgAl2O4 - FeAl2O4 • Spinell Hercynitt • Full blandbarhet mellom disse to endeleddene • Både Fe3+ og Cr kan substituere for Al

 43. Spinell • Danner ofte oktaedriske krystaller

 44. Spinell • Farge: • grønn eller blågrønn • kan også være fargeløs, blå, rød

 45. Spinell • Skilles fra magnetitt ved at den er umagnetisk

 46. Spinell • Opptrer som aksessorisk mineral i metamorfe Al-rike og Si-fattige metamorfe bergarter • Ofte assosiert med Al-silikater, korund eller kordieritt • I høy-T metamorfe dolomittmarmorer

 47. Spinell • Er brukt som smykkestein

 48. X2O3 oksider Hematitt Fe2O3 Korund Al2O3 Ilmenitt FeTiO3

 49. Hematitt Fe2O3 • Heksagonal • Kan inneholde en del Ti • Danner fast løsning med ilmenitt ved temperaturer over ca. 1050 oC

 50. Hematitt • Danner plateformete krystaller med heksagonalt tverrsnitt • Også som massive botryodale former