Konferencja inaugurująca projekt
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Konferencja inaugurująca projekt. Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego - system bazy danych wspólnotowych aktów prawnych. Dariusz Rosłon SoftProdukt Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2007 r. Przyczyny i potrzeby realizacji projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - zeal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Konferencja inaugurująca projekt

Wdrożenie procedury transpozycji

wspólnotowych aktów prawnych

do polskiego porządku prawnego

-

system bazy danych wspólnotowych aktów prawnych

Dariusz Rosłon

SoftProdukt Sp. z o.o.

Warszawa, 26 listopada 2007 r.


Przyczyny i potrzeby realizacji projektu
Przyczyny i potrzeby realizacji projektu

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do prawidłowego stosowania i wprowadzania w życie prawa wspólnotowego.

Proces transpozycji wspólnotowych aktów pranych do prawa polskiego jest obecnie prowadzony tradycyjnymi metodami, bez wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych, przy znacznych nakładach czasowych pracowników administracji rządowej.

Powstanie jednego narzędzia obejmującego informacje dotyczących sposobu transpozycji zarówno konkretnych aktów prawa wspólnotowego jak i innych dokumentów organów wspólnotowych, które powodują konieczność zmian prawa polskiego, zapewni pełną realizację zaleceń i wskazówek Komisji Europejskiej.

Projekt jest realizowany w ramach priorytetu 2.1 „Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire” Norweskiego Mechanizmu Finansowego


Umiejscowienie i finansowanie projektu
Umiejscowienie i finansowanie projektu

Projekt o nazwie „Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego” to stworzenie jednolitego narzędzia do koordynacji sprawnej i kompletnej transpozycji aktów prawnych UE.

Za koordynację procesu transpozycji, realizowanego na zasadach określonych w Procedurze, jest odpowiedzialny Krajowy Koordynator Transpozycji Dyrektyw (KKTD), którego funkcję pełni Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej.

Całość projektu (prace przygotowawcze, infrastruktura sprzętowa, oprogramowanie oraz prace wdrożeniowe i szkolenia) jest finansowana ze środków przyznanych UKIE, który jest również odpowiedzialny za realizację i eksploatację systemu informatycznego.

Zatem system nie będzie stanowił dla resortów żadnego dodatkowego obciążenia - ani finansowego, ani sprzętowego.


Stan obecny z czym s problemy
Stan obecny – z czym są problemy?

 • duża liczba dokumentów w wielu wersjach

 • obieg większości dokumentów w postaci papierowej

 • brak bezpośredniego dostępności aktualnych dokumentów, w konsekwencji konieczność ciągłego udzielanie informacji, wyjaśnień innym osobom zaangażowanym w proces

 • konieczność terminowego tworzenia zestawień i statystyk, np. deficyt transpozycji, comiesięczny harmonogram z prac legislacyjnych dla KERM)

 • problem z udzielaniem informacji publicznej (czasochłonne przygotowywanie)

 • odpowiedzi na zapytania o stan transpozycji od od osób zainteresowanych


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Planowane podstawowe funkcje systemu

 • System zapewni narzędzia realizujące następujące funkcje:

 • Ewidencję polskich aktów prawnych transponujących wspólnotowe akty prawne

 • Monitorowanie procesu transpozycji wspólnotowych aktów prawnych na poszczególnych etapach legislacyjnych

 • Zestawienia i statystyki

 • Ewidencję wspólnotowych aktów prawnych oraz stanów procesów na poszczególnych etapach ich transpozycji

 • Udostępnianie danych zawartych w systemie innym odbiorcom poprzez Internet


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Czego system nie będzie robił?

 • Nie będzie podejmował decyzji, np. o potrzebie lub braku potrzeby transpozycji lub o przedstawieniu aktu pod obrady KERM

 • Nie będzie wybierał, które ministerstwa będą uczestniczyły w procesie

 • Nie będzie wybierał, które polskie akty prawne powinny być zmienione

 • Nie będzie automatycznie proponował, ani wprowadzał zmian do tekstu polskich aktów prawnych (nie jest prawniczym systemem ekspertskim)


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Aktorzy systemu

 • W ramach prac analitycznych zidentyfikowano różnych aktorów (użytkowników) systemu. Aktorów podzielono na 3 grupy:

 • Aktorzy reprezentowani przez pracowników w UKIE

 • Aktorzy reprezentowani przez pracowników w ministerstwach

 • Pozostali aktorzy
Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Pozostali aktorzy


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Kluczowe procesy

 • Główne procesy jakie są realizowane w ramach prac UKIE i resortów nad transpozycją aktów prawnych EU.

 • W ramach prac analitycznych zidentyfikowano następujące procesy, które mają bezpośredni wpływ na budowę systemu Bazy Danych Aktów Prawnych EU.

 • PROC1: Proces główny – przebieg prac na aktem prawnym EU, pomiędzy UKIE a ministerstwem.

 • PROC2: Proces zmiany harmonogramu prac legislacyjnych

 • PROC3: Proces obsługi zgłoszenia zatrzymania prac nad aktem prawnym przez ministerstwo


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Główny proces – UKIE


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Główny proces – ministerstwo


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Główny proces – KERM


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Główny proces – Rada Ministrów, Sejm


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Architektura poglądowa

 • Poniższy diagram przedstawia poglądowy i logiczny widok architektury systemu.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Wymagania funkcjonalne

 • Kluczowe wymagania funkcjonale dla repozytorium dokumentów / danych.

 • Repozytorium dokumentów elektronicznych będzie pozwalać na archiwizację dowolnego rodzaju informacji zawartych w plikach, tworzyć z nich wspólny zasób informacyjny i udostępniać je w sposób dogodny dla realizacji różnych potrzeb. Będzie także zapewniać realizację funkcji obiegu dokumentów.

 • Zapewnienie możliwość równoczesnej pracy wielu użytkowników korzystających z tej samej lub z różnych aplikacji odwołujących się do repozytorium.

 • Zapewnienie łatwej i intuicyjnej obsługi - system nie będzie wymagał od użytkowników merytorycznych specjalistycznych umiejętności ani wiedzy informatycznej.

 • Rozwiązanie zapewni daleko idącą skalowalność, tak aby w razie potrzeby mogło pokryć wszystkie przewidywalne potrzeby w dziedzinie archiwizacji i udostępniania informacji w horyzoncie 10 lat.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Wymagania funkcjonalne cd.

 • Wyszukiwanie w repozytorium:

 • Wbudowana funkcja wyszukiwania dokumentów na podstawie atrybutów przypisywanych przez użytkownika i system.

 • Możliwość wyszukiwania danych zarówno według atrybutów, jak i w trybie pełno tekstowym, a także z połączeniem obydwu metod.

 • Możliwość wyszukania wszystkich wersji dokumentu.

 • Stronicowanie wyników wyszukiwania.

 • Wyświetlanie wyników wyszukiwania w osobnym oknie i możliwość jednoczesnego wyświetlania wielu zestawów wyników.

 • Możliwość sortowania wyników wyszukiwania według kolumn.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Wymagania funkcjonalne cd.

 • Przepływ pracy:

 • Możliwość budowy i obsługi procesów obiegu dokumentów.

 • Zapewnienie gotowych funkcji zawieszania i wznawiania procesu przepływu według określonej daty lub w oczekiwaniu na zdarzenie.

 • Możliwość przypisywania zadań przepływu pracy do poszczególnych osób lub ról/grup.

 • Możliwość nadawania priorytetów do realizacji każdego obiegu dokumentów.

 • Możliwość sprawdzenia aktualnego etapu przetwarzania dokumentów.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Wymagania funkcjonalne cd.

 • Bezpieczeństwo:

 • Możliwość zapewnienia ochrony na poziomie użytkownika, grupy i typu dokumentu.

 • Obowiązkowe identyfikatory i hasła użytkowników.

 • Obsługa zabezpieczeń stosowanych do wszystkich rodzajów obiektów zarządzanych przez system, w tym typów dokumentów, folderów, pojedynczych dokumentów, atrybutów, węzłów przepływu pracy.

 • Przewidziany mechanizm obsługi pojedynczych użytkowników oraz grup/ról użytkowników.

 • Uprawnienia użytkowników będą regulować wykonywanie poszczególnych czynności z dokumentami (wprowadzanie, usuwanie, modyfikowanie, wyszukiwanie, wyświetlanie, drukowanie).


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Wymagania funkcjonalne cd.

 • Drukowanie:

 • Możliwość drukowania określonych zakresów stron, w tym bieżącej strony i wszystkich stron dokumentów.

 • Możliwość drukowania wielu kopii.

 • Możliwość drukowania adnotacji.

 • Poczta elektroniczna:

 • Archiwizacja całych wiadomości e-mail.

 • Archiwizacja załączników do wiadomości e-mail.

 • Archiwizacja i odtwarzanie folderów skrzynki pocztowej.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Wymagania funkcjonalne cd.

 • Eksport:

 • Możliwość eksportowania dokumentów do lokalnego systemu plików.

 • Integracja:

 • Obsługa funkcji jednokrotnego logowania.

 • Integracja z aplikacjami biurowymi, w tym edytorami MS Office.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Wymagania funkcjonalne cd.

 • Administrowanie:

 • Listy prac dostępne dla poszczególnych użytkowników i dla grup użytkowników.

 • Listy prac umożliwiające użytkownikom dostęp do zadań według wyboru lub zgodnie z systemem priorytetów.

 • Możliwość tworzenia list kontroli dostępu na poziomie typów dokumentów, list prac, procesów przepływu pracy.

 • Obsługa zabezpieczeń stosowanych do wszystkich rodzajów obiektów zarządzanych przez system, w tym zadań przepływu pracy, typów dokumentów, folderów, atrybutów.

 • Zapewnienie mechanizmów tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Kluczowe wymagania na Interfejs użytkowników

 • Pełna funkcjonalność Rozwiązania portalowego obsługiwana przez przeglądarki internetowe.

 • Rozwiązanie portalowe wyposażone w mechanizm pojedynczego logowania / wylogowania użytkownika w celu korzystania z udostępnianych usług i aplikacji.

 • Rozwiązanie portalowe posiadające możliwość udostępniania i współdzielenia dokumentów.

 • Prezentacja dokumentów przez przeglądarkę bezpieczna – z mechanizmem pozwalającym na filtrowanie/blokowanie kodu mogącego spowodować szkody

 • Rozwiązanie portalowe z możliwością zapisywania prywatnych wersji roboczych dokumentów.

 • Rozwiązanie Portalowe z możliwością zakładanie, modyfikowanie, usuwanie kont użytkownikach na zarządzanych systemach.

 • Rozwiązanie Portalowe z możliwością centralne definiowanie polityki haseł i synchronizacji haseł użytkowników na zarządzanych systemach


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Kryteria sukcesu

 • w ciągu 6 miesięcy od wdrożenia obieg dokumentów w wersji papierowej zostanie zastąpiony przez obieg dokumentów w wersji elektronicznej.

 • gotowy system będzie stosowany przez użytkowników w UKIE i ministerstwach zaangażowanych w proces transpozycji.

 • w ciągu roku od wdrożenia nastąpi zmniejszenie deficytu transpozycji (dopuszczalny poziom deficytu transpozycji dyrektyw został ustalony na szczycie Rady Europejskiej w Sztokholmie w marcu 2001 r. na poziomie 1,5 %)

 • w ciągu roku od wdrożenia nastąpi zmniejszenie liczby postępowań wszczynanych wobec Polski przez KE w trybie art. 226 TWE.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Harmonogram wdrożenia

 • przygotowanie SIWZ dla wdrożenia projektu – 12.2007;

 • rozpoczęcie przetargu na wyłonienie podmiotu wdrażającego projekt – 12.2007;

 • wyłonienie podmiotu wdrażającego projekt techniczny – 02.2008;

 • testowanie systemu – 05 – 07.2008;

 • wprowadzanie zmian, usprawnień – 08/09.2008;

 • szkolenie użytkowników sytemu 10.2008;

 • wdrożenie ostatecznej wersji systemu 10/11.2008.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Wymagania wobec wykonawcy

 • Wykonawca będzie realizował system na podstawie projektu stworzonego zgodnie metodyką TOGAF

 • Wykonawca będzie wdrażał system zgodnie z metodyką PRINCE2

 • Wykonawca rozwiązania powinien posiadać imienne certyfikaty (potwierdzone notarialnie) dla członków zespołu budującego i wdrażającego z ww. metodyk, jak również jak również w zakresie stosowanych technologii informatycznych

 • Przedstawiciele zamawiającego (UKIE) zostali przeszkoleni w zakresie stosowania metodyk TOGAF i PRINCE tak, aby na bieżąco móc kontrolować jakość i postęp prac.


Wdro enie procedury transpozycji wsp lnotowych akt w prawnych do polskiego porz dku prawnego

Dziękujemy

Dariusz Rosłondarekr@softprodukt.com.pl0-602 611 333SoftProdukt Sp z o.o.ul. Zamenhofa 8, 00-160 Warszawatel. (22) 831 62 13, 831 49 92, fax wew. 22