Pierwsza pomoc
Download
1 / 61

Pierwsza pomoc - PowerPoint PPT Presentation


 • 323 Views
 • Updated On :

Pierwsza pomoc. Pomoc przedmedyczna w zakładach pracy . Część I Przepisy prawne. §. Przepisy prawne. W Polsce jest wiele aktów prawnych, które mówią o obowiązku udzielania pierwszej pomocy: Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, Kodeks pracy, Prawo o ruchu drogowym,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pierwsza pomoc' - morwenna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

Pomoc przedmedyczna

w zakładach pracy

mgr Piotr Janczewski


Cz i przepisy prawne
Część IPrzepisy prawne

§

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne
Przepisy prawne

 • W Polsce jest wiele aktów prawnych, które mówią o obowiązku udzielania pierwszej pomocy:

 • Kodeks karny,

 • Kodeks wykroczeń,

 • Kodeks pracy,

 • Prawo o ruchu drogowym,

 • Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym.

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne odpowiedzialno karna
Przepisy prawne odpowiedzialność karna

 • Kodeks karny

 • Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne1
Przepisy prawne

Uwaga!!!!Ratownik pierwszego kontaktu ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z art. 162 kodeksu karnego) lub wezwania służb ratunkowych. Natomiast sposób wykonywania przez niego działań ratowniczych nie podlega ocenie prawnej, jeżeli pierwszej pomocy udziela osoba zawodowo nie związana z służbą zdrowia!

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne obowi zki pracodawcy
Przepisy prawne obowiązki pracodawcy

 • Ustaw Kodeks pracy

 • Art. 2071. § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

 • 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

 • 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,

 • 3) pracownikach wyznaczonych do:

  a) udzielania pierwszej pomocy,

  b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 • § 2. Informacja o pracownikach, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmuje:

 • 1) imię i nazwisko,

 • 2) miejsce wykonywania pracy,

 • 3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne obowi zki pracodawcy1
Przepisy prawne obowiązki pracodawcy

 • Ustawa Kodeks pracy

 • Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:

 • 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

 • 2) wyznaczyć pracowników do:

  a) udzielania pierwszej pomocy,

  b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

 • 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

 • § 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

 • § 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne obowi zki pracodawcy2
Przepisy prawne obowiązki pracodawcy

 • Ustawa Kodeks pracy

 • Art. 224. § 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

 • § 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:

 • 1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone,

 • 2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne obowi zki pracodawcy3
Przepisy prawne obowiązki pracodawcy

 • Ustawa Kodeks pracy

 • Art. 234. § 1. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym ...........................

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne obowi zki pracodawcy4
Przepisy prawne obowiązki pracodawcy

 • Ustawa Kodeks pracy

 • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Art. 23711a § 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:

 • ...............................

 • ..............................

 • 3) tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne obowi zki pracodawcy5
Przepisy prawne obowiązki pracodawcy

 • Ogólne przepisy bhp

 • § 41. 1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 • 1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

 • 2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

 • 3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

 • 4) udzielania pierwszej pomocy.

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne obowi zki pracodawcy6
Przepisy prawne obowiązki pracodawcy

 • Ogólne przepisy bhp

 • § 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

 • 1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;

 • 2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

 • 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

 • 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

 • 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

 • 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

mgr Piotr Janczewski


Przyk adowe wyposa enie apteczki
Przykładowe wyposażenie apteczki

 • Wyposażenie apteczki średniej i małej: opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt., chusta trójkątna - 1 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gazą 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 10 x 10 - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., poloplast - 1 szt., gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy. Wyposażenie apteczki dużej: opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt, chusta trójkątna - 2 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gazą 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 9 x 9 - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., koc termoizolacyjny - 1 szt., opaska elastyczna - 1 szt., poloplast - 1 szt., zestaw do płukania oka, gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy.

 • Z tej strony można pobrać instrukcję pierwszej pomocy

 • www.akademiapierwszejpomocy.pl

mgr Piotr Janczewski


Przepisy prawne obowi zki pracodawcy7
Przepisy prawne obowiązki pracodawcy

 • Ogólne przepisy bhp

 • "punkcie pierwszej pomocy" - rozumie się przez to - w zależności od wielkości zakładu pracy, rodzaju prowadzonej działalności i związanych z nią zagrożeń - pomieszczenie lub wyodrębnione miejsce o wystarczającej powierzchni, wyposażone w umywalki z ciepłą i zimną wodą oraz niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;

mgr Piotr Janczewski


Inne przepisy
Inne przepisy

 • Kilka przykładów :

 • Dz.U.2009.139.1132

 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 • Dz.U.2009.104.868

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

 • Dz.U.2007.128.897

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w uczelniach.

 • Dz.U.2006.22.169 -j.t.

 • Obiekty hotelarskie i inne obiekty, w których są świadczone usługi hotelarskie.

 • Dz.U.2004.262.2609 -zał.

 • Bezpieczeństwo eksploatacji statków powietrznych.

 • Dz.U.2004.160.1669

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu piwowarskiego i napojów gazowanych.

 • Dz.U.2004.4.26

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodach zoologicznych.

 • Dz.U.2003.47.401

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

 • Dz.U.2003.32.262

 • Warunki techniczne pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.

 • Dz.U.2003.6.69

 • Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

mgr Piotr Janczewski


Cz ii resuscytacja kr eniowo oddechowa
Część IIResuscytacja krążeniowo-oddechowa

mgr Piotr Janczewski


Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u os b doros ych
Podstawowe zabiegi resuscytacyjneu osób dorosłych

NIE REAGUJE?

Zawołaj o pomoc

Udrożnij drogi oddechowe

Sprawdź oddech

Brak prawidłowego oddechu

Prawidłowy oddech

Zadzwoń pod nr 112 lub 999

Ułóż w pozycji bocznej

30 ucisków klatki piersiowej

Zadzwoń pod nr 112 lub 999

mgr Piotr Janczewski

2 oddechy ratownicze

30 ucisków klatki piersiowej


Resuscytacja cel
Resuscytacja - cel

 • Celem podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS - Basic Life Support) jest zapewnienie krążenia i oddechu do czasu przybycia ekipy wykwalifikowanych ratowników, które rozpoczną zaawansowanymi zabiegami reanimacyjnymi (ALS - Advanced Life Support).

 • Nieodwracalne zmiany w mózgu u poszkodowanego przebywającego w normalnych warunkach termicznych zaczynają się już po 4-6 min. niedotlenienia, a zmiany w sercu po 15-30 min.

A - airways - drogi oddechowe - zapewnij poszkodowanemu drożność dróg oddechowych i dostęp do powietrza

B - breathing - oddech - zapewnij poszkodowanemu "oddech" - jeśli poszkodowany nie oddycha przystąp do sztucznego oddychania

C - circulation - krążenie - zapewnij poszkodowanemu "krążenie" - jeśli nie wyczuwasz pulsu przystąp do masażu serca

4-6 min

15-30 min

15-30 min

mgr Piotr Janczewski


Sprawd reakcje poszkodowanego
Sprawdź reakcje poszkodowanego

 • Podejdź ostrożnie do poszkodowanego od strony nóg.

 • Delikatnie prawą ręką potrząśnij ramię i głośno zapytaj:

 • „czy Pan/Pani mnie słyszy”.

 • Jeśli poszkodowany reaguje, jest przytomny, zostaw poszkodowanego w pozycji zastanej – rozpoznaj stan poszkodowanego (przeprowadź wywiad poszkodowanym) zabezpiecz krwotoki, złamania, zapewnij komfort cieplny),

 • Jeśli poszkodowany nie reaguje wezwij pomoc i podejmij dalsze kroki.

 • UWAGA !!!

 • Unikaj podchodzenia do poszkodowanego od strony głowy (odruch bezwarunkowy poszkodowanego przy urazie kręgosłupa na odcinku szyjnym może zagrażać życiu poszkodowanego).

 • Nigdy nie poklepuj poszkodowanego po twarzy – u osoby nieprzytomnej przy braku napięcia mięśniowego łatwo jest uszkodzić nerwy twarzowe.

mgr Piotr Janczewski


Oce czy poszkodowany oddycha
Oceń czy poszkodowanyoddycha

Przybliż policzek i ucho do nosa i ust poszkodowanego, dłoń połóż na przeponie.

Oceń prawidłowość oddechu wzrokiem, słuchem i czuciem. Oceny dokonuj przez

10 sekund (prawidłowy oddech to minimum 2 oddechy).

Jeśli poszkodowany nie oddycha, albo masz wątpliwości, czy oddech jest prawidłowy (np. charczenie – oddech agonalny) podejmij dalsze kroki.

Gdy poszkodowany oddycha, zabezpiecz mu rany, złamania i zapewnij komfort cieplny.

mgr Piotr Janczewski


Udra nianie g rnych dr g oddechowych
Udrażnianie górnych dróg oddechowych

Nim rozpoczniesz udrażnianie górnych dróg oddechowych sprawdź:

Czy w jamie ustnej nie ma ciał obcych, płynów – gdy się tam znajdują usuń je (kolczyka w języku, sztucznej szczęki nie usuwaj),

Krwawe wycieki z nosa i z uszu ( krwawa galaretka wskazuje na pęknięcie podstawy czaszki i wypływanie płynu około mózgowego – nie wolno tamować wypływu tego płynu, tamowanie może spowodować ucisk płynów na korę mózgową)

Czy tchawica jest na swoim miejscu,

Czy kręgi szyjne nie są pęknięte i znajdują się na swoim miejscu,

Czy czaszka nie jest pęknięta.

UWAGA !!!

W przypadku zaistnienia w/w

okoliczności nie wolno udrażniać

górnych dróg oddechowych przez

odchylenie głowy do tyłu.

mgr Piotr Janczewski


Usuwanie z jamy ustnej cia a obcego
Usuwanie z jamy ustnej ciała obcego

W jamie ustnej mogą zalegać ciała obce w postaci

płynów, resztek jedzenia.

Usuń je palcem zabezpieczając się przed

szczękościskiem poprzez zablokowanie kciukiem

szczęki przez policzek poszkodowanego.

Po usunięciu ciał obcych, przystąp do udrażniania

górnych dróg oddechowych.

UWAGA !!!

W przypadku uszkodzeń czaszki, kręgosłupa, nie

wolno obracać głowy na bok.

mgr Piotr Janczewski


Udra nianie g rnych dr g oddechowych1
Udrażnianie górnych dróg oddechowych

W przypadku, gdy poszkodowany nie doznał urazu kręgosłupa odcinka szyjnego oraz

urazu czaszki, udrażnianie górnych dróg oddechowych wykonujemy poprzez

odchylenie głowy do tyłu, kładąc dłoń na czole, a palcami drugiej dłoni popychamy

podbródek. Ruch odginający głowę musi być delikatny, do oporu, jednak nie gwałtowny. W tym bowiem przypadku u osób starszych z kruchymi kośćmi może dojść do złamania zęba kręgu obrotowego. Siła prawej ręki wywierana na czaszkę musi podczas dalszych zabiegów działać nieprzerwanie, ponieważ głowa ma zawsze tendencję do powrotu do pozycji wyjściowej. To położenie przez napięcie mięśni szyi powoduje przesunięcie ku górze nasady języka, zapobiegając jego zapadaniui zamykaniu wejścia do krtani.

Niekiedy jednak konieczne jest dodatkowo uniesienie żuchwy. W tym celu należy uchwycić żuchwę w jej części środkowej kciukiem i palcem wskazującym, pociągając ku górze.

mgr Piotr Janczewski


Udra nianie g rnych dr g oddechowych r koczyn esmarcha
Udrażnianie górnych dróg oddechowych Rękoczyn Esmarcha

Rękoczyn Esmarcha stosuje się w przypadku uszkodzenia kręgosłupa i czaszki, polega on na oburęcznym uchwyceniu żuchwy w okolicy jej kątów, tak aby małe palce IV i V opierały się na jej ramionach, kciuki uciskały okolicę bródkową, a pozostałe palce II i III obejmowały trzon. Następnie przesuwa się żuchwę do przodu i ku górze w ten sposób, żeby zęby dolne znalazły się przed przednimi. Później wystarcza już zwykłe przetrzymywanie żuchwy w okolicy bródkowej. Najlepiej wykonać go od tyłu głowy.

UWAGA !!! Jeszcze raz sprawdź czy poszkodowany oddycha

mgr Piotr Janczewski


Resuscytacja kr eniowo oddechowa
Resuscytacja krążeniowo -oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (w skrócie RK-O lub CPR) (ang. Cardio-Pulmonary Resuscitation) – zespół zabiegów, których zadaniem lub skutkiem jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, tj. co najmniej krążenia krwi i oddychania. Nazywana jest także podstawowym podtrzymaniem życia

2 X wdech

30 X ucisków

mgr Piotr Janczewski


Resuscytacja kr eniowo oddechowa1
Resuscytacja krążeniowo -oddechowa

Nasadę dłoni ułóż na mostku powyżej

dwóch palców od końca mostka (środek mostka).

Drugą dłonią spleć palce unosząc je do góry (palce nie powinny opierać się o żebra)

Wyprostuj ręce w łokciach i masą własnego ciała uciskaj mostek na głębokość od 5 do 6 cm, w tempie od

100 do 120 razy na minutę, 30 razy.

Prawidłowy ucisk powinien ucisnąć serce i zwolnić ucisk serca.

W celu uzyskania właściwego tępa ucisku licz mówiąc:

i raz, i dwa, i trzy, .........., i trzydzieści.

Głębokość ucisku

od 5

do 6 cm

2 palce od

końca mostka

30 ucisków

od 100

do 120

X/minutę

mgr Piotr Janczewski


Sztuczne oddychanie
Sztuczne oddychanie

A

Udrożnij górne drogi oddechowe

Nabierz powietrza.

Przytrzymaj głowę

poszkodowanemu

C

Odchyl głowę na bok. Zobacz, czy

klatka piersiowa podniosła się i opadła.

Nasłuchuj i czuj wydmuchiwane powietrze

przez poszkodowanego.

Palcami dłoni zaciśnij płatki

nosa. Obejmij ustami, usta

poszkodowanego i wtłocz

powoli powietrze do płuc

poszkodowanego.

UWAGA !!!

Wtłoczenie powietrza do

żołądka może spowodować

wypchnięcie treści żołądkowych

do tchawicy i jej poparzenie

kwasem żołądkowym (grozi

powikłaniami i śmiercią)

B

mgr Piotr Janczewski


Resuscytacja kr eniowo oddechowa2
Resuscytacja krążeniowo -oddechowa

Resuscytacje krążeniowo – oddechową wykonujemy do momentu:

Przybycia fachowej pomocy medycznej,

Przejęcia czynności resuscytacji przez drugą osobę,

Nadmiernego zmęczenia,

Przywrócenia krążenia i oddechu u poszkodowanego.

 • Rozpoznanie przywrócenia krążenia i oddechu możemy poprzez:

 • zaobserwowanie grymasu na twarzy (odruch na ból z powodu ucisku na klatkę),

 • sprawdzenie oddychania (ocena wzrokiem, słuchem i czuciem),

 • sprawdzenie tętna,

 • nawiązanie kontaktu z poszkodowanym.

mgr Piotr Janczewski


Sprawdzanie t tna
Sprawdzanie tętna

UWAGA !!!

Nigdy nie używaj kciuka do sprawdzania tętna

mgr Piotr Janczewski


U o enie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
Ułożenie poszkodowanegow pozycji bocznej ustalonej

Pozycja boczna ustalona (będąca jedną z pozycji bezpiecznych) - pozycja, umożliwiająca bezpieczne odzyskanie przytomności osobie nieprzytomnej, posiadającej oddech i inne funkcje życiowe. Pozycja boczna ustalona uniemożliwia zapadanie się języka na tylną ścianę gardła, co u nieprzytomnego poszkodowanego może spowodować niedrożność dróg oddechowych i w wyniku tego śmierć. Dzięki jej zastosowaniu zmniejsza się ryzyko zadławienia się osoby poszkodowanej treścią ewentualnych wymiocin, bądź płynów znajdujących się w jamie ustnej, które (jeśli zaistnieją) samoistnie z niej wypływają.

mgr Piotr Janczewski


U o enie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej1
Ułożenie poszkodowanegow pozycji bocznej ustalonej

B

A

C

D

mgr Piotr Janczewski


Pozycja bezpieczna dla kobiety w widocznej ci y
Pozycja bezpieczna dla kobiety w widocznej ciąży

Kobietę w widocznej ciąży układamy na lewym boku !!!!!Takie postępowanie jest związane z anatomicznym położeniem dużych naczyń krwionośnych (żyła główna dolna).

U nieprzytomnej ciężarnej leżącej na plecach lub na prawym boku, płód oraz macica mogą wywierać ucisk na duże naczynia krwionośne. Niesie to ze sobą ryzyko dodatkowych powikłań z zatrzymaniem krążenia włącznie. Ułożenie kobiety na lewym boku pozwala zminimalizować to zagrożenie.

mgr Piotr Janczewski


Przeciwwskazania do stosowania pozycji bocznej ustalonej
Przeciwwskazania do stosowania pozycji bocznej ustalonej

 • UWAGA !!!!

 • W przypadku:

 • uszkodzeń kręgosłupa,

 • podstawy czaszki i samej czaszki,

 • złamania żeber, kończyn, miednicy,

 • podejrzenia uszkodzenia: trzustki, wątroby, dróg moczowych

 • u poszkodowanego nie wolno stosować pozycji bocznej ustalonej

mgr Piotr Janczewski


Sprawdzenie oznak wstrz su u poszkodowanego
Sprawdzenie oznak wstrząsu u poszkodowanego

 • Jeśli poszkodowany miał lub ma: krwotok, rozległe oparzenie, zawał serca, zakażenie

 • jest na coś uczulony i ma następujące objawy:

 • bladą skórę,

 • przyspieszony, płytki oddech,

 • zaburzenia świadomości,

 • zimny perlisty pot,

 • Jeśli widać u poszkodowanego w/w objawy należy:

 • zlikwidować przyczynę wstrząsu: zatamuj krwotoki, zabezpiecz złamania, itp,

 • ułóż poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej (poszkodowany leży płasko naplecach i ma uniesione nogi 30-40 cm nad ziemią),

 • szczelnie okryj poszkodowanego – zabezpiecz przed utratą ciepła,

 • cały czas utrzymuj kontakt słowny z poszkodowanym.

mgr Piotr Janczewski


Cz iii inne czynno ci z zakresu pierwszej pomocy informacje og lne
Część IIIInne czynności z zakresu pierwszej pomocy – informacje ogólne

 • krwotoki,

 • rany

 • złamania,

 • oparzenia,

 • zadławienia

 • napady drgawek,

 • omdlenia,

 • zawał serca,

 • zatrucia

mgr Piotr Janczewski


Pierwsza pomoc
Rany

 • Uwaga!!! Przy zaopatrywaniu ran przestrzegaj poniższych zasad:

 • nie kładź bezpośrednio na ranę waty, ligniny, chusteczek higienicznych, itp.

 • nie dotykaj rany bezpośrednio palcami ani żadnymi środkami niejałowymi, może dojść do zainfekowania rany,

 • nie usuwaj ciał obcych tkwiących w ranie (może dojść do gwałtownego niemożliwego do opanowania krwotoku!), próbuj je ustabilizować aby uchronić przed przemieszczaniem,

 • nie wymywaj rany ani nie posypuj czy polewaj środkami odkażającymi,

Jodyna

Woda utleniona

mgr Piotr Janczewski


Pierwsza pomoc
Rany

 • załóż na ranę wyjałowiony opatrunek.

 • kontroluj tętno poniżej miejsca założenia opatrunku,

 • w przypadku przemoknięcia opatrunku nie zdejmuj przesiąkniętego opatrunku tylko dołóż kolejną warstwę materiału chłonącego i zamocuj bandażem.

 • ułóż poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej (płasko na plecach, nogi uniesione do góry), aby zapobiec rozwijaniu się wstrząsu pourazowego,

 • kontroluj czynności życiowe poszkodowanego (oddech i tętno),

 • zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny (chroń przed utratą ciepła, bądź przed przegrzaniem) i psychiczny,

mgr Piotr Janczewski


Krwotoki
Krwotoki

Jeśli widzisz masowy wypływ krwi z ciała poszkodowanego

(w przypadku kończyny – unieś kończynę do góry), przyłóż

do rany grubą warstwę czystego materiału (np. wyjałowiony

kompres) przyłóż coś, co będzie stanowiło ucisk na

miejsce krwawienie np. rozpakowany bandaż, następnie

przybandażuj ranę najlepiej elastycznym bandażem.

Jeśli opatrunek przecieka, nie zdejmuj go, ale dołóż kolejną

warstwę opatrunku i przybandażuj go.

UWAGA !!!

W razie silnego krwawienia, nie dającego się zatamować

można założyć opaskę uciskową powyżej rany.

Opaskę uciskową zakładaj tylko w razie krwawienia

zagrażającego życiu.

Opaska uciskowa jest bardzo niebezpieczna, bo powoduje

miażdżenie naczyń krwionośnych i może doprowadzić do

martwicy kończyny.

mgr Piotr Janczewski


Z amania
Złamania

 • Objawy złamania:

 • Ból i obrzęk - objawy domniemane*

 • Ograniczenie ruchomości - objaw domniemany*

 • Unikanie ruchów kończyną w miejscu złamania lub brak w ogóle możliwości wykonania jakichkolwiek ruchów - objawy pewne*

 • Nieprawidłowe ustawienie lub/i patologiczna ruchomość kości (której nie wolno oczywiście prowokować) - objawy pewne*

 • Obecność fragmentów kostnych lub końców złamanej kości w otwartej ranie - objawy pewne.*

Złamania zamknięte - nie stwierdza się widocznej rany w okolicy miejsca złamania, nie następuje przerwanie ciągłości skóry.

Złamania otwarte - w okolicy złamania stwierdza się obecność jednej lub kilku, w mniejszym lub większym stopniu krwawiących ran, następuje przerwanie ciągłości skóry. W niektórych przypadkach widoczne są w ranie fragmenty kostne.

mgr Piotr Janczewski


Opatrywanie i unieruchamianie z ama
Opatrywanie i unieruchamianie złamań.

W przypadku złamań otwartych postępujemy na początku jak z ranami. Nakładamy na ranę jałowy opatrunek i przytrzymujemy przy pomocy bandaża

Unieruchamiamy kończynę tak, aby nie nastąpiło dalsze uszkodzenie tkanek i nerwów.

Zabezpieczamy poszkodowanego i zapewniamy mu odpowiednią opiekę, zawiadamiamy pogotowie lub jeśli to możliwe jedziemy do szpitala.

UWAGA!!!

Przy złamaniach otwartych nie dotykamy, nie przemywamy

rany – grozi to zakażeniem szpiku kostnego i wywołaniem

zakażenia ogólnoustrojowego (sepsa).

mgr Piotr Janczewski


Unieruchamianie z ama
Unieruchamianie złamań

Unieruchamianie o własne ciało.Jeśli nie dysponujemy żadnym specjalistycznym sprzętem (szyny lub łupki), i często nie mamy pod ręką chusty trójkątnej najłatwiej kończynę można unieruchomić o naturalny szkielet jakim jest ciało człowieka. Jeśli złamaniu uległa kończyna dolna możemy ją unieruchomić przy pomocy bandaży "dowiązując" ją do zdrowej nogi w trzech miejscach, na wysokości ud, pod kolanami i przy kostkach.

mgr Piotr Janczewski


Unieruchamianie z ama1
Unieruchamianie złamań

a

b

c

Najprostsze, prowizoryczne sposoby unieruchamiania rannej kończyny górnej: a - zawieszenie na pole marynarki, b – na chuście, c - na opasce elastyczne

mgr Piotr Janczewski


Oparzenia termiczne
Oparzenia termiczne

Głębokość urazu w zależności od stopnia

oparzeń

W zależności od głębokości oparzenia wyróżniamy trzy stopnie:

stopień I - objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia,

stopień II - na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pojawiają się pęcherze z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból.

stopień III - niebolesny, cechuje się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna). skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek.

naskórek

1 st.

2 st.

skóra

właściwa

tkanka

podskórna

3 st.

4 st.

mięśnie

mgr Piotr Janczewski


Oparzenia termiczne1
Oparzenia termiczne

 • Postępowanie przy oparzeniach termicznych:

 • jak najszybciej schłodzić oparzone miejsce przez minimum 15 minut,

 • w trakcie schładzania usunąć odzież poprzez rozcięcie,

 • w trakcie schładzania usunąć pierścionki, kolczyki, itp.,

 • po zakończeniu schładzania rany oparzeniowe osłonić opatrunkiem jałowym,

 • w miarę możliwości unieruchomić i unieść oparzoną część ciała,

 • w przypadku stwierdzenia objawów wstrząsu - blada spocona skóra, szybkie tętno, pobudzenie psychoruchowe - należy poszkodowanego ułożyć w pozycji na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi,

 • zapewnić komfort cieplny,

 • oparzonego należy chronić przed urazami wtórnymi,

 • w cięższych przypadkach (rozległe oparzenie, objawy wstrząsu) natychmiast powiadomić pogotowie ratunkowe.

minimum

15 minut

mgr Piotr Janczewski


Pierwsza pomoc

 • W żadnym wypadku nie wolno !!!

 • odrywać przylgniętej do rany odzieży,

 • przekłuwać pęcherzy,

 • dotykać rany oparzeniowej,

 • smarować oparzonej skóry maściami, kremami, tłuszczami, piankami, białkiem jaja kurzego ani alkoholem,

 • przy oparzeniach wewnętrznych i rozległych oparzeniach zewnętrznych podawać doustnie płynów lub pokarmów,

 • pozostawić poszkodowanego bez nadzoru.

alkohol

mgr Piotr Janczewski


Oparzenia chemiczne
Oparzenia chemiczne

Oparzenia chemiczne są spowodowane kontaktem skóry z substancjami żrącymi. Najczęstszymi związkami chemicznymi powodującymi oparzenia są: zasady, kwasy, związki organiczne. Związki chemiczne uszkadzają skórę, dopóki się na niej znajdują, dlatego powinny być jak najszybciej usunięte.

Substancje chemiczne suche

Usuń związek chemiczny z powierzchni skóry.

Spłukuj wodą przez około 20 minut.

Zdejmij odzież i biżuterię.

Nie próbuj neutralizować substancji chemicznej.

Poszukaj pomocy medycznej.

Substancje chemiczne płynne

Niezwłocznie spłukuj je wodą przez około 20 minut.

Zdejmij odzież i biżuterię.

Nie próbuj neutralizować substancji chemicznej.

Poszukaj pomocy medycznej.

mgr Piotr Janczewski


Zad awienia
Zadławienia

Ciało obce może być przyczyną częściowej lub całkowitej niedrożności dróg oddechowych.

Objawy pozwalające na różnicowanie częściowej i całkowitej niedrożności zostały omówione w tabeli. Bardzo ważne jest zapytanie przytomnego poszkodowanego: „Czy się zadławiłeś?”

Jeżeli poszkodowany ma objawy częściowej niedrożności dróg oddechowych:

- zachęcaj go do kaszlu i nie rób nic więcej

mgr Piotr Janczewski


Zad awienia1
Zadławienia

Jeżeli poszkodowany ma objawy całkowitej niedrożności, ale jest przytomny:

- zastosuj do 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową zgodnie z zasadami:

Stań z boku i nieco za poszkodowanym

Połóż jedną˛ dłoń na klatce piersiowej poszkodowanego i pochyl go do przodu tak, aby przemieszczone ciało obce mogło przedostać się do ust, a nie przesuwało się w głąb dróg oddechowych

Wykonaj do 5 energicznych uderzeń nadgarstkiem drugiej ręki w okolicę międzyłopatkową

Po każdym uderzeniu sprawdź, czy ciało obce przypadkiem nie wydostało się i czy drogi oddechowe są nadal niedrożne. Celem jest zlikwidowanie niedrożności energicznym uderzeniem, co nie oznacza konieczności wykonywania wszystkich 5 prób

mgr Piotr Janczewski


Zad awienia2
Zadławienia

Jeżeli 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową nie spowoduje usunięcia ciała obcego, zastosuj 5 uciśnięć nadbrzusza zgodnie z zasadami:

Stań za poszkodowanym i obejmij go ramionami na wysokości nadbrzusza

Pochyl go do przodu

Zaciśnij pięść i umieść ją pomiędzy pępkiem i wyrostkiem mieczykowatym

Wolną ręką złap za zaciśniętą pięść i silnie pociągnij do wewnątrz i ku górze

Powtórz tę czynność do 5 razy

Jeżeli te czynności nie spowodują usunięcia ciała obcego z dróg oddechowych, kontynuuj uderzenia w okolicę międzyłopatkową w połączeniu z uciśnięciami nadbrzusza. Jeżeli poszkodowany straci przytomność:

- bezpiecznie ułóż go na ziemi

- natychmiast wezwij fachową pomoc

- rozpocznij resuscytację

mgr Piotr Janczewski


Napady drgawek epilepsja
Napady drgawek - epilepsja

 • Pierwsza pomoc

 • nie powstrzymujemy drgawek na siłę

 • staramy się ochronić głowę chorego przed urazami (np. uklęknąć za głową chorego i przytrzymać ją mocno między kolanami)

 • jeśli chory wymiotuje, układamy go na boku (pamiętajmy o ochronie głowy)

 • rozluźniamy pasek i kołnierzyk, aby ułatwić oddychanie

 • nie wkładamy niczego między zęby (wielu ratowników utraciło w ten sposób palce: chorzy zaciskają szczęki z ogromną siłą)

 • zachowujemy spokój, pogotowie wzywamy tylko wtedy, kiedy napad nie mija po 2–3 minutach

Napad padaczkowy jest dla organizmu ogromnym wysiłkiem. Osoba po napadzie może mieć problem z mówieniem, kojarzeniem, wstaniem z pozycji leżącej i samodzielnym chodzeniem, dlatego zawsze trzeba delikatnie i taktownie zaoferować pomoc.

mgr Piotr Janczewski


Omdlenia
Omdlenia

Postępowanie:

Ułożenie poszkodowanego na plecach.

Zastosowanie pozycji czterokończynowej, tj. jednoczesne uniesienie kończyn górnych i dolnych. U kobiety w zaawansowanej ciąży, zamiast w/w pozycji należy zastosować ułożenie na lewym boku (bądź podłożenie poduszki lub koca pod prawy bok w pozycji na plecach)

Zapewnienie dostępu świeżego powietrza. Poluźnienie krawata, rozpięcie kołnierzyka

Do momentu odzyskania przytomności – kontrola parametrów życiowych

Jeśli po kilku minutach świadomość nie powraca – wezwanie pogotowia.

 • Nie wolno:

 • cucić poszkodowanego przez uderzenia w twarz

 • wlewać mu do ust zimnej wody, podawać leków (ryzyko zakrztuszenia!)

mgr Piotr Janczewski


Zawa serca
Zawał serca

Zawał serca zwany również atakiem serca to martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem, czyli niedostatecznym zaopatrzeniem serca w tlen, oraz niemożnością swobodnego przepływu krwi wskutek zatkanych blaszek miażdżycowych.

W trakcie zawału dochodzi do zablokowania dopływu krwi do mięśnia sercowego (zatkanie naczyń wieńcowych lub pęknięcie zatkanej blaszki miażdżycowej), w wyniku czego dochodzi do nagłego niedotlenienia serca i w następstwie do wystąpienia martwicy.

Zawał mięśnia sercowego

w wyniku zablokowania

gałęzi przedniej zstępującej

lewej tętnicy wieńcowej

mgr Piotr Janczewski


Zawa serca1
Zawał serca

Objawy zawału.

Typowe objawy zawału serca to ból w klatce piersiowej, ból za mostkiem, duszność, poty, uczucie lęku, nudności, ewentualnie stany podgorączkowe.

Ból może promieniować do żuchwy, pleców, barków i nadbrzusza.

Ból zawałowy trwa przeważnie nie krócej niż 20 minut, często kilka godzin.

Na intensywne długo utrzymujące się bóle nie wpływają ani odpoczynek, ani nitrogliceryna.

15 – 25% zawałów serca daje nietypowe, niewielkie dolegliwości lub przebiega zupełnie bezbólowo (tzw. „nieme zawały”). Najczęściej zawały bezbólowe występują u osób chorych na cukrzycę, u których neuropatia cukrzycowa jest przyczyną zmniejszonej percepcji bólu.

mgr Piotr Janczewski


Zawa serca2
Zawał serca

Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zawału mięśnia sercowego

UWAGA!!!

Jeśli chory ma objawy wstrząsu (bladość i oblanie zimnym potem) nie należy podawać nitrogliceryny!

Nie podawać leków zawierających diklofenak oraz innych leków nasercowych!

Chorego należy usadzić w pozycji półleżącej – zadbać, by chory miał pod plecami stabilne oparcie: z koca, poduszek, rozluźnić ubranie – to ułatwia oddech, należy otworzyć okno i starać się ograniczyć choremu wszelkie ruchy. Jednocześnie nie można dopuścić do wychłodzenia organizmu. Jeśli chory jest nieprzytomny wskazana jest pozycja boczna.

Na dłonie można położyć wilgotne i gorące okłady. Natychmiast zadzwonić po pogotowie, nie ulegając namowom chorego, żeby jeszcze poczekać z wezwaniem lekarza!!!

Jeśli u chorego nastąpiło zatrzymanie krążenia należy przeprowadzić reanimację, czyli wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca.

mgr Piotr Janczewski


Zatrucia
Zatrucia

Zatrucie to zbiór różnorodnych objawów ze strony różnych układów, spowodowanych wniknięciem do organizmu substancji trującej (toksyny lub środka chemicznego) w dawce toksycznej.

Objawy ułatwiające rozpoznanie zatrucia:

Z układu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha.

Z układu oddechowego: trudności w oddychaniu, spłycenie/zwolnienie oddechu

Z układu nerwowego: zwężone lub nadmiernie poszerzone źrenice, ból głowy, zaburzenia świadomości (z jej utratą włącznie), drgawki.

Ze skóry, błon śluzowych: oparzenie, zaczerwienienie, pęcherze.

Pomocne może być również otoczenie poszkodowanego:

miejsce znalezienia chorego (opakowania po substancjach i preparatach, instalacje przemysłowe)

mgr Piotr Janczewski


Uwagi
Uwagi :

Postępowanie:

Ratując należy uważać, aby samemu się nie zatruć! (Przewietrzenie pomieszczenia, szybkie wyniesienie poszkodowanego itp.)

Przeniesienie chorego w bezpieczne miejsce

Sprawdzenie przytomności chorego (Uwaga! Nie wdychać powietrza wydychanego przez chorego!)

Wezwanie karetki pogotowia

Jeśli to możliwe – jak najszybsze usunięcie trucizny z organizmu: z przewodu pokarmowego przez sprowokowanie wymiotów (tylko u przytomnych!), ze skóry, oczu – przez przemycie czystą wodą

Zabezpieczenie wszelkich znalezionych przy chorym opakowań po środkach chemicznych, wymiocin i zabraniem ich razem z poszkodowanym do szpitala

mgr Piotr Janczewski


Wa ne
Ważne :

 • Metody eliminacji trucizn:

 • Zatrucie przez przewód pokarmowy:

 • Wywołujemy wymioty wykonując po kolei następujące czynności:

 • podanie ok. 1 litra letniej wody do wypicia

 • drażnienie tylnej ściany gardła palcem

 • w/w 2 kroki powtarzać do uzyskania czystych wymiocin

 • zabezpieczyć próbkę wymiocin do badania toksykologicznego

 • UWAGA!!!Prowokowanie wymiotów jest niedozwolone u osób:

  • nieprzytomnych

  • z niesprawnym odruchem kaszlowym

  • zatrutych kwasami, zasadami lub innymi środkami żrącymi, które mogą uszkadzać przełyk

  • zatrutych środkami drażniącymi, jak benzyna czy nafta

  • zatrutych substancjami oleistymi (mogą nie wywołać odruchu kaszlowego)

mgr Piotr Janczewski


Zatrucia1
Zatrucia

 • Zatrucie przez skórę:

 • zabezpieczenie ratującego przed skażeniem (rękawice gumowe)

 • zdjęcie skażonej odzieży z poszkodowanego

 • spłukanie skażonych miejsc na skórze letnią wodą przez kilka minut

 • nie pocierać skażonych miejsc, nie używać szczotek, pumeksów itp.

 • do zobojętniania wolno używać WYŁĄCZNIE wodę!

 • zabezpieczyć skórę jałowym opatrunkiem (w miarę możliwości)

 • Zatrucie gazami:

 • Intensywne przewietrzenie pomieszczenia

 • Szybkie wyniesienie poszkodowanego z zagazowanego pomieszczenia

 • Kontrola parametrów życiowych i w razie konieczności resuscytacja

 • Wezwanie karetki pogotowia

mgr Piotr Janczewski


R d a
Źródła

 • Wykaz przydatnych stron www:

 • www.akademiapierwszejpomocy.pl

 • http://www.prc.krakow.pl/

mgr Piotr Janczewski


Warunki korzystania z prezentacji
Warunki korzystania z prezentacji

Warunki korzystania z prezentacji

Niniejsza prezentacja „Pierwsza pomoc - pomoc przedmedyczna

w zakładach pracy”, została opracowana i jest udostępniona nieodpłatnie jedynie jako materiał szkoleniowy, który może być użyteczny przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Zamieszczony materiał szkoleniowy z zakresu pierwszej pomocy jest tylko teoretycznym ukazaniem sposobu udzielania pierwszej pomocy. Do podjęcia działań prowadzących do ratowania życia i zdrowia konieczne jest praktyczne przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

mgr Piotr Janczewski


Warunki korzystania z prezentacji1
Warunki korzystania z prezentacji

Ograniczenie odpowiedzialności

Podczas przygotowywania niniejszej prezentacji dołożono wszelkich starań, aby dostarczone informacje były jak najbardziej aktualne, prawdziwe oraz jasno przekazane. Jednakże, mogą się pojawić niezamierzone błędy w informacjach. Autor zrzeka się odpowiedzialności w szczególności za błędy typograficzne oraz za dokładność, kompletność oraz terminowość informacji zawartych w prezentacji.

Autor zapewnia, że udostępniona użytkownikom prezentacja została sprawdzona pod względem ochrony przed wirusami komputerowymi. Jednakże korzystając z prezentacji, użytkownik przejmuje wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem prezentacji, włączając w to wszelkie zagrożenia dla komputera, oprogramowania lub danych, związane ze zniszczeniem przez wirusy, oprogramowanie lub inne pliki, które mogą być przetransmitowane lub aktywowane poprzez prezentację.

Autor nie będzie w żadnym wypadku ponosił odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wtórne szkody, włączając, bez ograniczeń, straty przychodu lub zysku, wynikające z lub będące w jakikolwiek sposób związane z wykorzystaniem bądź niewłaściwym, niezgodnym z opisanymi powyżej warunkami korzystania z prezentacji zastosowaniem informacji lub braku informacji z prezentacji.

mgr Piotr Janczewski