Download
1 / 15

Presentasjon ved Knut Hove på allmøte 26.03.08 - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

”Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning. Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø. Presentasjon ved Knut Hove på allmøte 26.03.08. Hva skal UMB svare på?. Kunnskapsdepartementet ønsker synspunkter på: Stjernøutvalgets situasjonsbeskrivelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Presentasjon ved Knut Hove på allmøte 26.03.08' - zavad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

”Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning. Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

Presentasjon ved Knut Hove på allmøte 26.03.08


Hva skal umb svare p
Hva skal UMB svare på? Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

Kunnskapsdepartementet ønsker synspunkter på:

 • Stjernøutvalgets situasjonsbeskrivelse

 • Stjernøutvalgets vurdering av hovedutfordringene

 • Valg av modeller for institusjonelt samarbeid

 • Nasjonal styring av universiteter og høgskoler.

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Situasjonsbeskrivelsen som stjern utvalget gir
Situasjonsbeskrivelsen som Stjernøutvalget gir Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

 • Fragmentert struktur: Det er 38 statlige høyere utdanningsinstitusjoner. Av disse har 29 færre enn 5000 studenter. Det finnes til sammen 57 studiesteder med permanent lokalisert fagpersonale. Innenfor disse er det 41 studiesteder med mindre enn 2000 registrerte studenter, hvorav 19 har mindre enn 1000 studenter. Dette er en fragmentert struktur med mange små institusjoner og fagmiljøer.”

 • Manglende samarbeid: ” Institusjonene har ikke greid å samarbeide om en nasjonal arbeidsdeling når det gjelder fagområder der det er liten rekruttering. Et finansieringssystem som belønner produksjon av studiepoeng har bidratt ved at det er vanskelig for institusjonene å legge ned tilbud for at de skal videreføres andre steder.”

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Situasjonsbeskrivelsen fortsettelse
Situasjonsbeskrivelsen (fortsettelse) Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

 • Spredning i forskerutdanningen: ”I Norge har vi i dag 18 universiteter og høgskoler med rett til å tildele doktorgrad, og ytterligere minst 6-7 høyskoler planlegger eller i ferd med å søke. (…)Hvis utviklingen med stadig nye doktorgradsstudier i høyskolesektoren fortsetter, er det grunn til å spørre om studentene får den kvaliteten de har krav på, og hvordan gjennomstrømningen vil bli. (…) Utvalget foreslår derfor at all forskerutdanning i Norge i framtiden bør gis i forskerskoler eller tilsvarende strukturerte opplegg som oppfyller visse minstekrav til omfang og organisering.”

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Forutsetninger for umbs h ringssvar
Forutsetninger for UMBs høringssvar Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

 • St.prp. Nr 30 Framtidig lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole

 • Innst. S.nr 176 Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om framtidig lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole

 • Stortingets endelige behandling av fusjonen mellom NVH og UMB er 7. april dette året

 • Dette er forutsetningen for UMBs høringssvar: NVH og UMB skal bli et nytt universitet.

 • ”Oslofjordalliansen” og nye samarbeidsformer som er i gang for å lage mer robuste teknologi-, økonomi- og samfunnsvitenskapelige miljøer, er en viktig forutsetning

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Stjern utvalgets analyse og umbs svar
Stjernøutvalgets analyse og UMBs svar Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

Stjernøutvalget advarer mot fragmentering – NVH og UMB vil være et nasjonalt tyngdepunkt i ”Life sciences”.

Stjernøutvalget går inn for faglig konsolidering med andre fagmiljøer – UMB er i gang med å vurdere hvordan regionalt samarbeid kan styrkes på områder som teknologi, økonomi og samfunnsvitenskapelige fag.

Stjernøutvalget ser på nasjonale forhold – UMB etterlyser et internasjonalt perspektiv på norsk utdanning og forskning.

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Stjern utvalget har robuste milj er som forutsetning
Stjernøutvalget har robuste miljøer som forutsetning Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

 • Kritisk minstemasse kan diskuteres, men Stjernøutvalgets forslag om 5000 studenter kan være et utgangspunkt.

 • NVH og UMB, sammen med regionalt alliansearbeid kan ha 5000 innen 5-7 år. Det nye universitetet kan oppfylle kravet om kritisk minstemasse.

 • NVH og UMB kan bli et nytt eliteuniversitet for ” Life sciences” – Stjernøutvalget har ikke foreslått andre enn Universitetet i Oslo

 • Det nye universitetet, sammen med tett nettverkssamarbeid med høgskoler i regionen, vil ha robuste forsknings- og utdanningsmiljø på internasjonalt nivå.

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Stjern utvalgets modellvalg
Stjernøutvalgets modellvalg Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

 • UMB mener at Stjernøutvalget legger for stor vekt på geografi.

 • Sammenslåinger må ha faglige gevinster, fremme kvalitet og ha langsiktig utvikling som mål.

 • UMB er enig i at alle universiteter og høgskoler skal vurdere hvilke muligheter de har for sammenslåinger.

 • I tillegg til robuste miljøer som har en kritisk minstemasse, må også kravet være at det øker forskerutdanning, forskning og kvalitet på utdanningene.

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Nvh umb og randsoneinstitusjonene
NVH, UMB og randsoneinstitusjonene Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

 • Stjernøutvalget har ikke sett på relasjonene til randsoneinstitusjonene

 • Det nye universitetet (NVH og UMB), vil sammen med randsoneinstituttene Veterinærinstituttet, Bioforsk, NOFIMA-døtrene Matforsk og Akvaforsk, og Skog og landskap utgjøre Norges største fagmiljø i ”Life sciences”

 • Gir grunnlag for ny modell for forskning og utdanning som må utredes og være en del av den videre planleggingen

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Stjern utvalget og kvalitet i utdanning
Stjernøutvalget og kvalitet i utdanning Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

 • Nye virkemidler for å heve kvaliteten er etterlyst.

 • Stjernøutvalget foreslår Senter for fremragende undervisning som nytt tiltak

 • UMB mener dette ikke treffer bredt nok: bruk nasjonale konkurranser, nye prestisjetunge priser tilsvarende som for forskning, klar politisk vektlegging av kvalitet og utviklingsmidler er noen eksempler på alternative virkemidler.

 • Innovasjon og læringsmåter tilpasset PC-alderen, og pedagogisk tilrettelegging må få større oppmerksomhet i fornyingen av undervisningen

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Styring ledelse og finansiering
Styring, ledelse og finansiering Analyser og forslag fra et utvalg ledet av professor Steinar Stjernø

 • UMB er enig i at institusjonene selv bestemmer om den skal ha valgt eller tilsatt rektor, og om det skal være adgang til å ha eksternt flertall i styret. Beslutningen skal kunne fattes ved simpelt flertall

 • Men UMB advarer mot at tilsatt rektor også skal være medlem av styret

 • UMB er enig i at institusjonenes fagprofil må styrkes. NVH og UMB-fusjonen vil styrke fagprofilen i ”life sciences”.

 • Gjennom allianse- og forpliktende nettverkssamarbeid vil UMB styrke fagprofilene i teknologi, økonomi og samfunnsvitenskap.

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Ny finansieringsmodell
Ny finansieringsmodell stedet for årlige tildelinger.

 • Basiskomponenten dekomponeres med synlige kostnadsbærere (for eksempel antall studenter og ansatte). Basiskomponenten splittes i en undervisningsbasis og en forskningsbasis.

 • Det innføres en strategisk undervisningskomponent med om lag samme omfang som den strategiske forskningskomponenten (for UMB betyr dette at vi avgir 61 mill til en nasjonal konkurransearena). Skal benyttes til:

  • etablering av nye tilbud (”kuvøse”)

  • stimulering til samarbeid mellom institusjoner

  • stimulering til samarbeid med regionalt og lokalt nærings- og arbeidsliv

  • styrking av profesjonsutdanningene

 • Det innføres et system med langsiktige 3-4 års avtaler mellom institusjonene og KD

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


Konomiske konsekvenser ny basiskomponent
Økonomiske konsekvenser – ny basiskomponent stedet for årlige tildelinger.

 • Senter for statlig økonomistyring (SSØ) har gjennomført en simulering av basiskomponenten

 • Tabellen viser konsekvenser for basisbevilgningen når antall studenter og ansatte vektes likt

Stjernøutvalget – presentasjon på allmøtet 26.03.08


ad