Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PowerPoint Presentation
Download Presentation
Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

play fullscreen
1 / 19
Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
127 Views
Download Presentation
zanthe
Download Presentation

Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”Możliwości finansowania inwestycji w nowe technologie energetyczneJarosław PapisDepartament Funduszy Europejskich19 czerwca 2007 r.

 2. Programy Operacyjne w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności)

 3. Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Główny cel Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka • Cele szczegółowe: • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

 4. Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji Alokacja: 340 mln EUR. Działanie 3.2Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

 5. Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach Propozycja MG: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działania 4.3 Kredyt technologiczny Działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Alokacja: 3 309 mln EUR

 6. Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (1/2) Celem działania jest poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4 PO IG. Wspierane będą projekty badawczo-wdrożeniowe składające się II etapów: Etap I – prace b+r do etapu prototypu nieprzydatnego komercyjnie; etap II – inwestycje niezbędne do wdrożenia rezultatów prac B+R. Etap I będzie finansowany ze środków działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” (MNiSW). Max wielkość wsparcia 5 mln EUR Etap II będzie finansowany ze środków działania 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” (MG). Zakłada się, że projekty będą obejmować przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe).

 7. Działanie 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R (2/2) Dofinansowywane będą: • prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R, w tym: opracowania procedur (np. w zakresie kontroli jakości), norm, dokumentacji technicznej (specyfikacji), łącznie z testami końcowymi, badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, małoseryjnej (w tym przygotowanie certyfikacji) oraz • wdrożenia wyników prac B+R • szkolenie i doradztwo niezbędne do wdrożenia. Wartość wydatków kwalifikowanych do 50 mln EUR; Wartość wsparcia max 35 mln EUR. Minimalny wkład własny beneficjenta: zgodnie z mapą pomocy regionalnej nie mniejszy niż 30% wartości wydatków kwalifikowanych. Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja:240 mln EUR.

 8. Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach Propozycja MG: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstworaz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Obejmuje ono: • wsparcie podjęcia lub rozwoju działalności B+R, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w Centrum Badawczo-Rozwojowe, w zakresie zakupu usług doradczych (wyłącznie MSP) oraz zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzeniem prac B+R w przedsiębiorstwach, • [wsparcie w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji obejmujące zakup usług szkoleniowych w zakresie metod wdrożenia nowych produktów wzorniczych, a także doradczych związanych z opracowaniem dokumentacji.]

 9. Działanie 4.2. Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach Propozycja MG: Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstworaz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Minimalny wkład własny – zgodnie z mapą pomocy regionalnej: 30% wartości wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej, 55% - wartości projektu dla części szkoleniowej 50% dla części doradczej dla dużych przedsiębiorstw Maksymalna wartość projektu na część doradczą dla dużych przedsiębiorstw: 400 000 EUR Minimalna kwota wsparcia: 150 tys. PLN Maksymalna kwota wsparcia: 35 mln EUR (inwestycje, w tym doradztwo dla MSP) 1 mln EUR (część szkoleniowa: 45% MSP, 35% duże przedsiębiorstwa) 200 tys. EUR (doradztwo: duże przedsiębiorstwa 50% wartości części doradczej projektu). Beneficjenci: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Alokacja: 186 mln EUR.

 10. Działanie 4.3.Kredyt technologiczny Celem działania jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia nowych technologii poprzez udzielenie kredytu technologicznego, z możliwością jego częściowego umorzenia (Wariant I) / udzielenie premii technologicznej (Wariant II) Wariant I: wg stanu prawnego na dzień dzisiejszy. Wariant II:w przypadku wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Działanie polega na umorzeniu przez BGK części kredytu technologicznego udzielanego w oparciu o zasady rynkowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy BGK a bankami komercyjnymi. Zgodnie z projektem banki komercyjne udzielają przedsiębiorcom kredytu technologicznego z własnych środków na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię. Umorzenie części kredytu - poprzez udzielenie premii technologicznej wynosi nie więcej niż 50% wartości udzielonego kredytu technologicznego, nie więcej niż 1 mln EUR. Beneficjenci: przedsiębiorcy (wariant II – tylko MSP). Alokacja: 409,85 mln EUR

 11. Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (1/2) Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych stosowanych w Polsce nie dłużej niż 3 lata. W przypadku projektów z sektora energetyki: stosowanych na świecie nie dłużej niż 24 miesiące. Projekty polegające na inwestycjach z zastosowaniem technologii starszych będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wsparcie obejmie projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) dotyczące wprowadzenia nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego. Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze, mogą one natomiast stanowić komponent projektu inwestycyjnego.

 12. Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (2/2) Minimalny wkład własny – zgodnie z mapą pomocy regionalnej: 30% wartości wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej, 55% wartości projektu dla części szkoleniowej Maksymalna kwota wsparcia: 35 mln EUR (inwestycje, w tym doradztwo dla MSP) 1 mln EUR (część szkoleniowa: 45% MSP, 35% duże przedsiębiorstwa) Wartość wydatków kwalifikowanych: min: 2 mln EUR, max: (40/50 mln EUR) Beneficjenci: przedsiębiorcy. Alokacja:1420mln EUR.

 13. Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki • Celem działania jest poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki poprzez zwiększenie liczby inwestycji o dużym potencjale innowacyjnym w sektorach produkcyjnym, nowoczesnych usług o dużej wartości lub generujących znaczną liczbę nowych miejsc pracy. Wsparciem objęte będą również inwestycje związane z utworzeniem centrów badawczo-rozwojowych • Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym: • Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty, współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo badawczymi), spełniające poniższe warunki (łącznie): • - koszty kwalifikowane nie mniejsze niż 40/50 mln EUR i • - wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 400 osób. • Podziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych • Beneficjenci: przedsiębiorcy. • Alokacja na działanie: 1 053,86mln EUR.

 14. Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Alokacja: 399 mln EUR

 15. Działanie 5.4.Zarządzanie własnością intelektualną • Celem działania jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie ochrony praw własności przemysłowej. • Działanie obejmuje: • dotacje dla przedsiębiorców na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski (z wyłączeniem znaków towarowych), • dotacje dla przedsiębiorstw na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, także na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny; stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji; • wsparcie projektów w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach. • Beneficjenci: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu. • Alokacja:39 mln EUR.

 16. Działanie 6.1 Paszport do eksportu Działanie 6.2 Rozwój sieci Centrów Obsługi Inwestorów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym Alokacja: 410 mln EUR

 17. Zarys systemu wyboru projektów dla działania adresowanego do przedsiębiorców (na przykładzie działania 4.4 PO IG) Zaproponowany system wdrażania ma na celu dofinansowanie najlepszych projektów oraz wsparcie wnioskodawców na etapie przygotowania wniosków. • Wnioskodawca przygotowuje fiszkę i przesyła w wersji elektronicznej do IOB. Uzyskuje pomoc promotora projektu, który potwierdza również, co do zasady, kwalifikowalność przedsięwzięcia z celami działania. • Wnioskodawca przesyła do IW niezbędne dokumenty (wniosek, biznes plan, promesę kredytową/dokumentację finansową w wersji papierowej i elektronicznej • IW (PARP) potwierdza spójność dokumentów, przeprowadza ocenę formalną i kieruje do oceny ekspertów. W przypadku niekorzystania z promesy – również do oceny ekonomicznej. • Zespół zatwierdzający (z udziałem IP) weryfikuje oceny ekspertów; lista projektów do wsparcia jest przekazywana do zatwierdzenia przez IZ (MRR). • W przypadku zatwierdzenia IZ przekazuje wniosek do RIF. • Wnioskodawca składa niezbędne dokumenty (np. dokument rejestrowy, zaświadczenia z ZUS, US, oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej) i podpisuje umowę.

 18. Dziękuję za uwagę www.mg.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl