Download
prezentace pro jedn n pse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentace pro jednání PSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentace pro jednání PSE

Prezentace pro jednání PSE

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Prezentace pro jednání PSE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezentace pro jednání PSE Závěrečné evaluace OP RLZ a JPD 3 prezentace průběžných zpráv PS pro evaluaci 3. října 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 2. Zadání projektů ZEV – cíle: Posoudit relevanci intervencí ve vztahu k případné proměně vnějšího prostředí programu; Identifikovat výsledky realizovaných intervencí a případné dopady programu; Zhodnotit věcný a finanční pokrok programu; Zjistit míru naplnění očekávaných cílů programu; Zachytit hlavní zkušenosti s realizací OP RLZ v ČR; Přispět k uzavírání programu a tvorbě závěrečné zprávy; Získat zkušenosti a posílit interní kapacitu pro evaluaci v rámci ŘO. Kontext projektů ZEV – zadání I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 3. Zadání projektů ZEV – tématické zaměření: Téma 1 - Zhodnocení relevance programových priorit; Téma 2 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 1 Aktivní politika zaměstnanosti; Téma 3 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 2 Rovné příležitosti a sociální inkluze; Téma 4 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 3 Rozvoj celoživotního učení; Téma 5 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 4 Adaptabilita a podnikání; Téma 6 – Zhodnocení nastavení implementačního a monitorovacího systému. Kontext projektů ZEV – zadání II Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 4. Zadání: odevzdání průběžné zprávy 29.8. odevzdání závěrečné zprávy 21.11. Realizace: ZEV OP RLZ: podpis smlouvy 21.5; vstupní fáze do 21.6. ZEV JPD3: podpis smlouvy 24.6; vstupní fáze do 24.7. Kontext projektů ZEV – časový rámec Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 5. Shromáždění a analýza dokumentace; Přístup do IS MONIT OP RLZ a JPD 3 (Moduly„Projekty“ a „Výstupní sestavy“) a analýza dostupnosti dostupnosti dat v IS – požadavek na: strukturovaný datový výstup z MONIT a ISOP, rozšíření přístupu na další moduly (GS atd.). Požadavek na přístup do IS CENTRAL podmíněn školením; Analýza závěrů a doporučení MTE OP RLZ a JPD 3; Dopracování podrobné metodiky – tématické evaluační plány; Externí a interní komunikace: interní dokumentové servery obou projektů, zřízení privátního klubu ZEV na ESF Fóru. 1. (vstupní) fáze Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 6. Desk research; Sběr dat: sběr dat vedených v informačních systémech, terénní šetření: polostrukturované individuální rozhovory (IDI), elektronická dotazníková šetření (DOT), konzultace s relevantními subjekty, dotazování po telefonu. Kvantitativní analýza; Kvalitativní analýza. Přehled metod Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 7. Otázky byly zpracovány do formy scénáře Bylo zvoleno více variant „míry svázanosti“ scénáře (nejvíce uzavřených otázek bylo ve scénáři pro Téma 6) Vždy byly zpracovány zápisy z rozhovorů Rozhovory probíhají i nadále (a budou další zejména ve vazbě na výsledky dotazníkového šetření) V rámci OP RLZ bylo uskutečněno 46 IDI a v rámci JPD 3 celkem 27 IDI Terénní šetření - IDI Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 8. Zvolena forma elektronického dotazníku – možno oslovit celý vzorek konečných uživatelů a vyhodnocení je snazší Odstraněny duplicity v příjemcích Snaha sladit otázky napříč prioritami (pokud to bylo možné) Byly připraveny různé typy dotazníků dle cílové skupiny (KP, KÚ, ostatní) Celkem bylo 12 dotazníků Dotazník byl pilotně odzkoušen a upraven Spuštěny byly postupně v rozmezí cca 10 dnů (Priorita 3 nejpozději) Na konci bylo posláno upozornění – připomenutí – termínu k vyplnění V případě AGS a nositelů NP bylo provedeno i „telefonické došetření“ Zpracováván software na základní vyhodnocení Terénní šetření - dotazník Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 9. Terénní šetření - dotazník OP RLZ JPD 3 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 10. Průběžná analýza dokumentace; Absolvování školení a zřízení přístupu do IS MSSF CENTRAL; Zpracování formátů výstupů pro sběr dat při terénním šetření (DOT a IDI); Zpracování struktury potřebných datových výstupů pro témata 2 - 5 z IS MONIT a GS Profese v rámci tématu 5 z ISOP; Provedení většiny řízených individuálních rozhovorů; Pilotní odzkoušení elektronických dotazníků; Zahájení dotazníkového šetření; Zpracování sestavy pro sběr dat pro posouzení věcného pokroku (v rámci tématu 1 ZEV OP RLZ) a proveden prvotní sběr dat. 2. (průběžná) fáze Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 11. Dokončení řízených hovorů a dotazníkového šetření; Opakovaný sběr dat z IS MSSF MONIT pro posouzení věcného a finančního pokroku; Analýza shromážděných dat a informací (výstupní sestavy z IS, DOT, IDI) a jejich finální vyhodnocení dle evaluačních otázek v rámci jednotlivých témat - formulace závěrů a případných doporučení; Souhrnné hodnocení podle 5 základních kritérií. 3. (závěrečná) fáze Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 12. Přehled výstupů Témat 1 - 6 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 13. Přehled výstupů Tématu 1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 14. Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 • Hlavní účel evaluace: • Rámcové posouzení relevance a validity strategie RLZ obsažené v programu, a z ní vycházejících priorit, na základě vývoje vnějšího i vnitřního prostředí. • Věcný obsah a zaměření evaluace: • Zhodnocení aktuální socioekonomické situace a jejích změn oproti • výchozímu stavu na základě vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů za období 2003 – 07 • Zhodnocení změn v hlavních (strategických) kontextových dokumentech • Aktualizace kontextových indikátorů (včetně zhodnocení vývoje finančního a věcného pokroku u OP RLZ). • Zhodnocení přínosů OP RLZ/JPD 3 • Základní postup a metoda hodnocení: • Uplatnění jednotného koncepčního přístupu propojujícího všechny tři hlavní úkoly (podtémata) z důvodu úzké provázanosti vstupů a výstupů evaluačních otázek při řešení jednotlivých úkolů Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 15. Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 Úkol č. 1: Analýza socioekonomické situace v ČR • Politický kontext • Sociálně ekonomický kontext • Makroekonomický vývoj – hlavní zjištění a závěry • obecně příznivější vývoj než se očekávalo – růst HDP,+ saldo OB, snížení míry nezaměstnanosti, vývoj kurzu (posilování Kč vůči € a US$),… • některé negativní aspekty makroekonomického vývoje – repatriace investičních výnosů, zhoršující se postavení exportérů (ohrožení konkurenceschopnosti), prudký nárůst míry inflace, problémy v CR (zkracování délky pobytu, pokles příjmů… ) Shrnutí: makroekonomický rámec byl oproti předpokladům příznivější • Vývoj na trhu práce, situace v oblasti LZ • Pozitivní trendy: trend poklesu míry nezaměstnanosti, zvýšení míry EA, nárůst průměrné mzdy, snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných, pozvolné zlepšování kvalifikační struktury populace • Nepříznivé aspekty/trendy: přetrvávající nerovnováhy na trhu práce (meziregionální, z hlediska pohlaví,..), nízká flexibilita a mobilita PS, nedostatečná účinnost motivačního systému, nedostatečná vazba mezi vzdělávacím systémem a požadavky trhu práce, kumulace problémů pro některé sociálně znevýhodněné skupiny,.. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 16. Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit JPD 3 Úkol č.1: Analýza socioekonomické situace • Sociálně ekonomický kontext ČR • Sociálně ekonomický vývoj v hl. městě Praze • Hlavní zjištění a závěry • hlavní vývojové trendy: trvalý přírůstek obyvatel, výrazné snížení míry nezaměstnanosti, výrazný nárůst nabídky volných pracovních míst, snižování počtu neumístěných uchazečů (týká se všech skupin obyv.), relativně vysoká dynamika nárůstu mezd, dlouhodobě se zlepšující vzdělanostní struktura, přetrvávající zájem turistů o Prahu,.. Shrnutí: zvyšující se dominance Prahy, rozevírání nůžek mezi vývojem sociálně-ekonomické situace v hl. městě Praze a v ostatních regionech Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 17. Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 Úkol č. 2: Hodnocení změn kontextových dokumentů • Relevance programu – míra souladu s koncepčními a strategickými dokumenty a legislativou • Výchozí dokumenty/legislativa vs. změny či nové dokumenty/legislativa během trvání programu • Posouzení navazuje na zjištění střednědobé evaluace - viz přehled dokumentů Závěr: změny původních kontextových dokumentů/ legislativy ani nově vzniklé dokumenty/ legislativa v oblasti RLZ nemají zásadní dopad na relevanci OP RLZ a JPD 3 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 18. Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 • Klíčové kontextové dokumenty/zákony přijaté v období střednědobé evaluace: • Národní program reforem ČR 2005 – 2008, • Národní akční plán zaměstnanosti 2004 – 2006, • Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008, • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR 2005, • Strategie hospodářského růstu, • Národní inovační politika 2005 – 2010, • Strategický plán hl.města Prahy (JPD 3) • Zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, • Zák.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), • Zák.108/2006 Sb. o sociálních službách • Zák. 262/2006 Sb., zákoník práce • Po střednědobé evaluaci převážně dílčí aktualizace, nové dokumenty zohledněny v programech RLZ 2007 - 2013 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 19. Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 Úkol č. 3: Aktualizace kontextových indikátorů • Kvantifikace KI • Odráží (kvantitativně) pozitivní ekonomický vývoj ve sledovaném období, s příznivými dopady na trh práce a rozvoj LZ (dokládá např. i pokračující posilování terciárního sektoru a positivní vývoj vzdělanostní struktury) • Vývoj finančního pokroku (OP RLZ) • Výkonnost opatření dle míry absorpce: • vysoce výkonná: 2.3 • průměrně výkonná: 2.1, 3.1, 1.1 • málo výkonná: 1.2, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 3.2 • Míra absorpce je ovlivněna nízkým podílem ukončených projektů (většina projektů je dokončována v období srpen – říjen 2008). • Dodržení pravidla n+2 napomáhá i výrazně posilující domácí měna. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 20. Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3 Hlavní závěry: • Vývoj socioekonomické situace v období 2003 – 07 by neměl výrazněji ovlivnit realizaci OP RLZ/JPD3. Programová strategie a nastavení priorit je relevantní k vývoji sociálně ekonomické situace v ČR a je v souladu z hlavními kontextovými dokumenty a legislativou. • Navzdory převážně pozitivnímu vývoji makroekonomické situace přetrvávají na trhu práce a v oblasti rozvoje LZ problémy, na jejichž řešení se programy oprávněně zaměřují. • Na zlepšení situace se rozhodující měrou podílely faktory, které nebyly (a ani nemohly být) intervencemi programů přímo ovlivněny. • I když byl reálný přínos OP RLZ/JPD3 (s ohledem na jejich pilotní charakter) ke změně vnějšího prostředí spíše okrajový, jejich přínos lze spatřovat v obtížně kvantifikovatelných, přesto však významných efektech (např.ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, ve zvýšení povědomí o nerovnostech na trhu práce a o možnostech jak je řešit, v získávání dovedností v oblasti přípravy a řízení projektů, apod.). • Soustava kontextových indikátorů je pro dané programy plně vyhovující. U JPD 3 lze (i s ohledem na existenci opatření 4.3 a význam CR pro hl. město Prahu) doporučit jako vhodný KI „počet přenocování“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 21. Přehled výstupů Tématu 2 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 22. Individuální rozhovory ŘO: - ZS: 1 KP: 3 KÚ: - Ostatní – 3 Dotazníkové šetření Přehled terénního šetření Téma 2 – OP RLZ Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 23. Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 24. Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 25. Hlavní typy projektů Národní projekty (54 % alokace): 32 projektů realizovaných prostřednictvím PÚP (55% alokace na NP) Najdi si práci Návrat do práce 3 NP projekty, kde je příjemcem MPSV (45 % alokace na NP) GP (32 % alokace) 2-3 výzvy Systémové projekty (13 % alokace) z toho ITP – 89 % Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Typologie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 26. Z hlediska získání podpory a jejího čerpání NP: v získání podpory královehradecký kraj x ústecký V čerpání středočeský x královehradecký GP: největší čerpání - kraj plzeňský Z hlediska inovativnosti Komplexní péče o jednotlivce Více peněz na jednotlivce i celkem (pro nákladnější aktivity) Orientace na zájemce Větší flexibilita a konkrétnější zaměření projektů v GS Velká možnost využívání doprovodných opatření Z hlediska věcného pokroku Hodnoty indikátorů v Prioritě 1 by měly být bez problému naplněny či překročeny Problém je indikátor počet podpořených pracovních míst a zejména pak počet nově vzniklých pracovních míst Problém s některými aktivitami (zejména nové formy zaměstnávání) nebo cílovými skupinami Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Úspěšnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 27. Individuální rozhovory ŘO: 2 ZS: 1 KP: 1 KÚ: - Ostatní: 3 Dotazníkové šetření Přehled terénního šetření Téma 2 – JPD 3 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 28. Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 29. Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Základní kvantitativní analýza II Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 30. Hlavní typy projektů Národní projekt (11 % alokace): Najdi si práci (KP - ÚP Hl. m. Prahy) Návrat to práce byl stažen/pozastaven (finance přesunuty na GP) GP (53 % alokace) administruje ÚP Hl. m. Praha 4 výzvy pomalý rozjezd Systémové projekty (36 % alokace) Institut trhu práce (KP, MPSV, odbor 41) Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Typologie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 31. Z hlediska získání podpory a jejího čerpání ¼ projektů ve 4. výzvě má shodného žadatele z předchozích výzev (kontinuita) Z hlediska věcného pokroku také problém jen s novými pracovními místy (dle DOT i IDI problém se zapojením některých specifických skupin – osoby po návratu z výkonu trestu, otcové na mateřské či rodičovské dovolené) Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Úspěšnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 32. Přehled výstupů Tématu 3 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 33. Individuální rozhovory – Celkem 5 ŘO: - ZS: 2 KP: 1 KÚ: - Ostatní – 2 (Administrátor) Dotazníkové šetření Přehled terénního šetření Téma 3 – OP RLZ Pouzejeden dotazník na konečné uživatele Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 34. Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ:Základní kvantitativní analýza I • Grantové projekty byly nejvýznamnějším typem projektů z hlediska výše alokace finančních prostředků • Projekty byly realizovány prostřednictvím 8 grantových schématech a celkem 11 výzvách. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 35. Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ:Základní kvantitativní analýza II • Pouze v rámci opatření 2.1: • 14 národních projektů • 6 systémových projektů Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 36. Hlavní typy projektů Všechny NP: „Příprava na práci“, realizované prostřednictvím 13 PÚP (1 projekt za kraj kromě ve Zlíně = 2) v rámci 2.1 6 SP-všechny implementovány MPSVv rámci 2.1 v oblasti sociálních služeb 5 GS - 3 v rámci 2.1, 1 v rámci 2.2 a 1 v rámci 2.3. V rámci PO2 byly celkem implementovány 458 GP. Přes polovinu GP = implementovány v rámci GG. Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: Typologie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 37. Z hlediska věcného pokroku Hodnoty indikátorů v Prioritě 2 by měly být bez problému naplněny či překročeny Problém je u vytvořenýchpracovních míst (hlavně u 2.1) Z hlediska úspěšnosti: Problémy definice a předběžně nastavený systém evaluace Často velice obtížné izolovat jednotlivé typy aktivit nebo cílových skupin Zatím těžko zobecnit, ale u jednotlivých GS se jeví tyto trendy (z hlediska úspěšnosti ve vztahu k integraci CS na trh práce): U GS Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí - 2.1: Nejúspěšnější byly projekty zaměřené na cílové skupiny, kterým nebyla dosud věnována pozornost (například osoby se zrakovým postižením, návrat lidí z výkonu trestu) U GS Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce - 2.2: Nejúspěšnější byly projekty, které zorganizovaly konference a osvětu U GS Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb -2.3: Nejúspěšnější byly projekty, které realizovaly aktivity přímo v terénu = které šly za cílovými skupinami. Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: Úspěšnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 38. Individuální rozhovory ŘO: 1 ZS: - (Později) KP: 3 KÚ: - (Později) Ostatní: 1 (Administrátor) Dotazníkové šetření Přehled terénního šetření Téma 3 – JPD 3 Pouzejeden dotazník na konečné uživatele Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 39. Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3:Základní kvantitativní analýza I Grantové projekty byly mnohem významnějším typem projektů než regionální projekty z hlediska výše alokace finančních prostředků v rámci Priority 2. Největší počet projektů u opatření 2.1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 40. Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3: Základní kvantitativní analýza II Regionální projekty byly z hlediska alokace Priority 2 (cca 16 % alokace rozpočtu) méně významné. Všechny regionální projekty byly realizovány v rámci Opatření 2.1 a bylo jich dohromady pouze 5. Stále běží. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 41. Typologie 5 regionálních projektů: 3realizované prostřednictvím Městského centra sociálních služeb, a 2 MHMP 4 GS: 1 GS v rámci Opatření 2.1, 2 v rámci opatření 2.2 a 1 v rámci Opatření 2.3 (přesněji GG u 2.3). Celkem 216 GP, přes polovinu v rámci 2.1. Úspěšnost: U GS Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2.1 : Nejefektivnější se jeví projekty nabízející podporovanou zaměstnanost Projekty, které nabízely intenzivní a individuální podporu svým cílovým skupinám, se jeví účinnější. Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3:Typologie a úspěšnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 42. Provést průběžné evaluace GS, tak jak to provedl NROS. Vybrat před začátkem GS administrátora přes výběrové řízení tak, aby administrátor byl zapojen do GS od vyhlášení výzvy Nastavit pravidla, jak hodnotit/měřit úspěšnost, účinnost, hospodárnost, udržitelnost, dopad, atd. od začátku (např.: aby formuláře pro příjemce pomoci obsahovaly od začátku všechny potřebné informace, atd.) Hodně zacílit vyhlašované výzvy, aby to nevedlo k nadbytku projektů v určité oblasti Zlepšit poradenství pro žadatele. Vytvořit supervizní radu/expertní panel, kde by experti z oboru dohlíželi, jak se opatření vyvíjí od začátku do konce Zavést centrální adresu na MPSV, třeba přes www.esfcr.cz , kde by se shromažďovaly a šířily všechny výstupy z projektů spolufinancovaných z ESF. To bylo usnadnilo diseminaci, asnížilo by se riziko duplikace projektů či výstupů projektů. Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ a JPD3: Doporučení Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 43. Přehled výstupů Tématu 4 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 44. Přehled terénního šetření Téma 4 – OP RLZ Individuální rozhovory ŘO: - ZS: 3 KP: 4 KP/KU: 4 Dotazníkové šetření Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 45. Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 46. Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza II Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 47. Hlavní typy projektů 3 národní projekty (NIDV, VÚP) 20 systémových projektů (MŠMT ve spolupráci s NÚOV, IPPP, VÚP, ÚIV, CERMAT, MFČR; Správa služeb zaměstnanosti MPSV) 850 grantových projektů Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Typologie Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 48. Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Úspěšnost Z hlediska získání podpory a jejího čerpání Zpoždění realizace NP a SP Problém realizací projektů navazující na systémové aktivity Umělé prodlužování projektů Z hlediska inovativnosti Školská reforma Nastaven systém vzdělávání Tvorba programů dalšího vzdělávání Vznik metodického portálu Vytvoření sítě poradenských pracovišť Realizace aktivit, které vytváří konkurenční prostředí Z hlediska věcného pokroku Nejednoznačnost nastavených indikátorů Hodnoty indikátorů projektů naplněny či překročeny Problematika udržitelnosti projektů Kontroly věcného pokroku Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 49. Zpožďování plateb – problém především pro grantové projekty Časová neprovázanost období 2004-2006 a 2007-2013 (návaznosti systémových aktivit) Fluktuace pracovníků projektových týmů (institucionální udržitelnost) Administrativní kapacita projektových týmů (pro některé typy institucí neúměrná administrativní zátěž) Financování projektů a předfinancování aktivit (pro některé typy příjemců téměř likvidační) Složitost systému implementace a administrace (efektivita – 50% věcná náplň, 50% administrativa) Časté změny podmínek a pravidel (chyby často vyplývaly z provedených změn) Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Úzká místa – průběžná zjištění Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

 50. Individuální rozhovory ŘO: - ZS: 2 KP/KÚ: 1 KÚ: - Dotazníkové šetření Přehled terénního šetření Téma 4 – JPD 3 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií