Prezentace pro jedn n pse
Download
1 / 73

Prezentace pro jednání PSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Prezentace pro jednání PSE. Závěrečné evaluace OP RLZ a JPD 3 prezentace průběžných zpráv PS pro evaluaci 3. října 2008. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zadání projektů ZEV – cíle: Posoudit relevanci intervencí ve vztahu k případné proměně vnějšího prostředí programu;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentace pro jednání PSE' - garrett-clarke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prezentace pro jedn n pse

Prezentace pro jednání PSE

Závěrečné evaluace OP RLZ a JPD 3

prezentace průběžných zpráv

PS pro evaluaci

3. října 2008

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Kontext projekt zev zad n i

Zadání projektů ZEV – cíle:

Posoudit relevanci intervencí ve vztahu k případné proměně vnějšího prostředí programu;

Identifikovat výsledky realizovaných intervencí a případné dopady programu;

Zhodnotit věcný a finanční pokrok programu;

Zjistit míru naplnění očekávaných cílů programu;

Zachytit hlavní zkušenosti s realizací OP RLZ v ČR;

Přispět k uzavírání programu a tvorbě závěrečné zprávy;

Získat zkušenosti a posílit interní kapacitu pro evaluaci v rámci ŘO.

Kontext projektů ZEV – zadání I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Kontext projekt zev zad n ii

Zadání projektů ZEV – tématické zaměření:

Téma 1 - Zhodnocení relevance programových priorit;

Téma 2 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 1 Aktivní politika zaměstnanosti;

Téma 3 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 2 Rovné příležitosti a sociální inkluze;

Téma 4 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 3 Rozvoj celoživotního učení;

Téma 5 - Zhodnocení věcného naplnění Priority 4 Adaptabilita a podnikání;

Téma 6 – Zhodnocení nastavení implementačního a monitorovacího systému.

Kontext projektů ZEV – zadání II

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Kontext projekt zev asov r mec

Zadání:

odevzdání průběžné zprávy 29.8.

odevzdání závěrečné zprávy 21.11.

Realizace:

ZEV OP RLZ: podpis smlouvy 21.5; vstupní fáze do 21.6.

ZEV JPD3: podpis smlouvy 24.6; vstupní fáze do 24.7.

Kontext projektů ZEV – časový rámec

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


1 vstupn f ze

Shromáždění a analýza dokumentace;

Přístup do IS MONIT OP RLZ a JPD 3 (Moduly„Projekty“ a „Výstupní sestavy“) a analýza dostupnosti dostupnosti dat v IS – požadavek na:

strukturovaný datový výstup z MONIT a ISOP,

rozšíření přístupu na další moduly (GS atd.).

Požadavek na přístup do IS CENTRAL podmíněn školením;

Analýza závěrů a doporučení MTE OP RLZ a JPD 3;

Dopracování podrobné metodiky – tématické evaluační plány;

Externí a interní komunikace:

interní dokumentové servery obou projektů,

zřízení privátního klubu ZEV na ESF Fóru.

1. (vstupní) fáze

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled metod

Desk research;

Sběr dat:

sběr dat vedených v informačních systémech,

terénní šetření:

polostrukturované individuální rozhovory (IDI),

elektronická dotazníková šetření (DOT),

konzultace s relevantními subjekty,

dotazování po telefonu.

Kvantitativní analýza;

Kvalitativní analýza.

Přehled metod

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Ter nn et en idi

Otázky byly zpracovány do formy scénáře

Bylo zvoleno více variant „míry svázanosti“ scénáře (nejvíce uzavřených otázek bylo ve scénáři pro Téma 6)

Vždy byly zpracovány zápisy z rozhovorů

Rozhovory probíhají i nadále (a budou další zejména ve vazbě na výsledky dotazníkového šetření)

V rámci OP RLZ bylo uskutečněno 46 IDI a v rámci JPD 3 celkem 27 IDI

Terénní šetření - IDI

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Ter nn et en dotazn k

Zvolena forma elektronického dotazníku – možno oslovit celý vzorek konečných uživatelů a vyhodnocení je snazší

Odstraněny duplicity v příjemcích

Snaha sladit otázky napříč prioritami (pokud to bylo možné)

Byly připraveny různé typy dotazníků dle cílové skupiny (KP, KÚ, ostatní)

Celkem bylo 12 dotazníků

Dotazník byl pilotně odzkoušen a upraven

Spuštěny byly postupně v rozmezí cca 10 dnů (Priorita 3 nejpozději)

Na konci bylo posláno upozornění – připomenutí – termínu k vyplnění

V případě AGS a nositelů NP bylo provedeno i „telefonické došetření“

Zpracováván software na základní vyhodnocení

Terénní šetření - dotazník

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Ter nn et en dotazn k1
Terénní šetření - dotazník celý vzorek konečných uživatelů a vyhodnocení je snazší

OP RLZ

JPD 3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


2 pr b n f ze

Průběžná analýza celý vzorek konečných uživatelů a vyhodnocení je snazšídokumentace;

Absolvování školení a zřízení přístupu do IS MSSF CENTRAL;

Zpracování formátů výstupů pro sběr dat při terénním šetření (DOT a IDI);

Zpracování struktury potřebných datových výstupů pro témata 2 - 5 z IS MONIT a GS Profese v rámci tématu 5 z ISOP;

Provedení většiny řízených individuálních rozhovorů;

Pilotní odzkoušení elektronických dotazníků;

Zahájení dotazníkového šetření;

Zpracování sestavy pro sběr dat pro posouzení věcného pokroku (v rámci tématu 1 ZEV OP RLZ) a proveden prvotní sběr dat.

2. (průběžná) fáze

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


3 z v re n f ze

Dokončení řízených hovorů a dotazníkového šetření;

Opakovaný sběr dat z IS MSSF MONIT pro posouzení věcného a finančního pokroku;

Analýza shromážděných dat a informací (výstupní sestavy z IS, DOT, IDI) a jejich finální vyhodnocení dle evaluačních otázek v rámci jednotlivých témat - formulace závěrů a případných doporučení;

Souhrnné hodnocení podle 5 základních kritérií.

3. (závěrečná) fáze

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Přehled výstupů Témat 1 - 6 šetření;

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Přehled výstupů Tématu 1 šetření;

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3

 • Hlavní účel evaluace:

  • Rámcové posouzení relevance a validity strategie RLZ obsažené v programu, a z ní vycházejících priorit, na základě vývoje vnějšího i vnitřního prostředí.

 • Věcný obsah a zaměření evaluace:

  • Zhodnocení aktuální socioekonomické situace a jejích změn oproti

  • výchozímu stavu na základě vývoje vybraných makroekonomických ukazatelů za období 2003 – 07

  • Zhodnocení změn v hlavních (strategických) kontextových dokumentech

  • Aktualizace kontextových indikátorů (včetně zhodnocení vývoje finančního a věcného pokroku u OP RLZ).

  • Zhodnocení přínosů OP RLZ/JPD 3

 • Základní postup a metoda hodnocení:

  • Uplatnění jednotného koncepčního přístupu propojujícího všechny tři hlavní úkoly (podtémata) z důvodu úzké provázanosti vstupů a výstupů evaluačních otázek při řešení jednotlivých úkolů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3

Úkol č. 1: Analýza socioekonomické situace v ČR

 • Politický kontext

 • Sociálně ekonomický kontext

  • Makroekonomický vývoj – hlavní zjištění a závěry

   • obecně příznivější vývoj než se očekávalo – růst HDP,+ saldo OB, snížení míry nezaměstnanosti, vývoj kurzu (posilování Kč vůči € a US$),…

   • některé negativní aspekty makroekonomického vývoje – repatriace investičních výnosů, zhoršující se postavení exportérů (ohrožení konkurenceschopnosti), prudký nárůst míry inflace, problémy v CR (zkracování délky pobytu, pokles příjmů… )

    Shrnutí: makroekonomický rámec byl oproti předpokladům příznivější

  • Vývoj na trhu práce, situace v oblasti LZ

   • Pozitivní trendy: trend poklesu míry nezaměstnanosti, zvýšení míry EA, nárůst průměrné mzdy, snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných, pozvolné zlepšování kvalifikační struktury populace

   • Nepříznivé aspekty/trendy: přetrvávající nerovnováhy na trhu práce (meziregionální, z hlediska pohlaví,..), nízká flexibilita a mobilita PS, nedostatečná účinnost motivačního systému, nedostatečná vazba mezi vzdělávacím systémem a požadavky trhu práce, kumulace problémů pro některé sociálně znevýhodněné skupiny,..

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit JPD 3 RLZ/JPD 3

Úkol č.1: Analýza socioekonomické situace

 • Sociálně ekonomický kontext ČR

 • Sociálně ekonomický vývoj v hl. městě Praze

  • Hlavní zjištění a závěry

   • hlavní vývojové trendy: trvalý přírůstek obyvatel, výrazné snížení míry nezaměstnanosti, výrazný nárůst nabídky volných pracovních míst, snižování počtu neumístěných uchazečů (týká se všech skupin obyv.), relativně vysoká dynamika nárůstu mezd, dlouhodobě se zlepšující vzdělanostní struktura, přetrvávající zájem turistů o Prahu,..

    Shrnutí: zvyšující se dominance Prahy, rozevírání nůžek mezi vývojem sociálně-ekonomické situace v hl. městě Praze a v ostatních regionech

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


T ma 1 zhodnocen relevance programov ch priorit op rlz jpd 3
Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3

Úkol č. 2: Hodnocení změn kontextových dokumentů

 • Relevance programu – míra souladu s koncepčními a strategickými dokumenty a legislativou

 • Výchozí dokumenty/legislativa vs. změny či nové dokumenty/legislativa během trvání programu

 • Posouzení navazuje na zjištění střednědobé evaluace - viz přehled dokumentů

  Závěr: změny původních kontextových dokumentů/ legislativy ani nově vzniklé dokumenty/ legislativa v oblasti RLZ nemají zásadní dopad na relevanci OP RLZ a JPD 3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


T ma 1 zhodnocen relevance programov ch priorit op rlz jpd 31
Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3

 • Klíčové kontextové dokumenty/zákony přijaté v období střednědobé evaluace:

  • Národní program reforem ČR 2005 – 2008,

  • Národní akční plán zaměstnanosti 2004 – 2006,

  • Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008,

  • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR 2005,

  • Strategie hospodářského růstu,

  • Národní inovační politika 2005 – 2010,

  • Strategický plán hl.města Prahy (JPD 3)

  • Zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti,

  • Zák.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

  • Zák.108/2006 Sb. o sociálních službách

  • Zák. 262/2006 Sb., zákoník práce

 • Po střednědobé evaluaci převážně dílčí aktualizace, nové dokumenty zohledněny v programech RLZ 2007 - 2013

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


T ma 1 zhodnocen relevance programov ch priorit op rlz jpd 32
Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3

Úkol č. 3: Aktualizace kontextových indikátorů

 • Kvantifikace KI

  • Odráží (kvantitativně) pozitivní ekonomický vývoj ve sledovaném období, s příznivými dopady na trh práce a rozvoj LZ (dokládá např. i pokračující posilování terciárního sektoru a positivní vývoj vzdělanostní struktury)

 • Vývoj finančního pokroku (OP RLZ)

  • Výkonnost opatření dle míry absorpce:

   • vysoce výkonná: 2.3

   • průměrně výkonná: 2.1, 3.1, 1.1

   • málo výkonná: 1.2, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2, 3.2

  • Míra absorpce je ovlivněna nízkým podílem ukončených projektů (většina projektů je dokončována v období srpen – říjen 2008).

  • Dodržení pravidla n+2 napomáhá i výrazně posilující domácí měna.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


T ma 1 zhodnocen relevance programov ch priorit op rlz jpd 33
Téma 1: Zhodnocení relevance programových priorit OP RLZ/JPD 3

Hlavní závěry:

 • Vývoj socioekonomické situace v období 2003 – 07 by neměl výrazněji ovlivnit realizaci OP RLZ/JPD3. Programová strategie a nastavení priorit je relevantní k vývoji sociálně ekonomické situace v ČR a je v souladu z hlavními kontextovými dokumenty a legislativou.

 • Navzdory převážně pozitivnímu vývoji makroekonomické situace přetrvávají na trhu práce a v oblasti rozvoje LZ problémy, na jejichž řešení se programy oprávněně zaměřují.

 • Na zlepšení situace se rozhodující měrou podílely faktory, které nebyly (a ani nemohly být) intervencemi programů přímo ovlivněny.

 • I když byl reálný přínos OP RLZ/JPD3 (s ohledem na jejich pilotní charakter) ke změně vnějšího prostředí spíše okrajový, jejich přínos lze spatřovat v obtížně kvantifikovatelných, přesto však významných efektech (např.ve vztahu k celoživotnímu vzdělávání, ve zvýšení povědomí o nerovnostech na trhu práce a o možnostech jak je řešit, v získávání dovedností v oblasti přípravy a řízení projektů, apod.).

 • Soustava kontextových indikátorů je pro dané programy plně vyhovující. U JPD 3 lze (i s ohledem na existenci opatření 4.3 a význam CR pro hl. město Prahu) doporučit jako vhodný KI „počet přenocování“.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Přehled výstupů Tématu 2 RLZ/JPD 3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 2 op rlz

Individuální rozhovory RLZ/JPD 3

ŘO: -

ZS: 1

KP: 3

KÚ: -

Ostatní – 3

Dotazníkové šetření

Přehled terénního šetření Téma 2 – OP RLZ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 2 op rlz z kladn kvantitativn anal za i
Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 2 op rlz z kladn kvantitativn anal za i1
Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 2 op rlz typologie

Hlavní typy projektů kvantitativní analýza I

Národní projekty (54 % alokace):

32 projektů realizovaných prostřednictvím PÚP (55% alokace na NP)

Najdi si práci

Návrat do práce

3 NP projekty, kde je příjemcem MPSV (45 % alokace na NP)

GP (32 % alokace)

2-3 výzvy

Systémové projekty (13 % alokace)

z toho ITP – 89 %

Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Typologie

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 2 op rlz sp nost

Z hlediska získání podpory a jejího čerpání kvantitativní analýza I

NP: v získání podpory královehradecký kraj x ústecký

V čerpání středočeský x královehradecký

GP: největší čerpání - kraj plzeňský

Z hlediska inovativnosti

Komplexní péče o jednotlivce

Více peněz na jednotlivce i celkem (pro nákladnější aktivity)

Orientace na zájemce

Větší flexibilita a konkrétnější zaměření projektů v GS

Velká možnost využívání doprovodných opatření

Z hlediska věcného pokroku

Hodnoty indikátorů v Prioritě 1 by měly být bez problému naplněny či překročeny

Problém je indikátor počet podpořených pracovních míst a zejména pak počet nově vzniklých pracovních míst

Problém s některými aktivitami (zejména nové formy zaměstnávání) nebo cílovými skupinami

Průběžné výsledky Téma 2 OP RLZ: Úspěšnost

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 2 jpd 3

Individuální rozhovory kvantitativní analýza I

ŘO: 2

ZS: 1

KP: 1

KÚ: -

Ostatní: 3

Dotazníkové šetření

Přehled terénního šetření Téma 2 – JPD 3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 2 jpd 3 z kladn kvantitativn anal za i
Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: kvantitativní analýza IZákladní kvantitativní analýza I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 2 jpd 3 z kladn kvantitativn anal za ii
Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: kvantitativní analýza IZákladní kvantitativní analýza II

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 2 jpd 3 typologie

Hlavní typy projektů kvantitativní analýza I

Národní projekt (11 % alokace):

Najdi si práci (KP - ÚP Hl. m. Prahy)

Návrat to práce byl stažen/pozastaven (finance přesunuty na GP)

GP (53 % alokace)

administruje ÚP Hl. m. Praha

4 výzvy pomalý rozjezd

Systémové projekty (36 % alokace)

Institut trhu práce (KP, MPSV, odbor 41)

Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Typologie

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 2 jpd 3 sp nost

Z hlediska získání podpory a jejího čerpání kvantitativní analýza I

¼ projektů ve 4. výzvě má shodného žadatele z předchozích výzev (kontinuita)

Z hlediska věcného pokroku

také problém jen s novými pracovními místy

(dle DOT i IDI problém se zapojením některých specifických skupin – osoby po návratu z výkonu trestu, otcové na mateřské či rodičovské dovolené)

Průběžné výsledky Téma 2 JPD 3: Úspěšnost

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Přehled výstupů Tématu 3 kvantitativní analýza I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 3 op rlz

Individuální rozhovory – Celkem 5 kvantitativní analýza I

ŘO: -

ZS: 2

KP: 1

KÚ: -

Ostatní – 2 (Administrátor)

Dotazníkové šetření

Přehled terénního šetření Téma 3 – OP RLZ

Pouzejeden dotazník na konečné uživatele

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 3 op rlz z kladn kvantitativn anal za i
Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: kvantitativní analýza IZákladní kvantitativní analýza I

 • Grantové projekty byly nejvýznamnějším typem projektů z hlediska výše alokace finančních prostředků

 • Projekty byly realizovány prostřednictvím 8 grantových schématech a celkem 11 výzvách.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 3 op rlz z kladn kvantitativn anal za ii
Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: kvantitativní analýza IZákladní kvantitativní analýza II

 • Pouze v rámci opatření 2.1:

 • 14 národních projektů

 • 6 systémových projektů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 3 op rlz typologie

Hlavní typy projektů kvantitativní analýza I

Všechny NP: „Příprava na práci“, realizované prostřednictvím 13 PÚP (1 projekt za kraj kromě ve Zlíně = 2) v rámci 2.1

6 SP-všechny implementovány MPSVv rámci 2.1 v oblasti sociálních služeb

5 GS - 3 v rámci 2.1, 1 v rámci 2.2 a 1 v rámci 2.3. V rámci PO2 byly celkem implementovány 458 GP. Přes polovinu GP = implementovány v rámci GG.

Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: Typologie

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 3 op rlz sp nost

Z hlediska věcného pokroku kvantitativní analýza I

Hodnoty indikátorů v Prioritě 2 by měly být bez problému naplněny či překročeny

Problém je u vytvořenýchpracovních míst (hlavně u 2.1)

Z hlediska úspěšnosti:

Problémy definice a předběžně nastavený systém evaluace

Často velice obtížné izolovat jednotlivé typy aktivit nebo cílových skupin

Zatím těžko zobecnit, ale u jednotlivých GS se jeví tyto trendy (z hlediska úspěšnosti ve vztahu k integraci CS na trh práce):

U GS Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí - 2.1: Nejúspěšnější byly projekty zaměřené na cílové skupiny, kterým nebyla dosud věnována pozornost (například osoby se zrakovým postižením, návrat lidí z výkonu trestu)

U GS Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce - 2.2: Nejúspěšnější byly projekty, které zorganizovaly konference a osvětu

U GS Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb -2.3: Nejúspěšnější byly projekty, které realizovaly aktivity přímo v terénu = které šly za cílovými skupinami.

Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ: Úspěšnost

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 3 jpd 3

Individuální rozhovory kvantitativní analýza I

ŘO: 1

ZS: - (Později)

KP: 3

KÚ: - (Později)

Ostatní: 1 (Administrátor)

Dotazníkové šetření

Přehled terénního šetření Téma 3 – JPD 3

Pouzejeden dotazník na konečné uživatele

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 3 jpd 3 z kladn kvantitativn anal za i
Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3: kvantitativní analýza IZákladní kvantitativní analýza I

Grantové projekty byly mnohem významnějším typem projektů než regionální projekty z hlediska výše alokace finančních prostředků v rámci Priority 2. Největší počet projektů u opatření 2.1

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 3 jpd 3 z kladn kvantitativn anal za ii
Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3: kvantitativní analýza I Základní kvantitativní analýza II

Regionální projekty byly z hlediska alokace Priority 2 (cca 16 % alokace rozpočtu) méně významné. Všechny regionální projekty byly realizovány v rámci Opatření 2.1 a bylo jich dohromady pouze 5. Stále běží.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 3 jpd 3 typologie a sp nost

Typologie kvantitativní analýza I

5 regionálních projektů: 3realizované prostřednictvím Městského centra sociálních služeb, a 2 MHMP

4 GS: 1 GS v rámci Opatření 2.1, 2 v rámci opatření 2.2 a 1 v rámci Opatření 2.3 (přesněji GG u 2.3). Celkem 216 GP, přes polovinu v rámci 2.1.

Úspěšnost:

U GS Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí 2.1 :

Nejefektivnější se jeví projekty nabízející podporovanou zaměstnanost

Projekty, které nabízely intenzivní a individuální podporu svým cílovým skupinám, se jeví účinnější.

Průběžné výsledky Téma 3 JPD 3:Typologie a úspěšnost

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 3 op rlz a jpd3 doporu en

Provést průběžné evaluace GS, tak jak to provedl NROS. kvantitativní analýza I

Vybrat před začátkem GS administrátora přes výběrové řízení tak, aby administrátor byl zapojen do GS od vyhlášení výzvy

Nastavit pravidla, jak hodnotit/měřit úspěšnost, účinnost, hospodárnost, udržitelnost, dopad, atd. od začátku (např.: aby formuláře pro příjemce pomoci obsahovaly od začátku všechny potřebné informace, atd.)

Hodně zacílit vyhlašované výzvy, aby to nevedlo k nadbytku projektů v určité oblasti

Zlepšit poradenství pro žadatele.

Vytvořit supervizní radu/expertní panel, kde by experti z oboru dohlíželi, jak se opatření vyvíjí od začátku do konce

Zavést centrální adresu na MPSV, třeba přes www.esfcr.cz , kde by se shromažďovaly a šířily všechny výstupy z projektů spolufinancovaných z ESF. To bylo usnadnilo diseminaci, asnížilo by se riziko duplikace projektů či výstupů projektů.

Průběžné výsledky Téma 3 OP RLZ a JPD3: Doporučení

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Přehled výstupů Tématu 4 kvantitativní analýza I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 4 op rlz
Přehled terénního šetření Téma 4 – OP RLZ kvantitativní analýza I

Individuální rozhovory

ŘO: -

ZS: 3

KP: 4

KP/KU: 4

Dotazníkové šetření

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 4 op rlz z kladn kvantitativn anal za i
Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 4 op rlz z kladn kvantitativn anal za ii
Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza II

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 4 op rlz typologie

Hlavní typy projektů kvantitativní analýza II

3 národní projekty (NIDV, VÚP)

20 systémových projektů (MŠMT ve spolupráci s NÚOV, IPPP, VÚP, ÚIV, CERMAT, MFČR; Správa služeb zaměstnanosti MPSV)

850 grantových projektů

Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Typologie

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 4 op rlz sp nost
Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Úspěšnost kvantitativní analýza II

Z hlediska získání podpory a jejího čerpání

Zpoždění realizace NP a SP

Problém realizací projektů navazující na systémové aktivity

Umělé prodlužování projektů

Z hlediska inovativnosti

Školská reforma

Nastaven systém vzdělávání

Tvorba programů dalšího vzdělávání

Vznik metodického portálu

Vytvoření sítě poradenských pracovišť

Realizace aktivit, které vytváří konkurenční prostředí

Z hlediska věcného pokroku

Nejednoznačnost nastavených indikátorů

Hodnoty indikátorů projektů naplněny či překročeny

Problematika udržitelnosti projektů

Kontroly věcného pokroku

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 4 op rlz zk m sta pr b n zji t n

Zpožďování plateb – problém především pro grantové projekty

Časová neprovázanost období 2004-2006 a 2007-2013 (návaznosti systémových aktivit)

Fluktuace pracovníků projektových týmů (institucionální udržitelnost)

Administrativní kapacita projektových týmů (pro některé typy institucí neúměrná administrativní zátěž)

Financování projektů a předfinancování aktivit (pro některé typy příjemců téměř likvidační)

Složitost systému implementace a administrace (efektivita – 50% věcná náplň, 50% administrativa)

Časté změny podmínek a pravidel (chyby často vyplývaly z provedených změn)

Průběžné výsledky Téma 4 OP RLZ: Úzká místa – průběžná zjištění

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 4 jpd 3

Individuální rozhovory grantové projekty

ŘO: -

ZS: 2

KP/KÚ: 1

KÚ: -

Dotazníkové šetření

Přehled terénního šetření Téma 4 – JPD 3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 4 jpd 3 z kladn kvantitativn anal za
Průběžné výsledky Téma 4 JPD 3: grantové projekty Základní kvantitativní analýza

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 4 jpd 3 typologie
Průběžné výsledky Téma 4 JPD 3: grantové projektyTypologie

Grantové projekty

Opatření 3.1 – na grantové projekty alokováno 84,82 % rozpočtu opatření

Opatření 3.2 – na grantové projekty alokováno 100 % rozpočtu opatření

Regionální projekty (projekty přímého přidělení)

realizovány pouze v Opatření 3.1, alokováno 15,18 % rozpočtu opatření

7 projektů přímého přidělení, 2 projekty ve stavu „finální vypořádání“, 5 projektů ve stavu „smlouva podepsána“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 4 jpd 3 sp nost
Průběžné výsledky Téma 4 JPD 3: Úspěšnost grantové projekty

Z hlediska získání podpory a jejího čerpání

předloženo celkem 551 grantových projektů, realizováno 192 projektů (34,85 %)

u projektů v rámci GS zbývá vyúčtovat 32,15 % z celkových částek uvedených ve smlouvách

rozpočty regionálních projektů nepřekročeny, spíše nedočerpány

Z hlediska inovativnosti

rozvoj studijních programů v souladu s kurikulární reformou

podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí cizinců, etnických menšin, žáků a studentů s poruchami učení do běžného kolektivu

rozvoj nových studijních programů

vznik e-learningových programů s různým zaměřením (např. v oblasti evaluace, dalšího vzdělávání apod.)

rozvoj komplexního poradenství pro specifické skupiny obyvatelstva (např. pro neslyšící, pro zrakově postižené)

Z hlediska věcného pokroku

hodnoty indikátorů nejen naplněny, ale několikanásobně překročeny

důvody:

nastavením nízkých plánovaných hodnot jak na úrovni programu, tak na úrovni jednotlivých projektů

realizace regionálních (systémových) projektů, do jejichž realizace jsou zapojeny početné cílové skupiny

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Přehled výstupů Tématu 5 grantové projekty

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 5 op rlz

Individuální rozhovory – Celkem 5 grantové projekty

ŘO: -

ZS: 1

KP: 1

KÚ: -

Ostatní – 3 (Administrátor)

Dotazníkové šetření

Přehled terénního šetření Téma 5 – OP RLZ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 5 op rlz z kladn kvantitativn anal za i
Průběžné výsledky Téma grantové projekty5 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza I

 • Z pohledu finančního objemu i počtu projektů byly hlavním nástrojem realizace cíle priority 4 grantové projekty, které nesly 89% všech nasmlouvaných prostředků.

 • Do opatření 4.1 spadala většina projektů (58% všech GP v prioritě 4) i finančních prostředků (71% financí určených na GP v prioritě 4).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 5 op rlz z kladn kvantitativn anal za ii
Průběžné výsledky Téma grantové projekty5 OP RLZ: Základní kvantitativní analýza II

Zhruba 2% všech nasmlouvaných prostředků byla určena na systémové projekty a 9% na národní projekty.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 5 op rlz typologie

Hlavní typy projektů grantové projekty

Celkem 7 NP: Jen1 v rámci 4.1 (Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích - Investors in people) implementován CzechInvestem. 6 NP v rámci 4.2 v oblasti cestovního ruchu (CR) a implementovány MMR.

1 SP–v oblasti CR. Implemetován MMR. 4.2

Celkem 16 GS – 1NGS a 13RGS v rámci 4.1 a 2 v rámci 4.2. Celkem 708 GP, téměř dvě třetiny GP v rámci 4.1 (RGS)

GS Profese - Není v IS MONIT, ale velký počet projektů (266), a v systému ISOP nejsou žádné aktivity či podporované činnosti rozlišeny.

Průběžné výsledky Téma 5 OP RLZ: Typologie

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 5 op rlz sp nost

Z hlediska věcného pokroku grantové projekty

Hodnoty indikátorů v Prioritě 4 již jsou naplněny či překročeny (např. „počet podpořených osob“)

Problém je u podpořených pracovních míst(ale i zde v současné době naplnění mezi 70 – 100 % )

Z hlediska úspěšnosti:

Problémy definice a často velice obtížné izolovat jednotlivé typy aktivit

Většina projektů naplnila své stanovené cíle

Zatím lze těžko identifikovat, jakétypové aktivity jsou úspěšnější, spíše specifická školení (např.: ISO)

Z hlediska hospodárnosti (též problém definice): 4.1 „poptávkové“ projekty se jeví hospodárnější než „nabídkové“

Z hlediska udržitelnosti: projekty, které zaváděly systém komplexnějšího vzdělávání, se jeví jako udržitelnější

Průběžné výsledky Téma 5 OP RLZ: Úspěšnost

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 5 jpd 3

Individuální rozhovory – Celkem 7 grantové projekty

ŘO: 2

ZS: 1

KP: 2

KÚ: - (Později)

Ostatní: 2 (Administrátor)

Dotazníkové šetření

Přehled terénního šetření Téma 5 – JPD 3

Pouzejeden dotazník na konečné uživatele

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 5 jpd 3 z kladn kvantitativn anal za
Průběžné výsledky Téma grantové projekty5 JPD 3: Základní kvantitativní analýza

 • Priorita 4 JPD 3 zaměřená na podporu adaptability a podnikání byla realizována výhradně prostřednictvím GS

 • Opatření 4.1: z pohledu počtu realizovaných projektů nejvýznamnější, ale bylo na ni alokováno 30 % finančních prostředků priority

 • Opatření 4.2: z pohledu finančního objemu nejvýznamnější (48 % Priority 4), ale nejmenší počet realizovanýchprojektů

 • Opatření 4.3: 20 % finančních prostředků Priority 4

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 5 jpd 3 typologie a sp nost

Typologie grantové projekty

4 GS: 2 GS v rámci Opatření 4.1, 1 v rámci opatření 4.2 a 1 v rámci Opatření 4.3. Celkem 223 GP, přes polovinu v rámci 4.1.

Žádný RP

Z hlediska úspěšnosti:

Velmi specifické a zacílené projekty (co se týká aktivit a cílových skupin) byly označovány jako hospodárnější

Z hlediska osvědčených/úspěšných bodů:

Pracovníci napříč implementační strukturou včetně administrátorů získali zkušenosti a vybudovali vnitřní kapacitu = možno využít v novém programovém období

V rámci některých subjektů se stabilizovaly týmy

Efektivní komunikace s KU v podobě podpory a konkrétních rad a doporučení

Průběžné výsledky Téma 5 JPD 3:Typologie a úspěšnost

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 5 op rlz a jpd3 doporu en

Z toho, co ještě nezaznělo v rámci tématu 3: grantové projekty

Snížit administrativní zátěž pro konečné uživatele

Metodická jednotnost a spolupráce napříč implementační strukturou

Nedefinovat dolní limit výše podpory, usnadnilo by to přístup k dotacím pro drobné a malé podniky

Pro vědecké projekty je omezení na region Praha příliš omezující, propojit se zbytkem ČR (JPD3 4.2)

Provádět průběžná hodnocení realizace projektů a přizpůsobovat další výzvy

Průběžné výsledky Téma 5 OP RLZ a JPD3: Doporučení

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Přehled výstupů Tématu 6 grantové projekty

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 6 op rlz

Individuální rozhovory grantové projekty

Dotazníkové šetření

Doplňující šetření u KU – řešeno v rámci Témat 2 – 5

Přehled terénního šetření Téma 6 – OP RLZ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 6 op rlz kvalitativn anal za

Implementační systém grantové projekty

Slabé stránky

Složitá implementační struktura

Složitý vnitřní schvalovací proces ŘO i ZS (uvnitř rezortu MPSV)

Vysoká míra fluktuace zejména na rezortech MPSV a MMR – negativní dopad na kvalitu řízení a administrace RPS, ŘO a ZS (SSZ) - nedostatečně zajištěná metodická kontinuita

OM OP RLZ – nevyhovující pro účely administrace

Časté změny metodiky

Decentralizace na regionální úroveň – finančně náročná, malý prostor pro strategické plánování

Nedostupnost finančních prostředků pro platby příjemcům na začátku kalendářního roku

Zpoždění odborného vzdělávání pracovníků implementačních subjektů - zahájeno až v druhé polovině implementačního období

Průběžné výsledky Téma 6 OP RLZ: Kvalitativní analýza

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 6 op rlz kvalitativn anal za1

Implementační systém grantové projekty

Silné stránky

Mnoho institucí a organizací se naučilo novému přístupu k veřejným zdrojům – metodika EU: „poskytované prostředky jsou důsledně kontrolovány a vyhodnocovány z pohledu efektivnosti využití“

Větší vazba na regiony, znalost subjektů na regionální úrovni

Podpora menších subjektů

Užitečný nástroj pro transparentní rozdělování dotačních prostředků – např. některé z dílčích metodik byly aplikovány na ÚP

Změny uskutečněné v implementační struktuře – plnění n+2

Posílení administrativní kapacity

Zjednodušení finančních toků na úrovni ÚP – systém limitu výdajů

Zjednodušení administrace při kontrole ŽoP (doklady do 5000)

Průběžné výsledky Téma 6 OP RLZ: Kvalitativní analýza

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 6 op rlz kvalitativn anal za2

Monitorovací systém grantové projekty

IS MSSF MONIT

Rozsah dat – některá data zbytečná / některá chybí - nedostatečná analýza – chybí historie dat a návaznost na vnější IS - PÚP nemají přístup k datům NP

Kvalita a aktuálnost dat – nedostatečná pro věcný monitoring

Využitelnost sestav – dlouhá doba generování, problémy s tvorbou vlastních sestav

Stavy – terminologický nesoulad IS CENTRAL – IS MONIT

Efektivnost datových výstupů – řízení: 4, finanční monitoring: 3, věcný monitoring: 4

Monitorovací ukazatele

Nedostatečné prvotní metodické nastavení - chybné nastavení, nejednoznačné definice, chybějící výklad, agregovatelnost - metodické změny v průběhu realizace

Některé plánované hodnoty chybí, dosažené hodnoty zadávány se zpožděním

Průběžné výsledky Téma 6 OP RLZ: Kvalitativní analýza

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


P ehled ter nn ho et en t ma 6 jpd 3

Individuální rozhovory grantové projekty

Dotazníkové šetření

Doplňující šetření u KU – řešeno v rámci Témat 2 – 5

Přehled terénního šetření Téma 6 – JPD 3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 6 jpd 3 kvalitativn anal za

Implementační systém grantové projekty

Slabé stránky

Složitá implementační struktura

Nedostatečné metodické vedení z centrální úrovně (RPS)

Komplikované schvalovací procesy na úrovni ŘO – ZS (SSZ)

Komplikovaně nastavené administrativní procesy na úrovni ŘO – ZS (MHMP), ŽoP – platby ze dvou finančních zdrojů

Časté změny metodických postupů

Vysoká míra fluktuace – na úrovni ŘO, ZS (SSZ) a RPS

Problémy v komunikaci mezi jednotlivými implementačními úrovněmi

Nedostatečná publicita programu

Průběžné výsledky Téma 6 JPD 3:Kvalitativní analýza

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 6 jpd 3 kvalitativn anal za1

Implementační systém grantové projekty

Silné stránky

Nově zapojené subjekty se naučily administrovat prostředky ESF (zvýšení odbornosti, posílení administrativní kapacity)

Nastavení závazných pravidel vedoucích k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků, zabraňování jejich zneužití a omezení politických vlivů

Změny uskutečněné v implementační struktuře – plnění n+2

Posílení administrativní kapacity

Zrychlení kontrahování velkých projektů

Zintenzivnění komunikace s příjemci

Průběžné výsledky Téma 6 JPD 3: Kvalitativní analýza

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


Pr b n v sledky t ma 6 jpd 3 kvalitativn anal za2

Monitorovací systém grantové projekty

IS MSSF MONIT

Rozsah dat – nedostatečný pro potřeby řízení

Kvalita a aktuálnost dat – nedostatečná, zejména pro věcné monitorování

Využitelnost sestav – dlouhá doba generování, problémy s tvorbou vlastních sestav

SW úpravy IS MONIT - komplikované - administrativně, časově i finančně

Od MTE došlo pouze k částečným úpravám - zrychlení aplikace, částečná agregace indikátorů (za opatření), výstupní sestavy k finančnímu monitorování

Efektivnost datových výstupů – řízení: 3, finanční monitoring: 2,5, věcný monitoring: 4

Monitorovací ukazatele

Nedostatečné prvotní metodické nastavení - chybí jednoznačný výklad – změna metodiky, vzniklé chyby se zpětně neřeší

Plánované hodnoty - u většiny projektů podhodnoceny

Průběžné výsledky Téma 6 JPD 3: Kvalitativní analýza

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


D kujeme za pozornost konsorcium redeco hope gle

Děkujeme za pozornost grantové projekty

Konsorcium REDECo-HOPE-GLE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií


ad