Procedura i możliwości pozyskiwania środków z Narodowego Centrum Nauki Warszawa, 20 grudnia 2012 - PowerPoint PPT Presentation

zahir-irwin
procedura i mo liwo ci pozyskiwania rodk w z narodowego centrum nauki warszawa 20 grudnia 2012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Procedura i możliwości pozyskiwania środków z Narodowego Centrum Nauki Warszawa, 20 grudnia 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Procedura i możliwości pozyskiwania środków z Narodowego Centrum Nauki Warszawa, 20 grudnia 2012

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Procedura i możliwości pozyskiwania środków z Narodowego Centrum Nauki Warszawa, 20 grudnia 2012
81 Views
Download Presentation

Procedura i możliwości pozyskiwania środków z Narodowego Centrum Nauki Warszawa, 20 grudnia 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Procedura i możliwości pozyskiwania środków z Narodowego Centrum NaukiWarszawa, 20 grudnia 2012

 2. Plan prezentacji • NCN — informacje podstawowe • Konkursy NCN • Nauki medyczne w NCN

 3. Narodowe Centrum Nauki • Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie

 4. Organy i struktura Narodowego Centrum Nauki • Rada Narodowego Centrum Nauki: 24 członków Rady powołanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący • Dyrektor Narodowego Centrum Nauki • 107 pracowników (w tym 17 Koordynatorów Dyscyplin)

 5. Panele NCN • 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: • HS — Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce • ST — Nauki Ścisłe i Techniczne • NZ — Nauki o Życiu

 6. Nauki medyczne w konkursach NCN

 7. Rodzaje konkursów cz.1 • OPUS –na finansowanie projektów badawczych w, tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów • HARMONIA –na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej • MAESTRO –na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców • SYMFONIA –na finansowanie międzydziedzinowych projektów badawczych

 8. Rodzaje konkursów cz. 2 • PRELUDIUM –na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora • SONATA –na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora • SONATA BIS –na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem • ETIUDA – stypendia doktorskie • FUGA – na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

 9. Konkursy międzynarodowe • Konkursy otwarte obecnie bądź wkrótce • NORFACE(New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe)–nauki społeczne • JPND(Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research)– choroby neurozwyrodnieniowe • JPI CH (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage) – dziedzictwo kulturowe • ApPEC (Astroparticle Physics European Coordination) – astrofizyka cząstek • Konkursy zamknięte • ASPERA-2(Astroparticle Physics ERA-NET) • HERA(Humanities in European Research Area) • ERA-Infect– choroby zakaźne

 10. Otwarte konkursy • SYMFONIA 1. edycja • ETUIDA 1. edycja • FUGA 2. edycja • MAESTRO 4. edycja • HARMONIA 4. edycja • Termin przyjmowania wniosków 15 marca 2013 • Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze – choroby neurozwyrodnieniowe (European Research projects for the identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases) • Termin przyjmowania wniosków 19 marca 2013

 11. Proces oceny wniosków Ocena merytoryczna Etap 1 Etap 2 Oceny indywid. przez dwóch ekspertów Dyskusja panelowa Ocena przez ekspertówzewnętrzn. Dysk-usja panel-owa Ocena formal-na Listy ranking-owe Ocena rzetelności i bezstronności opinii ekspertów przez Koordynatorów

 12. Nauki medyczne w rozstrzygniętych konkursach NCN

 13. Nauki medyczne w rozstrzygniętych konkursach NCN

 14. Liderzy w obszarze nauk medycznychw rozstrzygniętych konkursach NCN

 15. Liderzy w obszarze nauk medycznychw rozstrzygniętych konkursach NCN

 16. Liczba i wysokość grantów w panelach nauk medycznych dla poszczególnych województw

 17. Zapraszamy na stronę www • www.ncn.gov.pl

 18. Dziękuję bardzo za uwagę