3 grudnia 2007r. Poznań - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3 grudnia 2007r. Poznań PowerPoint Presentation
Download Presentation
3 grudnia 2007r. Poznań

play fullscreen
1 / 62
3 grudnia 2007r. Poznań
151 Views
Download Presentation
duane
Download Presentation

3 grudnia 2007r. Poznań

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNYNA LATA 2007 – 2013 Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw 3 grudnia 2007r. Poznań

 2. Podział środków WRPO na Priorytety

 3. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwInformacje ogólne • Finansowanie Priorytetu odbywa się ze środków: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), • Linia demarkacyjna: - czytelny podział pomiędzy programami regionalnymi a programami centralnymi, pomiędzy priorytetami i poszczególnymi działaniami, • Efekty realizacji WRPO: -powstanie nowych firm do dwóch lat działalności - 900 szt., - powstanie nowych miejsc pracy – 4200 szt., - powstanie firm innowacyjnych – 700 szt., - firmy wdrażające projekty w zakresie ekoefektywne – 100 szt., • Niezależność przedsiębiorstwa: to takie przedsiębiorstw, które nie posiada udziałów powyżej 25% kapitału lub głosów w innym przedsiębiorstwie a/lub inne nie posiada w nim powyżej 25% kapitału lub głosu.

 4. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwInformacje ogólne • Pomoc publiczna –zgodnie z Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego z 11.10.2007 - w przypadkuinwestycji max intensywność pomocy dla wielkopolski = 40%, podwyższa się o 20 pp. dla małych firm i 10 pp., dla średnich firm, za wyjątkiem sektora transportu, - w przypadkudoradztwa max intensywność pomocy = 50%, • Cross financingu – mechanizm elastycznego finansowania -wysokość udziału do 10% na poziomie priorytetu i 20% na poziomie projektu • Projekty kluczowe – wybierane przez Zarząd województwa (realizacja ze środków priorytetu !!!)

 5. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwInformacje ogólne • Pomoc może być udzielana na: • realizację nowej inwestycji !!! • Nową inwestycją nie jest: • odtworzenie zdolności produkcyjnej, • nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa, • Pomoc może zostać udzielona jeżeli zostaną spełnione warunki odnoszące się do: • celu i przedmiotu realizacji nowej inwestycji, • wydatków kwalifikowanych, • intensywności pomocy, • trwałości projektu, • Trwałość projektu: • utrzymanie inwestycji do 3 lat od dnia jej zakończenia

 6. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla MSP – alokacja finansowa Działania skierowane do sektora MSP (w mln €) 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw 13,2 1.2. Wsparcie rozwoju MSP 132,2 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 16,0 (działanie 1.8 realizuje Departament Wdrażania Programu) Działania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln €) 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości 60,0 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji (w tym 58,06 - projekty kluczowe)83,0 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu 17,3 1.6. Promocja regionalnej gospodarki 3,0 1.7. Rozwój sieci i kooperacji 4,0

 7. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla MSP • Cel: Wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na realizacje projektów inwestycyjnych i doradczych

 8. Priorytet I.Działanie 1.1. Rozwój mikro-przedsiębiorstw -13,2 mln € • Beneficjenci działania 1.1 Mikro-przedsiębiorstwa, które zgodnie z zaleceniem KE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, przy zachowaniu kryterium niezależności określonym w ust. 3 przedmiotowego zalecenia, spełniają następujące warunki: - zatrudniają średniorocznie mniej niż 10 osób, a ich obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR,

 9. Priorytet I.Działanie 1.1Poziom dofinansowania Projekty inwestycyjne Projekty doradcze

 10. Priorytet I. Działanie 1.2. Podział na poddziałania Działanie 1.2 Poddziałanie 1.2.1 Poddziałanie 1.2.2 CEL Wsparcie rozwoju Inwestycji w sektorze MSP Wsparcie wysokoinnowacyjnych inwestycji w sektorze MSP (technologie stosowane do 3 lat na świecie) BENEFICJENCI • Mikro - kwota dofin. > 200 tys. PLN • Małe • Średnie Przedsiębiorstwa • Mikro, • Małe • Średnie Przedsiębiorstwa

 11. Priorytet I.Działanie 1.2. Poziom dofinansowania Poddziałanie 1.2.1 Projekty inwestycyjne

 12. Priorytet I.Działanie 1.2. Poziom dofinansowania Poddziałania 1.2.1 Projekty doradcze

 13. Priorytet I.Działanie 1.2. Poziom dofinansowania Poddziałanie 1.2.2 Projekty inwestycyjne i doradcze

 14. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla sektora MSP • Projekty inwestycyjne Przekładowe rodzaje projektów w działaniach 1.1 – 1.2 a)inwestycja w środki trwałe, b) inwestycja w wartości niematerialne i prawne (inwestycja w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej), Z zastrzeżeniem, że powyższe inwestycje wiążą się z: • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotycząca procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie,

 15. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla sektora MSP • Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1 – 1.2 a)nabycie środków trwałych (w tym w drodze umowy leasingu): • budowli i budynków, • maszyn i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatur, • wyposażenia technicznego dla prac biurowych, • infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją b)prace związanych z przygotowaniem projektu oraz usług doradczych do 50% faktycznie poniesionych ich kosztów, Uwaga! Umowa leasingowa środków trwałych powinna zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu trwania umowy.

 16. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla sektora MSP • Projekty inwestycyjne Przykładowe wydatki kwalifikowane działania 1.1-1.2 (cd.) b) akup robót i materiałów budowlanych, c) zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych), d) dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm w zakresie BHP, e) zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know–how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej,

 17. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla sektora MSP • Projekty inwestycyjne Wydatki niekwalifikowane działania 1.1-1.2 a) zakup środków transportu w sektorze transportu, b) zakup środków transportu poza sektorem transportu, za wyjątkiem specjalistycznych środków transportu, c) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, d) wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu środka przez beneficjenta,

 18. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla sektora MSP • Projekty doradcze Przykładowe koszty kwalifikowane działania 1.1-1.2 a)zakup usług doradczych, w tym: przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych oraz specjalistycznych i dokumentacji technicznej.

 19. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla sektora MSP • Projekty doradcze Wydatki niekwalifikowane działania 1.1-1.2 a) doradcze usługi operacyjne przedsiębiorstwa takie jak np. usługi podatkowe, regularne usługi prawne i reklamowe. b) podatek VAT jeśli istnieje prawna możliwość odzyskania go przez przedsiębiorcę w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 20. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla sektora MSP • Preferencje: 1. Dla firm do dwóch lat działalności, 2. Dla firm tworzących nowe miejsca pracy, 3. Dla firm z terenów o niższym poziomie przedsiębiorczości, 4. Dla firm działające na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia 5. Projekty zawierające rozwiązania w zakresie oszczędności surowców i energii, a także dostosowujące do wymogów ochrony środowiska, 6. Projekty zawierające czynniki innowacyjne, (innowacyjność technologiczna, procesowa, produktowa / towar – usługa / organizacyjna), 7.Projekty zawierającezastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 8. Projekty zawierające dostosowania do wymogów Jednolitego Rynku 9. Projekty inwestycyjne z sektora turystyki, 10. Projekty dotyczące działalności B + R w przedsiębiorstwach. Za preferencje będzie można otrzymać dodatkowe punkty!!!

 21. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwDziałania dla sektora MSP • Zasady aplikowania w trybie konkursowym : - ogłoszenie konkursu – na 30 dni przed naborem, -rodzaj: zamknięty i/lub otwarty, -ilość konkursów: planowane są dwa w roku, - forma płatności: refundacja, - dokumenty składanie przez Beneficjenta : • wniosek połączony z biznes planem (UWAGA! koszt takiego wniosku nie jest kosztem kwalifikowanym), • wypis z KRS/zaświadczenie o działalności gospodarczej, • niezbędne oświadczenia beneficjenta np. niezaleganie ze zobowiązaniami wobec ZUS, US, prawie do dysponowania gruntem, o zabezpieczeniu środków na realizację projektu, itp. - data kwalifikowania wydatków:od momentu otrzymanie potwierdzenia o możliwości objęcia projektu pomocą,

 22. Priorytet I.Konkurencyjność przedsiębiorstwWniosek o dofinansowanie • Wniosek powinien zawierać w szczególności: • nazwę beneficjenta pomocy, • tytuł i miejsce realizacji inwestycji, • cel realizacji, • opis rezultatów realizacji inwestycji, • planowana data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, • wartość inwestycji, • wydatki kwalifikowane, • wnioskowaną kwotę dofinansowania,

 23. Priorytet I. Działania dla sektora MSP Schemat realizacji projektów 1.1 - 1.2 Zarząd Województwa Departament Gospodarki Wniosek Beneficjent Wniosek połączony z biznes planem+ oświadczenia Ocena formalna I Uchwała o przyjęciu do realizacji Ocena merytoryczno-techniczna Projekt Złożenie załączników i oryginałów zaświadczeń Podpisanie umowy o dofinansowanie Ocena formalna II

 24. Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstw Działania 1.3 – 1.7

 25. Działanie 1.3.Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości • Cel działania: Tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej.

 26. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości • Inicjatywa JEREMIE Nowy, przygotowany przez Komisję Europejską, instrument w postaci inicjatywy JEREMIE umożliwi przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania ich działalności. Odnawialność tej formy pomocy pozwoli znacznej większej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP pozyskać środki finansowe na rozwój ich działalności.

 27. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości • Inicjatywa JEREMIE Przykładowe typy instrumentów finansowych • instrumenty pożyczkowe - pożyczki globalne, pożyczki podporządkowane, • instrumenty poręczeniowe, • instrumenty quasi-kapitałowe,

 28. Działanie 1.3. Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości • Korzyści bezpośrednie z wdrożenia inicjatywy JEREMIE dla Wielkopolski • wykorzystanie odnawialnego charakteru wsparcia, uzyskanie efektu mnożnika zwiększającego ilość dostępnej kwoty wsparcia dla MSP – nawet do 4 razy, • zwrot do budżetu Wielkopolski po 2013 roku kwoty wsparcia, czyli ok. 60 mln euro z przeznaczeniem na dalsze wspieranie MSP. Możliwość utworzenia instytucji na wzór niemieckich regionalnych banków inwestycyjnych, • zmiana sposobu myślenia władz regionalnych o inżynierii finansowej – konieczność przygotowania do 2013 roku nowej instytucji - NAJWAŻNIEJSZE

 29. Działanie 1.3.Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości • Korzyści pośrednie z wdrożenia inicjatywy JEREMIE dla Wielkopolski • wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu - jako instytucji pośredniczących – możliwość otrzymania dość dużych środków na działania powinna się przyczynić do wzmocnienia ich potencjału, a także możliwość wypracowania zysku pożyczonych środków, • minimalna bariera wejścia zmusiła władze województwa do przeznaczenia większych środków na to działanie, co w konsekwencji oznacza większe wsparcie dla MSP, • wdrożenie inicjatywy JEREMIE doprowadzi także do zwiększenia wachlarza instrumentów finansowania działalności MSP (dotychczas wyłącznie pożyczki i poręczenia), • elastyczność w zakresie doboru instrumentów finansowych w ramach Holding Fund – możliwość realokacji środków zależnie od zmiennej sytuacji rynkowej.

 30. Działanie 1.4.Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji • Cel działania: Poprawa konkurencyjności gospodarki regionu poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych technologii dla przedsiębiorstw.

 31. Działanie 1.4.Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji • W ramach działania realizowane będą projekty kluczowe • Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (konsorcjum Politechniki Poznańskiej z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN –Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (IChB PAN-PCSS), szacunkowa wartość projektu – 49 mln € • Inkubator Technologiczny w Kaliszu, szacunkowa wartość projektu – 5,1 mln € • Regionalny Instytut Transferu Technologii. szacunkowa wartość projektu – 3,9 mln €

 32. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji • Projekty inwestycyjne – schemat I Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych i rozwój istniejących proinnowacyjnych instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 34 mln. PLN Projekt własny samorządu - Wielkopolskie Centrum Innowacji b) zakup specjalistycznej aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla przedsiębiorców, - poziom dofinansowania max do 85% - max kwota dofinansowania: 3,4 mln. PLN

 33. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji • Projekty oferty usług proinnowacyjnySchemat II Przykładowe rodzaje projektów: a)badanie potencjału technologicznego i innowacyjnego w przedsiębiorstwach, - poziom dofinansowania max do 85% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 1 mln. PLN b)wsparcie MSP przy zakupie usług badawczo-rozwojowych i zakupie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz praw własności przemysłowej. - poziom dofinansowania max do 100% - max poziom kosztów kwalifikowanych: 2,5 mln. PLN

 34. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji • Beneficjenci: • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, • szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, • organizacje pozarządowe działające non-profit, • podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), • sieci, konsorcja, partnerstwa w/w podmiotów,

 35. Działanie 1.4. Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji • Forma płatności: • Refundacja, • Wysokość udziału cross-financingu • na poziomie projektu - do 20%, • Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: • Konkursowy,

 36. Działanie 1.5.Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu • Cel działania: a) wspieranie rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie otoczenia biznesu, b) ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wysokiej jakości usług biznesowych,

 37. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu • Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych, wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, (poziom dofinansowania max do85%) (max kwota dofinansowania: 4,25 mln. PLN) b) przygotowanie i wdrożenie pakietu nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców; poprawiających istniejącej oferty usługowej, c) tworzenie lokalnych/regionalnych sieci instytucji otoczenia biznesu. (poziom dofinansowania max do85%) (max kwota dofinansowania: 850 tys. PLN)

 38. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu • Beneficjenci: • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, • szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, • organizacje pozarządowe działające non-profit, • podmioty zarządzające proinnowacyjnymi instytucjami otoczenia biznesu (non-profit), • sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów.

 39. Działanie 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu • Forma płatności: • refundacja, • Wysokość udziału cross-financingu • na poziomie projektu - do 20%, • Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: • Konkursowy,

 40. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki • Cel działania: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki regionu poprzez działania promocyjne.

 41. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki • Przykładowe rodzaje projektów: Schemat I:Udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych. Schemat II:Tworzenie i promocja marki produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych) Schemat III: Organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych (w tym projekt własny Samorządu Województwa). Schemat IV: Tworzenie i rozwój elektronicznych systemów informacji dla inwestorów, przedsiębiorstw. Schemat V: Badania i analizy dotyczące potencjału gospodarczego regionu (w tym projekt własny Samorządu Województwa).

 42. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki • Koszty kwalifikowane: • wydatkami kwalifikowanymi są wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie realizacji projektu, • katalog wydatków kwalifikowanych zostanie opublikowany przez Instytucję Zarządzającą.

 43. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki • Beneficjenci: • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, • szkoły wyższe, • organizacje pozarządowe działające non-profit, • instytucje otoczenia biznesu (non profit), • powiązania kooperacyjne, • sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów,

 44. Działanie 1.6. Promocja regionalnej gospodarki • Forma płatności: • refundacja, • Wysokość udziału cross-financingu • na poziomie projektu - do 20%, • Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: • konkursowy, systemowy,

 45. Działanie 1.7. Rozwój sieci i kooperacji • Cel działania: Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu a jednostkami naukowo-badawczymi. • Przykładowe rodzaje projektów: a) tworzenie nowych i rozwój istniejących klastrów i powiązań kooperacyjnych

 46. Działanie 1.7. Rozwój sieci i kooperacji • Beneficjenci: • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, • szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, • instytucje otoczenia biznesu, • organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, • związki w/w podmiotów.

 47. Działanie 1.7. Rozwój sieci i kooperacji • Forma płatności: • refundacja, • Wysokość udziału cross-financingu • na poziomie projektu – do 20%, • Tryb przeprowadzenia naboru wniosków: • Konkursowy,

 48. Działanie 1.8. Przygotowanie terenów inwestycyjnych • Cel działania: Celem działania jest utworzenie korzystnych warunków przedsiębiorstwom do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych. Działanie to przyczyni się do znacznej poprawy atrakcyjności inwestycyjnej województwa wielkopolskiego i tym samym jego rozwoju gospodarczego. • Przykładowe rodzaje projektów: Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje.

 49. WZÓR WNIOSKU APLIKACYJNEGO Elementy wniosku Projekt dla Działań 1.4 – 1.7

 50. I. Informacje ogólne o projekcie • tytuł/rodzaj/typ projektu • identyfikacja rodzaju interwencji • zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w obszarze: • zrównoważony rozwój, • równość szans, • społeczeństwa informacyjnego,