Postavenie policajn ho zboru vo vz ahu k s kromn m bezpe nostn m slu b m
Download
1 / 31

Postavenie policajného zboru vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Postavenie policajného zboru vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám. Téma č.4. Z obsahu úloh, ktoré plní policajný zbor vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám vyplývajú dve základné funkcie: – rozhodovacia - kontrolná. Prejavom rozhodovacej funkcie je vydávanie rozhodnutí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Postavenie policajného zboru vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám' - yates


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Z obsahu úloh, ktoré plní policajný zbor vo vzťahu k súkromným bezpečnostným službám vyplývajú dve základné funkcie:

– rozhodovacia

- kontrolná.


Prejavom rozhodovacej funkcie je vydávanie rozhodnutí k súkromným bezpečnostným službám vyplývajú dve základné funkcie:

v konaní o udelení licencie,

o zmene v oprávnení podnikať,

o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať,

o odňatí licencie,

o udelení akreditácie,

o odňatí akreditácie,

vydanie osvedčenia o úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky,

vydanie preukazu odbornej spôsobilosti,

o odňatí preukazu odbornej spôsobilosti,

o opätovnom podrobení sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti,

o uložení sankcií za priestupky a správne delikty.


Prejavom výkonu kontrolnej funkcie je k súkromným bezpečnostným službám vyplývajú dve základné funkcie:

- výkon štátneho dozoru,

- výkon kontroly.


Dôvody pre vydanie rozhodnutia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať:

- ak prestane fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo jeho členom, prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej právnickej osoby alebo zodpovedným zástupcom spĺňať podmienky ustanovené zákonom o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď prestala spĺňať uvedené podmienky,

- ak v právnickej osobe prestane pôsobiť fyzická osoba, ktorá je ako jediná oprávnená konať v mene právnickej osoby, najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď táto fyzická osoba prestala pôsobiť v právnickej osobe,

- ak fyzická osoba, ktorá má najmenej 15 % majetkový podiel v právnickej osobe prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,


- ak prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestane spĺňať podmienky spoľahlivosti, do konečného rozhodnutia vo veci,

-ak fyzická osoba, ktorá je prokuristom, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej fyzickej osoby alebo zodpovedným zástupcom fyzickej osoby, ak musí byť ustanovený, prestane spĺňať podmienky ustanovené zákonom) najdlhšie na tri mesiace odo dňa, keď osoba prestala spĺňať uvedené podmienky,

- ak u prevádzkovateľa vykonávajú funkcie fyzické osoby, ktorých pôsobenie je zakázané, najdlhšie na tri mesiace,


- na žiadosť prevádzkovateľa, najdlhšie na dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby,

- ak je to nevyhnutné z dôvodov naliehavého záujmu vnútorného poriadku a bezpečnosti alebo

- ak výkon činnosti, ktorý trvá, nie je v súlade so zákonom, najdlhšie na tri mesiace od zistenia tejto skutočnosti.


V prevádzkovaní bezpečnostnej služby možno pokračovať len na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva, ktorým sa pozastavenie prevádzkovania bezpečnostnej služby zruší; toto rozhodnutie je krajské riaditeľstvo povinné vydať do troch dní odo dňa, keď prevádzkovateľ preukáže, že dôvody, pre ktoré sa prevádzkovanie bezpečnostnej služby pozastavilo, pominuli.

Pozastaviť prevádzkovanie bezpečnostnej služby na žiadosť prevádzkovateľa možno opakovane najskôr po uplynutí troch mesiacov od zrušenia predchádzajúceho rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania bezpečnostnej služby.


Dôvody vydania rozhodnutia o odňatí licencie pokračovať len na základe

1.) Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak

a) uplynula lehota troch mesiacov a dôvody, na základe ktorých bolo pozastavené oprávnenie prevádzkovať bezpečnostnú službu trvajú,

b) prevádzkovateľ, ktorý je fyzickou osobou, prestal spĺňať zákonom stanovené podmienky a nejde o prípad straty spoľahlivosti do konečného rozhodnutia vo veci,

Prevádzkovateľ zabezpečí ochranu osoby, ktorá uskutočňuje vypratanie bytu, nebytového priestoru... Atd.. Zistit..

c) prevádzkovateľ zamestnáva osobu, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti, viac ako tri mesiace odo dňa, keď sa dozvedel, že zamestnanec nespĺňa podmienku bezúhonnosti alebo spoľahlivosti alebo

d) prevádzkovateľ nezačal vykonávať aspoň jednu povolenú činnosť do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby alebo takúto činnosť nevykonáva nepretržite dlhšie ako jeden rok.


2.) Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak prevádzkovateľ závažným spôsobom poruší alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené zákonom o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.


(3) Krajské riaditeľstvo rozhodne o prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak prevádzkovateľ trvalom odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, ak prevádzkovateľ opakovane závažným spôsobom porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ak opakovane závažným spôsobom porušuje povinnosti uložené v rozhodnutiach alebo opatreniach ministerstva alebo krajského riaditeľstva.


(4) Krajské riaditeľstvo rozhodne o odňatí udelenej licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby aj vtedy, ak prevádzkovateľ ani do 30 dní po doručení opakovanej výzvy licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby neprevezme.


Ak sa licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňala z dôvodu opakovaného závažného porušenia povinností stanovených v zákone a v rozhodnutí ministerstva, alebo krajského riaditeľstva, ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi nie je možné udeliť.

Ak sa licencia na prevádzkovanie bezpečnostnej služby odňala podľa odseku 1, 2 alebo 4, možno ďalšiu licenciu na prevádzkovanie bezpečnostnej služby tomu istému prevádzkovateľovi udeliť až po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.


 • Postavenie a úlohy úradu súkromných bezpečnostných služieb

 • (netreba velmi riesit)

 • Úlohy úradu:

  • - prijíma žiadosť o vykonanie kvalifikačnej skúšky, určuje miesto a termín jej konania, zabezpečuje plnenie ďalších úloh podľa zákona (vypracúva protokol o priebehu kvalifikačnej skúšky, ktorý je povinný uschovávať 20 rokov, o úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky vydáva uchádzačovi osvedčenie)

  • - prijíma prihlášku akreditovanej osoby o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľov o udelenie licencie a osôb, ktoré majú byť poverené výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, určuje miesto a termín jej konania a zabezpečuje plnenie ďalších úloh podľa zákona ( vypracúva zápisnicu o priebehu skúšky, ktorú je povinné uschovávať 15 rokov),

  • - prijíma žiadosti o akreditáciu, vykonáva akreditačné konanie, vydáva rozhodnutie o žiadosti o udelenie akreditácie,

  • - posudzuje vývoj v Slovenskej republike a na častiach jej územia so zreteľom na záujem vnútorného poriadku a bezpečnosti, vyjadruje sa k pravdepodobným vplyvom činností, ktorých sa rozhodnutie o žiadosti o udelenie licencie dotkne,


 • - zabezpečuje vykonanie opatrenia, ak zistí o osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, že trpí chorobou, poruchou alebo stavom, ktorý vylučuje alebo obmedzuje jej zdravotnú spôsobilosť,

 • - odstupuje krajskému riaditeľstvu oznámenie lekára alebo psychológa o tom, že osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania trpí chorobou, poruchou alebo stavom, ktorý vylučuje alebo obmedzuje jej zdravotnú spôsobilosť,

 • - zabezpečuje archiváciu písomností súvisiacich s činnosťou súkromných bezpečnostných služieb,

 • - vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním povinností ustanoveným zákonom prevádzkovateľom súkromných bezpečnostných služieb a vykonáva opatrenia súvisiace s týmto dozorom,

 • - riadi metodicky oddelenia krajského riaditeľstva,


 • - odňatí preukazu odbornej spôsobilosti,

 • - opätovnom podrobení sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti,

  • - prejednáva správne delikty a priestupky na úseku súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, ktoré zistil svojou činnosťou alebo mu boli oznámené,

  • - pôsobí ako odvolací orgán,

  • - zabezpečuje podklady a pripravuje rozhodnutie o odňatí akreditácie,


  • (netreba velmi riesit) riaditeľstva, ktorá súvisí s postupom podľa zákona o súkromných bezpečnostných službách,

  • - vedie evidencie podľa zákona o súkromných bezpečnostných službách:

 • evidenciu prevádzkovateľov strážnej služby,

 • evidenciu prevádzkovateľov detektívnej služby,

 • evidenciu prevádzkovateľov odbornej prípravy a poradenstva,

 • evidenciu prevádzkovateľov vlastnej ochrany,

 • evidenciu žiadateľov o vydanie licencie, ktorým sa licencia nevydala,

 • evidenciu prevádzkovateľov technickej služby,

 • evidenciu právnických osôb a fyzických osôb, ktorým, sa udelila akreditácia,

 • evidenciu fyzických osôb, ktorým sa vydal preukaz odbornej spôsobilosti,

 • evidenciu fyzických osôb, u ktorých došlo k odňatiu preukazu odbornej spôsobilosti,

 • evidenciu údajov zo správ o činnosti bezpečnostných služieb.,


  • - poskytuje osobám, ktoré osvedčili právny záujem, údaje z evidencií úradu prezídia o činnosti súkromných bezpečnostných služieb pri dodržaní ochrany utajovaných skutočností,

  • - pripravuje skúšobné otázky a skúšobné testy,

  • - preveruje spoľahlivosť osôb poverených výkonom fyzickej ochrany objektov, ktoré sú strategické z hľadiska bezpečnosti štátu a plnenia medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.


  • Osobitne sú stanovené úlohy, ktorých plnenie patrí do výlučnej právomoci riaditeľa úradu:

  • vydáva preukaz odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá nemusí vykonať skúšku odbornej spôsobilosti,

  • Ustanovuje

  • skúšobnú komisiu na vykonanie kvalifikačnej skúšky

   • skúšobnú komisiu na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti.


  • Postavenie a úlohy krajského riaditeľstva výlučnej právomoci riaditeľa úradu:

  • Krajské riaditeľstvo je vecne príslušným orgánom pre

  • - rozhodovanie o udelení licencie,

  • - rozhodovanie o zmene v oprávnení podnikať,

  • - rozhodovanie o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať,

  • - rozhodovanie o odňatí licencie,

  • prejednávanie priestupkov a správnych deliktov na úseku

  • súkromných bezpečnostných služieb.


  • Úlohy krajského riaditeľstva plní oddelenie krajského riaditeľstva, ktoré

  • - prijíma žiadosti o udelenie licencie, zabezpečuje podklady pre rozhodnutie o žiadosti, pripravuje rozhodnutie o žiadosti a udelenie licencie, licenciu, ktoré po schválení služobným orgánom krajského riaditeľstva vydáva,

  • - overuje splnenie podmienky veku žiadateľa o vydanie licencie, jeho spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, spoľahlivosť, odbornú spôsobilosť, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a splnenie podmienok vydania licencie právnickej osobe,

  • - zabezpečuje účasť členov v skúšobnej komisii na vykonanie kvalifikačnej skúšky a v komisii na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti,

  • - zabezpečuje podklady a pripravuje rozhodnutie o

   • zmene v oprávnení podnikať,

   • pozastavení výkonu oprávnenia podnikať,

   • odňatí licencie,


 • - zašle jeden výtlačok právoplatného rozhodnutia o zmene v oprávnení podnikať, o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať a o odňatí licencie, vzťahujúci sa na výkon činnosti ustanovenej v § 3 písm. e) zákona č. 473/2005 Z.z. odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru k ďalšej služobnej potrebe,

 • - zabezpečuje doručovanie rozhodnutia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať verejnou vyhláškou,

 • - zabezpečuje súčinnosť, odpis právoplatného rozhodnutia o udelení licencie ako aj právoplatného rozhodnutia o odňatí licencie zasiela orgánu vykonávajúcemu správu dane, registrovému súdu podľa sídla právnickej osoby a orgánu štátnej štatistiky do 15 dní odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, ak je prevádzkovateľom fyzická osoba, odpis zašle v tejto lehote aj orgánu sociálneho zabezpečenia,


 • - vykonáva opatrenia u prevádzkovateľa, aby osoba, ktorá trpí chorobou, poruchou alebo stavom, ktorý vylučuje jej zdravotnú spôsobilosť, nebola poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania,

 • - oznamuje zriadenie prevádzky bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany krajskému riaditeľstvu v pôsobnosti ktorého bola prevádzka zriadená,

 • - prejednáva delikty a priestupky na úseku bezpečnostných služieb a podobných činností, ktoré zistilo svojou činnosťou alebo mu boli oznámené,


 • v rozsahu svojej pôsobnosti vedie evidencie: riaditeľstva, ktoré

  - prevádzkovateľov strážnej služby,

  - prevádzkovateľov detektívnej služby,

  - prevádzkovateľov odbornej prípravy a poradenstva,

  - prevádzkovateľov technickej služby,

  - prevádzkovateľov vlastnej ochrany,

  - žiadateľov o vydanie licencie, ktorým sa licencia nevydala.,


 • - poskytuje osobám, ktoré osvedčili právny záujem, údaje z evidencií oddelenia krajského riaditeľstva o činnosti súkromných bezpečnostných služieb pri dodržaní ochrany utajovaných skutočností,

 • - oznamuje neodkladne orgánom činným v trestnom konaní podozrenie z trestnej činnosti súvisiacej s činnosťou súkromnej bezpečnostnej služby a odboru kriminálnej polície krajského riaditeľstva skutočnosti dôležité pre operatívno-pátraciu činnosť,

 • - spracúva a predkladá úradu do 31. januára príslušného roka správu o činnosti oddelenia krajského riaditeľstva súvisiacu so súkromnými bezpečnostnými službami za uplynulý kalendárny rok v pôsobnosti krajského riaditeľstva,

 • - odstupuje úradu oznámenia, ktoré nie je vecne príslušné vybaviť,

 • - vykonáva kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom alebo na jeho základe fyzickým alebo právnickým osobám v rozsahu svojej právomoci.


 • Postavenie a úlohy útvarov Policajného zboru riaditeľstva, ktoré

  Úlohy okresného riaditeľstva sú stanovené nasledovne:

  - vysiela policajta do skúšobnej komisie,

  - poskytuje oddeleniu krajského riaditeľstva informácie o žiadateľoch o udelenie licencie,


  • - riaditeľstva, ktorézasiela oddeleniu krajského riaditeľstva

   • -písomné vyrozumenie o nedostatkoch zistených pri kontrole činnosti podľa zákona o súkromných bezpečnostných službách

   • - zasiela oddeleniu krajského riaditeľstva oznámenie, ak strážna služba používa vozidlá so zvláštnymi znameniami,

  • - oznámenie o priestupku na úseku súkromných bezpečnostných služieb

  • a podobných činností,

  • - oznámenie o začatí trestného stíhania, ak podozrivý je prevádzkovateľom

  • súkromnej bezpečnostnej služby alebo podobnej činnosti, oznámenie o začatí

  • trestného stíhania, ak podozrivý je fyzická osoba, ktorá je štatutárnym

  • orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je

  • prevádzkovateľom súkromnej bezpečnostnej služby alebo podobnej

  • činnosti, ak podozrivý je zástupca zahraničnej právnickej osoby, ktorej

  • organizačná zložka má sídlo na území Slovenskej republiky a je prevádzkovateľom

  • súkromnej bezpečnostnej služby alebo podobnej činnosti, ak podozrivý je

  • zamestnancom súkromnej bezpečnostnej služby, alebo podobnej činnosti,


  - získava informácie o činnosti súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností a informácie, ktoré môžu byť podkladom na vydanie rozhodnutia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať, rozhodnutia o zániku oprávnenia podnikať alebo podkladom na zmenu súhlasného vyjadrenia k vydaniu koncesnej listiny, tieto odstupujú neodkladne oddeleniu krajského riaditeľstva,

  - vykonáva kontrolu činnosti v rozsahu stanovenom zákonom o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,


  • (netreba velmi riesit) bezpečnostných služieb a podobných činností a informácie, ktoré môžu byť podkladom na vydanie rozhodnutia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať, rozhodnutia o zániku oprávnenia podnikať alebo podkladom na zmenu súhlasného vyjadrenia k vydaniu koncesnej listiny, tieto odstupujú neodkladne oddeleniu krajského riaditeľstva,

 • - prijíma oznámenie od prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby o zásahu, pri ktorom bola použitá strelná zbraň, alebo vecný bezpečnostný prostriedok, alebo pri ktorom bola zranená alebo usmrtená osoba, pri ktorom bola osoba predvedená sa strážne stanovište, došlo k obmedzeniu osobnej slobody osoby (75 T.z.) v prípade prevádzkovania zariadenia poplachového systému nahlásenie narušenia chráneného objektu, podozrenia zo spáchania trestného činu a neodkladne vykonáva príslušné opatrenia,

 • - v blokovom konaní prejednáva priestupky na úseku súkromných bezpečnostných služieb.


  • (netreba velmi riesit) bezpečnostných služieb a podobných činností a informácie, ktoré môžu byť podkladom na vydanie rozhodnutia o pozastavení výkonu oprávnenia podnikať, rozhodnutia o zániku oprávnenia podnikať alebo podkladom na zmenu súhlasného vyjadrenia k vydaniu koncesnej listiny, tieto odstupujú neodkladne oddeleniu krajského riaditeľstva,

 • Vzťahy súkromných bezpečnostných služieb a PZ

 • Vzťahy súkromných bezpečnostných služieb a policajného zboru môžeme posudzovať

 • - z hľadiska zamerania a obsahu ich činnosti,

 • z hľadiska aplikácie ich oprávnení a povinností a 

 • z hľadiska postavenia Policajného zboru ako orgánu kontroly nad činnosťou súkromných bezpečnostných služieb.


 • ad