1 / 51

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (jeho postavenie a úlohy v systéme verejného zdravotného poistenia) MUDr. Ján Gajdoš Dialogem ke změně - slovenská zkušenost Praha 20.6.2007. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznikol 1. novembra 2004.

ferris
Download Presentation

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (jeho postavenie a úlohy v systéme verejného zdravotného poistenia) MUDr. Ján Gajdoš Dialogem ke změně - slovenská zkušenost Praha 20.6.2007

 2. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vznikol 1. novembra 2004. Je zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako právnická osoba a v oblasti verejnej správy je mu zverené vykonávanie: a) dohľadu nad verejným zdravotným poistením, b) dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 3. Hlavné úlohy úradu • Dohľad nad verejným zdravotným poistením • Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Arbitráž na úrovni vzťahov • zdravotná poisťovňa ↔ poskytovateľ • občan ↔ poskytovateľ • občan ↔ zdravotná poisťovňa

 4. Zriaďovateľ úradu vypracoval nasledovné výroky o poslaní a vízii : • Zdravie je jedna z najvyšších priorít občanov aj štátu, ktorý v roku 2004 prijal novú modernú legislatívu, založenú na princípoch kvality, efektivity a všeobecnej, dlhodobo udržateľnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť zdravie občanov. • Úrad vykonáva dohľad nad všetkými kľúčovými aspektmi nového systému zdravotníctva. Vykonáva tak službu občanom s cieľom, aby boli naplnené všetky ich práva garantované ústavou a zákonmi SR a aby sa občania – poistenci – stali nielen plnohodnotnou súčasťou ale hlavne stredobodom systému zdravotníctva. • Úlohou úradu je taktiež anticipácia, predchádzanie a riešenie sporných otázok.

 5. Cieľom úradu je udržiavať konkurenčné prostredie, finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému a jeho orientáciu na skutočné potreby občanov, ako aj zvyšovať úlohu občanov, zabezpečiť ich rovnosť v prístupe k zdravotnej starostlivosti a účinne vymáhať ich práva. • Definovaním povinných ako aj odporúčaných štandardov úrad zároveň plní aj významnú normatívnu funkciu v systéme zdravotníctva. • Úrad vykonáva svoju širokú právomoc s vysokou autoritou vyplývajúcou z kompetentnosti organizácie a jej ľudí, nezávisle, včas, korektne a dôsledne.

 6. SPRÁVA PROCESOV PLÁNOVANIE VRCHOLOVÉ VEDENIE SPRÁVA PROCESOV RIADENIE POLITIKA SYSTÉMU 1 POIISTENIE D 2 INTERNÁ OBLASŤ POSKYTOVATELIA D 3 KLIENTI D 4 PROCESY

 7. Orgány úradu • Predseda úradu – menovaný vládou na návrh ministra zdravotníctva • Správna rada – vymenúva vláda na návrh ministra zdravotníctva • Dozorná rada – volí parlament na návrh vlády

 8. Financovanie úradu • Zdravotná poisťovňa poukazuje na účet úradu príspevok na činnosť úradu najneskôr do 20. decembra kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok. • Výška príspevku je 0, 5 % zo základu na jej určenie. Základom na určenie výšky príspevku je suma poistného, na ktorú má zdravotná poisťovňa právo po prerozdelení poistného za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom je splatný príspevok.

 9. Organizačná štruktúra

 10. Dohľad na diaľku: • získavanie a vyhodnocovanie informácií o dohliadanom subjekte inak ako dohľadom na mieste • získavanie a vyhodnocovanie informácií predložených úradu na základe písomnej žiadosti úradu • vyhodnocovaním informácií uvedených v hláseniach, výkazoch a iných podkladoch predkladaných na základe zákona č.581/2004 alebo osobitných zákonov • Dohľad na diaľku vykonávajú zamestnanci úradu Dohľad na mieste: • získavanie informácií spravidla priamo u dohliadaného subjektu od jeho zamestnancov • vyhodnocovanie takto získaných informácií • Dohľad na mieste vykonávajú zamestnanci úradu a prizvané osoby (osoby oprávnené na výkon dohľadu) na základe písomného poverenia úradu

 11. Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 12. Pôsobnosť úraduv oblasti dohľadu nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti Dohliada na dodržiavanie zákonov - č. 581/2004 Z. z. - č. 580/2004 Z. z. - č. 576/2004 Z. z. - č. 578/2004 Z. z. Vydáva rozhodnutia o sankciách - pokutách pri porušení zákona č. 576/2004 Z. z., č. 578/2004 Z. z, č. 579/2004 Z. z. v zmysle § 50 zákona č. 581/2004 Z. z.

 13. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti- § 4 ods. 3 Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

 14. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti- § 17 (1) Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.(2) Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti.(3) Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, osoba má právo a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 15. Pokuty Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, podľa závažnosti zistených nedostatkov a  ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu do výšky: - 1 milióna Sk, najmenej vo výške 10 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu, - 5 miliónov Sk, najmenej vo výške 100 000 Sk, ak ide o právnickú osobu, - alebo zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok; ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.

 16. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou obdržal v období 1.1.- 31.12.2006 celkovo 1 321 podaní v oblasti dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, z toho • 1 168 (88,4%) bolo ukončených • 153 (11,6%) ostáva v riešení Z celkového počtu 1 321 podaní bolo: • 1 263 podnetov (95,6%)(zákon č. 581/ 2004 Z. z. o dohľade) • 28,1 % opodstatnenosť • 58 sťažností (4,4%)(zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach) • 33,3 % opodstatnenosť

 17. V štruktúre predmetu sťažností a podnetov prevládala: • 641 (48,5%) nespokojnosť s postupom pri liečbe, • 273 (20,7%) súvislosť s úmrtím, • 66 (5%) nesúlad vo výške výberu platieb za služby, • 64 (4,8%) neetický prístup zdravotníckeho pracovníka k pacientovi.

 18. Úrad vykonal v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. 603 dohľadov na mieste z toho: • - 525 (87,1%) ukončených z toho: - 176 (33,5%) opodstatnených, - 346 (65,9%) neopodstatnených - 1 (0,2%) bol ukončený sčasti ako opodstatnený a sčasti neopodstatnený - 2 (0,4%) bol ukončený ako ad acta z dôvodu stiahnutia podania

 19. Úrad v roku 2006 uložil 197 sankcií: • 49 návrhov sankčných opatrení (ktoré ukladá iný orgán MZ SR alebo VÚC),      • 5 návrhov na začatie disciplinárneho konania, • 90 pokút uložené úradom priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, • 23 návrhov na nápravné opatrenia, • 30 trestných oznámení – 24 (80%) v súvislosti s úmrtím 6 (20%) v súvislosti s poškodením zdravia Počet trestných oznámení sa v roku 2006 zvýšil o 100% oproti roku 2005 (15).

 20. Do pôsobnosti úradu patrí 10 súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk: • Bratislava (2 pracoviská), Nitra, Nové Zámky, Žilina, Martin, B. Bystrica, Lučenec, Poprad, Prešov, Košice • Pracoviská neposkytujú zdravotnú starostlivosť, sú finančne náročné, materiálno technicky v zlom stave, pretože v minulosti boli na pokraji záujmu zdravotníckych zariadení. • Náklady na činnosť pracovísk tvorili 48% z výdavkov úradu v minulom roku • Teraz tieto pracoviská zabezpečujúce autopsiu na celom Slovensku dostávajú svoju úroveň, organizačnú, profesionálnu, ale aj materiálno technickú.

 21. V rámci výkonu dohľadu na mieste na základe prehliadky mŕtveho tela, úrad nariadi pitvu, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom. Pitvu vykonávajú súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská úradu. Prehliadky mŕtvych tiel vykonávajú lekári – zamestnanci úradu.

 22. Pitvy 2006 Počet • Patologickoanatomická 3 231 • Súdnolekárska 4 373 • Súdna 1 537 • Spolu 9 141 • Pitvanosť 17%

 23. Dohľad nad verejným zdravotným poistením

 24. Pôsobnosť úraduv oblasti dohľadu nad verejným zdravotným poistením • dohliada na dodržiavanie zákona č. 581/2004 Z. z. • vydáva povolenia na činnosť zdravotných poisťovní • vydáva rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom • vydáva rozhodnutia o pohľadávkach za úhradu za zdravotnú starostlivosť • vydáva rozhodnutia o pokutách pri porušení zákona č. 581/2004 Z. z. • zúčastňuje sa prerozdeľovania poistného

 25. spolupracuje s MZ a s MF pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia • je styčným orgánom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi zdravotnými poisťovňami • určuje spôsob vykazovania poistného • určuje formu a náležitosti preukazu poistenca • prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam • prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdrav. starostlivosti

 26. Úrad plní významnú úlohu orgánu dohliadajúceho na finančnú stránku zdravotníctva dohľadom nad fungovaním zdravotných poisťovní. Úrad je garantom, že zdravotné poisťovne využívajú zdroje získané zo zdravotného poistenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov v zákonom stanovenom rozsahu. Dohliada nad stabilitou systému verejného zdravotného poistenia cez kontinuálny dohľad nad platobnou schopnosťou poisťovní, nad alokáciou zdrojov, nad efektívnym a účelným, hospodárnym využívaním zdrojov cca 100 mld Sk.

 27. Pri zistení nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne úrad môže: • obmedziť alebo dočasne zastaviť nakladanie s aktívami • uložiť predbežné opatrenie • zrušiť povolenie • zaviesť nútenú správu • nariadiť prevod poistného kmeňa • uložiť pokutu • dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

 28. uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov • uložiť povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy • uložiť povinnosť vykonať opravu účtovných záznamov • uložiť povinnosť skončiť nepovolenú činnosť • uložiť povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov a s fondmi tvorenými zo zisku • uložiť pokutu

 29. Vykonávanie dohľadu nad zdravotnými poisťovňami, ukladanie sankcií

 30. Činnosť styčného orgánu:

 31. Dohľad nad nákupom zdravotnej starostlivosti

 32. Pôsobnosť úraduv oblasti dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti • kontroluje poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rozsahu minimálnej verejnej siete • hodnotí kritériá pre uzatváranie zmlúv • dohliada na poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa efektívnosti plnenia kritérií a na ich zohľadňovanie pri uzatváraní zmlúv • kontroluje zaraďovanie a vyraďovanie poistencov na dispenzarizáciu • kontroluje evidenciu poistencov čakajúcich na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ak zdrav. poisťovňa nie je schopná uhrádzať zdrav. starostlivosť podľa zákona (waiting list) • dohliada na oprávnenosť vypovedania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou alebo poskytovateľom • hodnotí indikátory kvality

 33. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou obdržal v období 1.1.- 31.12.2006 celkovo 482 podaní v oblasti dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti, z toho • 420 riešil úrad (2,7%) • 364 ukončených (86,7%) • 56 v riešení (13,3%) • 62 odstúpených Z celkového počtu podaní bolo: • 468 podnetov (97,1%)(zákon č. 581/ 2004 Z. z. o dohľade) • 28,1 % opodstatnenosť • 13 sťažností (2,7%)(zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach) • 33,3 % opodstatnenosť

 34. V štruktúre predmetu sťažností a podnetov prevládali: • 125 (26%) poplatky • 86 (17,8%) úhrada výkonov za zdravotnú starostlivosť • 60 (12,4%) iné (ZZS, licencie, nájomné zmluvy poskytovateľov, práva poistencov,...) • 43 (8,9%) predpisovanie lieku, zdrav. pomôcky

 35. Úrad vykonal v oblasti nákupu 53 dohľadov na mieste - • 36 (67,9%) ukončených • 17 (47,2%) opodstatnených • 19 (52,8%) neopodstatnených • 17 (32,1%) v riešení Úrad vykonal v oblasti nákupu 367 dohľadov na diaľku - • 328 (89,4%) ukončených • 70 (21,4%) opodstatnených • 245 (74,7%) neopodstatnených • 9 (2,7%) ad acta • 4 (1,2%) stiahnuté pisateľom • 39 (10,6%) v riešení

 36. Úrad v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z. vedie: • centrálny register poistencov, • zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa zákona o dohľade, • zoznam platiteľov poistného, • zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, • zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, • zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu • zoznam ľudí odmietajúcich pitvy • register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie

 37. Úrad ďalej: • vydáva vestník úradu, • prevádzkuje informačný systém, • poskytuje zdravotnej poisťovni informácie určené zákonom (CRP), • umožňuje účasť študentov na pitve, • vykonáva toxikologické vyšetrenia pre zdravotnícke zariadenia, štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby, • vydáva metodické usmernenia a odporúčania na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

 38. Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu. (§ 18 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.)

 39. Nezáv i slosť = • vylúčenie tendenčných vplyvov • zodpovednosť za dodržiavanie zákonnosti • korektnosť- nezneužívanie právomoci verejného činiteľa • objektívnosť konania • vysoká profesionalita, odbornosť • rovnosť všetkých článkov systému pred zákonom

 40. Kredibilita a postavenie úradu v systéme: • Autorita - na základe dohľadu rozhodne nezávisle, objektívne, nestranne, apoliticky, spravodlivo v intenciách zákona • Stabilizujúci prvok - rovnako a včas zasiahne, ak niektorý prvok systému pochybí alebo zlyháva • Regulačný mechanizmus - cez rozhodnutia, súhlasy a povolenia uplatňuje zákonom definované pravidlá • Spätná väzba - cez legislatívne návrhy koriguje nedostatky na odbornej, legislatívnej a organizačnej úrovni • Supervízor - dohliada nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti, dohliada nad efektívnym, účelovým a hospodárnym vynakladaním finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia a je ombudsmanom pacientov

 41. Úrad sa sústreďuje na nasledovné charakteristiky, ktoré sú významné z hľadiska naplnenie tohto cieľa: NEZÁVISLOSŤ • nezávislý riadiaci orgán • dohľad a usmerňovanie DYNAMIKA A PRO-AKTIVITA • monitorovanie politiky vhodnosti dohľadu a dozoru • pretavovanie socio-demografického vývoja do metód práce • pozorovanie • rýchla odozva resp. upriamenie pozornosti verejnosti v prípade nehôd • výstražné mechanizmy

 42. EXPERTNOSŤ • menovanie odborných pracovníkov • riadenie siete a vzťahov • vedecká hĺbka • zber a šírenie poznatkov SILA/ MOC • dostatočná presvedčivosť a asertivita • prirodzená autorita • právomoc zasahovať • proporčnosť

 43. OTVORENOSŤ • stretávanie sa a komunikácia s verejnosťou • zverejňovanie výsledkov a výstupov dohľadu • verejná zodpovednosť PROCESNÁ ORIENTÁCIA • diaľkový dohľad a dozor na mieste • viac monitorovania, usmerňovania, vedenia ako kontroly • zásady správneho riadenia a podnikateľskej etiky • viera v realizáciu SPOĽAHLIVOSŤ • integrita (vrátane stretu záujmov) • dôsledná politika a konanie

 44. Hlavné úlohy : V OBLASTI DOHĽADU NAD VEREJNÝM ZDRAVOTNÝM POISTENÍM • zabezpečiť v zdravotných poisťovniach väčšiu prehľadnosť a transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami z verejného zdravotného poistenia s dôrazom na ich efektívne, účelné a hospodárne vynakladanie v prospech poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov V OBLASTI DOHĽADU NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU • skvalitní úroveň spolupráce medzi úradom a lekármi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti • dôraz na prevenciu - predchádzanie nesprávnym postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti • v oblasti uloženia sankcií bude úrad klásť prioritu na prijatie opatrení, sledovanie ich plnenia a vyhodnocovanie ich účinnosti za účelom zabránenia možného opakovania sa rovnakého pochybenia poskytovateľa

 45. V OBLASTI DOHĽADU NAD NÁKUPOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI • dosiahnuť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov tak, aby každá zdravotná poisťovňa zmluvne naplnila verejnú minimálnu sieť poskytovateľmi zdravotnej  starostlivosti – predloženie návrhu na legislatívnu zmenu

 46. Prieskum verejnej mienky agentúrou FOCUS • reprezentatívny kvantitatívny prieskum v rámci SR • máj 2006 • 1.005 respondentov nad 18 rokov

 47. Podporená znalosť vybraných inštitúcií% všetkých respondentov, máj 2006/máj2005 +25%

 48. Deklarovaná znalosť činnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou% všetkých respondentov, máj 2006/máj2005 +25% nárast podporenej znalosti ÚDZS +21% +4%

 49. Názory na potrebnosť ÚDZS% všetkých respondentov, máj 2006 potrebný 85% zbytočný 9%

More Related