favourable conservation status lesn biotopy n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Favourable conservation status – lesné biotopy. Lesnícky výskumný ústav Lesoprojekt Štátna ochrana prírody SR EFRA. Je výmera kritérium ? Naše zaradenie:. Definície. nutnosť jednoznačne definovať: používané termíny (vrstva, rastový stupeň,prirodzené zmladenie a p.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yamal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
favourable conservation status lesn biotopy

Favourable conservation status – lesné biotopy

Lesnícky výskumný ústav

Lesoprojekt

Štátna ochrana prírody SR

EFRA

defin cie
Definície
 • nutnosť jednoznačne definovať:
  • používané termíny (vrstva, rastový stupeň,prirodzené zmladenie a p.)
  • kvantifikátory, merné jednotky
  • spôsob zápisu (napr. pomocou matematických symbolov, slovne, pre každý biotop / vybrané biotopy a p.
drevinov zlo enie
Drevinové zloženie
 • miera priblíženia k modelu (%) pre jednotlivé biotopy, napr. 9410: SM 50–100, JH 0–10, JB 0–50
 • prítomnosť inváznych drevín
  • najmenej kontroverzný indikátor
  • dostatočná predstava o pôvodnom vzhľade väčšiny biotopov
  • neprehľadnosť systému
  • slabé zdôvodnenie požadovaných mier aproximácie (je 30 % veľa a lebo málo?)
  • neschopnosť hodnotiť pôvodnosť genofondu
bylinn druhy a kry
Bylinné druhy a kry
 • väčší počet druhov a menej prehľadná situácia v teréne než u drevín
 • neúnosná náročnosť exaktného zisťovania

Riešenie:

 • druhové zloženie bylinnej vrstvy závisí od drevinovej zložky
 • Najvýznamnejšie zmeny sa prejavujú nástupom: inváznych alebo expanzívnych druhov, indikátorov acidifikácie, eutrofizácie, ruderálnych druhov a p.
bylinn druhy a kry v hody a nev hody
Bylinné druhy a kry (výhody a nevýhody)
 • jednoduchosť hodnotenia
 • zvýraznenie najvýznamnejších zmien
 • neschopnosť zachytiť zníženie diverzity v prípade, že pôvodné druhy nie sú nahradené inými druhmi
 • subjektivita rozhodnutia o nepôvodnosti určitých druhov (napr. Urtica dioica)
trukt ra porastov
Štruktúra porastov
 • nejednoznačnosť termínu štruktúra (usporiadanie prvkov alebo vzťahov v rámci akéhokoľvek vyššieho celku)
 • náš prístup: priestorová štruktúra lesných porastov a ich skupín (rovnovekosť vs. rôznovekosť, mozaikovitosť)
 • nejednoznačnosť významu priestorovej štruktúry pre FCS
priestorov trukt ra porastov a alebo ich skup n
Priestorová štruktúra porastov a / alebo ich skupín:
 • horizontálna štruktúra (veľkosť a rozmiestnenie štrukturálnych prvkov)
 • vertikálna štruktúra (vrstevnatosť porastov) ≈ funkcia veku stromov => veková štruktúra
 • Obe štruktúry spolu úzko súvisia.
 • Výšková rozrôznenosť pôvodných porastov je v hospodárskom lese do istej miery nahradená mozaikou rovnovekých porastov
al ie znaky zahrnut do trukt ry
Ďalšie znaky zahrnuté do štruktúry:
 • prirodzené zmladenie drevín (nevyhnutná podmienka zachovania biotopov, dá sa zaradiť aj do druhovej štruktúry biotopu
 • hrubé a zvlášť cenné stromy (umelo sa dajú udržať aj v intenzívne obhospodarovaných lesoch, preto ich hodnotíme osobitne)
 • mŕtve drevo (cenné je skôr z hľadiska biodiverzity, v priestorovej štruktúre má význam len ako estetická zložka porastov)
hlavn probl my defin ci trukt ry
Hlavné problémy definícií štruktúry:
 • stanovenie minimálnych výmer pre započítanie rastového stupňa, vývojového štádia, stromovej vrstvy... 10%
 • stanovenie plošnej hranice medzi prvkom vrstvy a prvkom rovnovekého lesa (0,30 ha)
 • stanovenie minimálneho zakmenenia prvku (0,7)
slide12
Definovanie vzťahu medzi množstvom prirodzeného zmladenia a vývojovým štádiom porastu:
 • Podmienky pre prirodzené zmladenie zodpovedajú vývojovým fázam alebo rastovým stupňom jednotlivých porastov a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 61 – 100 % plochy na ktorej by sa malo vyskytovať
 • Podmienky pre prirodzené zmladenie nie celkom zodpovedajú rastovým stupňom jednotlivých porastov (medzery v zápoji, celkové preriedenie porastov) a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 11 – 60 % plochy na ktorej by sa malo vyskytovať (vrátane medzier v mladých porastoch)
 • Podmienky pre prirodzené zmladenie nie celkom zodpovedajú rastovým stupňom jednotlivých porastov (medzery v zápoji, celkové preriedenie porastov) a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 1 – 10 % plochy na ktorej by sa malo vyskytovať (vrátane medzier v mladých porastoch)
 • Neexistuje predpoklad pre vznik podmienok pre prirodzené zmladenie (vyskytujú sa iba prestarnuté porasty) alebo podmienky pre prirodzené zmladenie sú, ale dreviny sa z nejakého dôvodu nezmladzujú
slide13
Hrubé a zvlášť cenné stromy
 • stanovenie minimálnej hrúbky a počtu
  • absolútna hrúbka (>... cm) vs. relatívna (o generáciu staršie, o ... cm hrubšie ako hlavný porast)
  • problém stanoviť rozumnú hodnotu
 • cieľ: určitý podiel starších stromov aj v maldších rovnovekých porastoch

Mŕtve drevo

 • stanovenie minimálnej hrúbky a počtu
  • hrúbka musí byť absolútna
slide14
Negatívne vplyvy
 • negatívne faktory - len ako zoznam, neovplyvnia celkové hodnotenie
 • zdravotný stav – je výsledkom pôsobenia nepriaznivých faktorov, hodnotí sa nepriamo, na základe viditeľného poškodenia
 • širšie priestorové súvislosti
  • veľkosť a izolovanosť lokality
  • dĺžka hranice s „negatívne pôsobiacimi plochami“
slide15
Zdravotný stav
 • mierne poškodenieneovplyvňujúce fyziologické procesy drevín
 • stredné poškodeniekrátkodobo ovplyvňujúce fyziologické procesy drevín
 • značné poškodeniedlhodobo ovplyvňujúce fyziologické procesy drevín
 • fatálne poškodenie, ktoré už spôsobilo odumretie stromov alebo ho s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí v časovom horizonte do 10 rokov
 • zohľadnenie závažnosti poškodenia
 • subjektivita hodnotenia
 • nerozlišovanie akútneho a chronického poškodenia
slide16
Veľkosť a izolovanosť lokality
 • minimálna výmera súvislej lokality alebo minimálna súhrnná výmera skupiny lokalít
 • nedostatok objektívnych kritérií pre stanovenie výmery

Obklopenosť negatívne pôsobiacimi plochami ako napr.:

 • intenzívne obhospodarované poľnohospodárske pozemky
 • aktívne povrchové lomy
 • rozširujúce sa kalamitiská
 • Nezohľadnenie súvisu medzi veľkosťou lokality a obklopenosťou negatívne pôsobiacimi plochami
hodnotiace tabu ky biotopov
Hodnotiace tabuľky biotopov
 • Vyžadujú si rozdiely medzi lesnými biotopmi samostatné hodnotenie každého z nich?
 • Na čo majú slúžiť tieto tabuľky?
  • Ako pomôcka pre terénneho pracovníka?
  • Ako pomôcka pre programátora?
 • Majú byť tieto tabuľky „na čítanie“ alebo majú byť „čo najstručnejšie“?
rozdiely medzi biotopmi
Rozdiely medzi biotopmi
 • veľkoplošné vs. prirodzene maloplošné biotopy
  • určitý problém s porovnávaním krajín
 • prirodzené vs. ± umelé biotopy
  • aj medzi lesnými biotopmi sú biotopy, ktoré nie sú klimaxom
 • plošné vs. líniové biotopy
 • jedinečné biotopy vs. biotopy príbuzné okolitým biotopom
 • osobitný prípad: kosodrevina
ne akan probl m o patr do biotopu
Nečakaný problém: čo patrí do biotopu?
 • často platí: nepriaznivý stav biotopu = iný biotop
 • hodnotené indikátory závisia od hodnotenej plochy

Riešenie: do biotopu nemapujeme:

 • rúbaniská, kalamitné holiny nad 3 ha
 • monokultúry dreviny XY nad 0,5 ha
 • ...
v sledn hodnotenie fcs
Výsledné hodnotenie FCS
 • „metóda najslabšieho ohnivka“ vs. „metóda váženého priemeru“
 • riešenie: zložitý vážený priemer s variabilnými váhami každého indikátora aj stavu
 • váhy zatiaľ nie sú odladené na konkrétnych príkladoch
slide25
tradičnosť
 • možnosť vzájomnej kompenzácie indikátorov (tlmenie extrémov)
 • možnosť vzájomnej kompenzácie indikátorov 
 • neprehľadnosť algoritmu a ťažká porovnateľnosť s inými krajinami
 • dvojité váhy: vlastné váhy a limitné hodnoty indikátora => neprehľadnosť
 • ťažké stanovenie a odôvodnenie váh
ad