Jakość żywności w Polsce - PowerPoint PPT Presentation

yakov
jako ywno ci w polsce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jakość żywności w Polsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jakość żywności w Polsce

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Jakość żywności w Polsce
198 Views
Download Presentation

Jakość żywności w Polsce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jakość żywności w Polsce Wybrane informacje na temat jakości i monitorowania jakości żywności XXIX Sympozjum GAP 22-24 maja 2009 Zakopane

 2. BADANIA ŻYWNOŚCI W RAMACH URZĘDOWEJ KONTROLI I MONITORINGU WYKONUJE PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA • Plan pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w Państwowej Inspekcji Sanitarnej  jest corocznie opracowywany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi • Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny, • Instytutem Żywności i Żywienia, • Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej.

 3. W ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobiera się próbki żywności pochodzące Pula podstawowa • z importu • z krajów Unii Europejskiej (bez Polski) • z produkcji krajowej Pula rezerwowa   • w przypadku podejrzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej i możliwości zagrożenia zdrowia • w przypadku zatruć, skarg składanych przez konsumentów • w ramach kontroli i pobierania próbek w tych podmiotach, u których wcześniej stwierdzono przekroczenia (tzw. follow-up inforcement)

 4. W badaniach jakościowych żywności uwzględnia się następujące kierunki badań • Pozostałości pestycydów • Metale szkodliwe dla zdrowia • Azotany • 3-MCPD(3-monochloropropane-1,2-diol or 3-chloro-1,2-propanediol) • Zanieczyszczenia mikrobiologiczne • Mikotoksyny • Histamina • Metanol i cyjanowodór • Dozwolone substancje dodatkowe • Parametry czystości substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetworzeniu • GMO • Skażenia promieniotwórcze

 5. c.d. w badaniach jakościowych żywności uwzględnia się następujące kierunki badań • Środki spożywcze poddane promieniowaniu jonizującemu • Jod w soli kuchennej • Wybrane parametry w środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementach diety • Żywność wzbogacana • Materiały i wyroby poznaczone do kontaktu z żywnością • WWA(Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne) • Furan • Akryloamid • Izomery trans kwasów tłuszczowych

 6. Ocena jakości w badaniach Badania prowadzi się oczywiście wykorzystując metody statystyczne  Losowo pobiera się próbki żywności, których analiza pozwala na wnioskowanie o parametrach jakościowych badanych produktów

 7. Średnie i mediany z procentu próbek zdyskwalifikowanych w trakcie kontroli w poszczególnych latach dla wszystkich grup badanych produktów

 8. Odsetek zdyskwalifikowanych próbek wybranych grup produktów

 9. Odsetek zdyskwalifikowanych próbek wybranych grup produktów c.d.

 10. Zaopatrzenie w wodę pitnązaopatrzenie ludności w wodę z instalacji wodociągowych (2007 r.)

 11. Zaopatrzenie w wodę pitnąOdsetek ludności zaopatrywanej w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym(2007 r.)

 12. Zaopatrzenie w wodę pitnąOdsetek zakwestionowanych próbek wody(2007 r.)

 13. Wytwarzanie, przetwarzanie i handel żywnością • Kontrola jakości procesów • Kontrola wytwórców • Kontrola zakładów przetwórczych • Kontrola miejsc składowania i przechowywania • Kontrola sklepów i punktów sprzedaży

 14. Odsetek zakładów produkujących żywność w Polsce o złym stanie sanitarnym

 15. Odsetek mleczarni w Polsce o złym stanie sanitarnym

 16. Odsetek punktów skupu mleka w Polsce o złym stanie sanitarnym

 17. Odsetek sklepów spożywczych w Polsce o złym stanie sanitarnym

 18. Zdrowa żywność Czy żywność w Polsce jest zdrowa, ekologiczna i bezpieczna ?

 19. Liczba rolnych gospodarstw ekologicznych w Polsce

 20. Średnie roczne stężenie CEZU-137 w wybranych grupach artykułach żywnościowychZgodnie z europejskimi normami, maksymalne stężenie cezu-137 w żywności wynosi 600 Bq (bekereli) na kilogram