lokal uppf ljning av ungdomspolitiken lupp lindesberg 2011 1012 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) - Lindesberg 2011/1012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) - Lindesberg 2011/1012

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) - Lindesberg 2011/1012 - PowerPoint PPT Presentation

yael
91 Views
Download Presentation

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) - Lindesberg 2011/1012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)-Lindesberg 2011/1012 Jonas Karlsson, Projektledare

  2. Uppdraget • Kommunstyrelsen • Underlag för ungdomspolitiken • Se trender • Tidsplan oktober-mars

  3. Enkäten • Sju huvudområden • Fritidsintressen • Skola • Politik och inflytande • Trygghet • Hälsa • Arbete • Framtidsplaner • 80 frågor (Ungdomsstyrelsen, 2009)

  4. Urvalskriterier • Skolår 8 samt år 1 och 3 på gymnasiet • Endast ungdomar i skolan • Särskola • Internationella klasser • Ca 1000 ungdomar

  5. Främjande Utgå från det positiva Skyddsfaktorer Tillit Inflytande Socialt nätverk Goda vanor Utveckla dessa Förebyggande Utgå från det negativa Riskfaktorer Utsatthet Rädsla Utanförskap Dåliga vanor Förhindra dessa Hur ska vi arbeta vidare? (Örebro läns landsting, 2008 & Hanson, 2004)

  6. Samband skydds-/riskfaktorer & hälsa Skyddsfaktorernas betydelse för dem med många riskfaktorer Fler skyddsfaktorer skapar bättre hälsa Påstående: Ungdomar som mår bra eller mycket bra i skolår 8 samt gymnasiet år 2 (Örebro läns landsting, 2008)

  7. Praktiskt exempel (LUPP 2008) • Välj synsätt • Främjande • Förebyggande (Lindesberg kommun, 2008)

  8. Referenser Hanson, Anders. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur Lindesberg kommun. (2008). Att vara ung i Lindesbergs kommun. http://www.folkhalsabergslagen.se/download/18.539d1c491275e7d0564800016245/LUPPRAPPORT+08-09+Lindesbergs+kommun.pdf Undomsstyrelsen. (2009). Manual för LUPP. http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Luppmanual.pdf Örebro läns landsting. (2008). Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1996-2007. Örebro: Samhällsmedicinska enheten.

  9. Tack för din tid! Jonas Karlsson Jonas.Karlsson@nora.se 070-2213405