1 / 79

PERUSMAATALOUDEN INVESTOINTITUET

PERUSMAATALOUDEN INVESTOINTITUET. HAUT 24.11.2010 - 21.01.2011 02.02.2011 - 31.03.2011 15.04.2011 - 15.08.2011 01.09.2011 - 17.10.2011 Laila Luoma 17.12.2010. ETELÄ-POHJANMAAN TE-KESKUS 1.1.2009-31.12.2009 koonnut Laila Luoma MAASEUTU JA ENERGIA

nalani
Download Presentation

PERUSMAATALOUDEN INVESTOINTITUET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PERUSMAATALOUDEN INVESTOINTITUET HAUT 24.11.2010 - 21.01.2011 02.02.2011 - 31.03.2011 15.04.2011 - 15.08.2011 01.09.2011 - 17.10.2011 Laila Luoma 17.12.2010

 2. ETELÄ-POHJANMAAN TE-KESKUS1.1.2009-31.12.2009 koonnut Laila Luoma MAASEUTU JA ENERGIA RAHOITUSRYHMÄ KOHTEET KPL TILANPIDON ALOITTAMINEN 41 RAKENNETUN MAATALOUSKIINT.HANKINTA 15 LYPSYKARJANAVETAT 26 LIHAKARJANAVETAT 9 LANTALAT 8 EMAKKOSIKALAT 2 LIHASIKALAT 3 SIIPIKARJATALOUS 4 KANANMUNIEN TUOTANTO 2 TURKISTALOUS (SIIRROT 1 kpl ) 5 LAMPOLAT/VUOHINAVETAT 2 HEVOSTALOUS 2 KUIVURIT 28 REHUVARASTOT 30 TUOTEVARASTOT 9 LÄMPÖKESKUKSET 16 KASVIHUONEET 3 KONEET YHTEISKÄYTTÖÖN 11 ELÄINTEN HYVINVOINTI JA HYGIENIA 90 SALAOJITUS 111 MAATALOUDEN KAUPPAKUNNOSTUS 3 TYÖYMPÄERISTÖN PARANTAMINEN 11 ASUNNON RAKENTAMINEN 8 MUUT 1 440 kielteisiä 54 YHT. 494 RAHAA KÄYTETTY: AVUSTUKSIA 9,843 Milj.€ KORKOTUKILAINAA 27,565 yht. 37,408 Milj.€

 3. TEHTDYT RAHOITUSTUKIPÄÄTÖKSET 1.1.-15.10.2010 • TILANPIDON ALOITTAMINEN 45 • LYPSYKARJANAVETAT 17 • LIHAKARJANAVETAT 4 • LANTALAT 2 • EMAKKOSIKALAT 7 • LIHASIKALAT 10 • SIIPIKARJATALOUS 7 • TURKISTALOUS 43 • LAMPOLAT/VUOHITALOUS 1 • KUIVURIT 31 • REHUVARASTOT 19 • TUOTEVARASTOT 9 • LÄMPÖKESKUKSET 15 • KASVIHUONEET 3 • KONEET YHTEISKÄYTTÖÖN 4 • ELÄINTEN HYVINVOINTI JA HYGIENIA 74 • SALAOJITUS 53 • TYÖYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 18 • MAATALOUDEN KAUPPAKUNNOSTUS(irtaimisto) 1 • ASUNNON RAKENTAMINEN 8 YHT. 371 KIELTEISIÄ 29 YHT. 400 AVUSTUKSIA 10,036 MILJ.€ KT-LAINAA _________29,178 YHT. 39,215 MILJ.€

 4. VIREILLÄ OLEVAT RAHOITUSTUKIHAKEMUKSET (15.4.-15.8.2010) • TILANPIDON ALOITTAMINEN 6 • LYPSYKARJANAVETAT 3 • LIHAKARJANAVETAT 2 • LANTALAT/JALOITTELUTARHAT 1 • EMAKKOSIKALAT 4 • LIHASIKALAT 6 • SIIPIKARJATALOUS 4 • TURKISTALOUS 21 • KUIVURIT 1 • REHUVARASTOT/TUOTEVARASTOT 8 • LÄMPÖKESKUKSET 3 • KASVIHUONEET 1 • ELÄINTEN HYVINVOINTI JA HYGIENIA 7 • SALAOJITUS 16 • TYÖYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN 7 • ASUNNON RAKENTAMINEN 1 • KAUPPAKUNNOSTUS 1 YHT. 92 TARVITAAN AVUSTUKSIA 5,092 MILJ.€ KT-LAINAA 11.623 YHT. 16,715 MILJ.€

 5. VOIMASSA OLEVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ Kansallinen lainsäädäntö Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 532/2006 Rakennetukilaki 1476/2007 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki 1479/2007 Vna, investointi- ja nuoren viljelijän aloitustuesta 299/2008 Vna, muutos (299/2008 asetukseen) 648/2008 Vna, investointituen kohdentamisesta v. 2011 977/2010 Valtioneuvoston asetus 1092/2008 Valtioneuvoston asetus 122/2009 Vna, asunto-olojen parantamisen tukemisesta 302/2009 Vna, peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja kustan. 333/2008 Valtioneuvoston asetus 647/2008 Valtioneuvoston asetus 978/2010 Vna, elinkeinosuunnitelmatuesta 68/2009 MMM:n asetus rakennusten yksikkökustannuksista 242/2010 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 657/2008 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 542/2008

 6. Rakennetuen rahoitus Avustukset Makerasta; korkotuki valtion talousarviosta: Avustusvaroja: - v.2009 myönnetään avustuksia yhteensä runsaat 100 milj.€ aloitustukeen runsaat 15 milj.€ ja investointeihin n. 90 milj.€ - v. 2011 käytettävissä n.130 milj.€ Korkotukilainojen myöntövaltuus: - vuonna 2009 myönnetään kt-lainoja runsaat 250 milj.€ käytettävissä n. 384 milj.€ - vuonna 2011 myöntövaltuutta n. 470 milj.€ Sivu 8 Sivu 8 10.6.2014 Rakennetukikoulutus

 7. PERUSMAATALOUDEN RAHOITUS 2008 - 2013 - Rakennetukea koskeva laki 1476/2007 voimaan 1.1.2008. • Nuorten viljelijöiden aloitustukea ja investointitukea koskeva asetus 299/2008 annettu 30.4.2008 Tuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä: Maatalous on: • Peltoviljelyä • Karjataloutta tai muuta tuotantoeläinten pitoa • Kasvihuonetuotantoa • Puutarha- ja taimitarhaviljelyä • Turkistarhausta • Hevostaloutta • Mehiläistaloutta • Ammattimaista metsästystä, marjastusta ja sienestystä.

 8. MYÖNNETTÄVÄ TUKI 1. Avustusta 2. Korkotukilainan korkotuki - valtion maksama korkotuki on 4,0 % ja asiakkaan maksama korko on vähintään 1,0 % 3. Valtiontakaus 30% toimenpiteen kokonaisrahoituksesta, ELY-keskus ratkaisee Valtiontakusta voidaan myöntää vain lypsy- ja nauta- karjatalouden investointeihin. Valtiontakauksen enimmäismäärä investointia kohden on 500.000 euroa. 4. Varainsiirtoverosta vapautus, koskee vain maatilojen sukupolvenvaihdoksia

 9. RAHOITUS • EU:n osaksi rahoittamaa tukea - nuorten viljelijöiden aloitustuki ( tilojen sukupolvenvaihdokset) - lypsykarjatalous - naudanlihantuotanto - kasvihuonetuotanto Muut kohteet rahoitetaan kansallisista varoista

 10. MYÖNNETTÄVÄN TUEN MÄÄRÄ Pienin myönnettävä tuki rakentamisiin on 5.000 €. ” salaojituksiin on 2000 € ” maanhankintaan on 2000 € ” koneisiin ja laitteisiin 2000 € Investointitukea voidaan myöntää max. 500 000 € tuen saajaa kohden kolmen verovuoden jakson aikana, väh. kaksi maatalousyrittäjää max. tuki 750.000 € ja kolme maatalousyrittäjää max. tuki 1.000.000 €. Laina-aika max. 30 vuotta

 11. TUEN SAAJAT: • Luonnolliset henkilöt • Yksityisoikeudelliset yhteisöt Oy, Ky, Ay, osuuskunnat • Yksityisoikeudelliset yhteisöt, jonka osakkaista tai jäsenistä enemmän kuin puolet on luonnollisia henkilöitä ja jonka tarkoituksena on edistää yhteistoimintaa osakkaiden tai jäsenten harjoittamassa maatalouden tuotantotoiminnassa (maatalousyrittäjien yhteenliittymä) Tuen saajaa koskevat edellytykset: - Ikä: 18-63 vuotta hakemuksen vireille tullessa. - Tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito. • Tuen kohteena olevalla yritystoiminnalla on olennaista merkitystä hakijan toimeentulon kannalta. Maatalouden yrittäjätulon on oltava väh. 25 % hakijan kaikkien tulojen yhteismäärästä. • Etusijajärjestys

 12. MAATILAN HALLINTAA KOSKEVAT EDELLYTYKSET • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija hallitsee tuen kohteena olevaa maatilaa omistuksen tai vuokrasopimuksen perusteella.( kaikkien omistajien on haettava tukea) • Vuokrasopimus on kirjattava, jos tukea haetaan rakentamisinvestointiin vuokramaalle tai jos vuokramaalla on olennaista merkitystä tuen kohteena olevan yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. • Vuokraoikeuden tulee olla siirrettävissä kolmannelle kiinteistön omistajaa kuulematta, ja sen voimassaolon tulee jatkua vähintään 10 vuotta. • Jos tilan hallinta kuuluu kahdelle tai useammalle henkilölle, tukea haetaan yhdessä. Tällöin vähintään 1/3 tilasta on oltava tuen myöntöedellytykset täyttävällä henkilöllä ( vain investointituessa), tuki voidaan myöntää täytenä. • Yhteisöissä määräysvallan ja osake-enemmistön tulee olla henkilöllä/henkilöillä, jotka täyttävät yrittäjää koskevat edellytykset.

 13. NUORI VILJELIJÄ INVESTOINTITUKEA MYÖNNETTÄESSÄ • VILJELIJÄ, JOKA ON ALLE 40-VUOTIAS JA TILANPIDON ALOITTAMISESTA EI OLE KULUNUT YLI VIITTÄ ( 5 ) VUOTTA INVESTOINTITUKIHAKEMUKSEN VIREILLE TULLESSA. • Vireille tulo= Investointitukihakemus on jätetty ELY-keskuksen maaseutu ja energia yksikköön

 14. MAATALOUDEN YRITTÄJÄTULO ON OLTAVA 17.000 EUROA • Maatalouden yrittäjätulo lasketaan vain maatalouden harjoittamisesta saatavista tuloista (jos 2-lomakkeella on tuloja esim. koneurakoinnista, niin ne pitää vähentää pois samoin menot) • Maataloudesta saatavista tuloista vähennetään maatalouteen kohdistuvat muuttuvat ja kiinteät kulut, poistot sekä velkojen korot • Omaisuudesta tehtäviä poistoja laskettaessa on perusteena käytettävä olemassa olevien rakennusten ja perusparannusten jälleenhankinta-arvosta vuotuiset poistot vähentämällä saatavia nykyarvoja sekä muiden omaisuusosien arvioituja käypiä arvoja.

 15. MAATALOUDEN YRITTÄJÄTULO • Rakennuksien nykyarvoa laskettaessa voidaan erityisestä syystä ottaa huomioon myös rakennuksen ajanmukaisuus ja soveltuvuus nykyiseen käyttöönsä • Laskettaessa uuden rakennuksen poistoja, perusteena on käytettävä kustannusarviota • Vuosittainen poisto lasketaan prosenttiosuutena kunkin omaisuusosan poistamatta olevasta nykyarvosta • Rakennuksen poistoprosentti on 5 %, koneet ja laitteet 12 % ja salaojat 3 %

 16. MAATALOUDEN YRITTÄJÄTULO • Myönnettäessä tukea investointiin edellytyksenä on, että maatalouden yrittäjätulon on täytyttävä tuen myöntämisvuotta seuraavana viidentenä vuotena. • Myönnettäessä nuorten viljelijöiden aloitustukea ensimmäisen maatilan hankintaan on yrittäjätulon täytyttäväkolmantena vuotena tuen myöntämisestä

 17. MAATALOUDEN KASSAJÄÄMÄ ON OLTAVA 17.000 EUROA • Myönnettäessä tukea turkistalouteen, mehiläistalouteen, salaojitukseen,konehallin rakentaminen, lämpökeskukseen, rakennetun maatalouskiinteistön taisadonkorjuukoneen hankintaan tai työympäristönparantamista koskevaan taikka ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia tai tuotantohygieniaa edistävään investointiin, näihin lasketaan maatalouden kassajäämä. • Kassajäämä lasketaan siten, että maatalouden kassatuloista vähennetään kassamenot sekä velkojen korot ja lyhennykset= 17.000 €

 18. OLENNAINEN TULO • Hakijan saaman maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 prosenttia hakijan kaikkien niiden tulojen yhteismäärästä, jotka muodostuvat yrittäjätuloista, palkkatuloista ja muista hakijan säännöllisesti saamista tuloista.

 19. MAATALOUDEN KASSAJÄÄMÄ • Maatalouden kassajäämän on täytyttävä tukea myönnettäessä • Maatalouden yrittäjätulon ja kassajäämän on täytyttävä ilman aloitus- tai investointituen avustusosaa. • Olennaisen tulon osuuden tarkastelu on tehtävä myös ilman aloitus- tai investointituen avustusosaa.

 20. TUEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUSTANNUKSET • Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat: 1.) tuotanto- tai tukioikeuksien tai maitokiintiöiden hankinnasta 2.) eläinten tai kasvien hankinnasta ( poikkeus: maatilojen sukupolvenvaihdokset) 3.) koneiden ja laitteiden hankinnasta, jollei hankinta liity uudisrakennus-, laajentamis- tai peruskorjausinvestointiin ( poik. spv:t) 4.) käytettyjen koneiden ja laitteiden hankinnasta (poik. tilojen sukupolvenvaihdokset) 5.) suunnittelukustannukset (poik. rakennus- ja salaojitussuunnittelu)

 21. TUEN ULOKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUSTANNUKSET 6.) hankinnoista, jotka on tehty hakijalta tai häneen läheisesti liittyvältä yritykseltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tarjoajilta 7.) kiinteistön tai rakennuksen hankinnasta julkisyhteisöltä…. 8.) investoinnin tai muun toimenpiteen rahoituksesta 9.) leasingistä 10.)osamaksulla hankittavan koneen tai laitteen maksueristä, jollei hankitun omaisuuden omistusoikeus siirry hankkeen toteutusaikana

 22. TUEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUSTANNUKSET 11.) arvonlisäverosta, jollei se jää hakijan lopulliseksi menoksi 12.) hakijan itsensä suorittaman kuljetuksen kustannuksista 13.) suhdetoimintaan liittyvät kustannukset 14.) kustannukset, jotka ovat syntyneet ennen tukipäätöstä ( ei koske rakennus- ja salaojitussuunnitelmia)

 23. TUEN MYÖNTÄMISEN EHTOJA • Jos investoinnin hyväksyttävä kokonaiskustannus on vähemmän kuin 7.000 euroa, ei korkotukena myönnettävää tukea kuitenkaan myönnetä. • Toteutusaika rakentamisessa on 2 vuotta, määräaikaa void. pidentää kahdesti enintään vuodeksi kerrallaan, edellyttäen, että työ on aloitettu. • Maanostolainoissa päätös voimassa 1 vuoden, jona aikana laina on nostettava ja lopullinen saantokirja tehtävä, lainan voi nostaa enintään kahdessa erässä.

 24. KORKOTUKILAINAN LYHENTÄMINEN JA KORON SUORITTAMINEN • Korkotukilainaa on lyhennettävä puolivuosittain tai neljännesvuosittain yhtä suurina maksuerinä. • Ensimmäinen lyhennysmaksu erääntyy vuoden kuluttua lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta ( maanosto- ja irtaimistolainat). • Rakentamiseen myönnettyjen korkotukilainojen ensimmäinen lyhennys on kahden vuoden kuluttua lainan tai sen ensimmäisen erän nostosta. • Korkoa on suoritettava puolivuosittain tai neljännesvuosittain lainan tai kunkin lainaerän nostopäivästä lukien.

 25. KILPAILUTTAMINEN • Kilpailuttaminen koskee hankkeita, joissa julkinen tuki menee yli 50 %:n. • Kilpailutettava vähimmäiskustannus on 30.000 euroa, tavara- ja palveluhankinnoissa, ilman ALV:ta ja rakentamisessa 150.000 €. Kilpailuttamista koskeva ohje on linkitetty rahoitustukihakemukseen. Kohteet:tukitaso Lypsy- ja nautakarjatalous 55 %, nuoret vilj. Lammas- ja vuohitalous 55 % - ” - Hevostalous 55 % - ” - Kasvihuonetuotanto 60 % - ” - Puutarhatuotteiden tuotevarastot 60 % - ” - Ympäristönsuojelua, eläinten hyvinvointia ja tuotantohygienia investoinnit (parsipedit/-matot, raatokontit, polttol.,vilentämislaitteet) 75 % kaikille viljelijöille

 26. RAKENNUSTEN PERUSKORJAUS • Korvaava investointi Investointiin, joka pelkästään korvaa olemassa olevan rakennuksen tai koneen tai sen osia uudella ajanmukaisella rakennuksella tai koneella ei myönnetä tukea, ellei tuotantokapasi- teettia samalla lisätä enempää kuin 25 %:lla tai ellei kyseisen tuotannon tai teknologian (rakennus- tai koneteknologia) luonnetta samalla muuteta kokonaan. Maatilarakennuksen täydellistä peruskorjausta tai vähintään 30 vuoden ikäisen maatilarakennuksen purkamista kokonaan ja korvaamista ajanmukaisella rakennuksella ei katsota korvaavaksi investoinniksi. Peruskorjausta pidetään täydellisenä, jos siitä aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 50 % uuden rakennuksen arvosta. Tämä peruskorjausta koskeva pykälä koskee kaikkia rakentamiskohteita.

 27. 1. LYPSYKARJATALOUS • EU:n osaksi rahoittamaa tukea • Uudisrakentaminen, laajentaminen, peruskorjaaminen, joka voi koskea • Tuotantorakennusta • Jaloittelutarhaa • Kaasutiivistä viljavarastoa tai muu rehuvarastoa • Lantalaa • Lämpökeskusta, jonka tuottama lämpö käytetään yksinomaan tuotantorakennukseen tai rehuvarastoon taikka niihin liittyvään konevarastoon tai korjaamoon • Jos lypsykarjan ruokinta ei perustu kiinteästi asennettavaan ruokintajärjestelmään, tukea voidaan rakentamisen yhteydessä myöntää rehunjakolaitteen tai apevaunun hankintaan ruokintajärjestelmiä koskevan yksikkökustannuksen rajoissa

 28. LYPSYKARJATALOUS • Maitokiintiövaatimus 8100 litraa/lehmäpaikka, jonka on viiden vuoden kuluttua tuen myöntämisestä vastattava investointituen mukaisia eläinpaikkoja. • Maidon viitemäärän on viimeistään 31.maaliskuuta 2015 vastattava tuettujen lehmäpaikkojen määrää. • Uudisrakentamisessa ja laajennusinvestoinneissa pienin rahoitettava yksikkö on 30 lehmäpaikkaa • Rakennushankkeeseen sisältyvät tukikelpoiset koneet ja laitteet oltava uusia.

 29. LYPSYKARJATALOUS TUKI: Korkotukilainaa 75 % Avustusta 25 % Kok.tukitaso 45 % NUORI VILJELIJÄ: Korkotukilainaa 75 % Avustusta 35 % Kok.tukitaso 55 %

 30. 2. NAUDANLIHANTUOTANTO • EU:n osaksi rahoittamaa tukea • Uudisrakentaminen, laajentaminen, peruskorjaaminen, joka voi koskea • Tuotantorakennusta • Jaloittelutarhaa • Kaasutiivistä viljavarastoa tai muuta rehuvarastoa • Lantalaa • Lämpökeskusta, jonka tuottama lämpö käytetään yksinomaan tuotantorakennukseen tai rehuvarastoon taikka niihin liittyvään konevarastoon tai korjaamoon • Jos nautakarjan ruokinta ei perustu kiinteästi asennettavaan ruokintajärjestelmään, tukea voidaan rakentamisen yhteydessä myöntää rehunjakolaitteen tai apevaunun hankintaan ruokintajärjestelmiä koskevan yksikkökustannuksen rajoissa

 31. NAUDANLIHANTUOTANTO • Uudisrakennus- ja laajennusinvestoinnissa vähimmäiskoko on: 80 emolehmää, yksikkökerroin on 1 160 nautaeläintä, alle 12 kk, yksikkök. 0,5 120 nautaeläintä, yli 12 kk, yksikkök. 0,667 TUKI: Korkotukilainaa 75 % Avustusta 25 % kok.tukitaso 45 % NUORET VILJELIJÄT: Korkotukilainaa 75 % Avustusta 35 % kok.tukitaso 55 %

 32. 3. SIKATALOUS • Voidaan tukea uudisrakentamista, laajennuksia ja peruskorjauksia (sikalat, jaloittelutarhat, ilmatiiviit siilot, ym. rehuvarastot ).Uudisrakentamis- ja laajennusinvestointeja rahoitetaan niin kauan kuin valtakunnallisia eläinpaikkoja (max. 33000) on käytössä, tällä hetkellä on eläinpaikkoja jäljellä n.11000 • Uudisrakentamisessa ja laajennusinvestoinneissa pitää täyttyä vähimmäiskokovaatimus, jotka ovat: Emakkopaikkojen määrä 160 kerroin 1,0 Lihasikapaikkoja 1000 - ” - 0,16 • Lämpökeskusta voidaan tukea, jos se käyttää esim. jätelämpöä, puuta, turvetta ym.

 33. SIKATALOUS TUKI: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 15 % kok.tukitaso 35 % NUORET VILJELIJÄT: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 25 % Kok.tukitaso 45 %

 34. 4. LAMMAS- JA VUOHITALOUS • Uudisrakentaminen, laajentaminen ja peruskorjaaminen, joka koskee • Tuotantorakennusta • Lantalaa • Rehuvarastoa • Lämpökeskusta TUKI: Korkotukilainaa 75% Avustusta 25 % kok.tukitaso 45 % NUORET VILJELIJÄT: Korkotukilainaa 75 % Avustusta 35 % kok.tukitaso 55 %

 35. 5. KANANMUNANTUOTANTO a) Tukea voidaan myöntää investointiin, jossa kanojen häkit korvataan eläinsuojelulaissa ja –asetuksessa asetetut edellytykset täyttävillä VIRIKEHÄKEILLÄ. b) Kanala muutetaan lainmukaiseksi KERROSRITILÄ- TAI LATTIAKANALAKSI Jos edellä olevien kohtien mukaiset toimenpiteet aiheuttavat kanalan pinta-alan laajentamista tai tilavuuden lisäämistä tai kanapaikkamäärän kasvattamisesta korvattaessa häkkejä virikehäkeillä. c.) Kaasutiiviin viljasiilon uudisrakentamiseen TUKI: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 15 % kok.tukitaso 35 % NUORET VILJELIJÄT: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 25 % kok.tukitaso 45 %

 36. 6. SIIPIKARJATALOUS • Tukea voidaan myöntää uudisrakentamiseen, laajennuksiin ja peruskorjausinvestointeihin, tukea voidaan lisäksi myöntää kaasutiiviin viljasiilon uudisrakentamiseen. • Vähimmäiskoko uudisrakentamisessa ja laajennusinvestoinneissa on 45.000 broileripaikkaa ja kalkkunoita vastaavasti 11.000 paikkaa. • Peruskorjauksen taso pitää olla vähintään 50 % uuden rakennuksen arvosta. Uudisrakentamis- ja laajennusinvestointeja voidaan rahoittaa niin kauan kuin eläinpaikkoja on jäljellä TUKI: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 15 % kok.tukitaso 35 % NUORET VILJELIJÄT: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 25 % kok.tukitaso 45 %

 37. 7. HEVOSTALOUS • Tukea voidaan myöntää hevosten kasvattamisessa tarvittavan tallin tai muun tuotantorakennuksen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen (huom. 50 %:n peruskorjaussääntö) TUKI: Korkotulilainaa 75 % Avustusta 25 % kok.tukitaso 45 % NUORET VILJELIJÄT Korkotukilainaa 75 % Avustusta 35 % kok.tukitaso 55 %

 38. 8. KASVIHUONETUOTANTO • Myönnettävä tuki on EU:n osaksi rahoittamaa 1.1.2010 jälkeen tulleisiin hakemuksiin • Uudisrakentaminen, laajentaminen, peruskorjaaminen, lämpökeskus mukaan lukien • Uudisrakentamisessa ja laajennusinvestoinneissa vähimmäiskoko on 2500 m2. • Tukikelpoinen kasvihuone: 1.) betonisokkeli- tai betonipilariperustus tai muu vastaava perustus 2.) lämmitys- sekä tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmä 3.) katteena kasvihuonekäyttöön tarkoitettu lasi, kerroslevy tai kaksinkertainen muovi

 39. KASVIHUONETUOTANTO TUKI: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 30 % Kok.tukitaso 50 % NUORET VILJELIJÄT: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 40 % Kok.tukitaso 60 %

 40. 9. KUIVAAMOT • Viljan tai heinän kuivaamiseen tarkoitettujen lämmin- tai kylmäilmakuivureiden uudisrakentaminen, laajentaminen tai peruskorjaaminen (huom. peruskorjauksen taso) sekä vaunukuivureiden hankinta TUKI: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 10 % kok.tukitaso 30 % Avustusta voidaan myöntää 5 %:lla korotettuna kahta tai useampaa viljelijää palveleville kuivureille

 41. 10. TUOTEVARASTOT • Maataloustuotteiden tuotevarastojen uudisrakentaminen, laajentaminen ja peruskorjaaminen ( esim. viljavarasto, perunavarasto ym.) TUKI: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 10 % Kok.taso 30 %

 42. 11. PUUTARHATUOTTEIDEN TUOTEVARASTOT • Koskee varastointitukea saavia tuotteita, joita ovat porkkana, sipulit, lanttu, mukulaselleri, kaalit, omena, punajuuri ja palsternakka • Uudisrakentaminen, laajentaminen, peruskorjaus TUKI: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 30 % kok.tukitaso 50 % NUORET VILJELIJÄT: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 40 % kok.tukitaso 60 %

 43. 12. SADONKORJUUKONEET YHTEISKÄYTTÖÖN • Avomaan puutarhataloudessa tai muussa maataloudessa tarvittavan sadonkorjuukoneenhankinta yhteiskäyttöön. • Tuetaan vain uusien koneiden hankintaa TUKI: Korkotukilainaa 70 % kok.tukitaso 20 %

 44. 13. TURKISTARHAUS a)Turkistarhojen siirto pois pohjavesialueelta vain, jos viranomainen on päätöksellään määrännyt tarhan lopetettavaksi, tuki voidaan myöntää sille tuotantokapasiteetille, joka vastaa olemassa olevaa tuotantoa. Tuki ei kata tarhan siirron yhteydessä tehtävää laajennusta eikä eläinlajin vaihdoksista johtuvia muutoksia. TUKI: Avustusta 45 %

 45. TURKISTARHAUS b)Varjotalojen, eristämättömien eläinhallien, rehunsäilytystilojen ja lantaloiden uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen sekä tarhan ympäröimiseen sellaisella aidalla, jolla voidaan estää eläinten pääsy tarhan ulkopuolelle TUKI: Korkotukilainaa 70 % Avustusta 10 % Kok.tukitaso 20 %

 46. TURKISTARHAUS c) Ympärivuotinen juottojärjestelmä TUKI: Avustusta 20 % d)Yhteislantalan rakentaminen sekä olemassa olevien varjotalojen varustaminen vesitiiviillä alustalla. TUKI: Avustusta 20 %

 47. 14. MEHILÄISTALOUS • Tukea voidaan myöntää mehiläistaloudessa tarpeellisen pesäkaluston hankkimiseen, käsittelytilojen ja varastojen uudisrakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaamiseen, sekä hunajalinkojen hankintaan. TUKI: Korkotukilainaa 80 % Avustusta 15 % Kok.tukitaso 30 %

More Related