Brandos egzamin pasirinkimas organizavimas ir vykdymas
Download
1 / 38

BRANDOS EGZAMIN? PASIRINKIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS. Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Vaškūnienė. Dokumentai:. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BRANDOS EGZAMIN? PASIRINKIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS' - wyanet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Brandos egzamin pasirinkimas organizavimas ir vykdymas

BRANDOS EGZAMINŲ PASIRINKIMAS, ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

Širvintų Lauryno Stuokos–Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Stasė Vaškūnienė


Dokumentai
Dokumentai:

 • BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 • PATVIRTINTAS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391

 • (Nauja redakcija - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1771)


Egzamin tipai
Egzaminų tipai:

 • Valstybiniai (VBE);

 • mokykliniai (MBE):Tik valstybiniai vbe
Tik valstybiniai (VBE):

 • biologijos,

 • chemijos,

 • fizikos,

 • geografijos,

 • informacinių technologijų,

 • istorijos,

 • matematikos,

 • užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių).


Tik mokykliniai mbe
Tik mokykliniai (MBE):

 • Menai

  (dailė, muzika),

 • Technologijos

  (mechanikos, mechaninio remonto;

  taikomųjų menų, amatų ir dizaino;

  statybos ir medžio apdirbimo)


Norint gauti brandos atestat
Norint gauti brandos atestatą

Reikia išlaikyti 2 egzaminus:

 • Lietuvių kalbos ir literatūros (VBE ar MBE),

 • dar vieno dalyko brandos egzaminą.


Brandos egzamin pasirinkimas organizavimas ir vykdymas

Menų ir technologijų egzaminą gali rinktisvidurinio ugdymo programos mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko programą .


Pra ym pateikimas
Prašymų pateikimas:

 • Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia gimnazijos direktorei,

 • Prašymus pateikia iki vasario 25 d.,

 • Iki kovo 7 dienos duomenys įkeliami į informacines sistemas (mokinių registrą, Keltą),

 • Kovo 7-8 d. mokiniai pasirašo egzaminų pasirinkimo suvestinėse,

 • Kovo 12 d. suvestinės perduodamos NEC.


Pra ym pateikimas1
Prašymų pateikimas:

 • Kovo 7d. patvirtintų BE pasirinkimų keisti negalima.


Leidimas laikyti egzaminus
Leidimas laikyti egzaminus:

 • lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – turinčiam patenkinamą dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą dalyko įskaitą,


Leidimas laikyti egzaminus1
Leidimas laikyti egzaminus:

 • užsienio kalbos (anglų) brandos egzaminą – turinčiam išlaikytą dalyko įskaitą,

 • užsienio kalbos (rusų) brandos egzaminą – turinčiam patenkinamą dalyko metinį įvertinimą ir išlaikytą to dalyko įskaitą;


Leidimas laikyti egzaminus2
Leidimas laikyti egzaminus:

 • kito individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą – turinčiam patenkinamą to dalyko metinį įvertinimą,

 • ne individualaus ugdymo plano dalyko brandos egzaminą.


Brandos egzamin sesijos
Brandos egzaminų sesijos:

 • Pagrindinė – gegužės 25 d. – birželio 19 d.

 • Pakartotinė – birželio 20 d. – liepos 5 d.


Men ir technologij egzamin sesija
Menų ir technologijų egzaminų sesija

Kovo 8 d. – gegužės 29 d.


Skaitos
Įskaitos

 • Lietuvių kalba ir literatūra –

  kovo 25 – 26 d.

 • Užsienio kalba (anglų, rusų) –

  kovo 27 – 28 d.


Mokiniai gali b ti atleisti nuo be
Mokiniai gali būti atleisti nuo BE:

 • Jeigu iki kovo 7 dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, patvirtintame L R sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-11/18 (Žin., 2003, Nr. 10-371), prie ligos pavadinimo yra nurodytas atleidimo terminas „nuolat“;


Mokiniai gali b ti atleisti nuo be1
Mokiniai gali būti atleisti nuo BE:

 • Iki pasirinkto egzamino dienos mokyklos vadovui pateikė prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše, o prie ligos pavadinimo nurodytas atleidimo terminas baigiasi po to dalyko brandos egzaminui pakartotinėje sesijoje nustatytos datos;


Mokiniai gali b ti atleisti nuo be2
Mokiniai gali būti atleisti nuo BE:

 • mokyklos vadovuipateikė tarptautinį užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B2 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino.


Mokiniai gali b ti atleisti nuo be3
Mokiniai gali būti atleisti nuo BE:

 • Brandos egzaminų sesijos metu kandidatui susirgus, jis pats arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos pažymą, mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami.


Be gali b ti atid tas
BE gali būti atidėtas:

 • kandidatui, dėl svarbių priežasčių (pateikusiam priežastį paaiškinantį dokumentą) negalinčiam laikyti brandos egzamino ar jo dalies pagrindinės sesijos metu;

 • kandidatui, susirgusiam prieš brandos egzaminą arba nebaigusiam brandos egzamino dėl sveikatos sutrikimo pagrindinės sesijos metu,

 • Technologijų ir menų brandos egzaminai neatidedami.


Be pritaikymai
BE pritaikymai:

 • Kandidatams, turintiems sveikatos sutrikimų, patvirtintų gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją gali būti pritaikomos brandos egzamino vykdymo sąlygos ir dalyko brandos egzamino vykdymo ir vertinimo instrukcija.


Reikalavimai kandidatams atvykstantiems be
Reikalavimai kandidatams, atvykstantiems į BE:

 • atvykdami į brandos egzaminą privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą;

 • prie įėjimo į dalyko brandos egzamino centrą esančiame sąraše sužino savo grupę, vietos numerį ir patalpą, kurioje vyks brandos egzaminas, į patalpą ateina ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki brandos egzamino pradžios;


Reikalavimai kandidatams atvykstantiems be1
Reikalavimai kandidatams, atvykstantiems į BE:

 • prieš įeidami vykdytojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą ir įeina į patalpą tik jam leidus;

 • turi tik dalyko BE vykdymo instrukcijoje nurodytas priemones ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris brandos egzamino metu gali būti padėtas ant suolo;


Reikalavimai kandidatams atvykstantiems be2
Reikalavimai kandidatams, atvykstantiems į BE:

 • pavėlavusieji ne daugiau kaip 30 minučių, jeigu dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje nenurodomas kitas laikas, laiko egzaminą, tačiau jiems brandos egzamino užduoties atlikimo laikas nepratęsiamas;


Reikalavimai kandidatams egzamino metu
Reikalavimai kandidatams egzamino metu:

 • pasirašo vykdymo protokoluose,

 • gauna dalyko brandos egzamino užduotis, jas padeda ant suolo krašto,

 • vykdytojui leidus patikrina, ar nėra tuščių lapų ar kito aiškiai matomo spausdinimo broko,

 • užduočių sąsiuvinius užverčia ir laukia vykdytojų nurodymų.


Reikalavimai kandidatams egzamino metu1
Reikalavimai kandidatams egzamino metu:

 • užduotis atlieka savarankiškai, nesikalba tarpusavyje, netrukdo kitiems, naudojasi tik tomis priemonėmis, kurios nurodytos dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, jų neskolina;

 • rašo tvarkingai ir įskaitomai, galutinį atsakymą parašo tik tamsiai mėlynai rašančiu rašikliu, nesinaudoja korektūros priemonėmis;


Reikalavimai kandidatams egzamino metu2
Reikalavimai kandidatams egzamino metu:

 • Atsakymų lape nerašo su užduotimi nesusijusio teksto ar ženklų, nepiešia piešinių, jeigu to daryti nereikalauja dalyko brandos egzamino užduotis.

 • Jeigu būtina keisti rašiklį, privalo tai pasakyti vykdytojui.

 • iš patalpos gali išeiti tik esant būtinybei, ne ilgiau kaip 5 minutes, vykdytojo lydimi;


Reikalavimai kandidatams egzamino metu3
Reikalavimai kandidatams egzamino metu:

 • baigę darbą anksčiau, negu nustatyta dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje, tačiau ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki brandos egzamino pabaigos, ir atidavę vykdytojui atsakymų lapus ir užduočių sąsiuvinius, gali išeiti iš brandos egzamino patalpos.

 • Negali grįžti į egzamino patalpą iki brandos egzamino ar jo dalies pabaigos.


Reikalavimai kandidatams egzamino metu4
Reikalavimai kandidatams egzamino metu:

 • darbą baigia paskirtam vykdytojui paskelbus brandos egzamino pabaigą ir laukia, kol vykdytojai surenka atsakymų lapus ir užklijuoja vokus. Iš egzamino patalpos išeina tik vykdytojui leidus ir išsineša savo egzamino užduoties sąsiuvinį;

 • anksčiau išėjusieji per vieną valandą po egzamino pabaigos pageidaujantieji iš dalyko centro administratoriaus gali atsiimti egzamino užduoties sąsiuvinį;


Alinami i be
Šalinami iš BE:

 • Pasakinėjantys, besistengiantys gauti neleistinos pagalbos,

 • besinaudojantys draudžiamomis priemonėmis,

 • nevykdantys brandos egzamino vykdytojo nurodymų ar kitaip egzamino vykdymo tvarką pažeidžiantys (vietoj savęs leido egzaminą laikyti kitam asmeniui pažeisdami brandos egzamino tvarką,


Alinami i be1
Šalinami iš BE:

 • sąmoningai siekiantys pakenkti kitiems kandidatams,

 • įsinešę į brandos egzamino patalpą mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones ir kt.)


Be darb vertinimas
BE darbų vertinimas:

 • VBE darbai koduojami,

 • VBE darbai vertinami NEC paskirtuose centruose,

 • Vertina nepriklausomi vertintojai,

 • MBE darbus vertina gimnazijoje sudaryta mokytojų - dalyko specialistų - komisija.


Rezultat skelbimas
Rezultatų skelbimas:

 • VBE – nustato švietimo ir mokslo ministras, ne vėliau liepos 12 d.,

 • Menų ir technologijų – gegužės 30 d.,

 • MBE lietuvių kalbos ir literatūros – per 9 darbo dienas.


Apeliacijos
Apeliacijos

 • Kandidatai apeliacijas gali pateikti mokyklos vadovui per tris darbo dienas nuo VBE rezultatų paskelbimo dienos,

 • Kandidatai pagrindinės sesijos apeliacijas mokyklos vadovui gali pateikti per tris darbo dienas, pakartotinės sesijos – per vieną darbo dieną po to, kai buvo paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros MBE rezultatai.


Apeliacijos1
Apeliacijos

 • Technologijų ir menų mokyklinių brandos egzaminų apeliacijos neteikiamos.


Pasi lymai mokiniams
Pasiūlymai mokiniams:

 • Egzamino išvakarėse nepervargti, naktį gerai pailsėti,

 • Pavalgyti lengvus pusryčius,

 • Mokinio apranga atvykstant į egzaminą oficiali (atsižvelgiant į oro sąlygas – šilta arba lengva),


Pasi lymai mokiniams1
Pasiūlymai mokiniams:

 • Nepamiršti asmens dokumento, rašymo, braižybos bei kitų priemonių,

 • Nevėluoti! Į egzamino centrą atvykti bent prieš pusvalandį!

 • Egzamino metu klausytis vykdytojų nurodymų, užduotis atlikti susikaupus.

 • SĖKMĖS!