Egzamin zewn trzny po iii klasie gimnazjum 2008 2009
Download
1 / 63

Priorytety w wyborze szkoly ponadgimnazjalnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 277 Views
 • Updated On :

Egzamin zewnętrzny po III klasie Gimnazjum 2008/2009. Egzamin zewnętrzny. Najważniejsze wydarzenia w klasie III; Klasyfikacja śródroczna, Egzamin zewnętrzny, Wybór szkoły ponadgimnazjalnej, Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, Klasyfikacja roczna. Egzamin zewnętrzny.

Related searches for Priorytety w wyborze szkoly ponadgimnazjalnej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priorytety w wyborze szkoly ponadgimnazjalnej' - tacey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Egzamin zewn trzny po iii klasie gimnazjum 2008 2009

Egzamin zewnętrzny

po III klasie Gimnazjum 2008/2009


Egzamin zewn trzny
Egzamin zewnętrzny

 • Najważniejsze wydarzenia w klasie III;

 • Klasyfikacja śródroczna,

 • Egzamin zewnętrzny,

 • Wybór szkoły ponadgimnazjalnej,

 • Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych,

 • Klasyfikacja roczna.


Egzamin zewn trzny1
Egzamin zewnętrzny

 • Egzamin zewnętrzny po klasie III gimnazjum jest powszechny

  i obowiązkowy,

 • Przystąpienie do niego warunkuje ukończenie gimnazjum.


Egzamin zewn trzny2
Egzamin zewnętrzny

 • Egzamin zewnętrzny składa się od roku 2008/2009 z trzech części;

 • Część humanistyczna,

 • Część matematyczno-przyrodnicza,

 • Część III - to język obcy.


Egzamin zewn trzny3
Egzamin zewnętrzny

 • Za każdą część egzaminu można uzyskać 50 punktów.

 • Łącznie 150 punktów.

 • Dotychczas 100 pkt ponieważ były 2 części.


Egzamin zewn trzny4
Egzamin zewnętrzny

 • Nadal obowiązują egzaminy zewnętrzne po szkole podstawowej i gimnazjum

 • Po gimnazjum od 2009 r. obowiązkowy także język obcy

 • Na maturze od 2010 r.:

  • obowiązkowo: język polski, matematyka i język obcy (w zakresie podstawowym)

  • przedmioty do wyboru (ich lista i wymagania określone w porozumieniu z uczelniami wyższymi)

  • docelowo, obowiązkowe zdawanie przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym


Yk historii egzaminu maturalnego
Łyk historii egzaminu maturalnego

Do 1982 roku egzamin maturalny z matematyki był obowiązkowy dla wszystkich abiturientów szkół ponadpodstawowych.

Od 2002 roku wraz z wdrożeniem reformy systemu edukacji matematyka miała stać się jednym z przedmiotów obowiązkowych dla każdego zdającego egzamin maturalny.


Yk historii egzaminu maturalnego1
Łyk historii egzaminu maturalnego

W 2002 roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu wstrzymał wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki.


Yk historii egzaminu maturalnego2
Łyk historii egzaminu maturalnego

 • Decyzja o wprowadzeniu począwszy od roku 2010 obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki poprzedzona została szerokimi konsultacjami.

 • Pozytywne opinie w tym zakresie przedstawiły miedzy innymi Polskie Towarzystwo Matematyczne i Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

 • Ze szczególnie gorącym przyjęciem, koncepcja przedstawiona przez CKE i MEN spotkała się po jej zaprezentowaniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich http://www.krasp.org.pl/dok/dok/CKE_opinia_matury_17VII2006.pdf


Obecny stan prawny
Obecny stan prawny

W ślad za konsultacjami społecznymi w pierwszej połowie 2007 roku zostały przyjęte akty prawne w jasny sposób regulujące status matematyki jako obowiązkowego przedmiotu egzaminacyjnego dla wszystkich abiturientów.


Yk historii egzaminu maturalnego3
Łyk historii egzaminu maturalnego

Opublikowanie 27 sierpnia 2008 roku na stronie internetowej CKE uzupełnionej wersji Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku. W tym dokumencie przedstawiono przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz zaprezentowano zbiór ponad 100 przykładowych zadań maturalnych

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_08/matemat_infor_2010.pdf


Yk historii egzaminu maturalnego4
Łyk historii egzaminu maturalnego

 • Wszystko co nowe wydaje się trudne i budzi niepokój.

 • Poniżej zamieszczony został link do pliku zawierającego wybór informacji dla ucznia.

 • Czytając ten tekst można się przekonać, że egzamin jest „skrojony na miarę” każdego, kto będzie się chciał rzetelnie do niego przygotować.

  http://www.oke.krakow.pl/inf/filemgmt/visit.php?lid=1812


Yk historii egzaminu maturalnego5
Łyk historii egzaminu maturalnego

 • Arystoteles powiedział, że „matematyka jest miarą wszystkiego”.

 • Od 2010 roku słowa te nabierają nowego sensu - matematyka staje się „miarą dojrzałości”.

 • Po raz pierwszy od wielu lat egzamin z matematyki będzie obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą legitymować się świadectwem poświadczającym zdanie egzaminu maturalnego.


Yk historii egzaminu maturalnego6
Łyk historii egzaminu maturalnego

 • Na jednym z internetowych czatów wiceminister edukacji prof. dr hab. Zbigniew Marciniak powiedział:

 • „W Chinach maturę zdaje się z 6 przedmiotów. 5 można wybrać dowolnie, ale 6-ty to obowiązkowa matematyka.

 • To dotyczy ponad miliarda obywateli planety Ziemia. To może coś w tym jest?”


Matura 2009
Matura 2009

CZĘŚĆ USTNA

oceniana w szkole, obejmuje przedmioty : 

1. obowiązkowe:    

język polski - zdawany na  jednym poziomie określonym w standardach

język obcy nowożytny zdawany na poziomie podstawowym alborozszerzonym

(absolwenci klas dwujęzycznych, którzy wybiorą jako obowiązkowy drugi język wykładowy - zdają go na jednym poziomie

określonym w standardach)

język mniejszości narodowej (dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości) zdawany na jednym

poziomie określonym w standardach 

2. dodatkowe:

język obcy nowożytny – inny niż wybrany jako obowiązkowy – zdawany na poziomie rozszerzonym

język mniejszości etnicznej - zdawany na jednym poziomie określonym w standardach

język regionalny –kaszubski – zdawany na jednym poziomie określonym w standardach                                


Matura 20091
Matura 2009

CZĘŚĆ PISEMNA

oceniana przez egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, obejmuje przedmioty:  

1. obowiązkowe:

zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym:

język polski

język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej)

jeden przedmiot wybrany spośród następujących:- biologia- chemia- fizyka i astronomia- geografia- historia- historia muzyki- historia sztuki- matematyka- wiedza o społeczeństwie- wiedza o tańcu- filozofia- język mniejszości etnicznej - informatyka - język łaciński i kultura antyczna  

język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości


Matura 20092
Matura 2009

2. dodatkowe:

zdawane na poziomie rozszerzonym:

 •  jeden, dwa lub trzy przedmioty wybrane spośród następujących (inne niż wybrane jako obowiązkowe):- biologia- chemia- fizyka i astronomia- geografia- historia- historia muzyki- historia sztuki- informatyka - język łaciński i kultura antyczna  - język mniejszości etnicznej - język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako dodatkowy w części ustnej)- język regionalny – kaszubski - matematyka- wiedza o społeczeństwie- wiedza o tańcu - filozofia                               

 • Język obcy nowożytny można zdawać z następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoskiEgzamin zewn trzny5
Egzamin zewnętrzny

Procedury i instrukcje zostały opracowane na podstawie:

 • – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 • w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz U nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej Rozporządzeniem

 • – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r.

  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (DzU nr 19, poz. 166)

 • – Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r.

  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

  i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,

  szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DzU nr 19, poz. 167).


Egzamin zewn trzny6
Egzamin zewnętrzny

 • Egzamin przeprowadza właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna w szkołach lub innych pomieszczeniach poza szkołą posiadających warunki lokalowe i techniczne, zapewniające prawidłowy przebieg egzaminu.

 • Za organizację i przebieg egzaminu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

 • Warunki lokalowe i techniczne określa okręgowa komisja egzaminacyjna

 • Za zapewnienie prawidłowych warunków odpowiada dyrektor szkoły.


Egzamin zewn trzny7
Egzamin zewnętrzny

 • W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie przewidzianym w rozporządzeniu dyrektor gimnazjum przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu

 • Uczniowie posiadający ważną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub niesprawności czasowej mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji.


Egzamin zewn trzny8
Egzamin zewnętrzny

 • Opinia może być wystawiona przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym niepubliczną poradnię specjalistyczną, spełniającą warunki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.


Egzamin zewn trzny9
Egzamin zewnętrzny

 • Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.


Egzamin zewn trzny10
Egzamin zewnętrzny

 • W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 • Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.


Egzamin zewn trzny11
Egzamin zewnętrzny

 • O odpowiednie dostosowanie formy i warunków egzaminu rodzice/opiekunowie prawni ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do

  15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin.

 • Wniosek musi być udokumentowany odpowiednią opinią/orzeczeniem poradni wymienionej w punkcie 1

  lub zaświadczeniem lekarskim.

 • W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie

  lekarskie rodzice/opiekunowie mogą przedstawić w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.


Egzamin zewn trzny12
Egzamin zewnętrzny

 • Uczeń z dysgrafią, gdy jego pismo jest nieczytelne, może zapisywać odpowiedzi za pomocą komputera z usuniętymi programami korekty językowej i odłączonego od wewnętrznej i zewnętrznej sieci lub korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje jego odpowiedzi,

 • Uczeń z dysleksją właściwą, którego technika czytania nie

  pozwala na rozumienie przeczytanego tekstu, może korzystać

  z pomocy nauczyciela wspomagającego, który jeden raz – przed

  rozpoczęciem pracy przez ucznia – głośno odczytuje informacje

  z pierwszej strony zestawu egzaminacyjnego oraz teksty i treści zadań


Egzamin zewn trzny13
Egzamin zewnętrzny

 • Czas trwania każdej części egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy i wynosi zgodnie z rozporządzeniem 120 minut.

 • Dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i formy egzaminu przystępujących do egzaminu w oddzielnej sali czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 50% czyli 180 minut.


Egzamin zewn trzny14
Egzamin zewnętrzny

 • Uczeń zgłasza się na egzamin w wyznaczonym przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego miejscu i czasie.

 • O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca.

 • Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną i okazać ją, jeśli zostanie o to poproszony.


Egzamin zewn trzny15
Egzamin zewnętrzny

 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:

 • pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,

 • Ołówek przeznaczony jedynie do rysowania,

 • gumkę,

 • linijkę, ekierkę,

 • cyrkiel i kątomierz.

 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, zegarków z kalkulatorem, kalkulatorów, korektorów itp..

 • Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych.


Egzamin zewn trzny16
Egzamin zewnętrzny

 • Po otrzymaniu zestawu zdający na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego

  ma obowiązek sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane.

 • Braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu

  zespołu nadzorującego egzamin, po czym otrzymuje kompletny zestaw,


Egzamin zewn trzny17
Egzamin zewnętrzny

 • Zdający zapisuje swój indywidualny kod i datę urodzenia w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego.

  (Nie wolno wpisać swojego nazwiska i imienia)

 • Uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów z dysleksją wyręczają w kodowaniu członkowie zespołu nadzorującego.

 • Zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu Egzaminacyjnego.

 • W razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie

  członków zespołu nadzorującego.


Egzamin zewn trzny18
Egzamin zewnętrzny

 • Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych.

 • Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania

  zadań, 15 minut przed zakończeniem egzaminu informuje o upływającym czasie.


Egzamin zewn trzny19
Egzamin zewnętrzny

 • W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej.

 • Przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania

  się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).


Egzamin zewn trzny20
Egzamin zewnętrzny

 • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący zespołu nadzorującego porozumiewa się z przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, a ten przerywa odpowiednią część egzaminu dla danego ucznia i unieważnia jego pracę (zgodnie z procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych).


Egzamin zewn trzny21
Egzamin zewnętrzny

 • Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).


Egzamin zewn trzny22
Egzamin zewnętrzny

 • W czasie trwania egzaminu zdający uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:

 • a. nie opuszcza sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji może opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i przy zachowaniu warunków uniemożliwiających kontaktowanie się zdającego

  z innymi osobami, z wyjątkiem konieczności skorzystania z pomocy medycznej),

 • b. nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,

 • c. w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,

 • d. nie wypowiada uwag i komentarzy,

 • e. nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,

 • f. nie korzysta z żadnych środków łączności.


Egzamin zewn trzny23
Egzamin zewnętrzny

 • W przypadku przerwania egzaminu danego ucznia Przewodniczący SzZNE unieważnia mu daną część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia egzaminu.

 • Taki uczeń musi ponownie przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym przez dyrektora OKE.

 • W przeciwnym wypadku nie ukończy gimnazjum.


Egzamin zewn trzny24
Egzamin zewnętrzny

 • Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki.

 • Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i odbiera pracę.

  Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

 • Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.


Egzamin zewn trzny25
Egzamin zewnętrzny

 • W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnychniesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tych uczniów.

 • W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „0”.

 • Uczeń, któremu przerwano część egzaminu, powinien przystąpić do odpowiedniej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla wszystkich uczniów którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych lub go przerwali, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku.


Egzamin zewn trzny26
Egzamin zewnętrzny

 • 7. Obserwowanie egzaminu

 • Obserwatorami egzaminu mogą być delegowani: - pracownicy ministerstwa

  obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

  - przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych,

  - przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego

  szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora

  właściwej komisji okręgowej.

  2. Osoby, o których mowa w pkt 1, zgodnie z § 144 rozporządzenia, nie uczestniczą

  w przeprowadzaniu egzaminu. Przed wejściem do sali, w której odbywa się

  egzamin, mają obowiązek okazać przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego

  upoważnienie lub powołanie oraz dowód tożsamości.

  3. Obecność obserwatora w sali egzaminacyjnej zostaje odnotowana w protokole

  przebiegu egzaminu lub jego części.


Egzamin zewn trzny27
Egzamin zewnętrzny

 • Przekazywanie wyników

 • 1. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego zdającego właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do danej szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 • a w przypadku zdających w terminie dodatkowym – do dnia 31 sierpnia danego roku.


Egzamin zewn trzny28
Egzamin zewnętrzny

 • Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły, razem ze świadectwem ukończenia gimnazjum.


Egzamin zewn trzny29
Egzamin zewnętrzny

 • W szczególnych przypadkach zdrowotnych lub losowych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do 20 sierpnia uczeń może zostać zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły.

 • Uczeń zwolniony ze egzaminu otrzymuje za pośrednictwem szkoły zaświadczenie o zwolnieniu.


Egzamin zewn trzny30
Egzamin zewnętrzny

 • Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkimz zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.


Egzamin zewn trzny31
Egzamin zewnętrzny

 • Finaliści oraz laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty, które są ważne na terenie całego kraju,

 • Laureaci konkursu przyjmowani będą do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od obowiązujących w niej kryteriów,

 • Laureaci konkursu otrzymają celującą roczną ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu konkursu,

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia.


Egzamin zewn trzny32
Egzamin zewnętrzny

 • Procedura udostępniania do wglądu prac po egzaminie

  1. Wgląd do prac egzaminacyjnych odbywa się w miejscu i terminach wyznaczonych

  przez dyrektora OKE. Informacja o zasadach wglądu do prac jest przekazywana

  Przewodniczącym szkolnych zespołów egzaminacyjnych najpóźniej w dniu ogłoszenia

  wyników egzaminu.

  2. Prawo wglądu do swojej pracy ma wyłącznie zdający oraz jego rodzice (prawni

  opiekunowie) po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu

  pisemnego wniosku.

  3. Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby

  upoważnionej przez dyrektora OKE.

  4. Do wglądu zostaje przekazana praca wraz z kartą odpowiedzi. Nie ujawnia się

  informacji, które mogą zidentyfikować dane osobowe egzaminatora sprawdzającego

  pracę.


Egzamin zewn trzny33
Egzamin zewnętrzny

Powinności Rodziców Ucznia klasy III Gimnazjum;

 • Sprawdzenie ważności opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach jeśli takie dziecko posiada,

 • Termin- wydana nie wcześniej niż po klasie VI SP

  lub w gimnazjum nie później niż do 30 września 2008 r.


Egzamin zewn trzny34
Egzamin zewnętrzny

 • Złożenie kopii opinii i podania do Dyrektora Gimnazjum o dostosowaniu warunków egzaminu do zaleceń w opinii PPP, konkretnie jakich,

 • Termin złożenia podania do 15 października 2008 r.


J zyk obcy
Język obcy

Język obcy to III część egzaminu gimnazjalnego od roku szkolnego 2008/2009-

obejmuje wiadomości i umiejętności  z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i

włoskiego, nauczanego w szkole jako przedmiot

obowiązkowy!


J zyk obcy1
Język obcy

 • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne to:

 • zajęcia określone w ramowym planie nauczania, w którym ustalono ich tygodniowy wymiar.

 • Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej (§ 22 ust.1.pkt.1 rozporządzenia1).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2003r. Nr 116, poz. 1093)


J zyk obcy2
Język obcy

 • Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego - RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Klasy I – III

 • Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania – 9.

 • W Gimnazjum w Zabierzowie, obowiązkowymi zajęciami, są zajęcia z języka angielskiego.


J zyk obcy3
Język obcy

 • Część trzecia egzaminu gimnazjalnego trwa

  90 minut- jest to czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań.

  Wydłużenie czasu-

 • Dla uczniów z dysfunkcjami czas trwania egzaminu gimnazjalnego z języka obcego może być przedłużonynie więcej niż o -  45 min.


J zyk obcy4
Język obcy

 • Zestaw egzaminacyjny składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych i otwartych.

 • Wśród zadań zamkniętych mogą wystąpić np.:

 • zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji

 • zadania typu „prawda – fałsz”, w których uczeń stwierdza zgodność (lub niezgodność) zdań zawartych w zadaniu z treścią wysłuchanego lub przeczytanego tekstu

 • zadania na dobieranie, w których uczeń łączy ze sobą (przyporządkowuje do siebie) odpowiednie elementy (np. słowa, wyrażenia, fragmenty tekstu, ilustracje).


J zyk obcy5
Język obcy

 • Wśród zadań otwartych mogą wystąpić np.:

 • zadania z luką, w których uczeń wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, liczbę jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu

 • zadania krótkiej odpowiedzi, w których uczeń formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku wyrazów albo od 1 do 3 zdań.


J zyk obcy6
Język obcy

 • Orientacyjny punktowy i procentowy udział zadańz poszczególnych obszarów

 • W przypadku uczniów

 • niesłyszących i słabosłyszących

 • nie jest sprawdzany standard w obszarze odbioru tekstu słuchanego.


J zyk obcy7
Język obcy

 • Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z obszaru odbiór tekstu słuchanego i części zadań z obszaru reagowanie językowe stanowią wysłuchane krótkie teksty (np. komunikaty, instrukcje, dialogi, teksty narracyjne).

 • Teksty te odtwarzane są w sali egzaminacyjnej dwukrotnie wraz z instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania związanych z nimi zadań.


J zyk obcy8
Język obcy

 • Dlatego należy uważnie:

 • = słuchać nagrań,

 • = czytać teksty stanowiące podstawę zadań,

 • = czytać polecenia (pytania egzaminacyjne),

 • = starannie zapisywać odpowiedzi,

 • zwracać także uwagę na wskazówki dotyczące formy ich udzielania, np. czy mają one być zapisane w postaci:

  zdania - czy wyrazu itd.


J zyk obcy9
Język obcy

 • Standardy wymagań egzaminacyjnych z wyjaśnieniami dla ucznia,

 • Zakres struktur leksykalno-gramatycznych,

 • Tematyka tekstów stanowiących podstawę zadań egzaminacyjnych oraz

 • Przykładowe zadania egzaminacyjne można znaleźć w -

  Informatorze o egzaminie z języka obcego nowożytnego przeprowadzanego od roku szkolnego 2008/2009

  na stronie www.oke.krakow.pl


Przeliczanie na punkty osi gni wpisanych na wiadectwie kandydata za 5
Przeliczanie na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata. Zał. 5


Przeliczanie na punkty osi gni wpisanych na wiadectwie kandydata
Przeliczanie na punkty osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata.

 • Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla celów rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

  • celujący – 20 pkt

  • bardzo dobry – 18 pkt

  • dobry – 15 pkt

  • dostateczny – 10 pkt

  • dopuszczający – 2 pkt

 • Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

 • Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt łącznie przy czym:

 • 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt

 • 2. udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym:

 • finalista konkursu ponadwojewódzkiego - 12 pkt

 • finalista konkursu wojewódzkiego - 10 pkt

 • 3. osiągnięcia wpisane na świadectwie do 7 pkt - zgodnie z

  załącznikiem nr 5


KALENDARZ TRZECIOKLASISTY świadectwie kandydata.

rok szkolny 2008/ 2009

( jest opublikowany w bieżącym wydaniu gazetki szkolnej )


Egzamin zewn trzny35
Egzamin zewnętrzny świadectwie kandydata.

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

Gimnazjum im. Jana Matejki

w Zabierzowie

mgr Janina Wilkosz


Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania w tym roku szkolnym;

Opracowanie - Janina Wilkosz - doradca zawodowy


ad