projektas pagrindinio ugdymo pasiekim patikrinim ir brandos egzamin sistemos tobulinimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 76

Projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“. Bandomojo užsienio kalbos kalbos egzamino (anglų) brandos egzamino tyrimo mokinių darbų vertintojų mokymai. PROGRAMA 2013 m. vasario 18 d. , Vilnius. Tikslai :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ Bandomojo užsienio kalbos kalbos egzamino (anglų) brandos egzamino tyrimo mokinių darbų vertintojų mokymai

  2. PROGRAMA2013 m. vasario 18 d., Vilnius Tikslai: • išsiaiškinti kriterinio vertinimo specifiką bei skirtumą tarp objektyviojo ir subjektyviojo vertinimo; • pristatyti vertinimo subjektyvumo mažinimo-vertinimo kokybės užtikrinimo-būdus pagal BEKM; • aptarti vertinimo pagal naujo formato rašymo ir kalbėjimo vertinimo lenteles/skales ypatumus; • vertinti rašymo ir kalbėjimo atliktis pagal naujo formato vertinimo lenteles/skales; • priimti vieningus sprendimus dėl 2013 m. anglų kalbos įskaitos ir 2013 m. VBE vertinimo.

  3. Mokymų mokomosios medžiagos turinys I. Vertinimo kokybės užtikrinimo klausimai 1.1. „Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“ apie kriterinį vertinimą ir vertinimo kokybę 1.2. vertinimo pagal vertinimo skales ypatumai 1.3. vertinimo subjektyvumo mažinimo-vertinimo kokybės užtikrinimo-būdai pagal BEKM

  4. Mokymų mokomosios medžiagos turinys II. Laiško naujo formato vertinimo skalės kriterijų aptarimas ir laiškų atlikčių vertinimas 2.1. Vienos laiško atlikties vertinimas pagal atskirus kriterijus. Užduotys 1-11 2.2. 6-ių laiškų atlikčių vertinimas pagal visus kriterijus. Užduotys 12-18

  5. Mokymų mokomosios medžiagos turinys III. Rašinio naujo formato vertinimo skalės kriterijų aptarimas ir rašinių atlikčių vertinimas 3.1. Rašinių atlikčių vertinimas pagal turinio ir teksto struktūros kriterijus. Užduotis 1.(5A) 3.2. Rašinių atlikčių vertinimas pagal leksinių ir gramatinių formų bei struktūrų įvairovę, registro kriterijus. Užduotis 2. (5B) 3.3. Rašinių atlikčių vertinimas pagal leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingumo ir rašybos ir skyrybos kriterijus. Užduotis 3. (5C) 3.4. Rašinių atlikčių vertinimas pagal visus kriterijus. Užduotis 4

  6. Priedai 1) 7 laiškų atlikčių pavyzdžiai 2) 15 rašinių atlikčių pavyzdžiai: 5A, 5B, 5C 3)Leksinė kompetencija. Leksiniai ir gramatiniai elementai (BEKM:148-149 psl , skyrius 5.2.1.1.) Vertinimo lentelės: • Laiškųatlikčiųvertinimolentelė • Rašiniųatlikčiųvertinimolentelė • Kalbėjimoatlikčiųvertinimolentelė

  7. I. Vertinimo kokybės užtikrinimo klausimai 1.1. „Bendrieji Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenys“apie kriterinį vertinimą irvertinimo kokybę „Bendruosiuose Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse“ (BEKM) didelis dėmesys skiramas ne tik svetimų kalbų mokymui/si, bet ir vertinimui, testavimui; jame taip pat siūlomas pamatas testavimo sistemoms kurti bei testavimo kvalifikacijai gerinti. Mus domina kalbėjimo ir rašymo atlikties įvertinimas, t.y. kaip įvertinti atliktis taip, kad įvertinimas būtų patikimas, t.y. kad tos pačios atlikties įvertinimas skirtingų vertintojų sutaptų ar bet minimaliai skirtųsi, kaip pasiekti, kad vertintojų priimami sprendimai būtų tikslūs ir atitiktų vertinimo lentelėse pateiktų kriterijų aprašus.

  8. I. Vertinimo kokybės užtikrinimo klausimai (tęsinys) Žodis „kriterijai, kriterinis“ vertintojams yra svarbus. Visų pirma, VBE programa nurodo, kad VBE užsienio kalbų egzaminai yra kriteriniai. BEKM pateikiamas toks kriterinio vertinimo apibrėžimas: „kriterinis vertinimas ...yra griežtai mokinio dalyko išmanymo vertinimas, nepriklausomai nuo kitų mokinių gebėjimų“ ir detalizuojama vertinimo kriterijais reikšmė „vertinimas remiantis kriterijais reiškia, kad išskleidžiama gebėjimų visuma (vertikalė) ir svarbių sričių spektras (horizontalė)“ • (BEKM; 204).

  9. I. Vertinimo kokybės užtikrinimo klausimai (tęsinys) 1.2. Vertinimo pagal vertinimo skales ypatumai Naujo formato vertinimo lentelių/skalių aptartys (angl. descriptors) susideda iš kriterinių teiginių, kurie išskleidžiami, imant aukščiausiu atskaitos tašku atitinkamo lygio standartą, pvz., 5 taškų įvertinimas rašinio vertinimo lentelėje pagal turinio, teksto struktūros, leksinių ir gramatinių formų bei struktūrų įvairovę, registrą bei taisyklingumą atitinka BEKM pateiktą B2 rašymo gebėjimų aprašą. Kitaip tariant, vertindamas pagal B2 (rašinio) skalę vertintojasnustato kandidato vietą skalėje, sprendžia/matuoja, kaip aukštai jis yra pagal skalę (vertikalusis matmuo). Kad tiksliai galėtų pamatuoti kandidato rašymo gebėjimus, visi vertintojai vienodai turi suprasti skalės kriterijų aptartis jas tinkamai taikyti, kad dominuotų objektyvus, o ne subjektyvus vertinimas.

  10. I. Vertinimo kokybės užtikrinimo klausimai (tęsinys) 1.3. Vertinimo subjektyvumo mažinimo-vertinimo kokybės užtikrinimo-būdai pagal BEKM (p. 246) 1. Laikytis nustatytos tvarkos, kaip turi vykti vertinimas. 2. Rašymo, kalbėjimo atlikčių vertinimo sprendimus grįsti aiškiai apibrėžtais vertinimo kriterijais. 3. Organizuoti mokymus vertinti pagal vertinimo instrukcijas. 4. Tikrinti vertinimo kokybę (pagrįstumą, patikimumą) vertinimo rezultatų analize.

  11. II. Laiško kriterijų aptarimas 1-oji užduotis: Pagrindiniai laiško ir rašinio vertinimo kriterijai naujose vertinimo lentelėse Kokie yra pagrindiniai bendri rašymo užduoties (laiško ir rašinio) kriterijai naujose vertinimo lentelėse?

  12. II. Laiško kriterijų aptarimas 1-oji užduotis: Pagrindiniai vertinimo kriterijai laiško ir rašinio naujose vertinimo lentelėse Kokie yra pagrindiniai bendri rašymo užduoties (laiško ir rašinio) kriterijai naujose vertinimo lentelėse? 4 pagrindiniai kriterijai: turinys, teksto struktūra/+forma laiške, leksinių ir gramatinių formų bei struktūrų įvairovė, registras, leksinių ir gramatinių struktūrų taisyklingumas .

  13. II. Laiško kriterijų aptarimas 2 –oji užduotis: Laiško ir Rašinio kriterijų aptarčių palyginimas Perskaitykite kiekvieno kriterijaus aptartis ir pažymėkite, kuriose vertinimo lentelėse –laiško (L) ir/ar rašinio (R) jie yra naudojami.

  14. II. Laiško ir Rašinio kriterijų aptarčių palyginimas

  15. II. Laiško kriterijų aptarimas 3 –oji užduotis. Peržvelkite pateiktas aptartis iš VBE programos ir pažymėkite (V), kokias iš jų buvo sunkiausiai suprasti naujo formato laiško vertinimo lentelėje bei pritaikyti vertinant laiškų atliktis. Po to savo grupėje palyginkite pažymėtus aspektus ir apibendrinkite, kokie iš jų buvo problematiškiausi ir kodėl.

  16. II. Laiško kriterijų aptarimas 3 užduotis

  17. II. Laiško kriterijų aptarimas 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS *Susipažinkite su šio kriterijaus aptartimis laiško vertinimo lentelėje. *Atsakykite į pateiktus klausimus ir juos aptarkite.

  18. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS komunikacinio tikslo pasiekimas A. Klausimai apie komunikacinio tikslo pasiekimą: 1. Kas yra „komunikacinės intencijos”? 2. Kokios komunikacinės intencijos dažniausiai įtraukiamos į B1-laiško- užduotį, atitinka BEKM aprašus? 3. Ką reiškia „tinkamai realizuotos komunikacinės intencijos”? 4. Ką reiškia „komunikacinės intencijos realizuojamos tik iš dalies”? 5. Ką reiškia „informacija perteikiama apibendrintai”? 6. Kaip žymėsite laiško turinio klaidas, kokius simbolius naudosite?

  19. II. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS komunikacinio tikslo pasiekimas 1. Kas yra „komunikacinės intencijos”? - Rašymo tikslas, apie ką reikia rašyti, ką reikia išdėstyti laiške.

  20. II. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS komunikacinio tikslo pasiekimas 2. Kokios komunikacinės intencijos dažniausiai įtraukiamos į B1-laiško- užduotį, atitinka BEKM aprašus? - klausti ir perteikti paprastą būtiną informaciją, išdėstyti tai, kas svarbu (BEKM, ”Susirašinėjimas” B1 p 115 ); - perteikti naujienas ir išdėstyti savo mintis abstrakčiomis bei kultūrinėmis temomis, pvz. apie muziką, filmus (BEKM, ”Susirašinėjimas” B1+, p 115 ); - Perteiktijausmų stiprumą, pabrėžti asmeninę įvykių ir patirties svarbą bei komentuoti asmens su kuriuo susirašinėjama, naujienas, požiūrius (BEKM, ”Susirašinėjimas” B2, p 115 ).

  21. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS komunikacinio tikslo pasiekimas 3. Ką reiškia „tinkamai realizuotos komunikacinės intencijos”? - Visos komunikacinės intencijos realizuojamos sėkmingai, atsižvelgiama į komunikacinę situaciją: adresato/draugo mintis, klausimus, reaguojama į jo pasiūlymus.

  22. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS komunikacinio tikslo pasiekimas 4. Ką reiškia „komunikacinės intencijos realizuojamos tik iš dalies”? - Mažiau negu pusė intencijų arba realizuojamos visos, bet tai daroma nesėkmingai/nepilnai/apibendrintai.

  23. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS komunikacinio tikslo pasiekimas 5. Ką reiškia „informacija perteikiama apibendrintai”? - Tekstą galima interpretuoti įvairiai, nes vartojami itin plačios reikšmės žodžiai.

  24. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS komunikacinio tikslo pasiekimas 6. Kaip žymėsite laiško turinio klaidas, kokius simbolius naudosite? - Rel.

  25. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS minties rišlumas B. Klausimai apie minties rišlumą/aiškumą (koherenciją): 6. Ką reiškia „rišliai reiškiamos mintys”? 7. Ką reiškia „informacija perteikiamatiesmukai ir paprastai”? 8. Ar koherencija vertinama tik turinio apraše?

  26. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS minties rišlumas 6. Ką reiškia „rišliai reiškiamos mintys”? - Mintys dėstomos nuosekliai pagal užduotį arba pagal kokią nors loginę seką. - Pateikiamos mintys yra tarpusavyje logiškai susijusios, o ne bet kokios mintys.

  27. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS minties rišlumas 7. Ką reiškia „informacija perteikiamatiesmukai ir paprastai”? - angl. in a straightforward and simple manner. - Rašoma be įmantrybių, tiesiaiir nesudėtingai pasakant tą, ką reikia. - Raiškos tikslumas ir detalumas ir siauros reikšmės žodžių vartojimas yra aukštesnio lygio požymis negu dažniausių plačios reikšmės žodžių vartojimas.

  28. 4-oji užduotis. LAIŠKOTURINIO VERTINIMAS minties rišlumas 8. Ar koherencija vertinama tik turinio apraše? Ne tik. Giluminis teksto rišlumas, bendras minčių aiškumas vertinamas turinio apraše, Pastraipose dėstomų minčių nuoseklumas ir logiškumas (Paragraph Unity) –teksto struktūros ir formos kriterijaus apraše

  29. 5 –oji užduotis. LAIŠKO TURINIO VERTINIMAS Įvertinkite pirmojo laiško atlikties turinįir įrašykite savo įvertinimus į pateiktos lentelės atitinkamą skyrių. *Pagrįskite savo vertinimą. *Palyginkite savo įvertinimus su standartizuotu įvertinimu.

  30. LAIŠKO UŽDUOTIS You are going to write a letter to your pen friend Janet in the UK. She wants to know what music you like. In your letter • thank your friend for her letter; • describe your favourite music and give at least two reasons why you like it; • ask your friend about her favourite music; • invite her to come to a street music festival in Lithuania. You should write 100-120 words. Please count the number of words and write it in the space below the letter.

  31. Letter 1 Dear Janet, thank you for your letter, I was so happy when I found it in my mail box! You wanted me to tell you about my favourite music. Honestly, I could talk hours about music, because it's one of the most important things in my life. It's really hard to pick one band or artist that I like, but at the moment I can't imagine my life without Ed Sheeran. I suppose that you know him, because he's british. I really like Ed because his music style is unique – he sings pop songs mixed with rap. I like this style of music because it's very calm and it helps me to relax after a hard day. Ed's songs sometimes are sad, sometimes romantic. Sometimes they have funny lyrics and they always have unforgetable music videos, which I enjoy watching in the evenings. Could you tell me more about your favourite music? I would really like to hear your oppinion about Ed Sheeran. Oh, and I almost forgot. We're having a huge street music festival in Lithuania next month. It would be nice if you could come! What do you think? I'm really looking forward to hear from you again, Bye! 201 words, the candidate counted 190 words

  32. II. Laiško kriterijų aptarimas 6-oji užduotis. LAIŠKO TEKSTO STRUKTŪROS, FORMOS VERTINIMAS *Susipažinkite su šio kriterijaus aptartimis laiško vertinimo lentelėje. *Atsakykite į klausimus ir juos aptarkite.

  33. 6-ojiužduotis. LAIŠKO TEKSTO STRUKTŪROS, FORMOS VERTINIMAS 1. Koks yra tinkamas laiško apiforminimas/išklotinė? Ar laiškas turi būti skirstomas pastraipomos? Kas yra „tinkamas suskirstymas į pastraipas”? 2. Kada ir kaip baudžiama už nepakankamą ar per didelį žodžių skaičių? 3. Ar svarbu vertinant laiško struktūrą vertinti ir pastraipųkoherenciją (minties logiškumą ir nuoseklumą) bei koheziją (ryšį tarp sakinių, realizuojamą leksinėmis ir gramatinėmis siejimo priemonėmis ir būdais)? Kokie sakiniai susiję su rišlumo (KK-koherencijos ir kohezijos) kriterijumi 0-4 taškų aptartyse? 4. A. Kas yra „teksto siejimo žodžiai”? Pateikite pavyzdžių. B. Kas yra „diskurso žymikliai”? Pateikite pavyzdžių. 5. Kaip žymėsite struktūros klaidas, kokį simbolį naudosite?

  34. 6-ojiužduotis. LAIŠKO TEKSTO STRUKTŪROS, FORMOS VERTINIMAS 1. Koks yra tinkamas laiško apiforminimas/išklotinė? Ar laiškas turi būti skirstomas pastraipomis? Kas yra „tinkamas suskirstymas į pastraipas”? - Vizualiai laiške turi būti išskirti data (?), kreipinys, pagrindinė teksto dalis, atsisveikinimo frazė, (rašančiojo vardas VBE laišle nerašomas). Jei kuris nors iš šių aspektų pateiktas netinkamai, laikoma, kad „pasitaiko apiforminimo trūkumų.“ - Kadangi teksto struktūros apraše reikalavimas laišką skirstyti į pastraipas yra, tai į jį būtina atsižvelgti vertinant. - Tinkamas suskirstymas į pastraipas reiškia, kad yra įžanga, dėstymas ir pabaiga.

  35. 6-ojiužduotis. LAIŠKO TEKSTO STRUKTŪROS, FORMOS VERTINIMAS 2. Kada ir kaip baudžiama už nepakankamą ar per didelį žodžių skaičių?   - Atimame atitinkamą taškų skaičių pagal vertinimo instrukcijos nurodymus iš BENDROS taškų sumos

  36. 6-ojiužduotis. LAIŠKO TEKSTO STRUKTŪROS, FORMOS VERTINIMAS 3. Ar svarbu vertinant laiško struktūrą vertinti ir pastraipųkoherenciją (minties logiškumą ir nuoseklumą) bei koheziją (ryšį tarp sakinių, realizuojamą leksinėmis ir gramatinėmis siejimo priemonėmis ir būdais)? Kokie sakiniai susiję su rišlumo (KK-koherencijos ir kohezijos) kriterijumi 0-4 taškų aptartyse? - Taip. 0-1-Turinys išdėstytas nenuosekliai; 2-Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai; 3- Beveik visas turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai; 4- visas turinys išdėstytas nuosekliai ir logiškai

  37. 6-ojiužduotis. LAIŠKO TEKSTO STRUKTŪROS, FORMOS VERTINIMAS A. Kas yra „teksto siejimo žodžiai”? Pateikite pavyzdžių. - paprastus jungtukus (but, and, or), - sudėtinius jungtukus (as regards, as long as) - jungiamąsias frazes (first of all, at the same time, on the other hand) B. Kas yra „diskurso žymikliai”? Pateikite pavyzdžių. - platesnis terminas, nes be teksto kohezijos žodžių apima ir požiūrio raiškos žodžius (of course, naturally, actually. BEKM/CEFR: cohesive devices, connectors (konektoriai), linking words – vieningosterminijosnesilaiko net irangliškotekstoautoriai. Diskursožymikliai (angl.Discourse markers)

  38. 6-ojiužduotis. LAIŠKO TEKSTO STRUKTŪROS, FORMOS VERTINIMAS 5. Kaip žymėsite struktūros klaidas, kokį simbolį naudosite? - Org – angl. organisation, taip siūloma žymėti visas teksto siejimo priemonių vartojimo klaidas, netinkamą pastraipų skirstymą, kohezijos (teksto rišlumo) klaidas. Ši žyma pakeistų senąją „Link“, kartais – „W w” (taipkartaisžymimas neteisingai parinktas jungtukas) ir apimtų daugiau aspektų.

  39. II. Laiško kriterijų aptarimas 7-oji užduotis Įvertinkite pirmojo laiško atlikties tekstostruktūrą bei formąir įrašykite savo įvertinimus į pateiktos lentelės atitinkamą skyrių. * Struktūros klaidas žymėkite Org simboliu. *Pagrįskite savo vertinimą. *Palyginkite savo įvertinimus su standartizuotu įvertinimu.

  40. Letter 1 Dear Janet, thank you for your letter, I was so happy when I found it in my mail box! You wanted me to tell you about my favourite music. Honestly, I could talk hours about music, because it's one of the most important things in my life. It's really hard to pick one band or artist that I like, but at the moment I can't imagine my life without Ed Sheeran. I suppose that you know him, because he's british. I really like Ed because his music style is unique – he sings pop songs mixed with rap. I like this style of music because it's very calm and it helps me to relax after a hard day. Ed's songs sometimes are sad, sometimes romantic. Sometimes they have funny lyrics and they always have unforgetable music videos, which I enjoy watching in the evenings. Could you tell me more about your favourite music? I would really like to hear your oppinion about Ed Sheeran. Oh, and I almost forgot. We're having a huge street music festival in Lithuania next month. It would be nice if you could come! What do you think? I'm really looking forward to hear from you again, Bye! 201 words, the candidate counted 190 words

  41. II. Laiško kriterijų aptarimas 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS *Susipažinkite su šio kriterijaus aptartimis laiško vertinimo lentelėje. *Atsakykite į klausimus ir juos aptarkite.

  42. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 1. Kas yra leksinė kompetencija?Prieš atsakydami, perskaitykite pateiktą informaciją iš BEKM 3-me Priede. 2. Kokia leksika yra „dažna/reta”? 3. Ką reiškia „viena kita sudėtingesnė struktūra” arba retesnis žodis? 4. Kaip atskirti „sudėtingas” ir „paprastas”leksines-gramatines struktūras? 5. Ar leksinės sustabarėjusios (gatavos) frazės yra sudėtingesnės, negu tiesiogine reikšme vartojami žodžiai? 6. Jei mokinys vartodamas sudėtingesnes leksines-gramatines struktūras daro daug klaidų, kaip jis vertinamas? 7. Ką reiškia ”nuosekliai laikomasi” neutralaus, neoficialaus ar familiaraus registro? 8. Kokiu simboliu žymimos registro klaidos?

  43. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 1. Kas yra leksinė kompetencija?Prieš atsakydami, perskaitykite pateiktą informaciją iš BEKM 3-me Priede. - Aptarkite tekstą iš BEKM 148-149 psl 5.2.1.1. Leksinė kompetencija. Leksiniai ir gramatiniai elementai. Priedas 3

  44. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 2. Kokia leksika yra „dažna/reta”? -žodžių dažnumas žymimas beveik visuose po 2000 metų išleistuose svetimkalbiams skirtuose anglų kalbos žodynuose (MacMillan, Collins COBUILD, Longman ir pan.). - Įvairių žodžių dažnumo aprašų galima rasti internete. (Žr. http://ucrel.lancs.ac.uk/bncfreq, http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists ir kt.)

  45. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 3. Ką reiškia „viena kita sudėtingesnė struktūra” arba retesnis žodis? – nebūtinai 1 ar 2 kartai, gal net 3. Iš jų viena struktūra gali būti labai sudėtinga, o kitos dvi lengvesnės ir dažnesnės. Bet tokių struktūrų tekste reta, jos išsiskiria ir akivaizdžiai rodo mokinio pastangas „rašyti taip, kad geriau atrodytų“. Tačiau dėl sudėtingumo tokios struktūros nėra tam mokiniui būdingos raiškos priemonės, jas vartodamas mokinys greičiausiai daro klaidų

  46. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 4. Kaip atskirti „sudėtingas” ir „paprastas” leksinės-gramatinės struktūras? - pagal Kembridžo „Vocabulary Profile“ aprašus. Tipinės B2 ir aukštesnių lygių struktūros laikytinos „sudėtingomis“, o A2 ir B1 sąrašų struktūros – „paprastomis“. Žr. 2012-12-17-18 metodinės medžiaga „Priedai (anglistams)“, pp.8-10

  47. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 5. Ar leksinės sustabarėjusios (gatavos) frazės yra sudėtingesnės, negu tiesiogine reikšme vartojami žodžiai? -Taip, jeigu jos atitinka registrą. Šios frazės apima frazinius veiksmažodžius, kolokacijas, idiomatiškas frazes, patarles, metaforas ir pan.

  48. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 6. Jei mokinys vartodamas sudėtingesnes leksines-gramatines struktūras daro daug klaidų, kaip jis vertinamas? - Sudėtinga raiška vertinama daugiau taškų, negu paprasta, nepriklausomai nuo jos taisyklingumo.

  49. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 7. Ką reiškia ”nuosekliai laikomasi” neutralaus, neoficialaus ar familiaraus registro? - teksto leksinės-gramatinės formos bei struktūros atitinka sociokultūrinį kontekstą, yra būdingos neoficialiam ar familairiam registrui.

  50. 8-oji užduotis. LAIŠKOLEKSINIŲ IR GRAMATINIŲ STRUKTŪRŲ ĮVAIROVĖS IR REGISTRO VERTINIMAS 8. Kokiu simboliu žymimos registro klaidos? - Reg – neleistini registro vientisumo pažeidimai